De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 gemeente Delft Tafeltjesavond 8 oktober 2012 B&C/Controlling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 gemeente Delft Tafeltjesavond 8 oktober 2012 B&C/Controlling."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 gemeente Delft Tafeltjesavond 8 oktober 2012 B&C/Controlling

2 Inhoud Algemene economische ontwikkeling Kaderbrief 2012 en PB 2013 Hoofdlijnen begroting 2013 Specifieke onderwerpen: –Formatie, bezetting en inhuur –Risicobuffer HNK en spaarmodel Spoorzone –Financiering en rente

3 Economische ontwikkeling in 2013 –Economische groei: 0,75% bbp –Koopkracht: -0,75% (a.g.v. lastenverhogingen) –Werkloosheid: 5,75% (520.000 personen) –Begrotingstekort: 20122013 20142015 2016 -3,8% -2,7% -3,1%-2,7%-2,6% –Europese norm: -3%, tekort van 2,7% = € 17 miljard –Europese schuldencrisis? (bron: Miljoenennota 2013 / MEV) Financiële context blijft kwetsbaar en onzeker!

4 Aannames in Kaderbrief 2012

5 Kaderbrief 2012 Inkomsten (- € 5,3 miljoen) –Aanname extra rijksbezuinigingen: -/- € 6 miljoen –Lokale heffingen o.b.v. CPI: + € 0,7 miljoen Uitgaven (- € 4,7 miljoen) –Effecten voor uitgaven in de begroting (WWB, gebiedsontwikkelingen, cultuurparticipatie) –Cao gemeenteambtenaren + werkgeverspremies ABP Risico’s (PM) –Hoog risicoprofiel (decentralisaties, gebiedsontwikkeling) –Besparingsverliezen in bezuinigingsprogramma Saldo: - € 10 miljoen (S)

6 Kaderbrief 2012 – Begroting 2013 NB: betreft beeld voor begrotingsjaar 2013

7 Ontwikkelingen nà KB 2012 Mee- en tegenvallers –Lenteakkoord (veel lastenverzwaringen) –cao, werkgeverslasten –Algemene dekkingsmiddelen –tegenvallers, besparingsverliezen Intensivering –buffer besparingsverliezen / flankerend beleid –gebiedsontwikkelingen ZW/ZO/centrum, SPH Sturing –subsidies –nieuwe taakstelling

8 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Nominale ontwikkelingen –Loon- en prijsontwikkeling cao + ABP: 4,6% prijsbijstelling o.b.v. CPI: 1,75% geen indexering prestatiesubsidies, verlaging waarderingssubsidies ruimte voor prijsstijging niet generiek uitdelen –Tarieven tarieven o.b.v. CPI: 1,75% (OZB, afvalstoffen) tarief riolering o.b.v. vastgesteld GRP: 3,8% tarieven Parkeren o.b.v. Parkeerbeleidskader

9 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Algemene dekkingsmiddelen –uitkering Gemeentefonds Junicirculaire (Lenteakkoord, maatstaven) Correcties voor structurele effecten Actualisering rijksbezuinigingen RA (Rutte I) –Dividend –Financiering en kapitaallasten Verschuiving a.g.v. afbouw grex’en renteherziening HNK

10 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Nieuw beleid –Intensiveringen Bestaand (binnenstad, poppodium, bereikbaarheid, werkgelegenheid, OR) Nieuw (TIC, Buitenhof, Binnenstad, SPH) verbetering begrotingssaldo bijdrage bezuinigingstaakstellingen –Transitiefonds –Gebiedsontwikkelingen voortzetten spaarmodel Spoorzone en HNK

11 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Bezuinigingen (totaal € 45 miljoen) –Bestaand programma (€ 34,6 miljoen) Realisatie bijna 100% Besparingsverliezen € 2,2 miljoen –Nieuw programma € 9,2 miljoen in 2013, oplopend tot € 10,3 miljoen in 2016 –Buffer voor besparingsverliezen/flankerend beleid

12 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Investeringsplan (totaal € 197 miljoen) –Actualisering kapitaallasten –Buitenruimte Spoorzone –Bezuinigingen

13 Begroting en meerjarencijfers 2013-2016 Weerstandsvermogen –Risicoprofiel PB 2013: € 19,9 miljoen (S/I) Njr 2012: € 20,2 miljoen (S/I) –Reservevermogen Ultimo 2012: € 18,1 miljoen (PB) € 12,2 miljoen (Njr) Ultimo 2013: € 21,7 miljoen (PB) € 15,4 miljoen (Njr) Vrijval kapitaallasten, spaarmodel: + € 8 miljoen –Weerstandscapaciteit in balans Reserve Gebiedsontwikkeling versterken

14 Specifieke onderwerpen –Formatie, bezetting en inhuur –Risicobuffer HNK en spaarmodel Spoorzone –Financiering en rente

15 Formatie en bezetting Doorkijk formatie in 2013: verdere reductie van 20 fte d.w.z. een daling van 13 % t.o.v. 30-06-2010 Daarnaast in 2013 reductie formatie in het kader van vorming regie gemeente: –Milieutoezicht gaat naar Omgevingsdienst Haaglanden –Belastingen gaat naar de RBG (Regionale BelastingGroep). Personeelsformatie Delft 30-06-201001-10-2011 01-01-2012 31-05-2012 01-10-2012 Formatie excl. VAK/Erfgoed 1) 1.218,801.106,341094,611092,611084,49 Afname 01-10-12 t.o.v. 30-06-10: 11,02% Bezetting excl. VAK/Erfgoed 2) 1175,661077,311082,071077,371056,90Afname 01-10-12 t.o.v. 30-06-10: 10,10%

16 Inhuur Prognose 2010 (Peildatum dec.) Prognose 2011 (Peildatum apr.) Prognose2011 (Peildatum okt.) Prognose 2012 (peildatum: mei) Kosten op jaarbasis (*1000) € 11.419€ 11.005€ 9.415€ 7.244Afname mei 2012 t.o.v. december 2010: 37%

17 Risicobuffer HNK Vanaf 2011 wordt structureel € 0,5 miljoen gespaard (ultimo 2016: € 3 miljoen) Doel: versterking weerstandscapaciteit ter afdekking risico’s m.b.t. rentestijging, BTW, operationele risico’s en afstoten panden Jaarlijks wordt d.m.v. herijking risicoprofiel beoordeeld of spaarmodel toereikend is

18 Relatie financiën OBS - gemeente OBS 100% overheids bv, Spoorzone is onderdeel gemeentelijke P&C cyclus Uitgaven –publieke voorzieningen en gebiedsontwikkeling t.l.v. BC –publiekrechtelijke taken en het nieuwe kantoor in PB BC is aangewezen op dekkingsmiddelen vanuit de gemeente (spaarmodel) Compensatie negatieve resultaten BC door gemeente

19 Spaarmodel Spoorzone Vanaf 2011 wordt ter versterking van de weerstandscapaciteit structureel gespaard (ultimo 2016: € 10,5 miljoen) (zie Programmabegroting 2013-2016, blz. 20) Met ingang van 2012 wordt jaarlijks € 2 miljoen doorbetaald aan businesscase OBS Bijdrage gemeente ultimo 2022: € 22 miljoen Bedragen zijn gebaseerd op businesscase OBS van 1 juli 2012 die 2 keer per jaar wordt herijkt

20 Wijze van financieren Bij de gemeente wordt centraal geld aangetrokken Financiering o.b.v. aantrekken van kort geld ( 1 jaar) Kort geld goedkoper dan lang geld Kader: wet FIDO kort geld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal vanwege rente risico’s overschrijding norm drie opeenvolgende kwartalen toegestaan Na 3 opeenvolgende kwartalen toestemming vereist van de provincie

21

22 Wijze van financieren Norm (kasgeldlimiet) maximaal benutten om rente kosten te besparen Liquiditeitsprognose lange rente monitoren en tijdig de korte rente omzetten in lange rente geld behoefte van de gemeente Treasuryberaad per kwartaal wethouder financiën, concerncontroller, treasurer Renteontwikkeling, prognoses van de banken

23 Financiering en kapitaallasten Financiering en kapitaallasten: saldo werkelijk betaalde rente en intern doorbelaste rente werkelijk betaalde rente: saldo ontvangen en betaalde rente intern doorbelaste rente: rekenrente die wordt toegerekend aan o.a. investeringen en GREX’en (5%) (veroorzaakt GEEN kasstroom) Als er investeringen en/of GREX’en worden afgesloten of in de tijd worden verschoven neemt de doorbelasting van rente af en wordt het financierings- en kapitaallasten saldo negatiever (zie Programmabegroting 2013-2016, blz. 13)


Download ppt "Financieel meerjarenbeeld 2013-2016 gemeente Delft Tafeltjesavond 8 oktober 2012 B&C/Controlling."

Verwante presentaties


Ads door Google