De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst 12 maart 2010 Rotterdam Rein-Aart van Vugt Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst 12 maart 2010 Rotterdam Rein-Aart van Vugt Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst 12 maart 2010 Rotterdam Rein-Aart van Vugt Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten.

2 ©2006 Deloitte. All rights reserved Gemeente Zwijndrecht / Quick Scan Verbonden Partijen 13-Jul-14 Stellingen toerekenen apparaatskosten Waarom rekent u apparaatskosten toe aan programma’s/producten? Is kostentoerekening in de begroting belangrijk voor de kostprijsberekening? Stuurt uw organisatie op kostprijzen? Spelen de kostprijzen, toerekening apparaatskosten nog een rol bij de bezuiniging? Welke kostenverdeelmethode hanteert u? Waarom hanteert u deze methode? Hanteert u voorcalculatorische of nacalculatorische elke tarieven? Heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol bij de kostenverdeelmethoden? Het is transparanter om alleen de betaalde rentelasten bij de algemene dekkingsmiddelen op te nemen Een programma ‘bedrijfsvoering’ met alle apparaatskosten is beter Wat vindt u van een paragraaf kostentoerekening? Wat vindt u ervan in het kader van begrotingsrechtmatigheid? 2

3 Waarom rekent u apparaatskosten toe aan programma’s/producten? Is kostentoerekening in de begroting belangrijk voor de kostprijsberekening? Stuurt uw organisatie op kostprijzen? Spelen de kostprijzen, toerekening apparaatskosten nog een rol bij de bezuiniging?

4 4 Kostenverdeelmethoden - Opslagmethode -Kostenplaatsmethode -Activity Based Costing -Verdeelmaatstaven - computers - fte - m2 - tijdschrijven -Voorcalculatie (= verschillen op kostenplaatsen) -Nacalculatie

5 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 Kostenplaatsmethode 5 Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten Hulpkostenplaats Kostenplaats Hoofd kostenplaats Kostenobjecten

6 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 Activity based costing 6 Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten Activiteit A Kostensoorten Indirecte kosten niet in te delen Activiteit B Activiteit C

7 Welke kostenverdeelmethode hanteert u? Waarom hanteert u deze methode?

8 ©Deloitte Toerekening organisatiekosten voorcalculatie of nacalculatie? (B) 20.000 * € 105 (M1) 20.000 * € 105 (M2) 20.000 * € 113,88 (B) 35.000 * € 105 (M1) 40.000 * € 105 (M2) 40.000 * € 113,88 (B) 40.000 * € 105 (M1) 30.000 * € 105 (M2) 30.000 * € 113,88 Begroot € 9.975.000 Werkelijk € 10.250.000 organisatiekosten Programma 1 Programma 2 Programma 3 Verschil begroting – realisatie = € 275.000 (9.975.000 -/- 10.250.000) Uren begroot95.000 Tarief begroot€ 105 Methode 1 (voorcalculatorisch tarief) Uren realisatie 90.000 90.000 * € 105 = € 9.450.000 Totaal verschil op kostenplaats € 800.000 Methode 2 (nacalculatorisch tarief) Nacalculatorisch tarief € 113,88 Totaal verschil op kostenplaats € 0,00 dekking Methode 1 € 9.450.000 Methode 2 € 10.250.000 + € 525.000 -/- € 1.050.000 € 0 + € 880.200 -/- € 783.600 + € 177.600 € 800.000

9 ©Deloitte Methode 1 Verschil € 800.000 bestaat uit de volgende componenten 1. afwijking organisatiekosten (personeel, ICT, huisvestiging, e.d.) bedraagt in totaal € 275.000 2. afwijking in uren bedraagt 95.000 -/- 90.000 * € 105 = € 525.000 (minder op de programma’s = verschil kostenplaats; betreft alleen verschil in uren) Methode 2 Kostenplaats geen verschil verschil € 275.000 geheel doorbelast naar programma’s bestaat uit de volgende component 1. werkelijke uren lager (5.000 uur) en tariefsverschil van € 8,88 per uur (113,88 -/- 105) 3 kernvragen: - werkelijke organisatie kosten versus begroot - werkelijk directe uren versus begroot - werkelijke uren ten laste van programma versus begroot Methode 3: Alles doorbelasten op basis van voorcalculatie. Zowel uren als tarief

10 Hanteert u voorcalculatorische of nacalculatorische tarieven?

11 11 Kostenverdeelmethoden - Opslagmethode -Kostenplaatsmethode -Activity Based Costing -Verdeelmaatstaven - computers - fte - m2 - tijdschrijven -Voorcalculatie (= verschillen op kostenplaatsen) -Nacalculatie Heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol bij deze keuzes?

12 Toerekenen van rente Kostenplaats rente RentelastenBaten Betaald aan bank € 7,2 Ontvangen van bank€ 0,1 Rente reserves en Toegerekende rente€ 14,5 Voorzieningen€ 5,7Toegerekende rente€ 2,5 Totaal€ 12,9 Totaal € 17,1 Renteresultaat€ 4,2 Exploitatierekening/programma’s RentelastenBaten Toegerekende rente€ 14,5 Rente reserves en voorzieningen€ 1,85 Renteresultaat€ 4,2 Totaal€ 14,5Totaal € 6,05 (t.l.v. producten) Per saldo€ 8,45 Balans ActivaPassiva Toegerekende rente Rente toegevoegd Grondexploitatie en aan reserves en investeringen€ 2,5 voorzieningen € 3,85

13 PostBedrag Rente ten laste van de exploitatie€ 14,5 Rente ten laste van de grondexploitatie€ 2,5 Totaal ten laste van de producten en programma’s€ 17,0 Renteresultaat ten gunste van de exploitatie€ 4,2 Rente algemene reserve (eigen financieringsmiddelen ten gunste van de exploitatie € 1,85 Per saldo ten laste van de exploitatie en grondexploitatie€ 10,95 Hiervan toegevoegd aan de reserves (eigen financieringsmiddelen)€ 3,85 Hiervan betaald aan de banken€ 7,1 Rente

14 Niet toerekenen van rente Exploitatierekening/programma’s Rentelasten Baten Betaald aan bank€ 7,2 Ontvangen van bank € 0,1 T oegerekende rente € 2,5 Totaal€ 7,2 Totaal € 2,6 Per saldo€ 4,6 Balans ActivaPassiva Toegerekende rente Grondexploitatie en investeringen€ 2,5 Verschil € 3,85 Betreft rentebijschrijving reserves en voorzieningen

15 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 Kostentoerekening 15 Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten Kostenplaats Hoofd kostenplaats Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Hulpkostenplaats Kostenplaats

16 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 Geen kostentoerekening 16 Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma Bedrijfsvoering

17 Een programma ‘bedrijfsvoering’ met alle apparaatskosten is beter

18 ©Deloitte 2008 18 Meerjarenraming BegrotingJaarverantwoording Beleid naar programma’s: doelstellingen en effecten wijze waarop effecten bereikt worden netto-kosten Programmaplan: doelstellingen en effecten wijze waarop effecten bereikt worden netto-kosten Programmaverantwoording: gerealiseerde doelstellingen en effecten wijze waarop effecten zijn bereikt netto-kosten Toelichting: externe en interne ontwikkelingen uitgangspunten en normen investeringen financiering weerstandsvermogen ontwikkelingen belastingen Paragrafen: A.ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar; B.uitgangspunten en normen; C.incidentele baten en lasten; D. kostentoerekening; E.onttrekkingen aan ‘overige bestemmingsreserves’ en voorzieningen; F. waterschapsbelastingen; G. weerstandsvermogen; H. financiering; I. verbonden partijen; J. bedrijfsvoering; K. EMU–saldo. Paragrafen: A.ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar; B.uitgangspunten en normen; C.incidentele baten en lasten; D. kostentoerekening; E.onttrekkingen aan ‘overige bestemmingsreserves’ en voorzieningen; F. waterschapsbelastingen; G. weerstandsvermogen; H. financiering; I. verbonden partijen; J. bedrijfsvoering; K. EMU–saldo. Jaarrekening: Exploitatierekening a. programma’s b. kostendragers c. kosten- en opbrengstsoorten Balans en toelichting Paragraaf kostentoerekening ?

19 Wat vindt u van een paragraaf kostentoerekening?

20 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 20 Begroot Werkelijk Programma A € 5,6 miljoen Programma B € 4,3 miljoen Programma A € 5,6 miljoen Programma B € 4,3 miljoen Kostenplaats personeel Lasten baten € 10,0 miljoen € 0,1 miljoen Saldo € 9,9 miljoen Kostenplaats personeel Lasten baten € 12,0 miljoen € 2,1 miljoen Saldo € 9,9 miljoen Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

21 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 21 Begroot Werkelijk Programma A 1500 uur * € 95 € 142.500 Programma B 2800 uur * € 95 € 266.000 Programma A 2500 uur * € 95 € 237.500 Programma B 1600 uur * € 95 € 152.000 Kostenplaats personeel Lasten baten € 430.000 € 21.500 Saldo € 408.500 Kostenplaats personeel Lasten baten € 430.000 € 21.500 Saldo € 408.500 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid? Verschil op de kostenplaats € 19.000 NADELIG

22 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 22 Begroot Werkelijk Programma A 1500 uur * € 95 € 142.500 Programma B 2800 uur * € 95 € 266.000 Kostenplaats personeel Lasten baten € 430.000 € 21.500 Saldo € 408.500 Kostenplaats personeel Lasten baten € 497.000 € 24.000 Saldo € 473.000 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen Programma A 1500 uur * € 110 € 165.000 Programma B 2800 uur * € 110 € 308.000 Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

23 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 23 Begroot Werkelijk Programma A 1500 uur * € 95 € 142.500 Programma B 2800 uur * € 95 € 266.000 Programma A 1295 uur * € 110 € 142.500 Programma B 2418 uur * € 110 € 266.000 Kostenplaats personeel Lasten baten € 430.000 € 21.500 Saldo € 408.500 Kostenplaats personeel Lasten baten € 460.000 € 20.000 Saldo € 440.000 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen - Extra kosten € 31.500 - Minder uren: 4300 -/- 3713 (587) Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid? Verschil op de kostenplaats € 31.500 NADELIG

24 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Actualiteitensessie gemeenten 19 januari 2010 24 Begroot Werkelijk Programma A 1500 uur * € 95 € 142.500 Programma B 2800 uur * € 95 € 266.000 Programma A 1600 uur * € 104 € 166.400 Programma B 2600 uur * € 104 € 270.400 Kostenplaats personeel Lasten baten € 430.000 € 21.500 Saldo € 408.500 Kostenplaats personeel Lasten baten € 456.800 € 20.000 Saldo € 436.800 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?


Download ppt "Themabijeenkomst 12 maart 2010 Rotterdam Rein-Aart van Vugt Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten."

Verwante presentaties


Ads door Google