De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten.
Themabijeenkomst 12 maart 2010 Rotterdam Rein-Aart van Vugt

2 Stellingen toerekenen apparaatskosten
Waarom rekent u apparaatskosten toe aan programma’s/producten? Is kostentoerekening in de begroting belangrijk voor de kostprijsberekening? Stuurt uw organisatie op kostprijzen? Spelen de kostprijzen, toerekening apparaatskosten nog een rol bij de bezuiniging? Welke kostenverdeelmethode hanteert u? Waarom hanteert u deze methode? Hanteert u voorcalculatorische of nacalculatorische elke tarieven? Heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol bij de kostenverdeelmethoden? Het is transparanter om alleen de betaalde rentelasten bij de algemene dekkingsmiddelen op te nemen Een programma ‘bedrijfsvoering’ met alle apparaatskosten is beter Wat vindt u van een paragraaf kostentoerekening? Wat vindt u ervan in het kader van begrotingsrechtmatigheid?

3 Waarom rekent u apparaatskosten toe aan programma’s/producten?
Is kostentoerekening in de begroting belangrijk voor de kostprijsberekening? Stuurt uw organisatie op kostprijzen? Spelen de kostprijzen, toerekening apparaatskosten nog een rol bij de bezuiniging?

4 Kostenverdeelmethoden
- Opslagmethode Kostenplaatsmethode Activity Based Costing Verdeelmaatstaven - computers - fte - m2 - tijdschrijven Voorcalculatie (= verschillen op kostenplaatsen) Nacalculatie

5 Kostenplaatsmethode Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten
Hulpkostenplaats Kostenplaats Hoofd kostenplaats Kostenobjecten

6 Activity based costing
Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten niet in te delen Indirecte kosten Activiteit A Activiteit B Activiteit C Kostensoorten

7 Welke kostenverdeelmethode hanteert u?
Waarom hanteert u deze methode?

8 Toerekening organisatiekosten voorcalculatie of nacalculatie?
Programma 1 (B) * € 105 (M1) * € 105 (M2) * € 113,88 organisatiekosten + € dekking Methode 1 € Methode 2 € + € Begroot € Werkelijk € Programma 2 (B) * € 105 (M1) * € 105 (M2) * € 113,88 -/- € Verschil begroting – realisatie = € ( / ) Uren begroot Tarief begroot € 105 Methode 1 (voorcalculatorisch tarief) Uren realisatie * € 105 = € Totaal verschil op kostenplaats € Methode 2 (nacalculatorisch tarief) Nacalculatorisch tarief € 113,88 Totaal verschil op kostenplaats € 0,00 -/- € Programma 3 (B) * € 105 (M1) * € 105 (M2) * € 113,88 € 0 + €

9 Alles doorbelasten op basis van voorcalculatie.
Methode 1 Verschil € bestaat uit de volgende componenten 1. afwijking organisatiekosten (personeel, ICT, huisvestiging, e.d.) bedraagt in totaal € 2. afwijking in uren bedraagt / * € 105 = € (minder op de programma’s = verschil kostenplaats; betreft alleen verschil in uren) Methode 2 Kostenplaats geen verschil verschil € geheel doorbelast naar programma’s bestaat uit de volgende component 1. werkelijke uren lager (5.000 uur) en tariefsverschil van € 8,88 per uur (113,88 -/- 105) 3 kernvragen: - werkelijke organisatie kosten versus begroot - werkelijk directe uren versus begroot - werkelijke uren ten laste van programma versus begroot Methode 3: Alles doorbelasten op basis van voorcalculatie. Zowel uren als tarief

10 Hanteert u voorcalculatorische of nacalculatorische tarieven?

11 Kostenverdeelmethoden
- Opslagmethode Kostenplaatsmethode Activity Based Costing Verdeelmaatstaven - computers - fte - m2 - tijdschrijven Voorcalculatie (= verschillen op kostenplaatsen) Nacalculatie Heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol bij deze keuzes?

12 Exploitatierekening/programma’s
Toerekenen van rente Kostenplaats rente Rentelasten Baten Betaald aan bank € 7,2 Ontvangen van bank € 0,1 Rente reserves en Toegerekende rente € 14,5 Voorzieningen € 5,7 Toegerekende rente € 2,5 Totaal € 12,9 Totaal € 17,1 Renteresultaat € 4,2 Exploitatierekening/programma’s Rentelasten Baten Toegerekende rente € 14,5 Rente reserves en voorzieningen € 1,85 Renteresultaat € 4,2 Totaal € 14,5 Totaal € 6,05 (t.l.v. producten) Per saldo € 8,45 Balans Activa Passiva Toegerekende rente Rente toegevoegd Grondexploitatie en aan reserves en investeringen € 2,5 voorzieningen € 3,85

13 Rente Post Bedrag Rente ten laste van de exploitatie € 14,5
Rente ten laste van de grondexploitatie € 2,5 Totaal ten laste van de producten en programma’s € 17,0 Renteresultaat ten gunste van de exploitatie € 4,2 Rente algemene reserve (eigen financieringsmiddelen ten gunste van de exploitatie € 1,85 Per saldo ten laste van de exploitatie en grondexploitatie € 10,95 Hiervan toegevoegd aan de reserves (eigen financieringsmiddelen) € 3,85 Hiervan betaald aan de banken € 7,1

14 Niet toerekenen van rente
Exploitatierekening/programma’s Rentelasten Baten Betaald aan bank € 7,2 Ontvangen van bank € 0,1 T oegerekende rente € 2,5 Totaal € 7,2 Totaal € 2,6 Per saldo € 4,6 Verschil € 3,85 Betreft rentebijschrijving reserves en voorzieningen Balans Activa Passiva Toegerekende rente Grondexploitatie en investeringen € 2,5

15 Kostentoerekening Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten
Hulpkostenplaats Kostenplaats Kostenplaats Hoofd kostenplaats Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4

16 Geen kostentoerekening
Kostensoorten Directe kosten Indirecte kosten Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma Bedrijfsvoering

17 Een programma ‘bedrijfsvoering’ met alle apparaatskosten is beter

18 Paragraaf kostentoerekening ?
Meerjarenraming Begroting Jaarverantwoording Beleid naar programma’s: doelstellingen en effecten wijze waarop effecten bereikt worden netto-kosten Programmaplan: Programmaverantwoording: gerealiseerde doelstellingen en effecten wijze waarop effecten zijn bereikt Toelichting: externe en interne ontwikkelingen uitgangspunten en normen investeringen financiering weerstandsvermogen ontwikkelingen belastingen Paragrafen: A. ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar; B. uitgangspunten en normen; C. incidentele baten en lasten; D. kostentoerekening; E. onttrekkingen aan ‘overige bestemmingsreserves’ en voorzieningen; F. waterschapsbelastingen; G. weerstandsvermogen; H. financiering; I. verbonden partijen; J. bedrijfsvoering; K. EMU–saldo. Jaarrekening: Exploitatierekening a. programma’s b. kostendragers c. kosten- en opbrengstsoorten Balans en toelichting

19 Wat vindt u van een paragraaf kostentoerekening?

20 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen
Begroot Programma A € 5,6 miljoen Kostenplaats personeel Lasten baten € 10,0 miljoen € 0,1 miljoen Saldo € 9,9 miljoen Programma B € 4,3 miljoen Werkelijk Kostenplaats personeel Lasten baten € 12,0 miljoen € 2,1 miljoen Saldo € 9,9 miljoen Programma A € 5,6 miljoen Programma B € 4,3 miljoen Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

21 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen
Begroot Programma A 1500 uur * € 95 € Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma B 2800 uur * € 95 Werkelijk Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma A 2500 uur * € 95 Programma B 1600 uur * € 95 Verschil op de kostenplaats € NADELIG Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

22 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen
Begroot Programma A 1500 uur * € 95 € Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma B 2800 uur * € 95 Werkelijk Programma A 1500 uur * € 110 € Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma B 2800 uur * € 110 Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

23 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen
Begroot Programma A 1500 uur * € 95 € Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma B 2800 uur * € 95 Werkelijk Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma A 1295 uur * € 110 Programma B 2418 uur * € 110 Verschil op de kostenplaats € NADELIG Extra kosten € Minder uren: / (587) Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?

24 Begrotingsrechtmatigheid kostenplaatsen
Begroot Programma A 1500 uur * € 95 € Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma B 2800 uur * € 95 Werkelijk Kostenplaats personeel Lasten baten € € Saldo € Programma A 1600 uur * € 104 Programma B 2600 uur * € 104 Wat vindt u ervan in het kader van de begrotingsrechtmatigheid?


Download ppt "Gemeente Governance Toerekenen van apparaatskosten."

Verwante presentaties


Ads door Google