De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen

2 Raadsvergaderingen: Pak uw domein en rol KaderstellendControlerend Informatie college Kennis nemen Laten informeren Planning & control Kadernota/voorjaarsnota Begroting Beleidsnota’s Verordeningen Raadsvoorstellen Tussenrapportages Jaarrekening Beleidsevaluaties Vragenuurtje Actieve informatieplicht College verantwoordt Toesten + Decharge Debat en besluit Opdrachtverstrekking: Doelstellingen + Randvoorwaarden Debat en besluit Inloopuurtje thema- bijeenkomsten Informatie verstrekken: luisteren vragen stellen

3 Jaarstukken JaarverslagJaarrekening Programma- verantwoording ParagrafenBalans+ toelichting Programma rekening + toelichting Overige informatie Goede dingen bereikt en gedaan? Dingen goed gedaan? (Doeltreffendheid en doelmatigheid) Cijfers een getrouwe weergave? Cijfers rechtmatig tot stand gekomen? Gemeenteraad AccountantRekenkamer

4 Insteek externe controle Proces Belastingen en heffingen Proces inkopen/investeringen Proces WMO Proces subsidieverlening Proces overige opbrengsten Rechtmatigheid Jaarrekening Interim controleJaarrekening controle Managementletter 14 januari 2008 B&W/MT Rapport bevindingen Accountantsverklaring Raad Vooral bedrijfsvoering

5 Partners in Learning ©2000-2005 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 5 Jaarrekening 2007 Accountantsverklaring: Getrouwheid Rechtmatigheid - Normenkader - Toetsingskader - Vastlegging interne controle - begrotingsrechtmatigheid - voorwaardencriterium (incl. m & o-criterium)

6 Partners in Learning ©2000-2005 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 6 Begrotingsrechtmatigheid Analyse begrotingsafwijkingen: Soort begrotingsoverschrijdingOverschrijding Bedrag telt als onrechtmatig Overschrijdingen op programma’sJaNee KredietoverschrijdingenJaNee Mutaties reserves niet door de raad geautoriseerd NeeN.v.t. Uitdaging 2008: Analyse begrotingsafwijkingen versterken - bereikt en gedaan wat we wilden doen? - meer uitgegeven dan begroot; waarom? - minder uitgegeven dan begroot; waarom?

7 Partners in Learning ©2000-2005 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 7 Overschrijdingen op programma’s

8 Partners in Learning ©2000-2005 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 8 Jaarrekening 2007 Besluit begroting en verantwoording Inzicht in reserves/resultaat Beleidsverantwoording domein Raad Op tijd Proces samenstellen SISA (11 regelingen) Lay-out (presentatie) BegrotingJaarrekeningJaarrekening na wijziging20072006 Resultaat voor bestemming + € 3.418+ € 3.889+ € 1.821 Ontrokken uit reserves+ € 7.752+ € 12.363+ € 6.882 Gestort in reserves-/- € 11.170+ € 14.923-/- € 8.703 Resultaat na bestemming0+ € 1.329-/- 80

9 ©Deloitte 2007 Risico’s Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Risico’s en weerstandsvermogen Weerstandsvermogen * 1 miljoen Euro 200520062007Verschil Benodigd11,711,813,4+ 1,6 Aanwezig -/- 14,2-/- 15,6-/- 16,7-/-1,1 Saldo 31 december+ 2,5 +3,8+ 3,3+0,5 Eindconclusie: - Weerstandsvermogen toereikend en € 0,5 miljoen verslechterd. - Per saldo € 1,3 miljoen toegevoegd aan de reserve infrastructuurfonds

10 ©Deloitte 2007 Ontwikkeling grondexploitaties (1) Conclusie: - Risicoprofiel grondexploitatie stabiel

11 ©Deloitte 2007 € 80,0 € 20,0 € 10,0 2002200320042005 € 70,0 € 60,0 Bedragen X mln Jaren Voorraad gronden Reserves Voorzieningen Ontwikkeling grondexploitaties (grafisch) Verwachte winsten 20062007

12 Partners in Learning ©2000-2005 Deloitte Touche Tohmatsu Slide 12 Overige bevindingen: - Verbonden partijen - Beheerplannen kapitaalgoederen - Wet maatschappelijke ondersteuning - Single information en single audit -Veel komt er op u af: - Waterwet (actualiseren GRP) - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Basis registratie adressen en gebouwen (Bag) - Wet ruimtelijke ordening (Wro) - Wet op de grondexploitatie (Grexwet) - Wet kenbaarmaking publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) - Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) - Gemnet - Besluit begroting en verantwoording Investeren in personeel, organisatie en prioriteiten


Download ppt "Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen."

Verwante presentaties


Ads door Google