De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole juni Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen

2 Raadsvergaderingen: Pak uw domein en rol
Kaderstellend Controlerend Informatie college Kennis nemen Laten informeren Opdrachtverstrekking: Doelstellingen + Randvoorwaarden Debat en besluit College verantwoordt Toesten + Decharge Debat en besluit Vragenuurtje Actieve informatieplicht Inloopuurtje thema- bijeenkomsten Planning & control Informatie verstrekken: luisteren vragen stellen Kadernota/voorjaarsnota Begroting Beleidsnota’s Verordeningen Raadsvoorstellen Tussenrapportages Jaarrekening Beleidsevaluaties

3 Jaarstukken Gemeenteraad Jaarverslag Jaarrekening
Programma-verantwoording Paragrafen Balans+ toelichting Programmarekening + toelichting Overige informatie Goede dingen bereikt en gedaan? Dingen goed gedaan? (Doeltreffendheid en doelmatigheid) Cijfers een getrouwe weergave? Cijfers rechtmatig tot stand gekomen? Gemeenteraad Rekenkamer Accountant

4 Insteek externe controle
Proces Belastingen en heffingen Proces inkopen/investeringen Jaarrekening Proces WMO Vooral bedrijfsvoering Proces subsidieverlening Proces overige opbrengsten Rechtmatigheid Interim controle Jaarrekening controle Managementletter 14 januari B&W/MT Rapport bevindingen Accountantsverklaring Raad

5 Jaarrekening 2007 Accountantsverklaring: Getrouwheid Rechtmatigheid
- Normenkader - Toetsingskader - Vastlegging interne controle - begrotingsrechtmatigheid voorwaardencriterium (incl. m & o-criterium)

6 Begrotingsrechtmatigheid
Analyse begrotingsafwijkingen: Soort begrotingsoverschrijding Overschrijding Bedrag telt als onrechtmatig Overschrijdingen op programma’s Ja Nee Kredietoverschrijdingen Mutaties reserves niet door de raad geautoriseerd N.v.t. Uitdaging 2008: Analyse begrotingsafwijkingen versterken - bereikt en gedaan wat we wilden doen? - meer uitgegeven dan begroot; waarom? - minder uitgegeven dan begroot; waarom?

7 Overschrijdingen op programma’s

8 Jaarrekening 2007 Besluit begroting en verantwoording
Inzicht in reserves/resultaat Beleidsverantwoording domein Raad Op tijd Proces samenstellen SISA (11 regelingen) Lay-out (presentatie) Begroting Jaarrekening Jaarrekening na wijziging Resultaat voor bestemming € € € 1.821 Ontrokken uit reserves + € € € Gestort in reserves -/- € € /- € Resultaat na bestemming 0 + € /- 80

9 Risico’s en weerstandsvermogen
Weerstandscapaciteit Risico’s Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen * 1 miljoen Euro Verschil Benodigd 11,7 11,8 13,4 + 1,6 Aanwezig -/- 14,2 -/- 15,6 -/- 16,7 -/-1,1 Saldo 31 december + 2,5 +3,8 + 3,3 +0,5 Eindconclusie: - Weerstandsvermogen toereikend en € 0,5 miljoen verslechterd. - Per saldo € 1,3 miljoen toegevoegd aan de reserve infrastructuurfonds

10 Ontwikkeling grondexploitaties (1)
Conclusie: - Risicoprofiel grondexploitatie stabiel

11 Ontwikkeling grondexploitaties (grafisch)
Bedragen X mln € 80,0 Voorraad gronden € 70,0 € 60,0 Voorzieningen € 20,0 € 10,0 Verwachte winsten Reserves Jaren 2002 2003 2004 2005 2006 2007

12 Overige bevindingen: Verbonden partijen Beheerplannen kapitaalgoederen
Wet maatschappelijke ondersteuning Single information en single audit Veel komt er op u af: Waterwet (actualiseren GRP) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Basis registratie adressen en gebouwen (Bag) Wet ruimtelijke ordening (Wro) Wet op de grondexploitatie (Grexwet) Wet kenbaarmaking publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemnet Besluit begroting en verantwoording Investeren in personeel, organisatie en prioriteiten


Download ppt "Gemeenteraad gemeente Gorinchem Accountantscontrole 2008 10 juni 2008 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Peter Oostveen."

Verwante presentaties


Ads door Google