De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheid WWB Subsidies Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheid WWB Subsidies Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheid WWB Subsidies Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid verstrekkingen aan derden.

2 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Even voorstellen… Dennis Leus RA Senior Manager dleus@deloitte.nl 06 – 52 61 50 83

3 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Enkele stellingen...  Rechtmatigheid levert alleen extra werk op  Rechtmatigheid is voor de accountant en niet van mij  Rechtmatigheid resulteert in formeel, krampachtig, procedureel en formeel handelen, kortom: je hebt er niet echt veel aan

4 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid: het wat, hoe en waarom (1/2)  Rechtmatigheid = het naleven van wet- en regelgeving  Onrechtmatig handelen ≠ fraude  Rechtmatigheid is niet van of voor de accountant, maar een ‘zaak’ van de gemeente zelf; de accountant stelt ‘alleen maar’ vast dat de wet- en regelgeving is nageleefd  Nieuwe criteria t.o.v. getrouwheid zijn: - Begrotingscriterium - Voorwaardencriterium - M&O-criterium Belangrijke doelstellingen van rechtmatigheid zijn: Zekerheid Efficiency Vereenvoudiging Verbetering (financieel) beheer en bedrijfsvoering

5 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid: het wat, hoe en waarom (2/2) Hierna volgt:  Hoofdlijnen rechtmatigheid: actoren en te maken keuzes  Korte historieschets: 2004-heden  De ‘winst’ van rechtmatigheid  Verdere toekomstverwachtingen Inleiding rechtmatigheid is bedoeld als ‘kapstok’ voor het slimmer inrichten en uitvoeren van verstrekkingen aan derden. Immers: De uitvoering moet slim, efficiënt en effectief Maar tegelijk ook rechtmatig plaatsvinden!

6 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: het ‘web van control’ College: - uitvoering (financieel) beheer, waaronder: - doelmatig - doeltreffend - rechtmatig Verantwoording Kaders Controle Gemeenteraad Getrouw Rechtmatig (Beheersing) Doeltreffend Doelmatig (Rechtmatig) AccountantRekenkamer Auditcommissie Om niet ‘verstrikt’ te raken in het web, is communicatie en afstemming van o.a. verwachtingen en bevindingen van essentieel belang!

7 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: te maken keuzes (1/2) Externe regels verplicht, bij interne regels – m.u.v. verordeningen – keuzes maken: De gemeente bepaalt en moet dus keuzes maken. Er is het nodige te kiezen, maar: Kies bewust!

8 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: te maken keuzes (2/2)  Keuzes in spelregels maken op basis van een adequate risicoanalyse  Niet handhaven? Dan niet opnemen!  Geen ‘belachelijke’ voorwaarden stellen, dus: - Geen verantwoording inclusief accountantsverklaring bij € 5.000 subsidie - Niet vragen om maandelijks inkomstenbriefje bij cliënten die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn - Geen duur medisch onderzoek wanneer iemand zichtbaar ‘gebreken’ heeft  Herstel- en controlekosten nemen af als de ‘voorkant’ (zoals intake) van processen, regelgeving en dossiers op orde zijn Op basis van keuzes: ‘Met minder meer doen!’

9 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: verleden, heden en toekomst Kortom er is al veel bereikt, maar de komende jaren zijn er nog meer opgaven en uitdagingen! Invoering rechtmatigheid per 1 januari 2004 In veel gevallen geen rechtmatigheidsoordeel door ontbreken van concreet normenkader 2004 Rechtmatigheid nader uitgewerkt Verdere professionalisering (verbijzonderde) interne controles Rechtmatigheid is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering Tekortkomingen rechtmatigheid zijn vaak incidenten In veel gevallen (goedkeurend) rechtmatigheidsoordeel 2005-2010 Opgaven en uitdagingen? 2011 e.v.

10 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: de ‘winst’ van afgelopen jaren  Aantonen of gehandeld wordt volgens de geldende wet- en regelgeving  Impuls voor opschoning en vereenvoudiging wet- en regelgeving  Verdere kwaliteitsimpuls aan interne beheersing  Toename efficiency in uitvoering  Verbetering inzicht in en functioneren van budgetrecht raad en budgetbeheersing Rechtmatigheid is dus niet alleen een last, maar vooral ook een lust doordat: De kwantiteit van wet- en regelgeving afneemt; en De kwaliteit van wet- en regelgeving en het algehele financiële beheer toeneemt!

11 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: stand van zaken en vervolg Gemiddelde stand van zaken gemeenten 2010

12 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: aandachtspunten, valkuilen en tips  Aandachtspunten - Herzien van processen - Dynamisering en professionalisering interne controles  Valkuilen - Communicatie college – raad - Doorlooptijd interne controles - Vermenging feiten en aanbevelingen - Eisen in regelgeving niet noodzakelijk of onrealistisch - Regelgeving en controles repressief i.p.v. preventief georiënteerd  Tips - Vanwege dynamiek aandacht nodig voor opleidingen en ‘soft skills’ - Schoon oude regelgeving op (voor zover nog niet gedaan) - Schrap normen die niet te handhaven zijn of pas ze aan - Tijdige en eenduidige communicatie college – raad over bevindingen

13 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Rechtmatigheid: opgave en uitdagingen  Kiezen, kiezen en kiezen: de gemeente bepaalt!  Van verbijzonderde interne controle naar controles ‘in de lijn’  Toespitsen interne controles op risico’s en prioriteiten  Verdere vereenvoudiging regelgeving en ‘slimmer’ werken  Verantwoording rechtmatigheid door college met ‘in control statement’ in de jaarrekening De handreiking ‘verstrekkingen aan derden’ geeft gemeenten handvatten om Controles toe te spitsen op ‘echte’ risico’s en prioriteiten; Regelgeving verder te vereenvoudigen én Slimmer te werken. Of kort samengevat: ‘Met minder meer’


Download ppt "Rechtmatigheid WWB Subsidies Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Inleiding rechtmatigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google