De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst vermindering regeldruk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst vermindering regeldruk."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst vermindering regeldruk.
Ede, 14 februari 2011 Rechtmatigheid WWB Subsidies Pgb Wmo Inleiding rechtmatigheid verstrekkingen aan derden. © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu

2 Even voorstellen… Dennis Leus RA Senior Manager dleus@deloitte.nl
06 –

3 Rechtmatigheid levert alleen extra werk op
Enkele stellingen... Rechtmatigheid levert alleen extra werk op Rechtmatigheid is voor de accountant en niet van mij Rechtmatigheid resulteert in formeel, krampachtig, procedureel en formeel handelen, kortom: je hebt er niet echt veel aan

4 Inleiding rechtmatigheid: het wat, hoe en waarom (1/2)
Rechtmatigheid = het naleven van wet- en regelgeving Onrechtmatig handelen ≠ fraude Rechtmatigheid is niet van of voor de accountant, maar een ‘zaak’ van de gemeente zelf; de accountant stelt ‘alleen maar’ vast dat de wet- en regelgeving is nageleefd Nieuwe criteria t.o.v. getrouwheid zijn: - Begrotingscriterium - Voorwaardencriterium - M&O-criterium Belangrijke doelstellingen van rechtmatigheid zijn: Zekerheid Efficiency Vereenvoudiging Verbetering (financieel) beheer en bedrijfsvoering

5 Inleiding rechtmatigheid: het wat, hoe en waarom (2/2)
Hierna volgt: Hoofdlijnen rechtmatigheid: actoren en te maken keuzes Korte historieschets: 2004-heden De ‘winst’ van rechtmatigheid Verdere toekomstverwachtingen Inleiding rechtmatigheid is bedoeld als ‘kapstok’ voor het slimmer inrichten en uitvoeren van verstrekkingen aan derden. Immers: De uitvoering moet slim, efficiënt en effectief Maar tegelijk ook rechtmatig plaatsvinden!

6 Rechtmatigheid: het ‘web van control’
College: - uitvoering (financieel) beheer, waaronder: doelmatig - doeltreffend - rechtmatig Verantwoording Kaders Controle Gemeenteraad Getrouw Rechtmatig (Beheersing) Doeltreffend Doelmatig (Rechtmatig) Accountant Rekenkamer Auditcommissie Om niet ‘verstrikt’ te raken in het web, is communicatie en afstemming van o.a. verwachtingen en bevindingen van essentieel belang!

7 Rechtmatigheid: te maken keuzes (1/2)
Externe regels verplicht, bij interne regels – m.u.v. verordeningen – keuzes maken: De gemeente bepaalt en moet dus keuzes maken. Er is het nodige te kiezen, maar: Kies bewust!

8 Rechtmatigheid: te maken keuzes (2/2)
Keuzes in spelregels maken op basis van een adequate risicoanalyse Niet handhaven? Dan niet opnemen! Geen ‘belachelijke’ voorwaarden stellen, dus: - Geen verantwoording inclusief accountantsverklaring bij € subsidie - Niet vragen om maandelijks inkomstenbriefje bij cliënten die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn - Geen duur medisch onderzoek wanneer iemand zichtbaar ‘gebreken’ heeft Herstel- en controlekosten nemen af als de ‘voorkant’ (zoals intake) van processen, regelgeving en dossiers op orde zijn Op basis van keuzes: ‘Met minder meer doen!’

9 Rechtmatigheid: verleden, heden en toekomst
2004 Invoering rechtmatigheid per 1 januari 2004 In veel gevallen geen rechtmatigheidsoordeel door ontbreken van concreet normenkader Rechtmatigheid nader uitgewerkt Verdere professionalisering (verbijzonderde) interne controles Rechtmatigheid is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering Tekortkomingen rechtmatigheid zijn vaak incidenten In veel gevallen (goedkeurend) rechtmatigheidsoordeel 2011 e.v. Opgaven en uitdagingen? Kortom er is al veel bereikt, maar de komende jaren zijn er nog meer opgaven en uitdagingen!

10 Rechtmatigheid: de ‘winst’ van afgelopen jaren
Aantonen of gehandeld wordt volgens de geldende wet- en regelgeving Impuls voor opschoning en vereenvoudiging wet- en regelgeving Verdere kwaliteitsimpuls aan interne beheersing Toename efficiency in uitvoering Verbetering inzicht in en functioneren van budgetrecht raad en budgetbeheersing Rechtmatigheid is dus niet alleen een last, maar vooral ook een lust doordat: De kwantiteit van wet- en regelgeving afneemt; en De kwaliteit van wet- en regelgeving en het algehele financiële beheer toeneemt!

11 Rechtmatigheid: stand van zaken en vervolg
Gemiddelde stand van zaken gemeenten 2010

12 Rechtmatigheid: aandachtspunten, valkuilen en tips
Aandachtspunten - Herzien van processen - Dynamisering en professionalisering interne controles Valkuilen - Communicatie college – raad - Doorlooptijd interne controles - Vermenging feiten en aanbevelingen - Eisen in regelgeving niet noodzakelijk of onrealistisch - Regelgeving en controles repressief i.p.v. preventief georiënteerd Tips - Vanwege dynamiek aandacht nodig voor opleidingen en ‘soft skills’ - Schoon oude regelgeving op (voor zover nog niet gedaan) - Schrap normen die niet te handhaven zijn of pas ze aan - Tijdige en eenduidige communicatie college – raad over bevindingen

13 Rechtmatigheid: opgave en uitdagingen
Kiezen, kiezen en kiezen: de gemeente bepaalt! Van verbijzonderde interne controle naar controles ‘in de lijn’ Toespitsen interne controles op risico’s en prioriteiten Verdere vereenvoudiging regelgeving en ‘slimmer’ werken Verantwoording rechtmatigheid door college met ‘in control statement’ in de jaarrekening De handreiking ‘verstrekkingen aan derden’ geeft gemeenten handvatten om Controles toe te spitsen op ‘echte’ risico’s en prioriteiten; Regelgeving verder te vereenvoudigen én Slimmer te werken. Of kort samengevat: ‘Met minder meer’


Download ppt "Bijeenkomst vermindering regeldruk."

Verwante presentaties


Ads door Google