De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Horizontaal Toezicht Een overzicht. Inhoud van presentatie •Horizontaal Toezicht –Inleiding, achtergrond en voor-en nadelen –Werkwijze belastingdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Horizontaal Toezicht Een overzicht. Inhoud van presentatie •Horizontaal Toezicht –Inleiding, achtergrond en voor-en nadelen –Werkwijze belastingdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Horizontaal Toezicht Een overzicht

2 Inhoud van presentatie •Horizontaal Toezicht –Inleiding, achtergrond en voor-en nadelen –Werkwijze belastingdienst –De praktijk •Vragen?

3 Horizontaal Toezicht •Introductie in 2005 •Eerst in succesvolle pilotvorm bij selectie van ZGO, stap voor stap uitgebreid •Betreft effectieve wijze van toezicht door de belastingdienst, gebruik makend van de interne controle van de cliënt en de controle die door derden wordt gevoerd (accountant en adviseur)

4 Doelstellingen •Het bewerkstelligen van een open op wederzijds vertrouwen gebaseerde en op samenwerking gerichte houding ten aanzien van voldoen aan wet- en regelgeving •Het met meer efficiency gebruik maken van beschikbare middelen bij Belastingdienst en belastingplichtigen

5 Doelstellingen vervolg •Het ontmoedigen van grensverkennende structuren die anders in verticaal toezicht zouden worden bestreden door de Belastingdienst •Het verminderen van onzekerheid over de juistheid en volledigheid van de belastingpositie

6 Voorwaarden •De belastingplichtige moet haar fiscale risico’s adequaat in beeld te hebben op basis van een functionerend Tax Control Framework •De belastingplichtige dient open met de Belastingdienst te communiceren over haar belastingpositie, en daarbij geen relevante informatie achter te houden

7 Voorwaarden vervolg •De Belastingdienst richt zich op de hoofdzaken met een passende materialiteit •De Belastingdienst verbindt zich om te voorkomen dat belangrijke zaken nog niet zijn uitgewerkt voordat de aangiften worden ingediend

8 Verantwoordelijkheden •De belastingplichtige moet een werkend Tax Control Framework hebben •De belastingplichtige dient actief overleg te zoeken over bestaande en in de toekomst opkomende fiscale risico’s •De belastingplichtige dient openheid te geven over feiten en omstandigheden en zij moet onderbouwd aangeven welke fiscale behandeling zij nastreeft

9 Verantwoordelijkheden •De belastingplichtige moet aan de Belastingdienst toestaan dat zij toegang krijgt tot informatie en medewerkers •De belastingplichtige moet nastreven om de aangiften snel in te dienen

10 Verantwoordelijkheden •De Belastingdienst zal tijdig een positie innemen omtrent de door belastingplichtige aangedragen zaken •De Belastingdienst zal periodiek terugkoppelen welke risico’s zij zelf verwacht of heeft geconstateerd

11 Verantwoordelijkheden •De Belastingdienst zal toelichten en verantwoorden waarom zij welke vragen stelt, en deadlines voor beantwoording worden in overleg en redelijkheid vastgesteld •De Belastingdienst zal de aanslagen snel vaststellen na indiening van aangiften •De Belastingdienst zal gericht verticaal toezicht kunnen houden (steekproeven)

12 Overige elementen •Het convenant is op vrijwillige basis en beide partijen kunnen het convenant beëindigen •Het convenant is toekomstgericht •Het verleden wordt afgesloten (“schone lei” principe)

13 Overige elementen •Het convenant omvat alle Rijksbelastingen •Het convenant ziet op controle, niet op toepassing van de wet. Het convenant verandert niets aan de rechten en plichten van belastingplichtigen en de Belastingdienst •Het principe “agree to disagree” is expliciet ingebouwd in horizontaal toezicht

14 Afweging •Snel zekerheid over positie •Beter inzicht in processen en interne beheersing •Dialoog met Belastingdienst over risico’s •Snel opgelegde aanslagen conform aangiften •Minder controle •Mogelijk het delen van informatie en het inzicht geven in fiscale risico’s •Het hanteren van een effectief Tax Control Framework •Het indienen van aangiften binnen een vastgesteld tijdpad VoorTegen

15 Wat zegt de Belastingdienst? •Horizontaal Toezicht is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie •Daarbij wordt gebruik gemaakt van de veronderstelde positieve grondhouding en professionaliteit van ondernemers en intermediairs •Er wordt aangesloten bij het werk dat al is verricht door of voor de ondernemer •Er worden gezamenlijk zoveel mogelijk risico’s vooraf geïdentificeerd en opgelost

16 Wat zegt de Belastingdienst? “Wil Horizontaal Toezicht succesvol zijn dan moet belastingplichtige haar fiscale risico’s in beeld hebben en voldoende waarborgen bezitten om deze risico’s te kunnen beheersen. M.a.w. belastingplichtige moet fiscaal gezien in control zijn. Een Tax Control Framework kan hierbij behulpzaam zijn. Een TCF wordt gedefinieerd als een systeem van interne beheersing specifiek gericht op de fiscale functie binnen het bedrijf, dat integraal onderdeel uitmaakt van het Business Control Framework. Het uiteindelijke doel van het TCF is de beheersing van de totale fiscaliteit met als gevolg de juiste, volledige en tijdige aangifte voor alle belastingen, en een getrouwe weergave van de fiscale positie in de jaarrekening….

17 Wat zegt de Belastingdienst? …Het TCF is een continu verbeteringsproces dat: –Belastingplichtige in staat stelt om de organisatie doelstellingen en de fiscale strategie te bereiken –Past binnen (de cultuur van) de organisatie –Relevante fiscale risico’s tijdig identificeert –Voorziet in een efficiënte werkwijze van omgaan met relevante fiscale risico's –Het gedrag van mensen stuurt in de juiste richting (‘tone at the top’) –Helpt bij het communiceren naar de stakeholders dat het bedrijf controle heeft over haar fiscale functie”

18 Wat zegt de Belastingdienst?

19 Vormen van Horizontaal Toezicht •De Belastingdienst richt zich op een aantal pijlers bij de implementatie van Horizontaal Toezicht: –Individueel convenant – ZGO en MGO segment (13.000) –Branche convenant – Specifieke technische situaties –Intermediairs/Convenant aangiften – MKB segment (miljoenen) –Fiscale software –Individuen – PTS segment –Maatschappelijke ondernemingen –Vooringevulde aangifte IB

20 De praktijk •ZGO omgeving •MGO omgeving •MKB omgeving •Branches •Intermediairs •Fiscale software

21 Dank voor uw aandacht •Heeft u nog vragen?


Download ppt "Horizontaal Toezicht Een overzicht. Inhoud van presentatie •Horizontaal Toezicht –Inleiding, achtergrond en voor-en nadelen –Werkwijze belastingdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google