De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXTERNE AUDIT INZAKE DE JAARREKENING VAN OCMW’S. INLEIDING 1.Situering externe audit in geheel van NOB 2.Werking, verloop en doelstellingen externe audit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXTERNE AUDIT INZAKE DE JAARREKENING VAN OCMW’S. INLEIDING 1.Situering externe audit in geheel van NOB 2.Werking, verloop en doelstellingen externe audit."— Transcript van de presentatie:

1 EXTERNE AUDIT INZAKE DE JAARREKENING VAN OCMW’S

2 INLEIDING 1.Situering externe audit in geheel van NOB 2.Werking, verloop en doelstellingen externe audit in OCMW’s 3.Voorbereidende werkzaamheden 4.Nuttige documenten externe auditcommissie 5.Detailcontroles balansposten actief 6.Detailcontroles balansposten passief 7.Detailcontroles resultatenrekening 8.Verslaggeving

3 INLEIDING –NOB: meer dan boekhouden alleen ! Responsabilisering Aangepaste administratieve organisatie Aangepast administratief toezicht Audit: intern + extern Aangepast rapporterings- en beheersproces Nieuwe boekhouding –Financieel-economisch (verplicht) –Analytisch (facultatief)

4 –Waarom informatie-initiatief i.v.m. externe audit ? Ervaring leert: ontvangers en secretarissen hebben een verkeerd of onvolledig beeld over wat externe audit is Doel: –Inzicht verschaffen in concrete inhoud van externe audit –Inzicht verschaffen in de verwachtingen t.a.v. de geauditeerde

5 1.SITUERING EXTERNE AUDIT IN NOB 1.Wettelijke context BVR 17/12/1997 Decreet 17/12/1997 2.Situering auditopdracht binnen NOB Responsabilisering Versterking lokale autonomie Vereenvoudiging en versoepeling administratief toezicht Wettelijk minimumkader Externe audit: geen nieuwe of verkapte vorm van administratief toezicht Lerende omgeving 3.Domeinafbakening Financiële audit Jaarrekening en trimestrieel rapport van de ontvanger

6 2.WERKING, VERLOOP EN DOELSTELLINGEN VAN EXTERNE AUDIT 1.Algemene inleiding Auditcommissie steunt vnl. op ambtenaren Provinciaal Gouvernement Financiële audit 2.Dossierverloop en onderzoeksdaden Opmaak planning door externe auditcommissie Overleg met OCMW Audit ter plaatse 3.Fasen van externe audit Voorbereidende werkzaamheden –(Beperkte) audit van de werking van het OCMW –(Beperkte) audit van de AO, ICS en interne audit –Audit van de organisatie van de boekhouding Detailcontroles van balansposten en posten van de resultatenrekening Verslaggeving 4.Doelstellingen van externe audit in OCMW’s

7 3.VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN M.B.T. EXTERNE AUDIT 1.Kennismaking met en audit van de werking van het OCMW Algemene controlewerkzaamheden Praktisch controleprogramma 2.Kennismaking met en audit van de administratieve organisatie, de interne controlesystemen en de interne audit Algemene controlewerkzaamheden Praktisch controleprogramma 3.Kennismaking met en audit van de organisatie van de boekhouding Algemene controlewerkzaamheden Praktisch controleprogramma 4.Controle-aspecten m.b.t. de wetgeving Waarderingsregels Rekeningstelsel en rekeningnummers Afschrijvingsregels Toelichting 5.Typische aspecten van audit bij het begin van NOB Lerende omgeving voor OCMW en auditor: evolutie Aandachtspunten audit beginbalans en eerste jaarrekening

8 4.OVERZICHT VAN DOCUMENTEN DIE TER BESCHIKKING MOETEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE EXTERNE AUDITCOMMISSIE 1 Algemeen 2 Oprichtingskosten 3 Immateriële vaste activa 4 Materiële vaste activa 5 Financiële vaste activa 6 Vorderingen op meer dan één jaar 7 Voorraden 8 Vorderingen op ten hoogste één jaar 9 Geldbeleggingen 10 Liquide middelen 11 Overlopende rekeningen (actief en passief) 12 Eigen vermogen 13 Voorzieningen voor risico’s en kosten 14 Schulden

9 5.DETAILCONTROLES INZAKE DE BALANSPOSTEN VAN HET ACTIEF 1.Oprichtingskosten 2.Immateriële vaste activa 3.Materiële vaste activa 4.Financiële vaste activa 5.Vorderingen op meer dan één jaar 6.Voorraden 7.Vorderingen op ten hoogste één jaar 8.Geldbeleggingen 9.Liquide middelen 10.Overlopende rekeningen (actief en passief)

10 6.DETAILCONTROLES INZAKE DE BALANSPOSTEN VAN HET PASSIEF 1Eigen vermogen 1.1Kapitaal 1.2Herwaarderingsmeerwaarden 1.3Gemeentelijke bijdrage & Reserves 1.4Overgedragen winst / verlies 1.5Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel 2Voorzieningen voor risico’s en kosten 3. Schulden 3.1Schulden op meer dan een jaar 3.2Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 3.3Schulden op ten hoogste een jaar

11 7.DETAILCONTROLES INZAKE DE RESULTATENREKENING 1Doelstelling van de audit van de resultatenrekening 2Controlewerkzaamheden en controletechnieken 3Audit inzake de opbrengsten 3.1Algemeen 3.2Werkingsopbrengsten 3.3 Wijziging in de voorraad 3.4Geproduceerde vaste activa 3.5 Andere werkingsopbrengsten 3.6Financiële opbrengsten 3.7Uitzonderlijke opbrengsten 4Audit inzake de kosten 4.1Algemeen 4.2Werkingskosten 4.3Bezoldigingen 4.4Afschrijvingen en waardeverminderingen 4.5 Andere werkingskosten en uitzonderlijke kosten 4.6Financiële kosten 4.7Uitzonderlijke kosten

12 8VERSLAGGEVING 1Werkpapieren en auditdossier 2 Auditmemo’s 3 Auditverslag 4 Management letter en technische nota


Download ppt "EXTERNE AUDIT INZAKE DE JAARREKENING VAN OCMW’S. INLEIDING 1.Situering externe audit in geheel van NOB 2.Werking, verloop en doelstellingen externe audit."

Verwante presentaties


Ads door Google