De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee – UGent © 2011

2 Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond)
Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, …). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee – UGent © 2011

3 Indicatieve uurregeling
Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 11u00 – 12u30 Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen 2de halve dag Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

4 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 11u00 – 12u30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2de halve dag Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011

5 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 3de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) 11u00 – 12u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) 4de halve dag Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

6 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5de halve dag 9u00 – 10u30 Bespreking tests 11u00 – 12u30 Bespreking vooraf doorgestuurde vragen Christophe Vanhee – UGent © 2011

7 Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee – UGent © 2011

8 Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus – Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee – UGent © 2011

9 Aanbevolen additionele informatie
Lokaal Financieel Management “Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus”, Politeia Website ABB Website CBN Website IPSASB ESR95: Christophe Vanhee – UGent © 2011

10 Inleiding Relevante wetgeving
Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179) OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180) Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175) Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee – UGent © 2011

11 Inleiding Overzicht syllabus
Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

12 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, -begrippen en –principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee – UGent © 2011

13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis; het belang van een conceptueel kader inzien; de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren; de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden; kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee – UGent © 2011

14 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee – UGent © 2011

15 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 2: Het conceptueel kader Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

16 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 2: Het conceptueel kader Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011

17 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen ESR95 Christophe Vanhee – UGent © 2011

18 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen COFOG Christophe Vanhee – UGent © 2011

19 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen IPSAS Definitie Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Christophe Vanhee – UGent © 2011

20 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding. Christophe Vanhee – UGent © 2011

21 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren; het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven; de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen; vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden; de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden Christophe Vanhee – UGent © 2011

22 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee – UGent © 2011

23 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

24 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011

25 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee – UGent © 2011

26 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

27 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011

28 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011

29 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee – UGent © 2011

30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

31 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De toelichting bij de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011

32 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

33 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

34 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee – UGent © 2011

35 Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen
Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en –grondslagen die bepalen: of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; voor welke waarde; en hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en Christophe Vanhee – UGent © 2011

36 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur; weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat; notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering; aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties; Christophe Vanhee – UGent © 2011

37 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen) de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen; Christophe Vanhee – UGent © 2011

38 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

39 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee – UGent © 2011

40 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Algemene regel Christophe Vanhee – UGent © 2011

41 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee – UGent © 2011

42 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Ruilwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

43 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

44 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Schenkingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

45 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Inbrengwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

46 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Twee modellen Christophe Vanhee – UGent © 2011

47 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Afschrijvingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

48 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

49 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

50 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren. Christophe Vanhee – UGent © 2011

51 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten; het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak; schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen; Christophe Vanhee – UGent © 2011

52 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: een notie hebben van de inhoud van de rubriek ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’; inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen; weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa; een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa; de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering; Christophe Vanhee – UGent © 2011

53 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief; kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd; meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief; investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening; Christophe Vanhee – UGent © 2011

54 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen Liquide middelen Geldbeleggingen Onderscheid geldbeleggingen – financiële vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011

55 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

56 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen Definitie Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/niet-ruiltransacties Christophe Vanhee – UGent © 2011

57 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

58 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

59 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

60 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

61 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

62 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

63 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

64 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

65 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

66 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

67 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

68 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

69 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

70 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

71 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

72 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

73 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

74 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

75 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

76 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

77 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

78 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

79 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

80 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

81 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

82 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

83 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

84 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

85 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

86 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

87 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overgedragen overschot – overgedragen tekort Algemeen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

88 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

89 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

90 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Doelstelling In tegenstelling tot in deel 5 waar het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de balans de centrale doelstellingen waren, worden in dit deel dezelfde doelstellingen nagestreefd voor wat betreft de staat van opbrengsten en kosten door de cursisten te voorzien met meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten en de informatieverschaffing er omtrent. Christophe Vanhee – UGent © 2011

91 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de staat van opbrengsten en kosten kort kunnen beschrijven en toelichten; de verschillende kosten en opbrengsten aan de juiste rekeningen kunnen toerekenen; er zich van bewust zijn dat bepaalde (aanvullende) informatie omtrent bepaalde kosten en opbrengsten ook kan teruggevonden worden in andere beleidsrapporten retributies, belastingen en boetes van elkaar kunnen onderscheiden en correct classificeren; Christophe Vanhee – UGent © 2011

92 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

93 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

94 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

95 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

96 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

97 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

98 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

99 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

100 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

101 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

102 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

103 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

104 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

105 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

106 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

107 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

108 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

109 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

110 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

111 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

112 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

113 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

114 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

115 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

116 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

117 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

118 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

119 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

120 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

121 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

122 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

123 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Doelstelling De cursisten bewust maken van het belang en de inhoud van dit onderdeel van de toelichting zodat zij er de voor hen relevante informatie uit kunnen te destilleren. Christophe Vanhee – UGent © 2011

124 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste onderdelen van deze toelichting kort kunnen beschrijven en toelichten; kunnen bepalen of een transactie of feit moet worden opgenomen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten of in de toelichting bij de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’; de transacties en feiten die het vermogen van een bestuur niet onmiddellijk beïnvloeden correct kunnen classificeren; de in deze toelichting opgenomen informatie naar waarde kunnen inschatten. Christophe Vanhee – UGent © 2011

125 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 1 Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

126 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

127 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

128 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

129 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Ontvangen zekerheden Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

130 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

131 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

132 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Termijnovereenkomsten Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

133 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

134 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Aangegane, maar niet opgenomen kredieten Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011

135 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Diverse rechten en verplichtingen Inhoud Christophe Vanhee – UGent © 2011


Download ppt "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google