De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering gewone vergadering 22 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering gewone vergadering 22 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering gewone vergadering 22 juni 2007

2 Algemene Vergadering: opening (1) Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening (2) Controle van het statutair quorum •Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers •Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

4 Algemene Vergadering: agenda (1) 1.Voorstelling van het verslag over het jaar 2006 van de Raad van Bestuur a.Werkingsverslag b.Financieel verslag 2.Verslag van de commissaris-revisor

5 Algemene Vergadering: agenda (2) 3.Goedkeuring van balans en resultaten- rekening, en vaststelling van het saldo 4.Kwijting aan bestuurders 5.Kwijting aan commissaris-revisor 6.Werkingstoelage voor Centraal Beheer

6 Algemene Vergadering: agenda (3) 7.Verlenging van het mandaat als commissaris-revisor 2007 – 2009 8.Statutaire beëindigingen en benoemingen van bestuurders 9.Het evaluatierapport over de werking in uitvoering van artikel 70 DIS

7 Verslag over 2006: werking  BuSO De Wissel  Begeleidingscentrum Ter Heide  CBO-29  IGL Centraal Beheer

8 Verslag over 2006: BuSO De Wissel Leerlingen20052006 Opleidingsvorm 14946 Opleidingsvorm 26858 Opleidingsvorm 3157152 Totaal274256

9 Verslag over 2006: BuSO De Wissel Functie in VTEAantal% Directie44,21 Administratie22,10 Logistiek11,05 (Para-)Medisch7,417,80 Opvoedkundig80,5684,83 Totaal 94,97 100

10 Verslag over 2006: BC Ter Heide

11 Functie in VTEAantal% Directie61,29 Administratie23,855,11 Logistiek80,4217,24 (Para-)Medisch44,349,50 Opvoedkundig312,0066,86 Totaal 466,62 100

12 Verslag over 2006: CBO-29 Aard van handicapAantal Fysisch184 Psychisch37 Visueel2 Autistisch4 Auditief1 Totaal228

13 Verslag over 2006: CBO-29 Functie in VTEAantal% Directie27,56 Administratie4,3416,41 Logistiek1,786,72 (Para-)Medisch27,56 Opvoedkundig16,3361,75 Totaal 27,65 100

14 Verslag over 2006: IGL Functie in VTEAantal% Directie122,04 Administratie30,195,13 Logistiek83,2014,15 (Para-)Medisch53,759,14 Opvoedkundig408,9069,54 Totaal 578,22 100

15 Verslag over 2006: financieel  Resultatenrekening  Balans per 31 december 2006

16 Verslag over 2006: IGL resultaat (1)

17 Verslag over 2006: IGL resultaat (2) resultaten per activiteitencentrum resultaat 2006 BC Ter Heide-46.238,75 BuSO De Wissel-28.812,48 CBO-2921.932,31 Centraal Beheer-16.751,95 IGL-69.870,87

18 Verslag over 2006: IGL resultaat (3) resultatenverwerking per activiteitencentrum overgedragen resultaat 2005 resultaat 2006 overgedragen resultaat 2006 BC Ter Heide-375.593,03-46.238,75-421.831,78 BuSO De Wissel-138.741,37-28.812,48-167.553,85 CBO-2991.903,1021.932,31113.835,41 Centraal Beheer46.726,91-16.751,9529.975,96 IGL-375.704,39-69.870,87-445.575,26

19 Verslag over 2006: IGL balans ActivaPassiva Immateriële vaste activa 1.654,491.115.457,80Kapitaal Materiële vaste activa 11.374.252,251.391.150,38Herwaardering Financiële vaste activa 285,081.462.756,16Reserves Vorderingen > 1 jaar0-445.575,26 Overgedragen resultaat Vorderingen <= 1 jaar 64.958.968,246.518.013,14Kapitaalsubsidies Liquide middelen41.540,30244.585,28Voorzieningen Overlopende rekening 706.386,663.129.276,11Schulden > 1 jaar 63.192.834,45Schulden <= 1 jaar 474.588,96 Overlopende rekening Totaal77.083.087,02 Totaal

20 Verslag over 2006: commissaris Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

21 Verslag over 2006: commissaris Bijkomende verklaringen en inlichtingen.  Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.  De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

22 Verslag over 2006: vraagstelling Zijn er vragen?

23 Goedkeuringen?  Balans, resultatenrekening en saldo?  Kwijting aan de bestuurders?  Kwijting aan de commissaris?

24 Centraal Beheer, toelage 2007 (1) 0,22 EUR per inwoner Aantal per 1 januari 2007 is geraamd op 755 000 Het te financieren saldo Overgedragen resultaat 200629.974,96 Kosten 2007 (-)195.900,00 Opbrengsten 2007 (+)7.500,00 Te financieren saldo (-)-158.425,04 Werkingstoelage 2007 (+)166.100,00 Over te dragen saldo7.674,96

25 Centraal Beheer, toelage 2007 BoekjaarGeraamdReëelBijdrage/inwoner 1997-28.161,52-23.584,120,25 1998-89.803,00-81.363,170,25 1999-138.370,00-71.169,190,25 2000-67.264,02-42.950,650,25 2001-38.180,26-6.049,940,25 2002-5.838,8929.974,110,25 200314.274,1750.708,120,25 200432.145,9762.195,540,225 200526.939,5446.726,910,20 200647.891,9129.974,960,20 20077.674,960,22

26 Centraal Beheer, toelage 2006 Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2007: 0,22 EUR per inwoner?

27 Bestuurders: ontslag en benoeming •Meeuwen-Gruitrode: nog geen kandidaat-bestuurder voorgedragen. •Peer: nog geen kandidaat-bestuurder voorgedragen ter vervanging van mevrouw Liesbeth Diliën. •Sint-Truiden: draagt mevrouw Maria Lacroix voor ter vervanging van mevrouw Mieke Biets.

28 Bestuurders: ontslag en benoeming Geheime stemming benoeming van mevrouw Maria Lacroix tot bestuurder voor de deelnemers- groep gemeenten (A-aandelen)

29 Mandaat als commissaris-revisor Voorstel tot verlenging van het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2007 – 2009 van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren cvba vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts.

30 Mandaat als commissaris-revisor Ereloon per boekjaar = 6 500 EUR, excl. BTW Bijkomende opdrachten: Commissaris = 85 EUR per uur, excl. BTW Medewerker = 65 EUR per uur, excl. BTW

31 Mandaat als commissaris-revisor Goedkeuring?

32 Evaluatierapport artikel 70 DIS  CBO-29  BuSO De Wissel  BC Ter Heide

33 Evaluatierapport artikel 70 DIS  CBO-29  BuSO De Wissel  BC Ter Heide

34 Ondernemingsplan Evoluties en enkele kortetermijnperspectieven

35 MISSIE CBO 29  De opdracht van het CBO 29 is personen met een legitieme handicap op de meest efficiënte manier begeleiden naar betaalde arbeid.  Het opleidings- en begeleidingsaanbod wordt zo geformuleerd dat het tegemoet komt aan de noden van de doelgroep én zoveel mogelijk inspeelt op de actuele vragen van de arbeidsmarkt.

36 DOELGROEP  Personen met een handicap  Personen met een arbeidshandicap  Aard van de handicap  Aantal

37

38

39

40

41 OPLEIDINGSAANBOD  Secretariaat, Boekhouden,Informatica  Modulair via “oefenfirma’s” en leerstages  Individuele leertrajecten  Max. 1 jaar  Arbeidsbemiddeling  Jobcoaching  Tele-(thuis)opleiding

42 RESULTATEN  Stijging aantal tewerkstellingen  20 à 25 % : vroegtijdig stop  20%: werkzoekend

43

44 FINANCIEEL BUDGETTAIR  Structurele financiering •1 miljoen euro •Minimaal 14 VTE + werkingskost  Additionele financiering •20% •Evolutie  Diverse financiering •10%

45

46

47

48

49

50 NETWERKPARTNERS  ATB= arbeidstrajectbegeleiding •Toeleiding •Opvolging •Bestuurlijke participatie 7 partners  2 DGO=dienst gespecialiseerde oriëntering  1 Bewel=beschutte werkplaatsen Limburg  4 CBO’s

51

52 DEEL II: TOEKOMST einde CBO 29 begin DGOB Limburg

53 Beter Bestuurlijk Beleid  Kaderdecreet op het Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 •Reorganisatie van Vlaamse administratie •VDAB ipv Vlaams Fonds  Decreet op VDAB van 7 mei 2004 •Erkenning en subsidiëring VF- voorzieningen  Nieuw ontwerp subsidiebesluit •Geboorte van DGOB

54 Kenmerken Ontwerp BVR  Doelgroep •Arbeidshandicap: N=30.000 •Eenvoudigere procedure toeleiding  Opdracht: •Competentieversterking •Jobhunting  Regelgeving personeel/werking: minimaal •2 jaarlijkse objectieven input+output

55 Kenmerken Ontwerp BVR  Financiering: •Tweejaarlijkse bepaling objectieven:  Aantal op te starten opleidingen: N=64  Aantal tewerkstellingen:50% •80% gegarandeerde financiering •5 jaar erkenning opleidingscapaciteit ? •Provinciale akkoorden

56 STRATEGIE Anticipatief beleid sinds 2000  Rechtszekerheid creëren (2008)  Verruiming doelgroep  Uitbouw specialisme •Opleiding ergonomie •Arbeidsgeneeskundige invalshoek •Intensifiëring netwerk

57 BESLUIT  NIEUWE REGELGEVING IS ONDERWEG  VEEL KAN NOG VERANDEREN  BIJGEVOLG: ANTICIPATIEF BELEID

58 Evaluatierapport artikel 70 DIS  CBO-29  BuSO De Wissel  BC Ter Heide

59 Ondernemingsplan De Wissel Organisatiedoelstellingen2007-2012

60 Het ontwikkelen van leerlijnen binnen de vakgroepen BGV, verticale coördinatie binnen ASV en BGV.  Leerlijnen binnen de vakgroepen:Concreet betekent dit dat een leerkracht binnen een bepaalde afdeling exact weet welke leerstof gegeven werd het schooljaar voordien en waar hij/zij naartoe kan werken voor het volgende schooljaar. Hierin duidelijke afspraken maken om overlapping te voorkomen.  Dit zowel binnen de praktijkgerichte vakken = BGV  als Algemene Sociale Vorming ASV = theoretisch gedeelte

61 Het opstellen van criteria voor de verdeling van de werkingsmiddelen en betere opvolging van de uitgaven in verhouding tot de begroting.  Beter vertrouwd raken met de dubbele boekhouding en aan de hand van criteria de uitgaven afstellen in verhouding tot de begroting, zodat het te kort kan weggewerkt worden

62 Functiekaarten optimaliseren en functioneringsgesprekken structureel inbouwen.  De Technisch Adviseurs hebben een dit schooljaar een opleiding genoten om functioneringsgesprekken te voeren met de personeelsleden van hun afdeling.  Deze gesprekken moeten structureel ingebouwd worden en de functiekaarten moeten geoptimaliseerd worden.  Dit alles ter voorbereiding op het nieuwe decreet. (8 juni 07 werd voorontwerp ingediend in het Vlaams Parlement)

63 De uitstroom van de leerkrachten opvangen door nieuwe leerkrachten met opleiding Buitengewoon Onderwijs aan te trekken, ze te coachen en regelmatig te evalueren.  De komende zes jaar zal er een uitstroom zijn van ongeveer 1/3de van het lerarenteam. Dit zal opgevangen moeten worden door leerkrachten met een opleiding Buitengewoon Onderwijs, die we zullen moeten coachen en regelmatig evalueren. De Technisch Adviseurs zullen hier ook voor een groot stuk aan meewerken.

64 Continuïteit nastreven door de maximumcapaciteit in kaart te brengen en een juiste attestering verwezenlijken zodat voldoende ondersteuning geboden kan worden.  We gaan de attesten van de leerlingen onder de loupe nemen, vb.type 1 ll= ll met licht mentale handicap, waar wij van vermoeden dat hij een type3ll. is= leerling met gedrags- en emotionele problemen. A.h.v. observatieschema en met de hulp van het CLB, gaan we bekijken of de leerlingen nog in het bezit zijn van het juiste attest en ook een maximum capaciteit vast leggen.  Wanneer dit op punt staat zal er meer ondersteuning geboden kunnen worden en zal deze beter in verhouding staan tot de hulpvraag.

65 De visie en het pedagogische project verder inwortelen in de schoolstructuur.  BuSO “De Wissel” wil jongeren die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn, helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen handhaven naargelang zijn capaciteiten in een werk-, woon-, leefsituatie.  Deze zorg op maat voor onze jongeren willen we nog beter inwortelen in de schoolcultuur.

66 De begeleiding van de leerlingen verder uitbouwen in een begeleidingsdossier waar iedereen een houvast aan heeft.  Voor elke leerling een begeleidingsdossier opstellen waarin zeer gedetailleerd wordt geregistreerd wat de evolutie van zijn gedrag en kennis is, welke stappen de school ondernomen heeft, en wat het resultaat is, dit op regelmatige basis evolueren.  POR: Persoonlijk Opvolgingsregister, project loopt momenteel voor één afdeling zal volgende week geëvalueerd worden en zal volgend schooljaar toegepast worden voor alle leerlingen van de school.

67 Evaluatierapport artikel 70 DIS  CBO-29  BuSO De Wissel  BC Ter Heide

68 Op weg naar zorgexcellentie voor mensen met een diep en ernstig meervoudig mentale handicap. Realisaties uit het verleden en toekomstige ambities.

69 Erkenning.  110 plaatsen internaat en semi-internaat met een maximum aan 90 plaatsen internaat waarvan gemiddeld 80 plaatsen internaat in Genk, 20 plaatsen semi-internaat Genk en 10 plaatsen semi- internaat Borgloon;  276 (+ 4) plaatsen nursingtehuis, waarvan 176 plaatsen in Zonhoven, 40 plaatsen in Borgloon en 60 plaatsen in Tongeren;  20+1 plaatsen dagcentrum waarvan 16 plaatsen in Zonhoven en 5 plaatsen in Borgloon.

70 Structuur

71 Drie bewonerprofielen  Bewoners die, naast de verstandelijke beperking, geen uitgesproken fysieke en psychische kwetsbaarheden vertonen.  Bewoners die, naast de verstandelijke beperking, ook uitgesproken fysiek kwetsbaar zijn.  Bewoners die, naast de verstandelijke beperking, ook uitgesproken psychisch kwetsbaar zijn.

72 Drie aangepaste woonomgevingen  Orthopedagogische woonomgeving –Orthopedagogisch leefklimaat. –Normalisatievisie.  Medisch-paramedische woonomgeving –Medisch-paramedisch model. –Revalidatievisie.  Gedragstherapeutische woonomgeving –Psychologische en psychiatrische modellen. –Rehabilitatievisie. Specialisatie

73 Start divisiestructuur: september 2006.  Divisiestructuur = antwoord op een zelfevaluatie.  Strategische verbeterdoelstellingen in verlengde van zelfevaluatie.

74 Strategische verbeterdoelstellingen.  unieke oplossingen aanreiken voor bewoners met specifieke problemen;  differentiatie aanbrengen in de zorg en zorgprocessen;  bijzondere aandacht laten uitgaan naar onze medewerkers;  introduceren van management en leiderschap;

75  transparant maken van besturingsstructuur;  plaats maken voor zelforganisatie en zelfsturing;  verankeren van zelfevaluatie, doelstellingen, continu verbeteren;  bevorderen van het samenwerken over de grenzen van de organisatieonderdelen heen;  opbouwen van een organisatiegeheugen;  expliciteren van cultuur en waarden.

76  Zorgvisie  Verdere specialisatie.  Van drie bewonersprofielen naar tien bewonersprofielen of subdoelgroepen.

77  Minderjarigen –met adaptieve vaardigheden die vatbaar zijn voor ontwikkeling; –met een moeilijk onder controle te houden epilepsie; –met uiteenlopende combinaties van fysieke kwetsbaarheden; –met psychische stoornissen en gedragsproblemen.  Volwassenen –met verworven adaptieve vaardigheden die gehandhaafd moeten blijven; –met een moeilijk onder controle te houden epilepsie; –met uiteenlopende combinaties van fysieke kwetsbaarheden; –met psychische stoornissen en gedragsproblemen; –met gerontologische en geriatrische problemen; –met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

78 Van drie woonomgevingen naar zeven zorgprogramma’s.  een orthopedagogisch zorgprogramma waarbinnen ontwikkeling van vaardigheden centraal staat;  een zorgprogramma gericht op het beheersen van een moeilijk te stabiliseren epilepsie;  een medisch-paramedisch zorgprogramma met aandacht voor revalidatie en basale stimulatie;  een psychiatrisch en gedragstherapeutisch zorgprogramma waarbinnen de rehabilitatievisie centraal staat;  een zorgprogramma afgestemd op de uitdagingen die samenvallen met het ouder worden;  een revalidatieprogramma gericht op de problematiek van niet aangeboren hersenletsel;  een programma ter ondersteuning van thuiszorg en thuisbegeleiding.

79 Divisiestructuur

80

81 Uitdagingen voor de toekomst.  Organisatorische opties –Doelgericht –Resultaatgericht –Procesgericht –Excellentiegericht  Infrastructurele opties –Leefgroep van 10 gasten –Magazijn –Brandveiligheid campus Zonhoven –Verbouwingsprogramma

82 Uitdagingen voor de toekomst.  Vragen.  Opmerkingen.

83 Algemene Vergadering Bedankt!


Download ppt "Algemene Vergadering gewone vergadering 22 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google