De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008."— Transcript van de presentatie:

1 FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008

2 Doelstelling presentatie
Financiële analyse Doelstelling presentatie Doelstellingen zijn: inzicht verwerven in de structuur van de balans en resultatenrekening; diverse technieken en begrippen van financiële analyse kunnen toepassen en interpreteren; analyse van de jaarrekening in functie van de gevraagde objectieven kunnen opstellen; op basis van de gemaakte analyses de ondernemingen kunnen adviseren bij het bepalen van de bedrijfspolitiek; ondernemingen op basis van de uitgevoerde analyses, situeren t.o.v. de bedrijfssector. NPV en ROI bepalen bij acquisities

3 Inleiding Financiële analyse ruime zin =
Elke vorm van analyse niet noodzakelijk jaarrekeninggegevens enge zin = zuivere analyse van de jaarrekening Om diepgaand inzicht te verwerven in financiële toestand van onderliggende onderneming.

4 Inleiding Financiële analyse Financiële analyse =
“Het geheel van technieken waarbij aan de hand van jaarrekeninginformatie wordt gepeild naar de mate van succes van de onderzochte onderneming, d.w.z. de mate waarin ze erin is geslaagd/slaagt/zal slagen om haar contractuele relaties met alle belanghebbenden na te leven.”

5 Inleiding Financiële analyse Doel :
Financiële analyse van een onderneming heeft tot doel de financiële toestand van een onderneming in het verleden zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en daaruit zo goed mogelijke previsies af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. Deze informatie is vooral gebaseerd op de gepubliceerde jaarrekeningen. Echter, ook niet boekhoudkundige gegevens, zoals bijvoorbeeld aandelenprijzen, worden eveneens in de analyse opgenomen.

6 Inleiding Financiële analyse Methodes :
De horizonale analyse : Deze vergelijkt opeenvolgende jaarrekeningen (3-5 jaar) met elkaar De vertikale analyse : hierbij wordt de structuur van de balans (activa, passiva en resultaten) geanalyseerd De Cash-flow of vermogenstromenanalyse : hier worden de bronnen en het gebruik v.h. vermogen geanalyseerd Ratio-analyse : verhoudingsgetal dat een uitdrukkingswijze verschaft over een aspect van de financiëel-economische situatie van de onderneming.

7 Inleiding Financiële analyse De Financiële drievuldigheid :
Rendabiliteit : Winstgevendheid van een onderneming. Liquiditeit : in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit : Hiermee wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Om succesvol te zijn en haar continuïteit te verzekeren, moet een onderneming aan twee essentiële voorwaarden voldoen. Enerzijds moet de onderneming een minimum rendabiliteit behalen en anderzijds dient ze over een voldoende liquiditeit te beschikken.

8 Inleiding Financiële analyse BELANGHEBBENDE PARTIJEN
Shareholders = verschaffers van eigen vermogen ? Leveranciers  verkrijgen van betaling ? Personeel  werkzekerheid ? betaling lonen ? Verschaffers van vreemd vermogen Overheid  fiscus, bijdrage aan economie Klanten  betrouwbaarheid ?

9 Inleiding Financiële analyse
Beperkingen : niet alles is zoals het lijkt ....

10 Inleiding Financiële analyse Beperkingen :
Zuiver monetaire uitdrukking. Muntonwaardig. Vereenvoudiging en samenvatting. Momentopname. Waardering. Verouderde gegevens.

11 Financiële hefboom Financiële analyse
Het verband tussen de solvabiliteit en de rendabiliteit wordt financiële hefboom genoemd; als de onderneming op haar investeringen meer verdient dan hetgeen haar schulden kosten, wordt de rendabiliteit van het eigen vermogen verbeterd. Dit effect wordt versterkt naarmate het relatieve belang van de schuldfinanciering groter wordt. De financiële hefboom kan ook in negatieve richting doorwerken vanaf het ogenblik dat de schuldfinanciering procentueel meer kost dan de rendabiliteit die met het geïnvesteerd vermogen wordt behaald.

12 Financiële hefboom Financiële analyse
Schulden hebben is niet altijd negatief

13 Het financiële evenwicht
Financiële analyse Het financiële evenwicht Oplossing VK VA maar dit = AFBOUWEN dus zeer gevaarlijke situatie

14 Het financiële evenwicht
Financiële analyse Het financiële evenwicht Zorgen voor een possitieve buffer = NETTOBEDRIJFSKAPITAAL Nettobedrijfskapitaal = Vlottende activa - Vorderingen op meer dan een jaar - Schulden op ten hoogste één jaar - Overlopende rekeningen van het passief LET OP: HOE GROTER HOE BETER IS EEN FOUTE OPVATTING => SLAPEND (DOOD) KAPITAAL

15 NETTOBEDRIJFSKAPITAAL
Financiële analyse Het financiële evenwicht NETTOBEDRIJFSKAPITAAL

16 Het financiële evenwicht
Financiële analyse Het financiële evenwicht SOMS IS HET ZELF BETER TE WERKEN MET EEN NEGATIVE BUFFER BVB GROOTWARENHUIZEN WAAR EEN LAGE STOCK DOORSLAGGEVEND IS OM HUN RENDABILITEIT ZO LAAG MOGELIJK TE HOUDEN

17 Jaarrekening Financiële analyse Zeer kleine ondernemingen
omzet < € excl. BTW eenpersoonsonderneming / VOF * / GCV (gewone commanditaire vennootschap )* vereenvoudigde boekhouding geen verplichting tot openbaarmaking

18 Jaarrekening Financiële analyse KLEINE vennootschappen
minder dan 100 werknemers en maximum 1 grens overschrijden of meer dan 50 werknemers of meer dan € jaaromzet of meer dan € balanstotaal volledige boekhouding mag verkorte schema voor jaarrekening NV, BVBA, CVA, CVBA verplichting tot neerlegging

19 Jaarrekening Financiële analyse GROTE vennootschappen
ofwel meer dan 100 werknemers ofwel meer dan 1 grens overschrijden of meer dan 50 werknemers en/of meer dan € jaaromzet en/of meer dan € balanstotaal volledige boekhouding volledige schema jaarrekening NV, BVBA, CVA, CVBA verplichting tot neerlegging

20 Inhoud van de jaarrekening
Financiële analyse Inhoud van de jaarrekening Balans Resultatenrekening Toelichting = bijkomende informatie m.b.t. de rubrieken van balans en resultatenrekening samenvatting waarderingsregels Sociale balans staat tewerkgesteld personeel personeelsverloop gebruik maatregelen genoten opleidingen

21 Balans ACTIVA = bezittingen PASSIVA = financiëringsbronnen
ACTIVA = PASSIVA Momentopname Tijdselement !!!

22 Inhoud balans Financiële analyse BALANS actief passief Vaste activa
Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves Vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies V. Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorzieningen en uitgestelde belast VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen IX. Liquide middelen Schulden X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar

23 Resultatenrekening Opbrengsten VS kosten Bedrijfsresultaat : (vb p15)
Omzet -Kostprijs verkopen =Brutomarge -Diensten en div goederen -Afschrijvingen -Andere bedrijfskosten Opbrengsten en kosten = Niet inkomsten en uitgaven Voorbeelden: Kapitaal / lening = inkomsten, geen opbrengst Terugbetaling lening = uitgave, geen kost Investering = uitgave, geen kost Afschrijving = geen uitgave = kost

24 Horizontale analyse Financiële analyse
of tijdsanalyse: vergelijking verschillende jaren Evolutie in de tijd Basisjaar: index = 100 normaal / representatief “+” waarde vergelijkbaar waarderingsregels macro-economisch algemene structuur onderneming

25 Horizontale analyse Financiële analyse Basisjaar: index = 100
Tijdindex voor jaar t = Waarde jaar t * 100 Waarde basisjaar

26 Horizontale analyse Financiële analyse Balans 31-12-20X0 31-12-20X1 A
III Mat. Vaste activa 70 000 100 69 150 99 VI Voorraden 60 000 54 000 90 VII Handelsvord 7 000 8 400 120 IX Liquide middelen 9 000 13 000 144 X Overlopende rek 4 000 2 000 50 totaal 98 P I Kapitaal 85 000 IV Reserves 15 000 19 000 127 VIII Schulden > 1 j 10 000 7 150 72 Schulden =< 1j 40 000 35 400 89

27 Horizontale analyse Financiële analyse Resultatenrekening 31-12-20X0
IA Omzet 100 120 IIA Handelsgoederen 60 000 72 600 121 B Diensten & div goed 7 500 14 380 192 C Bezoldigingen 13 300 11 870 89 D Afschrijvingen 8 250 110 III Bedrijfswinst 11 700 12 900 V Financiële kosten 1 700 1 500 88 XA Belastingen 4 000 4 560 114 XI Winst boekjaar 6 000 6 840

28 van samenstelling balans
Financiële analyse Verticale analyse structuuranalyse: % weergave tov referentiepunt Evolutie in de samenstelling (vergelijkbaarheid) Referentiepunt: 2058 tegenover balanstotaal: % weergave van samenstelling balans 1049 tegenover balanstotaal: kosten/opbrengsten tov “verkopen” kosten/opbrengsten tov “te bestemmen resultaat”

29 Verticale analyse Financiële analyse Balans 31-12-20X0 31-12-20X1 A
III Mat. Vaste activa 70 000 46,70 69 150 47,18 VI Voorraden 60 000 40,00 54 000 36,85 VII Handelsvord 7 000 4,70 8 400 5,73 IX Liquide middelen 9 000 6,00 13 000 8,87 X Overlopende rek 4 000 2,70 2 000 1,36 totaal 100,00 P I Kapitaal 85 000 56,67 58,00 IV Reserves 15 000 10,00 19 000 12,96 VIII Schulden > 1 j 10 000 6,67 7 150 4,88 Schulden =< 1j 40 000 26,67 35 400 24,16 100

30 Verticale analyse Financiële analyse Resultatenrekening 31-12-20X0
IA Omzet 100,00 IIA Handelsgoederen 60 000 (60,00) 72 600 (60,50) B Diensten & div goed 7 500 (7,50) 14 380 (12,00) C Bezoldigingen 13 300 (13,30) 11 870 (9,90) D Afschrijvingen 8 250 (6,87) III Bedrijfswinst 11 700 11,70 12 900 10,75 V Financiële kosten 1 700 (1,70) 1 500 (1,25) XA Belastingen 4 000 (4,00) 4 560 (3,80) XI Winst boekjaar 6 000 6,00 6 840 5,70

31 Cashflow Financiële analyse  
LET OP : Afschrijvingen zijn geen evidente uitgaven 2 METHODES BRONNEN EN AANWENDINGEN (Academische methode) KASSTROOMOVERZICHT (Meest gebruikte methode)

32 Cashflow Financiële analyse BRONNEN EN AANWENDINGEN (vb : p31)
Waar komt het geld vandaan? (bron) En waar gaat het geld naartoe? (aanwending) BRON: PASSIEF +   ACTIEF – AANWENDING : PASSIEF -   ACTIEF + NADELEN : GEEN CORRECT BEELD IVM UITGEKEERDE WINST (DIVIDENTEN) VA -> EEN VERMINDERING WIL NIET ALTIJD EEN NEGATIEVE VERKOOP ZIJN HET KAN OOK EEN HOGE KOST TER AFSCHRIJVING ZIJN.

33 Cashflow Financiële analyse KASSTROOMOVERZICHT
3 methodes : Operationele cashflow (vb p 38) : De activiteiten waarbij de onderneming winst maakt en deze winst in geld omzet (incl afschrijvingen en veranderingen in waarde van vlottende activa en schulden) Investeringscashflow : Investeringen in vaste activa die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden, incl het geld dat zo nu en dan uit deze activa wordt gehaald (vb bij verkoop) Financiële cashflow (leningen) Kapitaal (uit vreeld en eigen vermogen) en winstuikering aan aandeelhouders Free Cashflow = operationele cashflow – netto investeringen in vaste activa

34 HALFWEG AANDACHT NONDEDJU !!!

35 RATIO’S Liquiditeitratio : in welke mate is bedrijf in staat Korte Termijn-betalingsverplichtingen te voldoen Solvabiliteit : mogelijkheid om financiële verplichtingen (intresten en aflossing) na te komen Rentabiliteit : Verband met de winstgevendheid van een onderneming

36 Liquiditeit Financiële analyse
Herwerking voor liquiditeits- en solvabiliteitsanalyse Definitie Nettobedrijfskapitaal Current ratio & acid test Voorraadrotatie Klantenkrediet Leverancierskrediet

37 Herwerking van jaarrekening
Financiële analyse Herwerking van jaarrekening actief BALANS passief Vaste activa Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves Vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies V. Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorzieningen en uitgestelde belast VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen IX. Liquide middelen Schulden X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar

38 Herwerking van jaarrekening
Financiële analyse Herwerking van jaarrekening actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen I. Oprichtingskosten Eigen vermogen II. Immateriële vaste activa I. Kapitaal III. Materiële vaste activa II. Uitgiftepremies IV. Financiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden V. Vorderingen op meer dan 1 jaar IV. Reserves Beperkte vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies Realiseerbare activa VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Vreemd vermogen op lange termijn VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar Beschikbare activa Vreemd vermogen op korte termijn IX. Liquide middelen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar

39 Definitie Financiële analyse
in welke mate is bedrijf in staat Korte Termijn-betalingsverplichtingen te voldoen

40 Nettobedrijfskapitaal
Financiële analyse Nettobedrijfskapitaal actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn Netto bedrijfskapitaal = Beperkte VL A – VV Kt Netto bedrijfskapitaal > 0 (deel Vl A wordt met permanent vermogen gefinancieerd)

41 Nettobedrijfskapitaal
Financiële analyse Nettobedrijfskapitaal actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn Netto bedrijfskapitaal < 0 (deel van VA wordt met korte termijn passiva gefinancieerd)

42 Current ratio Financiële analyse Meet de buffer NBK
Deze ratio stelt de samenstellende elementen van het NBK tot elkaar in verhouding en geeft een eerste waardering van de mogelijkheid van de onderneming om het hoofd te bieden aan haar schulden op ten hoogste 1 jaar. Meet de buffer NBK Geen buffer is 1 Negatieve buffer is = -1 Possitieve buffer = +1 Streefdoel van een current ratio in theorie (STERK afhankelijk van de sector) 1,2 a 1,5

43 Current ratio > Financiële analyse 1 Liquiditeit in ruime zin
actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in ruime zin Current ratio = Beperkte vlottende activa > 1 Vreemd vermogen korte term

44 Current ratio (vb p 41) Financiële analyse Liquiditeit in ruime zin
actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in ruime zin Current ratio = 76 500 = 4,25 18 000

45 QUICK RATIO Quick ratio, of acid test ratio, is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit  van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn.

46 Acid test (vb p43) > Financiële analyse 1 Liquiditeit in enge zin
actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in enge zin Acid test ratio = Vord <1j + geldbeleg+ liquiditeit > 1 Schulden < 1 jaar

47 Financiële analyse Acid test (uitkomst is aantal keer een voorraad per jaar verkocht wordt) actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in enge zin Acid test ratio = 56 900 = 3,16 18 000

48 Voorraadrotatie Financiële analyse In productieonderneming
Kostprijs van de verkopen Voorraden & bestelling in uitvoering bedrijfskosten – voorraadwijz – geprod. VA Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 B Wijziging voorraad (71) C Geproduceerde vaste activa (72) 10 000 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 Bezoldigingen (62) 9 000

49 Voorraden & bestelling in uitvoering
Financiële analyse Voorraadrotatie In productieonderneming Voorraadrotatie = bedrijfskosten – voorraadwijz – geprod. VA Voorraden & bestelling in uitvoering 59 600 – – = 2,18 19 600 Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 B Wijziging voorraad (71) C Geproduceerde vaste activa (72) 10 000 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 Bezoldigingen (62) 9 000

50 Voorraadrotatie Financiële analyse In handelsonderneming
Kosten van handelsgoederen Voorraad handelsgoederen = 26 600 2,11 12 600 Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 1 Inkopen 29 900 2 Voorraadwijziging C Bezoldigingen (62) 9 000

51 Voorraadrotatie (vb p 47)
Financiële analyse Voorraadrotatie (vb p 47) Aantal dagen voorraad = 365 Voorraadrotatie Productieonderneming = 167,43 dagen 2,18 Handelsonderneming = 172,99 dagen 2,11 Ijzeren voorraad

52 DSO (vb p 48) Financiële analyse Klantenkern
Aantal dagen klantenkrediet = Handelsvord. <1j + Geëndosseerde handelseffect Verkopen (incl. BTW) / 365 30 600 ( % BTW) / 365 164,54 dagen ( ) / 365 Klantenkern

53 DPO (vb p51) Financiële analyse Aantal dagen leverancierskrediet =
Handelsschulden < 1 jaar Inkopen (incl. BTW) / 365 14 000 ( % BTW) / 365 144,63 dagen ( ) / 365 = bij liquiditeitsproblemen een goedkope financieringsvorm Formule voor berekinging al dan niet nemen kvk zie p 50

54 Solvabiliteit Financiële analyse Definitie
Financiele onafhankelijkheid en draagkracht Ratio’s Graad van financiële onafhankelijkheid en de algemene schuldgraad De lange termijn schuldengraad en de graad van financiele onafhankelijkheid

55 Ratioanalyse: solvabiliteit
Financiële analyse Ratioanalyse: solvabiliteit Solvabiliteitsanalyse = mogelijkheid om financiële verplichtingen (intresten en aflossing) na te komen Evenwichtige verhouding eigen vermogen vreemd vermogen Rendement VV < rendement EV Hefboomeffect  daarom schuldfinanciering OPTIMUM : gemiddelde kapitaalkost geminimaliseerd Risico : betalingsverplichting bij VV

56 Ratioanalyse: solvabiliteit
Financiële analyse Ratioanalyse: solvabiliteit actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves V. Vorderingen op meer dan 1 jaar V. Overgedragen winst/verlies Beperkte vlottende activa VI. Kapitaalsubsidies Realiseerbare activa Vreemd vermogen op lange termijn VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. B. Uitgestelde belastingen VIII. Geldbeleggingen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar X. Overlopende rekeningen Vreemd vermogen op korte termijn Beschikbare activa IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar IX. Liquide middelen

57 Ratio algemene schuldgraad(vb p 56)
Financiële analyse Ratio algemene schuldgraad(vb p 56) Algemene schuldgraad = Vreemd vermogen Eigen vermogen 58 000 0,36 Algemene schuldgraad % VV Totaal vermogen 0,26

58 Ratio algemene schuldgraad
Financiële analyse Ratio algemene schuldgraad Graad van financiële onafhankelijkheid = Eigen vermogen Vreemd vermogen 2,81 58 000 % Totaal vermogen 0,74

59 Lange termijn schuldgraad
Financiële analyse Lange termijn schuldgraad Lange termijnschuldgraad = Vreemd vermogen LT Eigen vermogen 40 000 0,24 Lange termijnschuldgraad % Permanent vermogen 0,19

60 Lange termijn schuldgraad
Financiële analyse Lange termijn schuldgraad LT graad van financiële onafhankelijkheid = Eigen vermogen Vreemd vermogen LT 4,08 40 000 % Permanent vermogen 0,80

61 reserves + overgedragen resultaat
Financiële analyse Zelffinancieringsgraad Zelffinancieringsgraad = reserves + overgedragen resultaat Permanent vermogen 23 500 0,10

62 Cash flow voor winstuitkering
Financiële analyse Dekking VV door cashflow (vb p60) Dekking VV door cash flow = Cash flow voor winstuitkering Vreemd vermogen 0,57 58 000 Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 II Bedrijfskosten 59 600 A Grondstof/handelsg (60) 26 600 C Bezoldigingen (62) 9 000 D Afschrijvingen 15 000 E Waardeverminderingen IX Winst van het boekjaar voor belastingen 9 500

63 Cash flow voor winstuitkering
Financiële analyse Dekking VVLT door cashflow (vb p60) Dekking VV door cash flow = Cash flow voor winstuitkering Vreemd vermogen LT 0,83 40 000

64 Insolventie analyse (kredietanalyse)
Voorspellen of een bedrijf de zekerheid geeft om mee zaken te doen of niet te vertrouwen is: Het insolventiemodel van ALTMAN Zie P 62 Z score > 1.2 = Grote kans tot faillement Z score < 2.9 = zeer veilig bedrijf Tussenscores = twijfelachtige ondernemingen

65 Ratioanalyse: rentabiliteit
Financiële analyse Ratioanalyse: rentabiliteit Winstgevendheid onderneming weerspiegelen winst verkoopcijfers eigen vermogen totale ingezette middelen bruto VOOR niet-kaskosten netto NA niet-kaskosten afschrijvingen waardeverminderingen aangelegde voorzieningen

66 Bruto verkoopsmarge < 1 Financiële analyse
Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 C Geproduceerde vaste activa (72) 10 000 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 Bezoldigingen (62) 9 000 D Afschrijvingen 15 000 E Waardeverminderingen III Bedrijfsresultaat 13 500 Bruto verkoopmarge voor belastingen Bruto verkoop marge = Bedrijfsresult VOOR nt-kaskosten < 1 verkopen

67 Bruto verkoopsmarge = 0,66 Financiële analyse
Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 C Geproduceerde vaste activa (72) 10 000 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 Bezoldigingen (62) 9 000 D Afschrijvingen 15 000 E Waardeverminderingen III Bedrijfsresultaat 13 500 Bruto verkoopmarge voor belastingen Bruto verkoop marge = 13 500 = 0,66 56 100

68 Netto verkoopsmarge (vb p 67+68)
Financiële analyse Netto verkoopsmarge (vb p 67+68) Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten 73 100 A Omzet (70) 56 100 C Geproduceerde vaste activa (72) 10 000 II Bedrijfskosten 59 600 Grondstof/handelsg (60) 26 600 Bezoldigingen (62) 9 000 D Afschrijvingen 15 000 E Waardeverminderingen III Bedrijfsresultaat 13 500 Netto verkoopmarge voor belastingen Netto verkoop marge = bedrijfsresult NA 13 500 = 0,24 verkopen 56 100

69 Brutoresultaat VOOR nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen
Financiële analyse Rentabiliteit van het totaal activa (p70) Bruto-rendabiliteit van totale activa VOOR belastingen Bruto-rendabiliteit van totale activa = voor belastingen Brutoresultaat VOOR nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen Totaal van de activa = 37 500 = 0,16

70 nettoresultaat NA nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen
Financiële analyse Rentabiliteit van het totaal activa (p72) Netto-rendabiliteit van totale activa VOOR belastingen Netto-rendabiliteit van totale activa = voor belastingen nettoresultaat NA nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen Totaal van de activa = 13 500 = 0,06

71 resultaat VOOR belastingen
Financiële analyse Netto rendabiliteit tov EV (vb p 78) (4% is slecht een spaarboekje brengt meer op asset pricing module p76) Netto-rendabiliteit van eigen vermogen VOOR belastingen Netto-rendabiliteit eigen vermogen = voor belastingen resultaat VOOR belastingen Eigen vermogen = 9 500 = 0,058

72 Risicopremie Het Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Deze bepaald de risicopremie van een onderneming, dit wordt vaak gebruikt voor beursgenoteerde bedrijven. Hier wordt een voorspelling berekend van het verwachte rendement Zie voorbeeld p

73 Divident per aandeel Als indicator van de economische prestaties van een onderneming wordt dikwijls de winst per aandeel berekend: Ratio winst per aandeel: Results BJ na tax / aantal aandelen Ratio divident per aandeel: Vergoeding kapitaal / aantal aandelen (vb

74 Enkele voorbeelden Uitgebreide financiële analyse
Verkorte financiële analyse CAPEX Model overname DSO berekening Afschaffingen jaarrekening KMO Mini Dupont model

75 VRAGEN ???


Download ppt "FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google