De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008."— Transcript van de presentatie:

1 FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008

2 2 Financiële analyse  Doelstelling presentatie Doelstellingen zijn: • inzicht verwerven in de structuur van de balans en resultatenrekening; • diverse technieken en begrippen van financiële analyse kunnen toepassen en interpreteren; • analyse van de jaarrekening in functie van de gevraagde objectieven kunnen opstellen; • op basis van de gemaakte analyses de ondernemingen kunnen adviseren bij het bepalen van de bedrijfspolitiek; • ondernemingen op basis van de uitgevoerde analyses, situeren t.o.v. de bedrijfssector. • NPV en ROI bepalen bij acquisities

3 3 Financiële analyse  Inleiding  ruime zin = Elke vorm van analyse niet noodzakelijk jaarrekeninggegevens  enge zin = zuivere analyse van de jaarrekening Om diepgaand inzicht te verwerven in financiële toestand van onderliggende onderneming.

4 4 Financiële analyse  Inleiding Financiële analyse = “Het geheel van technieken waarbij aan de hand van jaarrekeninginformatie wordt gepeild naar de mate van succes van de onderzochte onderneming, d.w.z. de mate waarin ze erin is geslaagd/slaagt/zal slagen om haar contractuele relaties met alle belanghebbenden na te leven.”

5 5 Financiële analyse  Inleiding Doel : Financiële analyse van een onderneming heeft tot doel de financiële toestand van een onderneming in het verleden zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en daaruit zo goed mogelijke previsies af te leiden voor de toekomstige financiële situatie. Deze informatie is vooral gebaseerd op de gepubliceerde jaarrekeningen. Echter, ook niet boekhoudkundige gegevens, zoals bijvoorbeeld aandelenprijzen, worden eveneens in de analyse opgenomen.

6 6 Financiële analyse  Inleiding Methodes : •De horizonale analyse : Deze vergelijkt opeenvolgende jaarrekeningen (3-5 jaar) met elkaar •De vertikale analyse : hierbij wordt de structuur van de balans (activa, passiva en resultaten) geanalyseerd •De Cash-flow of vermogenstromenanalyse : hier worden de bronnen en het gebruik v.h. vermogen geanalyseerd •Ratio-analyse : verhoudingsgetal dat een uitdrukkingswijze verschaft over een aspect van de financiëel-economische situatie van de onderneming.

7 7 Financiële analyse  Inleiding De Financiële drievuldigheid : •Rendabiliteit : Winstgevendheid van een onderneming. •Liquiditeit : in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. •Solvabiliteit : Hiermee wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Om succesvol te zijn en haar continuïteit te verzekeren, moet een onderneming aan twee essentiële voorwaarden voldoen. Enerzijds moet de onderneming een minimum rendabiliteit behalen en anderzijds dient ze over een voldoende liquiditeit te beschikken.

8 8 Financiële analyse  Inleiding BELANGHEBBENDE PARTIJEN  Shareholders = verschaffers van eigen vermogen ?  Leveranciers  verkrijgen van betaling ?  Personeel  werkzekerheid ? betaling lonen ?  Verschaffers van vreemd vermogen  Overheid  fiscus, bijdrage aan economie  Klanten  betrouwbaarheid ?

9 9 Financiële analyse  Inleiding Beperkingen : niet alles is zoals het lijkt....

10 10 Financiële analyse  Inleiding Beperkingen : •Zuiver monetaire uitdrukking. •Muntonwaardig. •Vereenvoudiging en samenvatting. •Momentopname. •Waardering. •Verouderde gegevens.

11 11 Financiële analyse  Financiële hefboom Het verband tussen de solvabiliteit en de rendabiliteit wordt financiële hefboom genoemd; als de onderneming op haar investeringen meer verdient dan hetgeen haar schulden kosten, wordt de rendabiliteit van het eigen vermogen verbeterd. Dit effect wordt versterkt naarmate het relatieve belang van de schuldfinanciering groter wordt. De financiële hefboom kan ook in negatieve richting doorwerken vanaf het ogenblik dat de schuldfinanciering procentueel meer kost dan de rendabiliteit die met het geïnvesteerd vermogen wordt behaald.

12 12 Financiële analyse  Financiële hefboom Schulden hebben is niet altijd negatief

13 13 Financiële analyse  Het financiële evenwicht Oplossing VK VA maar dit = AFBOUWEN dus zeer gevaarlijke situatie

14 14 Financiële analyse  Het financiële evenwicht Zorgen voor een possitieve buffer = NETTOBEDRIJFSKAPITAAL Nettobedrijfskapitaal = Vlottende activa - Vorderingen op meer dan een jaar - Schulden op ten hoogste één jaar - Overlopende rekeningen van het passief LET OP: HOE GROTER HOE BETER IS EEN FOUTE OPVATTING => SLAPEND (DOOD) KAPITAAL

15 15 Financiële analyse  Het financiële evenwicht NETTOBEDRIJFSKAPITAAL

16 16 Financiële analyse  Het financiële evenwicht SOMS IS HET ZELF BETER TE WERKEN MET EEN NEGATIVE BUFFER BVB GROOTWARENHUIZEN WAAR EEN LAGE STOCK DOORSLAGGEVEND IS OM HUN RENDABILITEIT ZO LAAG MOGELIJK TE HOUDEN

17 17 Financiële analyse  Jaarrekening 1. Zeer kleine ondernemingen • omzet < € excl. BTW • eenpersoonsonderneming / VOF * / GCV ( gewone commanditaire vennootschap ) *  vereenvoudigde boekhouding  geen verplichting tot openbaarmaking

18 18 Financiële analyse  Jaarrekening 2. KLEINE vennootschappen • minder dan 100 werknemers • en maximum 1 grens overschrijden  of meer dan 50 werknemers  of meer dan € jaaromzet  of meer dan € balanstotaal  volledige boekhouding  mag verkorte schema voor jaarrekening  NV, BVBA, CVA, CVBA verplichting tot neerlegging

19 19 Financiële analyse  Jaarrekening 3. GROTE vennootschappen • ofwel meer dan 100 werknemers • ofwel meer dan 1 grens overschrijden  of meer dan 50 werknemers  en/of meer dan € jaaromzet  en/of meer dan € balanstotaal  volledige boekhouding  volledige schema jaarrekening  NV, BVBA, CVA, CVBA verplichting tot neerlegging

20 20 Financiële analyse  Inhoud van de jaarrekening  Balans  Resultatenrekening  Toelichting =  bijkomende informatie m.b.t. de rubrieken van balans en resultatenrekening  samenvatting waarderingsregels  Sociale balans  staat tewerkgesteld personeel  personeelsverloop  gebruik maatregelen  genoten opleidingen

21 21 Balans  ACTIVA = bezittingen  PASSIVA = financiëringsbronnen  ACTIVA = PASSIVA  Momentopname  Tijdselement !!!

22 22 Financiële analyse  Inhoud balans actiefBALANSpassief Vaste activa Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves Vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies V. Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorzieningen en uitgestelde belast VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen IX. Liquide middelen Schulden X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen

23 23Resultatenrekening  Opbrengsten VS kosten  Bedrijfsresultaat : (vb p15) Omzet -Kostprijs verkopen =Brutomarge -Diensten en div goederen -Afschrijvingen -Andere bedrijfskosten  Opbrengsten en kosten = Niet inkomsten en uitgaven Voorbeelden: - Kapitaal / lening = inkomsten, geen opbrengst - Terugbetaling lening = uitgave, geen kost - Investering = uitgave, geen kost - Afschrijving = geen uitgave = kost

24 24 Financiële analyse  Horizontale analyse of tijdsanalyse: vergelijking verschillende jaren Evolutie in de tijd Basisjaar: index = 100  normaal / representatief  “ + ” waarde  vergelijkbaar  waarderingsregels  macro-economisch  algemene structuur onderneming

25 25 Financiële analyse  Horizontale analyse Basisjaar: index = 100 Tijdindex voor jaar t = Waarde jaar t * 100 Waarde basisjaar

26 26 Financiële analyse  Horizontale analyse Balans X X1AIII Mat. Vaste activa VIVoorraden VIIHandelsvord IX Liquide middelen X Overlopende rek totaal PIKapitaal IVReserves VIII Schulden > 1 j IX Schulden =< 1j totaal

27 27 Financiële analyse  Horizontale analyse Resultatenrekening X X1IAOmzet IIAHandelsgoederen B Diensten & div goed CBezoldigingen DAfschrijvingen IIIBedrijfswinst V Financiële kosten XABelastingen XI Winst boekjaar

28 28 Financiële analyse  Verticale analyse structuuranalyse: % weergave tov referentiepunt Evolutie in de samenstelling (vergelijkbaarheid) Referentiepunt:  20  58 tegenover balanstotaal: % weergave van samenstelling balans  10  49 tegenover balanstotaal:  kosten/opbrengsten tov “verkopen”  kosten/opbrengsten tov “te bestemmen resultaat”

29 29 Balans X X1 AIII Mat. Vaste activa , ,18 VIVoorraden , ,85 VIIHandelsvord , ,73 IX Liquide middelen , ,87 X Overlopende rek , ,36 totaal , ,00 PIKapitaal ,67 58,00 IVReserves , ,96 VIII Schulden > 1 j , ,88 IX Schulden =< 1j , ,16 totaal ,00 Financiële analyse  Verticale analyse

30 30 Resultatenrekening X X1 IAOmzet , ,00 IIAHandelsgoederen (60,00) (60,50) B Diensten & div goed (7,50) (12,00) CBezoldigingen (13,30) (9,90) DAfschrijvingen (7,50) (6,87) IIIBedrijfswinst , ,75 V Financiële kosten (1,70) (1,25) XABelastingen (4,00) (3,80) XI Winst boekjaar , ,70 Financiële analyse  Verticale analyse

31 31 Financiële analyse  Cashflow  LET OP : Afschrijvingen zijn geen evidente uitgaven 2 METHODES •BRONNEN EN AANWENDINGEN (Academische methode) •KASSTROOMOVERZICHT (Meest gebruikte methode)

32 32 Financiële analyse  Cashflow BRONNEN EN AANWENDINGEN (vb : p31) Waar komt het geld vandaan? (bron) En waar gaat het geld naartoe? (aanwending) BRON: PASSIEF +   ACTIEF – AANWENDING : PASSIEF -   ACTIEF + NADELEN : -GEEN CORRECT BEELD IVM UITGEKEERDE WINST (DIVIDENTEN) -VA -> EEN VERMINDERING WIL NIET ALTIJD EEN NEGATIEVE VERKOOP ZIJN HET KAN OOK EEN HOGE KOST TER AFSCHRIJVING ZIJN.

33 33 Financiële analyse  Cashflow KASSTROOMOVERZICHT 3 methodes : •Operationele cashflow (vb p 38) : De activiteiten waarbij de onderneming winst maakt en deze winst in geld omzet (incl afschrijvingen en veranderingen in waarde van vlottende activa en schulden) •Investeringscashflow : Investeringen in vaste activa die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden, incl het geld dat zo nu en dan uit deze activa wordt gehaald (vb bij verkoop) •Financiële cashflow (leningen) Kapitaal (uit vreeld en eigen vermogen) en winstuikering aan aandeelhouders Free Cashflow = operationele cashflow – netto investeringen in vaste activa

34 34 HALFWEG AANDACHT NONDEDJU !!!

35 35 RATIO’S  Liquiditeitratio : in welke mate is bedrijf in staat Korte Termijn-betalingsverplichtingen te voldoen  Solvabiliteit : mogelijkheid om financiële verplichtingen (intresten en aflossing) na te komen  Rentabiliteit : Verband met de winstgevendheid van een onderneming

36 36 Financiële analyse  Liquiditeit •Herwerking voor liquiditeits- en solvabiliteitsanalyse •Definitie •Nettobedrijfskapitaal • Current ratio & acid test • Voorraadrotatie • Klantenkrediet - Leverancierskrediet

37 37 Financiële analyse  Herwerking van jaarrekening actiefBALANSpassief Vaste activa Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves Vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies V. Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorzieningen en uitgestelde belast VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen IX. Liquide middelen Schulden X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen

38 38 actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen I. Oprichtingskosten Eigen vermogen II. Immateriële vaste activa I. Kapitaal III. Materiële vaste activa II. Uitgiftepremies IV. Financiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden V. Vorderingen op meer dan 1 jaar IV. Reserves Beperkte vlottende activa V. Overgedragen winst/verlies Realiseerbare activa VI. Kapitaalsubsidies VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering Vreemd vermogen op lange termijn VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VIII. Geldbeleggingen VII. B. Uitgestelde belastingen X. Overlopende rekeningen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar Beschikbare activa Vreemd vermogen op korte termijn IX. Liquide middelen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Financiële analyse  Herwerking van jaarrekening

39 39 Financiële analyse  Definitie in welke mate is bedrijf in staat Korte Termijn- betalingsverplichtingen te voldoen

40 40 Financiële analyse  Nettobedrijfskapitaal actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn Netto bedrijfskapitaal = Beperkte VL A – VV Kt Netto bedrijfskapitaal > 0 ( deel Vl A wordt met permanent vermogen gefinancieerd)

41 41 Financiële analyse  Nettobedrijfskapitaal actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn Netto bedrijfskapitaal < 0 (deel van VA wordt met korte termijn passiva gefinancieerd)

42 42 Financiële analyse  Current ratio Deze ratio stelt de samenstellende elementen van het NBK tot elkaar in verhouding en geeft een eerste waardering van de mogelijkheid van de onderneming om het hoofd te bieden aan haar schulden op ten hoogste 1 jaar. •Meet de buffer NBK -Geen buffer is 1 -Negatieve buffer is = -1 -Possitieve buffer = +1 Streefdoel van een current ratio in theorie (STERK afhankelijk van de sector) 1,2 a 1,5

43 43 Financiële analyse  Current ratio actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in ruime zin Current ratio = Beperkte vlottende activa >1 Vreemd vermogen korte term

44 44 Financiële analyse  Current ratio (vb p 41) actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in ruime zin Current ratio = =4,

45 45 QUICK RATIO Quick ratio, of acid test ratio, is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn.kengetalliquiditeitkort vreemd vermogenvlottende activacurrent ratiowaarde

46 46 Financiële analyse  Acid test (vb p43) actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in enge zin Acid test ratio = Vord <1j + geldbeleg+ liquiditeit >1 Schulden < 1 jaar

47 47 Financiële analyse  Acid test (uitkomst is aantal keer een voorraad per jaar verkocht wordt) actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Permanent vermogen Eigen vermogen Beperkte vlottende activa Vreemd vermogen op lange termijn Realiseerbare activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Vreemd vermogen op korte termijn VIII. Geldbeleggingen IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen Beschikbare activa IX. Liquide middelen Liquiditeit in enge zin Acid test ratio = =3,

48 48 Financiële analyse  Voorraadrotatie Voorraadrotatie = Kostprijs van de verkopen Voorraden & bestelling in uitvoering Voorraadrotatie = bedrijfskosten – voorraadwijz – geprod. VA Voorraden & bestelling in uitvoering In productieonderneming ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) B Wijziging voorraad (71) C Geproduceerde vaste activa (72) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) 9 000

49 49 Financiële analyse  Voorraadrotatie Voorraadrotatie = bedrijfskosten – voorraadwijz – geprod. VA Voorraden & bestelling in uitvoering Voorraadrotatie = – – =2, ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) B Wijziging voorraad (71) C Geproduceerde vaste activa (72) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) In productieonderneming

50 50 Financiële analyse  Voorraadrotatie In handelsonderneming Voorraadrotatie = Kosten van handelsgoederen Voorraad handelsgoederen = =2, ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) Inkopen Voorraadwijziging C Bezoldigingen (62) 9 000

51 51 Financiële analyse  Voorraadrotatie (vb p 47) Aantal dagen voorraad = 365Voorraadrotatie Productieonderneming 365= 167,43 dagen 2,18 Handelsonderneming Aantal dagen voorraad = 365 = 172,99 dagen 2,11  Ijzeren voorraad

52 52 Financiële analyse  DSO (vb p 48) Aantal dagen klantenkrediet = Handelsvord. <1j + Geëndosseerde handelseffect Verkopen (incl. BTW) / 365 = = ( % BTW) / 365 = = 164,54 dagen ( ) / 365  Klantenkern

53 53 Financiële analyse  DPO (vb p51) Aantal dagen leverancierskrediet = Handelsschulden < 1 jaar Inkopen (incl. BTW) / 365 = = ( % BTW) / 365 = = 144,63 dagen ( ) / 365 = bij liquiditeitsproblemen een goedkope financieringsvorm Formule voor berekinging al dan niet nemen kvk zie p 50

54 54  Definitie Financiele onafhankelijkheid en draagkracht  Ratio’s - Graad van financiële onafhankelijkheid en de algemene schuldgraad - De lange termijn schuldengraad en de graad van financiele onafhankelijkheid Financiële analyse  Solvabiliteit

55 55 Financiële analyse  Ratioanalyse: solvabiliteit Solvabiliteitsanalyse = mogelijkheid om financiële verplichtingen (intresten en aflossing) na te komen  Evenwichtige verhouding eigen vermogen vreemd vermogen  Rendement VV < rendement EV  Hefboomeffect  daarom schuldfinanciering  OPTIMUM : gemiddelde kapitaalkost geminimaliseerd  Risico : betalingsverplichting bij VV

56 56 Financiële analyse  Ratioanalyse: solvabiliteit actief Herwerkte BALANS passief Uitgebreide vaste activa Eigen vermogen I. Oprichtingskosten I. Kapitaal II. Immateriële vaste activa II. Uitgiftepremies III. Materiële vaste activa III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Financiële vaste activa IV. Reserves V. Vorderingen op meer dan 1 jaar V. Overgedragen winst/verlies Beperkte vlottende activa VI. Kapitaalsubsidies Realiseerbare activa Vreemd vermogen op lange termijn VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VII. B. Uitgestelde belastingen VIII. Geldbeleggingen VIII. Schulden op meer dan 1 jaar X. Overlopende rekeningen Vreemd vermogen op korte termijn Beschikbare activa IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

57 57 Financiële analyse  Ratio algemene schuldgraad(vb p 56) Algemene schuldgraad = Vreemd vermogen Eigen vermogen = =0, Algemene schuldgraad % =VV Totaal vermogen = =0,

58 58 Financiële analyse  Ratio algemene schuldgraad Graad van financiële onafhankelijkheid = Eigen vermogen Vreemd vermogen = =2, Graad van financiële onafhankelijkheid %= Eigen vermogen Totaal vermogen = =0,

59 59 Financiële analyse  Lange termijn schuldgraad Langetermijnschuldgraad= Vreemd vermogen LT Eigen vermogen = =0, Lange termijnschuldgraad %= Vreemd vermogen LT Permanent vermogen = =0,

60 60 Financiële analyse  Lange termijn schuldgraad LT graad van financiële onafhankelijkheid= Eigen vermogen Vreemd vermogen LT = =4, LT graad van financiële onafhankelijkheid%= Eigen vermogen Permanent vermogen = =0,

61 61 Financiële analyse  Zelffinancieringsgraad Zelffinancieringsgraad= reserves + overgedragen resultaat Permanent vermogen = =0,

62 62 Financiële analyse  Dekking VV door cashflow (vb p60) Dekking VV door cash flow = Cash flow voor winstuitkering Vreemd vermogen = =0, ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) DAfschrijvingen EWaardeverminderingen IX Winst van het boekjaar voor belastingen 9 500

63 63 Financiële analyse  Dekking VVLT door cashflow (vb p60) Dekking VV door cash flow = Cash flow voor winstuitkering Vreemd vermogen LT = =0,

64 64 Insolventie analyse (kredietanalyse)  Voorspellen of een bedrijf de zekerheid geeft om mee zaken te doen of niet te vertrouwen is:  Het insolventiemodel van ALTMAN  Zie P 62  Z score > 1.2 = Grote kans tot faillement  Z score < 2.9 = zeer veilig bedrijf  Tussenscores = twijfelachtige ondernemingen

65 65 Financiële analyse  Ratioanalyse: rentabiliteit Winstgevendheid onderneming weerspiegelen winstverkoopcijfers eigen vermogen totale ingezette middelen bruto VOOR niet-kaskosten netto NA niet-kaskosten afschrijvingen afschrijvingen waardeverminderingen waardeverminderingen aangelegde voorzieningen aangelegde voorzieningen

66 66 Financiële analyse  Bruto verkoopsmarge ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) C Geproduceerde vaste activa (72) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) DAfschrijvingen EWaardeverminderingen IIIIBedrijfsresultaat Bruto verkoopmarge voor belastingen Brutoverkoopmarge= Bedrijfsresult VOOR nt-kaskosten < 1 verkopen

67 67 Financiële analyse  Bruto verkoopsmarge Bruto verkoopmarge voor belastingen Brutoverkoopmarge= = 0, ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) C Geproduceerde vaste activa (72) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) DAfschrijvingen EWaardeverminderingen IIIIBedrijfsresultaat

68 68 Financiële analyse  Netto verkoopsmarge (vb p 67+68) Netto verkoopmarge voor belastingen Nettoverkoopmarge= bedrijfsresult NA = = 0,24 verkopen ResultatenrekeningIBedrijfsopbrengsten A Omzet (70) C Geproduceerde vaste activa (72) IIBedrijfskosten A Grondstof/handelsg (60) C Bezoldigingen (62) DAfschrijvingen EWaardeverminderingen IIIIBedrijfsresultaat

69 69 Financiële analyse  Rentabiliteit van het totaal activa (p70) Bruto-rendabiliteit van totale activa VOOR belastingen VOOR belastingen Bruto-rendabiliteit van totale activa = voor belastingen Brutoresultaat VOOR nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen Totaal van de activa = = 0,

70 70 Financiële analyse  Rentabiliteit van het totaal activa (p72) Netto-rendabiliteit van totale activa VOOR belastingen VOOR belastingen Netto-rendabiliteit van totale activa = voor belastingen nettoresultaat NA nt-kaskosten, financiële kosten en belastingen Totaal van de activa = = 0,

71 71 Financiële analyse  Netto rendabiliteit tov EV (vb p 78) (4% is slecht een spaarboekje brengt meer op asset pricing module p76) Netto-rendabiliteit van eigen vermogen VOOR belastingen VOOR belastingen Netto-rendabiliteit eigen vermogen = voor belastingen resultaat VOOR belastingen Eigen vermogen = = 0,

72 72 Risicopremie  Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) Deze bepaald de risicopremie van een onderneming, dit wordt vaak gebruikt voor beursgenoteerde bedrijven. Hier wordt een voorspelling berekend van het verwachte rendement  Zie voorbeeld p

73 73 Divident per aandeel  Als indicator van de economische prestaties van een onderneming wordt dikwijls de winst per aandeel berekend:  Ratio winst per aandeel: Results BJ na tax / aantal aandelen  Ratio divident per aandeel: Vergoeding kapitaal / aantal aandelen (vb

74 74 Enkele voorbeelden  Uitgebreide financiële analyse Uitgebreide financiële analyse Uitgebreide financiële analyse  Verkorte financiële analyse Verkorte financiële analyse Verkorte financiële analyse  CAPEX Model overname CAPEX Model overname CAPEX Model overname  DSO berekening DSO berekening DSO berekening  Afschaffingen jaarrekening KMO Afschaffingen jaarrekening KMO Afschaffingen jaarrekening KMO  Mini Dupont model Mini Dupont model Mini Dupont model

75 75 VRAGEN ???


Download ppt "FINANCIËLE ANALYSE Kristof De Bruyn Presentatie dd 02/12/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google