De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening 20081 Concept programmaverslag 2008 Bijeenkomst raad 23 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening 20081 Concept programmaverslag 2008 Bijeenkomst raad 23 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarrekening 20081 Concept programmaverslag 2008 Bijeenkomst raad 23 juni 2009

2 Inhoud presentatie programmaverslag 0.Inleiding (H. Akkerman) Ontwikkelingen Financieel resultaat Beleidsmatig resultaat 4.Bestuurdersverklaring (T. van Zessen) 5.Accountantsrapport (R. van Vugt) 2 Jaarrekening 2008

3 0.Inleiding 3 Presentatie voorlopig programmaverslag Verleden, heden, toekomst Door H. Akkerman

4 1.Ontwikkelingen t.o.v. 2007 4 Presentatie voorlopig programmaverslag TOP: Vergelijking realisatie speerpunten (nog niet gereed) Maatschappelijke effecten in één oogopslag Pilot bestuurdersverklaring TIP: Exploitatieresultaat en vermogensmutaties beter stroomlijnen Gepresenteerde resultaten per periode inpassen in het geheel van de jaarperiode

5 5 Jaarrekening 2008 2. Financieel resultaat Jaarschijf primitief 2008 2e turap 2007 1e turap 2008 2e turap 2008 Saldo per 9-10 Saldo rekening Eindresultaat 1,0 mln 0,2 mln 0,5 mln -0,1 mln 1,7 mln V 1,5 mln. N 0.1 mln. V

6 6 Jaarrekening 2008 2. Resultaat NA 2e turap begroot Resultaat VOOR bestemming Bestemming Ligplaatsen woonschepen Gevelrenovatie Groenmarkt 17 Resultaat na bestemming -1,2 mln. 1,4 mln. 0,2 mln V

7 7 Jaarrekening 2008 2. Resultaat NA 2e turap gemeld via RIB Resultaat VOOR bestemming Bestemming Resultaat na bestemming -0,9 mln. 0,3 mln. -0,6 mln N

8 8 Jaarrekening 2008 2. Resultaat NA 2e turap gerealiseerd Resultaat VOOR bestemming Bestemming Resultaat na bestemming -3,0 mln. 1,5 mln. -1,5 mln N

9 9 Jaarrekening 2008 Resultaat NA 2e turap voordelen Parkeren Energie WMO Bedr. Gerichte milieutaken Vrijval verplichtingen calculatieverschillen 0.1 mln. 0.2 mln. 0.1 mln. 0,7 mln V

10 10 Jaarrekening 2008 4. Resultaat NA 2e turap nadelen gerealiseerd GBA Bouwleges Wijkveiligheid toezicht Leerlingen vervoer RSD Verkoop panden Grondexploitatie Algemene uitkering Reeds begroot Overige verschillen totaal -0.2 mln. -0.3 mln. -0.1 mln. -0.9 mln. -0.2 mln. -0.1 mln. -1.2 mln. -0.5 mln. -3,7 mln N

11 Beleidsmatig resultaat 11 Jaarrekening 2008

12 Beleidsmatig resultaat 12 Jaarrekening 2008

13 13 4. Doel bestuurdersverklaring 1.Direct en zelf verantwoording afleggen college 2.Verhelderen verantwoordelijkheden raad, college 3.Versterken integrale verantwoording 4.Stimuleren verantwoordingsdebat raad Betreft proef!

14 14 Rollen bestuurdersverklaring 1.Rol raad: oordelen 2.Rol college: vaststellen 3.Rol management: voorbereiden Gaat om gesprek over rechtmatigheids bevindingen

15 15 Voorbeeld 1 pag 110: oorzaken financiële afwijkingen Begrotingsafwijkingen in formele zin: € 14 miljoen Lastenkant: - Woonvoorz: bouwgrondexpl€ 8,2 mln - Leefv.: fonds infra € 1,5 mln - Zorg: bijstandsverlening € 2,5 mln - Overige: € 1,8 mln Afwijkingenbeleid

16 16 Voorbeeld 2 pag 111: programma Zorg, CJG Constatering: Geen goede afspraken tussen gemeenten en GGD over tijdige verantwoording en toetsing voorschotbetaling van het CJG Risico-inschatting: maken afspraken met GGD

17 17 5. Accountantsrapport Presentatie door R. Van Vugt Deloitte

18 Gemeenteraad gemeente Gorinchem Bevindingen controle 2008 23 juni 2009 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus

19 Hoofdlijnen bevindingen Sterke punten: - Goedkeurende accountantsverklaring (getrouwheid en rechtmatigheid); - Deelname aan de bestuurdersverklaring rechtmatigheid; - Verbeteringen aangebracht in samenstelproces; - Financieel en operationeel inzicht in grondexploitaties; - Opschoning van de reserves en voorzieningen. Speerpunten 2009: Bestuurlijk en ambtelijk: - Heroriëntatie inrichting, structuur en beheersing verbonden partijen (CV’s, BV’s, Stichtingen, Gemeenschappelijke regelingen); - Economische crisis (‘alle hens aan dek’); vooral grondexploitaties; - Investeren in het Gorcumse model. Vooral bedrijfsvoering: - Onderbouwen voorzieningen; - Rechtmatigheidscontrole op de SiSa-regelingen versterken.

20 Bestuurdersverklaring rechtmatigheid Rollen: College: Verantwoording afleggen Accountant: Verantwoording toetsen Gemeenteraad: Verantwoording beoordelen (= oordeel uitspreken) controlerende rol Huidige situatie -Jaarverslag -Jaarrekening -Getrouwe beeld jaarrekening -Financiële beheers- handelingen rechtmatigheid tot stand gekomen Oordeel over: - Beleid gerealiseerd - Activiteiten gedaan - Binnen financiële kaders - Jaarrekening getrouw - Rechtmatigheid Pilot -Jaarverslag -Jaarrekening -Bestuurdersverklaring rechtmatigheid -Getrouwe beeld jaarrekening en bestuurdersverklaring Oordeel over: -Beleid gerealiseerd -Activiteiten gedaan -Binnen financiële kaders -Jaarrekening getrouw -Rechtmatigheid (wat vindt u van de bestuurdersverklaring?)

21 Sturingsrelatie samenwerkingsverbanden (verbonden partijen): mistig?

22 Sturingsrelatie samenwerkingsverbanden (verbonden partijen): geen samenwerking

23 Verbonden parijen: opnieuw een aandachtspunt. Investeren in kwaliteit sturingsrelatie

24 STAPPENPLAN: Verbinden van verbonden partijen Basisvraag: willen we via verbonden partijen samenwerken ? Stap 1: Inventariseer verbonden partijen - Format lijst verbonden partijen- Format paragraaf verbonden partijen Stap 2: Risicoprofielen bepalen (prioriteren) Stap 3: (per verbonden partij) Bepaal kwaliteitseisen sturingsrelatie Stap 4: (per verbonden partij) Inventariseer huidige kwaliteit sturingsrelatie Stap 5: (per verbonden partij) Tref verbetermaatregelen Paragraaf verbonden partijen

25 Economische crisis: ‘alle hens aan dek’ Vooral: ontwikkeling grondexploitaties Bijzonderheden: - Voorraad gronden bestaat voor het grootste deel uit niet in exploitatie genomen gronden (€ 49,1 miljoen); - Grondexploitaties naar aard en omvang altijd risicovol, gevoelig voor gevolgen economische recessie Grondexploitatie Post in de jaarrekening Ultimo 2006Ultimo 2007Ultimo 2008 Voorraad gronden80,583,172,0 Reserve bouwgrondexploitatie 0,42,24,1 - Grote onzekerheden in de begroting (acceptatie, alertheid, assertiviteit) (triple A) - Crisisgevoelige posten: nauwlettend volgen: - Wet werk en bijstand, bouwleges, debiteuren, algemene uitkeringen, aanbestedingsvoordelen, rente etc. - Specifiek Gorinchem: Grondexploitaties.

26 € 80,0 € 20,0 € 10,0 2003200420052006 € 70,0 € 60,0 Bedragen X mln Jaren Voorraad gronden Reserves Voorzieningen Ontwikkeling grondexploitaties (grafisch) Verwachte winsten 20072008

27 Investeren in het Gorcumse model: -Verder uitbouwen van het samenwerkingsdualisme gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie (o.a. begrotingsrechtmatigheid, raadsstukken etc.) -Kaderstellende rol gemeenteraad in Paragrafen versterken. -Verbeteren kwaliteit besluitvorming en informatievoorziening (inhoud, integraliteit en procedures) -Integrale lange termijnvisie op regiorol (zelfbewust, leren geven en nemen) -Kwaliteit ambtelijke organisatie na wijziging organiatiemodel verder versterken. Centraal: cultuuraspecten.

28 Risico’s Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Risico’s en weerstandsvermogen Weerstandsvermogen * 1 miljoen Euro 20072008Verschil Benodigd13,411,8+ 1,6 Aanwezig -/-16,7-/- 17,5+ 0,8 Saldo 31 december+3,3+5,7+ 2,4 Eindconclusie: - Weerstandsvermogen toereikend en € 2,4 miljoen verbeterd. - Resultaat voor bestemming € 3,9 miljoen positief; tussentijds bestemd € 6,9 miljoen Resultaat na bestemming € 3,0 miljoen nadelig


Download ppt "Jaarrekening 20081 Concept programmaverslag 2008 Bijeenkomst raad 23 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google