De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cie M&E 24 januari 2013.  Jaarrekening 2011positief, Njr 2012 positief  Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen  Begrotingsevenwicht 2013-2017 (repressief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cie M&E 24 januari 2013.  Jaarrekening 2011positief, Njr 2012 positief  Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen  Begrotingsevenwicht 2013-2017 (repressief."— Transcript van de presentatie:

1 Cie M&E 24 januari 2013

2  Jaarrekening 2011positief, Njr 2012 positief  Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen  Begrotingsevenwicht 2013-2017 (repressief toezicht PZH)  Weerstandsvermogen op orde  Maar ook: hoog risicoprofiel! Uitgangspositie relatief goed

3  PB 2011-2014: € 30 miljoen ◦ w.v. Rutte I (€ 18 miljard): € 12,5 miljoen ◦ w.v. overig (tegenvallers, nieuw beleid): € 17,5 miljoen  Kaderbrief 2011: € 4,6 miljoen ◦ w.v. extra rijksbezuiniging WSW: € 1,2 miljoen ◦ w.v. overig (besparingsverlies): € 3,4 miljoen  Kaderbrief 2012: 10 miljoen ◦ w.v. Catshuis/Lente/Herfstakkoord (€ 11 miljard): € 6 mln ◦ w.v. overig (lonen, prijzen): € 4 miljoen Totaal bezuinigingsprogramma: € 44,6 miljoen (= ca. 15% van de begroting)

4  Raadsbrief d.d. 6/12/12  Ontwikkelingen: ◦ Startbrief kabinet (7/12/12) ◦ Decembercirculaire GF (20/12/12) ◦ Bestuurlijk overleg VNG – kabinet (18/1/13) ◦ Nadere concretisering taakstelling Delft

5  Regeerakkoord ◦ taakstellingen op hoofdlijnen ◦ raadsvragen (BCF, onderwijshuisvesting) ◦ BO VNG – kabinet: onderhandelaarsakkoord, zienswijze  Gebiedsontwikkelingen ◦ Lokale woningbouwplannen ◦ Regio ◦ Spoorzone ◦ Weerstandsvermogen en verbreding spaarmodel  Overig ◦ ISV ◦ Risicoprofiel  Vervolgaanpak en marsroute

6  Ombuiging € 16 miljard w.v. relevant voor gemeenten bijna € 5 miljard  Gemeenten aan het stuur ◦ Directe effecten  Gemeentefonds: generiek + taakvelden  Sociaal domein: 3 decentralisaties ◦ Indirect effecten  Woningmarkt: maatregelen woningcorporaties  Overig: sport, jeugd, cultuur, topsectoren

7  Trap op trap af methodiek gehandhaafd  Startnota: vertaling financiële afspraken RA  Afschaffing BCF gaat niet door, korting wèl  Vermindering aantal ambtsdragers geschrapt  Besparing op apparaatskosten door samenwerking/fusie, regeldruk en toezicht

8  Korting onderwijs t.g.v. onderwijssector (motie Haersma Buma): zorgplicht voor huisvesting onder druk  Afschaffen stages leidt tot minder vrijwilligers  Aantal raadsleden op niveau vóór dualisering

9  Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet: meer taken, meer beleidsvrijheid ◦ Efficiencykortingen AWBZ en Jeugdzorg ◦ WMO: versobering huishoudelijke hulp, hergebruik ◦ Samenvoeging WWB, WSW, Wajong  met afbouw middelen beschut werk  zonder herstructureringsbudget  meer middelen voor bijstand  Schaalvergroting  Impact en risico’s groot ◦ Meer doen (€ 85 miljoen) met minder (€ 30 miljoen) ◦ Vergt efficiency en versobering

10  Uitgangspunten: ◦ Toegang tot ondersteuning stroomlijnen: 1 loket; ◦ Organiseren en inzetten sociaal netwerk; ◦ Ontschotten van beleid en budgetten; ◦ Meervoudige problemen: frontlijnsturing  samenwerking met maatschappelijke partners in Sociaal Platform Delft  Acties in 2013: ◦ Uitwerken regeerakkoord (Kadernota 2013) ◦ Innovatie vormgeven met ‘key-players’ Sociaal Platform Delft’; ◦ Uitvoering maatregelen taskforce WMO/WWB ◦ Werkbedrijf en frontlijnsturing vormgeven

11

12  Maatregelen ter versterking van toezicht op woningcorporaties door gemeenten 100.000+  Afromen (extra) huurverhogingen  Verruimen faciliteit voor startersleningen  Koppeling huurprijzen aan WOZ-waarde  Stedelijke vernieuwing: geen prioriteit Wat betekent dit voor Delft?  Op termijn meer woningen boven liberalisatiegrens  Verhuurdersheffing ten koste van investeringen  Overleg met corporaties over visie en richting

13  Sport en bewegen ◦ Ruimte voor bewegen: programma Sport en Bewegen ◦ Verdubbeling lesuren gym in PO ◦ Vergroting deelname d.m.v. samenwerking Jeugdsportfonds  Onderwijs ◦ Hervorming MBO: sluitende techniekketen in Delft, uitval ◦ LWOO en Praktijk Onderwijs naar passend onderwijs  Cultuur ◦ Bezuiniging Rutte I wordt voortgezet  Economie ◦ Voortzetting topsectorenbeleid: wordt voortgezet met minder subsidies ◦ Regeldruk: moet besparing € 2,5 miljard opleveren invoeren nieuwe regels en vervallen bestaande regels ◦ Microfinanciering voor startende ondernemers

14  Nog steeds veel onzeker: ◦ Overleg rijk – VNG over decentralisaties ◦ Mei circulaire 2013

15  Onderhandelaarsakkoord ◦ Randvoorwaarde: bestaande financiële kaders ◦ Wet HOF  Aanpassing saldopad (daling tekortnorm na 2015)  Evaluatie in 2015, geen sancties in kabinetsperiode ◦ Schatkistbankieren  Onderling lenen mag  Drempelbedrag voor overtollige middelen ◦ Handhaven BCF  Effciencykorting via GF/PF (€ 550 miljoen)  Budget wordt gemaximeerd (2015 e.v.)  Zienswijze Delft? ◦ Advies: overwegend positief ◦ Uiterlijk 31/1 reactie naar VNG (ja/nee)

16  Lokale woningbouwplannen ◦ Delftse Woningbouwprioritering: hoogste prioriteit  Spoorzone (verwachte start bouw)  Harnaschpolder ◦ Projecten (gedeeltelijk) herfaseren na 2019 indien geen zicht is op realisatie voor 2015 ◦ Dit geldt voor de projecten:  Harnaschpolder, Voorhof Noord-West, Buitenhof, Station Zuid, Watertuinen / TNO-locatie ◦ Herfaseren van deze projecten leidt tot extra rentelasten in orde grootte € 15 - € 20 miljoen; ◦ Afzien van realisatie voor belangrijkste projecten geen optie in verband met contractuele verplichtingen  Regio ◦ Herijking RSP  Komen tot een realitische bouwprogramma voor de regio  Voorkomen van overprogrammering en onderlinge concurrentie

17  Spoorzone ◦ Exogene ontwikkelingen leiden tot lagere grondwaarde  BTW-verhoging van 19% naar 21%  effect € 4 miljoen  Dalende verkoopprijzen  effect € 12 miljoen ◦ Mogelijk effect keuze stedenbouwkundig plan nog niet verwerkt.  Weerstandsvermogen en verbreding spaarmodel ◦ Verhoogd risicoprofiel lokale woningbouwplannen leidt tot ophoging weerstandscapaciteit (€ 20 miljoen) (I) ◦ Dekking uit reserves (I) ◦ Verbreding spaarmodel voor  Compensatie aanvulling reserves  € 1 miljoen (S)  Verlaging grondwaarde Spoorzone  € 2 miljoen (S)

18  Investeren in stedelijke vernieuwing ◦ van subsidiëren naar revolveren ◦ ‘triggermoney’ ◦ bodemsanering  Risicobuffer / weerstand / besparingsverlies ◦ gebiedsontwikkelingen ◦ decentralisaties ◦ omvang rijksbezuinigingen ◦ schuldpositie, EMU-norm en wet HOF

19

20  Proces hervormings- en bezuinigingsopgave ◦ Fundamentele bezinning op rol gemeente ◦ O.b.v. visie overleg met de Delftse samenleving ◦ Meerjarig perspectief t/m 2017  Kaderbrief 2013 ◦ Visie op regiegemeente vanuit invalshoeken KS, Leefbare stad en Meedoen in Delft ◦ Strategie voor transitie ◦ Financiële en inhoudelijke effecten van Rutte II  Programmabegroting 2014-2017 ◦ Concretisering, m.n. vanaf 2015


Download ppt "Cie M&E 24 januari 2013.  Jaarrekening 2011positief, Njr 2012 positief  Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen  Begrotingsevenwicht 2013-2017 (repressief."

Verwante presentaties


Ads door Google