De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is de gemeenteschuld een zorg?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is de gemeenteschuld een zorg?"— Transcript van de presentatie:

1 Is de gemeenteschuld een zorg?
drs. J. (Jan) van der Lei Utrecht, 8 december 2010

2 Vroeger leenden gemeenten geld als de kasbodem in zicht was

3 Vroeger gingen debatten in de raad over schuld
Gemeente Brunssum 1818 Schuld van 10 x begrotingsomvang

4 Hoezo eigen vermogen? De balans moet in evenwicht zijn. Eigen vermogen is fictieve restpost. Eigen vermogen is geen geld. Maar voor betalen investering is juist wel geld nodig. Bij € 1 miljoen eigen vermogen kunnen de schulden € 5 miljoen bedragen maar ook € 50 miljoen.

5 Bij buitenlandse gemeenten draait het nog steeds om de schuld

6 Ieder kwartaal leveren gemeenten met IV-3 info over schulden aan Rijk
Ook het ministerie van Financiën en Europa volgen juist de gemeenteschuld Ieder kwartaal leveren gemeenten met IV-3 info over schulden aan Rijk De miljoenennota spreekt alleen over bijdrage van gemeenten aan het Emu saldo en het Emu tekort Europa kijkt via IV-3 ook alleen naar bijdrage gemeenten aan Emu-saldo en Emu-tekort

7 Gemeente = Consumptiehuishouding

8 De vraag is: Met hoeveel schuld is het gemeentebezit belast?
Rentekosten verdrukken publieke voorzieningen. Met welke erfenis wordt de toekomst opgezadeld? Hoge schulden kunnen door rentekosten onhoudbaar worden. Schulden worden nominaal gewaardeerd en zijn een betrouwbare maatstaaf. Aanvullend kijken naar bezit. Hebben we gemeentebezit allemaal nodig?

9 Ontwikkeling schuld

10 Gemeenteschuld in perspectief
Bruto gemeenteschuld € 47,8 miljard % gemeentebezit is belast met schuld Schuld als aandeel van de exploitatie 89% 1- Staatsschuld (€ 302 miljard) als aandeel van de exploitatie (€ 272 miljard) ultimo % 2- Brusselse 60% norm levert voor Nederland schuld als aandeel van exploitatie van 117% 3- Spanje - gemeenteschuld boven 110% als aandeel van de exploitatie dan toestemming nodig voor aangaan meer schuld

11 Verbeterd schuldbegrip voor vergelijken gemeenten: de netto schuld
Balans Nederlandse gemeenten Activa Immateriële activa ,9 Materiële activa ,7 Kapitaalverstrekkingen ,1 Leningen aan verbonden partijen ,5 Overige langlopende leningen ,3 Langlopende uitzettingen ,8 Voorraad bouwgrond ,7 Onderhanden werk ,6 Overige voorraden ,1 Kortlopende vorderingen ,7 Liquide middelen (kas, bank) ,2 Overlopende activa ,4 Balanstotaal ,2 31 december 2008 (x € ) Passiva Algemene Reserves ,0 Bestemmingsreserves ,6 Saldo van de rekening ,2 Voorzieningen ,3 Langlopende schulden ,0 Kortlopende schulden ,8 Overlopende passiva ,3 Balanstotaal ,2 Bij vergelijking eventueel correctie voorraad bouwgrond, onderhanden werk en overige langlopende leningen

12 Hoogte netto schuld hangt samen met centrumfunctie gemeente

13 Welke ratio’s voor beoordelen gemeenteschuld?
Netto schuld per inwoner - Alleen bruikbaar voor vergelijking zelfde soort gemeenten. Debt-ratio (= 1 – solvabiliteitsratio) - Vertekent door wel of niet activeren investeringen met maatschappelijk nut en is ook afhankelijk van structurele kenmerken. Netto schuld als aandeel van de exploitatie - Geeft indicatie van rentedruk en is een relatieve grootheid en levert daardoor goed vergelijkingsmateriaal. Schuldevolutie per inwoner - Geeft weer of de schulden toenemen, de groei remt of de schulden juist afnemen.

14 Netto schuld : exploitatie 31 dec 2008

15 Wanneer is schuld te hoog?
Debtratio > 80% Netto schuld : exploitatie > 150% Voorzichtigheid geboden bij: netto schuld : exploitatie > 100% Voor oordeel ook kijken naar: aflossingen op uitstaande leningen & verkoop grond onbenutte belastingcapaciteit (noemereffect) kans terugval inkomsten (noemereffect) risico’s uitgavensfeer

16 Hoe kom je van hoge schulden af?
Sneller factureren en innen debiteuren Verkleinen voorraden Verkoop gemeentebezit Kosten onder (of gelijk aan) niveau inkomsten brengen en investeringen faseren beneden niveau afschrijvingen Inkomsten vergroten en financiële ruimte gebruiken voor aflossing

17 Schuldevolutie 2008

18 Is weerstandsvermogen eigen vermogen?
Weerstandscapaciteit gemeente is gelijk aan flexibiliteit begroting en leencapaciteit Leencapaciteit hangt af van: Huidige netto schuld als aandeel van exploitatie Voorraden (grond) en leningen aan derden Overig vervreemdbaar bezit Stabiliteit inkomsten (noemereffect) Risico’s in uitgaven sfeer

19 Toezicht en artikel 12 steun

20


Download ppt "Is de gemeenteschuld een zorg?"

Verwante presentaties


Ads door Google