De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenactualiteiten Buitenlandse Zaken Den Haag, 28-11-2013 S. Jongbloed, Bestuursbureau ABP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenactualiteiten Buitenlandse Zaken Den Haag, 28-11-2013 S. Jongbloed, Bestuursbureau ABP."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenactualiteiten Buitenlandse Zaken Den Haag, 28-11-2013 S. Jongbloed, Bestuursbureau ABP

2 2 Agenda ABP: stand van zaken Herstelplan en de dekkingsgraad Actualiteiten: Witteveen - nFTK - nieuwe regeling

3 3 Kerncijfers ultimo 2012 Aantal deelnemers: Totaal 2.810.000 mln. –Gepensioneerden: 780.000 Ouderdomspensioen (incl. vroegpensioen) 529.000 Nabestaandenpensioen 202.000 Arbeidsongeschiktheidspensioen 49.000 –Slapers:913.000 –Actieven: 1.117.000 Bezittingen: 281 miljard Verplichtingen (obv 3-mnds rente van 2,43%) :292,2 miljard (nog zonder korting) Dekkingsgraad:96,2% Indexatieachterstand9,0% Premiegrondslag:circa 35 miljard Jaarlijkse premiebijdrage:circa 9,9 miljard (inclusief VPL inkoop) Jaarlijkse pensioenuitkering:circa 8,6 miljard

4 4 Financiële situatie: dekkingsgraad bedragen in € mld eind 2012 okt 2013 belegd vermogen: 281299 pensioenverplichtingen: 292281 dekkingsgraad:96%106% rekenrente:2,4%2,8% dekkingsgraad = belegd vermogen pensioenverplichtingen rendement rekenrente levens- verwachting de dekkingsgraad is sterk afhankelijk van rekenrente

5 5 Herstelplan eind 2008: dekkingsgraad 89,6%  herstelplan opgesteld  3% herstelopslag premie, geen indexatie, mogelijk korten bij onvoldoende herstel eind 2012:  dekkingsgraad 96%: onvoldoende herstel  0,5% korting effectief per 1 april 2013 eind 2013:  dekkingsgraad moet 104,2% bedragen  anders additionele korting kans op en omvang van mogelijke korting zijn sterk afhankelijk van renteontwikkeling en beleggingsrendement tot eind 2013

6 6 Recente en verwachte ontwikkeling dekkingsgraad

7 7 Actualiteiten Witteveen nFTK Nieuwe pensioenregeling

8 8 Nieuw fiscaal kader per 1-1-2014 Verhoging pensioenrichtleeftijd van 65 jaar → 67 jaar Verlaging opbouwpercentage ouderdomspensioen met 0,1% –voor ABP (lage franchise) van 2,05% naar 1,95%  Beperking totale fiscale ruimte pensioenopbouw met ± 16%  Betreft toekomstige pensioenopbouw, bestaande pensioenen worden hierdoor niet aangetast  Pensioenregeling ABP 2014 volgt fiscaal kader

9 9 Maatregelen Regeerakkoord 2015 Verdere beperking fiscaal kader per 1-1-2015 –aftopping inkomensniveau tot € 100.000,- zowel voor pensioenopbouw in 2 e als 3 e pijler betreft ca. 1 tot 1,5% van de huidige ABP actieven –verlaging maximaal opbouwpercentage met 0,4% Gepensioneerden / inactieven niet geraakt doordat de versobering toeziet op de toekomstige pensioenopbouw; huidige rechten blijven op 65. Beperking komt niet door Eerste Kamer (8 oktober 2013) –Alternatief voorstel in tweede kamer wordt zeer spoedig verwacht

10 10 Nieuw FTK: één contractsvorm Eigenschappen Focus op nominale zekerheid 12-maands middeling van de dekkingsgraad met risicovrije rentevoet (UFR) Mogelijkheid houden van een beleggingsbeleid dat past bij een reële ambitie Spreiding van maximaal 10 jaar voor schokken (financieel en langleven) Contract moet aangeven hoe met kortingen en indexatie wordt omgegaan Transparante communicatie over risico’s Premiesystematiek obv 10-jaars gemiddelde rente Beperking van de invaarrisico’s Klijnsma: Wetsvoorstel FTK eind januari 2014 in de Tweede Kamer…

11 11 Evenwichtige belangenafweging: balans ambitie kostenzekerheid doel: balans tussen ambitie, kosten en zekerheid evenwichtige belangenafweging tussen o.a. generaties, groepen deelnemers en werkgevers Pensioencontract stuurmiddel: beleidskeuzen beleggingsbeleid premie- en indexatiebeleid aanpassingsmechanismen premierisico’s pensioenregeling

12 12 Aandachtspunten nieuw contract Het resultaat moet een uitlegbaar contract zijn Het vormgeven van een reële ambitie binnen de gekozen variant Beperking juridische risico’s bij invaren Disconteringsvoet voor de premie (10-jaars gemiddelde rente) t.o.v. de risicovrije rentevoet (UFR) voor de verplichtingen –Mogelijk dalende disconteringsvoet voor de premie terwijl risicovrije rentevoet stijgt Invulling (pseudo-) LAM (LevensverwachtingsAanpassingsMechanisme) –generatieneutraal stelsel met evenwichtige verdeling lasten van langer leven Verdere uitwerking van de wijze van sturing: gezamenlijke effecten van indexatiestaffel, korting, (pseudo-) LAM en herstelplan Verbeterpunten Introductie van een macrostabiele discontovoet –De gekozen risicovrije, nominale rente leidt tot ongewenste procyclische effecten Huidige premiemethodiek obv prudent verwacht reëel rendement handhaven –Grotere stabiliteit van de premie –Voorkomt trendmatige stijging van de premie

13 13 Vragen ?


Download ppt "Pensioenactualiteiten Buitenlandse Zaken Den Haag, 28-11-2013 S. Jongbloed, Bestuursbureau ABP."

Verwante presentaties


Ads door Google