De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PwC Kwalificatie van de “Collectieve DC-regeling” Vereniging voor Pensioenrecht Human Resource Services Jan Meijer 7 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PwC Kwalificatie van de “Collectieve DC-regeling” Vereniging voor Pensioenrecht Human Resource Services Jan Meijer 7 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 PwC Kwalificatie van de “Collectieve DC-regeling” Vereniging voor Pensioenrecht Human Resource Services Jan Meijer 7 maart 2006

2 Human Resource Services PwC Agenda Introductie: trends in pensioenland Nieuwe verslaggevingsregels Karakteristieken Collectieve DC-regelingen Premiestelling Opgebouwde aanspraken en ingegane rechten Aandachtspunten en conclusie 2

3 Human Resource Services PwC Introductie: trends in pensioenland Toename van wet- en regelgeving Aanscherping financiële eisen – (n)FTK / Pensioenwet Prijs van zekerheid – verschuiving / deling risico’s: –Eindloon → Middelloon –Indexatie → Voorwaardelijk (indexatiematrix) –Lasten vergrijzing → Prepensioen en VUT exit –DB → (Collectief) DC of combinatie –Solidariteit → Individualisering Nieuwe verslaggevingsregels – IFRS en RJ 3

4 Human Resource Services PwC Nieuwe verslaggevingsregels IAS 19 en RJ 271: andere waardering van pensioenen in de balans en W&V-rekening Explicitering pensioenrisico’s: last wordt zichtbaar Defined Benefit – toegezegd-pensioenregeling Defined Contribution – toegezegde-bijdrageregeling 4

5 Human Resource Services PwC Defined Benefit-regelingen De rechtspersoon garandeert direct of indirect een bepaald garantierendement op de premies; De door de rechtspersoon bestendig gevolgde gedragslijn leidt tot een verplichting die verder gaat dan het voldoen van premies; of De op grond van de regeling te verwerven aanspraken zijn niet uitsluitend gerelateerd aan de betaalde premies en het daarop behaalde rendement. 5

6 Human Resource Services PwC Defined Contribution-regelingen De verplichting van de rechtspersoon is beperkt tot het voldoen van de overeengekomen premies aan het fonds. De hoogte van de pensioenuitkeringen is afhankelijk van de door de rechtspersoon betaalde of verschuldigde premies en de door het fonds behaalde beleggingsopbrengsten; en Als gevolg hiervan ligt het actuariële risico inclusief het beleggingsrisico niet bij de rechtspersoon maar bij de werknemers en / of gepensioneerden dan wel een levensverzekeraar. 6

7 Human Resource Services PwC Nieuwe verslaggevingsregels Pensioenkosten staan los van de verschuldigde premies: onevenredig zware en wisselende last voor werkgevers Maatschappelijke wens en economische noodzaak voor tussenoplossing Verschuiving risico’s bezien vanuit perspectief van de onderneming Casuïstische benadering – geen algemeen geaccepteerde standaard 7

8 Human Resource Services PwC Karakteristieken Collectieve DC-regelingen Wijziging financiering en pensioenregeling Uitgangspunt: te verkrijgen pensioenaanspraken worden gefinancierd uit en bepaald door de door de werkgever beschikbaar gestelde bijdrage Gefixeerde werkgeversbijdrage in financieringsoverkomst en pensioenreglement vastgelegd (voor onbepaalde tijd) Geen verplichting van de werkgever om bij te betalen Geen recht op premiekortingen of overschotten 8

9 Human Resource Services PwC Karakteristieken Collectieve DC-regelingen Pensioenregeling opgezet als middelloonregeling met voorwaardelijke indexering Beperking toekomstige opbouw indien premie in enig jaar ontoereikend is – verlaging opbouwpercentage naar rato premietekort = onderdeel pensioenovereenkomst Korting van opgebouwde aanspraken en ingegane rechten i.g.v. onvoldoende middelen (“slot op de deur”) Geen beschikbare premieregeling in de zin van de PSW: niet enkel en alleen bepaald door de werkgever en / of werknemer beschikbaar gestelde premie 9

10 Human Resource Services PwC Karakteristieken Collectieve DC-regelingen Vaststellen prioriteit aanwending premie / rendement –Risicopremies –Uitvoeringskosten –Jaarlijkse opbouw –Buffervorming –(Indexatie) Vrije middelen komen ten goede aan pensioen- gerechtigden Communicatie is van belang: consistent met inhoud formele fondsstukken 10

11 Human Resource Services PwC Premiestelling Pensioenfonds is verantwoordelijk voor financiële opzet en uitvoering pensioenregeling Collectiviteit neemt risico’s over van de werkgever Pensioenfonds kan (anders dan verzekeraar) geen risico lopen: dus verschuiving risico’s naar de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden Voorwaardelijke indexatie: afhankelijk van dekkingsgraad en / of bestuursbesluit (spelregels vastleggen) 11

12 Human Resource Services PwC Premiestelling Premiestelling in overeenstemming met geaccepteerde kans op onderdekking en mogelijke indexatieambitie (ALM-studie) Premie voor de lange termijn minimaal kostendekkend Uitgangspunt is ‘evenwichtsituatie’: anders inhaalpremies of -koopsommen (N.B. IFRS / RJ consequenties) Mogelijke aanpassing beleggingsmix – meer zekerheden inbouwen 12

13 Human Resource Services PwC Opgebouwde aanspraken en ingegane rechten Waarborgen opgebouwde aanspraken en ingegane rechten tot aan de wijzigingsdatum Geen aantasting opgebouwde aanspraken, verworven rechten en evt. garanties Bestaande kortingsmogelijkheid en voorwaardelijkheid van indexaties blijft van toepassing Wel wijziging in financiële opzet Acceptatie afhankelijk van verleden / mogelijk eerder herstel financiële positie 13

14 Human Resource Services PwC Aandachtspunten en conclusie Afhankelijk van goedkeuring DNB en Belastingdienst Pensioenwet: karakter pensioenovereenkomst bepaald door: –Uitkering; –Kapitaal; of –Premie? Paradox strenge eisen aan DB / geen of nauwelijks eisen aan DC → mengvorm mogelijk? Balanceren op smalle brug tussen IFRS / RJ en P(S)W 14


Download ppt "PwC Kwalificatie van de “Collectieve DC-regeling” Vereniging voor Pensioenrecht Human Resource Services Jan Meijer 7 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google