De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderdelen pensioenakkoord Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen In samenhang beoordelen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderdelen pensioenakkoord Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen In samenhang beoordelen !"— Transcript van de presentatie:

1 Onderdelen pensioenakkoord Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen In samenhang beoordelen !

2 Visie StvdA - arbeidsmarktbeleid Cultuuromslag + beeldvorming Employability en scholing Vitaliteit, gezondheid en arbo Arbeidskosten en productiviteit Preventiebeleid + werkhervattingskans Flankerend overheidsbeleid Monitoren

3 Employability Loopbaanbeleid Inzetbaarheid- en scholingsbudget Intersectorale scholing EVC voor oudere werknemers Opleiding tijdens werkloosheid Arrangementen sociale plannen NB: niet tornen aan ontslagvergoedingen kantonrechter !

4 Vitaliteit en gezondheid Loopbaan- en inzetbaarheidsscan Strengere naleving arbo Deeltijdpensioen verankeren in cao’s Vitaliteitsregeling (ook voor vroegpensioen!)

5 Kosten en productiviteit Generieke ontziemaatregelen die niet bijdragen aan productiviteit, ombouwen t.b.v. vitaliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarde !)

6 Werkhervattingskansen Sectoraal mogelijkheden uitwerken brengen; eigen personeelsamenstelling in beeld brengen Actieplannen uitwerken om oudere werknemers in dienst te nemen VWNW: sluitende afspraken decentraal Evenredige werving en selectie HRM Langdurige opleiding tijdens WW

7 Flankerend overheidsbeleid Versoepeling compensatieregeling Gedeeltelijke omvorming doorwerkbonus en hogere arbeidskorting in mobiliteitsbonus Gedeeltelijke omvorming premiekorting werkgevers in mobiliteitsbonus Voorzetting IOW Vroegpensioen in levensloopregeling

8 Monitoren Jaarlijks, met zo nodig intensivering StvdA jaarlijks bekijken Meldingen maandelijks op agenda StvdA Commissies op cao-niveau NB: avv-beleid kabinet

9 AOW StvdA: ▪Indexeren koppelen aan verdiende lonen ▪Vervroegen en verlaten tegen 6,5% per jaar ▪2020: 66 jaar (en elke vijf jaar opnieuw bekijken) Kabinet: ▪Indexeren contractlonen +0,5% tot 2030 ▪Vervroegen 6,7%, verlaten 5,3% ▪2020: 66 jaar (en elke vijf jaar opnieuw bekijken)

10 Internationale vergelijking

11 Pensioenen: drie grote problemen Verlies op beurzen Lage rentestand Stijging levensverwachting

12 Reële rendementen pensioenfondsen

13 Rentestand Waardering toekomstige beleggings- opbrengsten op (beweeglijke) marktrente. Lage rente zet dekkingsgraad pensioenfondsen onder druk.

14 Levensverwachting We leven steeds langer Langer dan verwacht Betekent langer pensioen uitkeren Is echter geen geld voor gereserveerd

15 Levenverwachting 65-jarige

16 Pensioenakkoord Akkoord sociale partners juni 2010 Twee hoofdproblemen: - stijgende levensverwachting - schokbestendigheid stelsel

17 Voorwaarden DNB dekkingsgraad > 130 (volledige indexatie) dekkingsgraad < 125 = reservetekort (herstelplan 15 jaar, gedeeltelijke indexatie) dekkingsgraad < 105 = dekkingstekort (herstelplan 5 jaar, geen indexatie) dekkingsgraad langere tijd < 105 (herstelplan wordt niet gehaald, afstempelen) NB: indexatie in beginsel geen geld voor gereserveerd, maar gefinancierd uit meevallers

18 Scherpere voorwaarden overheid Financieel toetsingskader onvoorwaardelijke toezeggingen (nominaal): ▪Hogere buffers aanhouden ▪Meer vastrentende waarden gevolg: dekkingssaldi moeten met 10-15% omhoog Witteveenkader: ▪Pensioenleeftijd omhoog ▪Opbouwpercentage naar beneden gevolg: neerwaartse druk op pensioenpremies

19 Nieuw pensioencontract (nog op te bouwen rechten)

20 Soepelere voorwaarden FTK2 100% reële dekkingsgraad toereikend vrijheid beleggingsmix gevolg: indexatie eerder mogelijk en minder hoge buffereisen Witteveenkader: ▪alleen pensioenleeftijd omhoog ▪opbouwpercentage blijft intact afspraak: premiestabilisatie ‘for worse and for better’

21 Er komt keuze: FTK1 met: ▪Lagere kans op indexatie door hogere buffers en strengere eisen beleggingsmix ▪Onvoorwaardelijke rechten nominaal, met ultimum remedium van afstempelen FTK2: ▪Indexatie eerder in beeld (geen indexatie heet formeel ‘korten’ op reële ambitie, dus waardevastheid) ▪Meer beleggingsvrijheid (dus ook puur vastrentende waarden mogelijk) ▪Voorwaardelijke rechten reëele ambitie

22 Opgebouwde rechten

23 Laatste stand van zaken Inzet StvdA nog steeds FTK2 Keuzemogelijkheid ‘invaren oude rechten’: ▪Wettelijk: problemen met eigendomsrecht EU ▪Fondsniveau: wetswijziging noodzakelijk ▪Individueel: mogelijk

24 wel akkoordgeen akkoord AOW---- verdiende lonen flexibilisering ---- contractlonen flexibilisering ? Witteveenkader------ handhaving opbouwpercentages verhoging leeftijd borging dat vrijval binnen pensioenen blijft -------- verlaging opbouwpercentages verhoging leeftijd geen premiestabilisatie Witteveenkader gaat eerder knellen Pensioencontract-meer ruimte FTK: - discontovoet - zekerheid - beleggingsmix -aangescherpt FTK Pensioenfondsbestuur-continuering sociale partners in besturen -sociale partners uit besturen AVV-beleid-niet selectief-selectief Ouderenparticipatie-afspraken met werkgever -geen gebondenheid werkgevers aan beleidsagenda


Download ppt "Onderdelen pensioenakkoord Flankerend arbeidsmarktbeleid AOW Aanvullende pensioenen In samenhang beoordelen !"

Verwante presentaties


Ads door Google