De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen leven, zorg voor elkaar Samen op weg naar 2015! Aanpakken en doorpakken Toetsen en verdiepen voorlopige beleidsrichtingen 30 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen leven, zorg voor elkaar Samen op weg naar 2015! Aanpakken en doorpakken Toetsen en verdiepen voorlopige beleidsrichtingen 30 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samen leven, zorg voor elkaar Samen op weg naar 2015! Aanpakken en doorpakken Toetsen en verdiepen voorlopige beleidsrichtingen 30 januari 2014

2 Programma 13.00 uurOpening door Paul Maasbommel (wethouder Kollumerland) 13.10 uurVoorlopige beleidsrichtingen 13.45 uurPauze 14.00 uurBrainstormsessies over verschillende thema’s in subgroepen A.Inzetten van gebiedsteams Waar kunnen onze inwoners straks terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, ondersteuning en zorg, werk en inkomen? Wie vormen gebiedsteams en wat doen ze? B.Substitutie door sociale netwerk en vrijwilligers Hoe doen we dat en wie regelt het? C.Clie ̈ nt- en resultaatgerichte basisproducten Hoe is dit te regelen en wat is de meerwaarde? D.Resultaatsturing Hoe komen we naar effecten als resultaat? 15.30 uurPlenaire terugkoppeling van de opbrengst uit de deelsessies 16.00 uurHoe verder: IJkpunten in 2014

3 Wat verandert er (ook al weer)? Wmo: Overheveling extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo - dagbesteding met een recreatief of therapeutisch karakter; - individuele begeleiding om zelfredzaamheid te bevorderen; - kortdurend verblijf; - bijbehorend vervoer. Begeleiding bij dagelijkse levensverrichtingen - 5% van de PV Samenwerking gemeente – zorgverzekeraar - inzet wijkverpleegkundige Overheveling cliëntondersteuning Overheveling inloopfunctie GGZ Inperking huishoudelijke hulp - maatwerkvoorziening

4 Wat verandert er (ook al weer)? Participatiewet Wet Sociale Werkvoorziening vervalt. Wajong alleen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, anders WWB. De “polisvoorwaarden” voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden gelijk getrokken (criteria voor vermogen en partnerinkomen bepalen het recht op inkomensondersteuning). Gemeente wordt verantwoordelijk voor aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Meer mogelijkheden voor integrale benadering van de cliënt (decentralisatie AWBZ en Jeugd). Meer mogelijkheden voor bemiddeling naar werk.

5 Wat verandert er (ook al weer)? Jeugdwet Stelselwijziging: transities en transformatie Van rijk, provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars naar GEMEENTEN: –Beleidsmaker, opdrachtgever, uitvoerder en financier voor alle ondersteuning, hulp, begeleiding en zorg voor jeugd –Signalering, toeleiding, coördinatie en uitvoering, ook voor ‘zware’, specialistische jeugdzorg (zoals gesloten Jeugdzorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)

6 Wat verandert er (ook al weer)? Gemene deler: Zelfredzaamheid en participatie centraal: hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en binnen de maatschappij (via werk) kunnen participeren, op een goede en veilige manier kunnen opgroeien? Gemeenten meer verantwoordelijkheid geven voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan onze samenleving. Burgers de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk thuis een gestructureerd huishouden te voeren. Het uitgangspunt is altijd de burger: wat zijn de mogelijkheden en behoeftes van de cliënt? Algemene- en Maatwerkvoorzieningen worden vanuit gemeenten ontwikkeld wanneer de burger het zelf dan wel binnen zijn/haar sociale omgeving niet meer kan oplossen. De burger met een maatwerkvoorziening behoudt in de nieuwe wet de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ondersteuning met een PGB zelf in te kopen. De gemeenten gaan binnen de nieuwe Wmo actief samenwerken met de zorgverzekeraars voor het organiseren van de benodigde zorg in wijken. Er komt een cruciale en centrale rol voor sociale gebiedsteams, waarbij de wijkverpleegkundige een zeer belangrijke schakel is tussen zorg, ondersteuning en welzijn.

7 Waar hebben we het over in Noordoost Fryslân? (schatting aantallen) Unieke aantallen Noordoost Fryslân

8 Wat zijn onze uitgangspunten bij de decentralisaties? Basis versterken burgerkracht, eigen regie. Inzet op zorg en ondersteuning dichtbij (preventie). Kanteling van aanbod naar vraag. Keuzevrijheid stimuleren. Ondersteuning gericht op bereiken resultaten. Gebiedsgericht en integraal werken. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school. Binnen de budgettaire kaders blijven.

9 Thema’s waar wij samen met u in 2014 (ev.) aan willen werken

10 Aanpak Versnippering is belangrijkste uitdaging Regisseur

11 Naar integrale, laagdrempelige ondersteuning dichtbij Partner

12 Naar integrale laagdrempelige ondersteuning dichtbij

13 Uitgangspunt: Het gebiedsteam is de Toegang tot het sociale domein Wat is het gebiedsteam? Een netwerkorganisatie van samenwerkende maatschappelijke organisaties. Voor wie? Voor alle bewoners van de regio Noordoost Fryslân. Voorlopig: 1 team per gemeente. Waarover? Informatie en advies Hulpvragen op alle leefgebieden in het sociaal domein (leefbaarheid en meedoen, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen); Alle hulpvragen waarbij voor de oplossing een beroep wordt gedaan op een voorziening uit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Doel? Mensen met een ondersteuningsvraag in zo min mogelijk stappen zo snel mogelijk toeleiden naar de meest passende oplossing.

14 Wij willen van u graag input over: Hoe komt de burger in contact met het gebiedsteam? Het is immers een netwerkorganisatie. Waar gaat het gebiedsteam over en waarover niet? Welke werkwijze past daar dan bij? Wat betekent dit voor de benodigde functies in het gebiedsteam? Hoe ziet de samenstelling van het gebiedsteam er dan uit?

15 Hoe verder? Input uit de enquêtes; Input vanuit de werkgroepen van vandaag; Februari – maart 2014: gezamenlijke werkgroep van gemeenten en aanbieders; De Wmo werkplaats faciliteert en ondersteunt ons bij gebiedsgericht werken; Vanaf april 2014 willen we gaan starten met het vormgeven van gebiedsteams binnen de 6 gemeenten in NOF. Wij zijn op zoek naar aanbieders die met ons mee willen denken en vormgeven. De resultaten van dat vormgevingsproces zijn openbaar en transparant. Deelname aan het proces biedt geen enkele garantie. Uiteindelijke resultaat: Maatwerk voor Noordoost Fryslân; Afspraken over inzet, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Afspraken over de te hanteren methodiek, instrumenten en scholing van de gebiedswerkers. Er worden indicatoren afgesproken.

16 Sociale infrastructuur en vormen van zorg en ondersteuning We gaan inhoudelijk vernieuwen en aanbieders zodanig contracteren, dat zij van elkaar afhankelijk zijn voor het realiseren van de eigen opgave binnen de nieuwe budgettaire kaders. We willen dus inzetten op ‘winst’ uit een samenhangende aanpak. We kiezen voor een sturingsmodel dat is gebaseerd op een samenhangende aanpak van de drie transities.

17 Sociale infrastructuur en vormen van zorg en ondersteuning

18 Hervormen van het aanbod

19 Nieuwe ordening van zorg en ondersteuning (verzilveringssstrategie) De gemeenten kiezen niet voor een ‘platte bezuiniging’, maar zien mogelijkheden voor “verzilvering”. Verminderen van het aantal gebruikers van specialistische voorzieningen (gebiedsteam: meer preventie en minder opschaling) Beperken van de hoeveelheid geleverde producten/diensten (beperking van de overlapping) De kosten per geleverde product/dienst omlaag brengen (nieuwe vormen van inzet en meer inzet van vrijwilligers) Controleren op geleverde hulpverlening / voorzieningen (resultaatsturing)

20 Wij willen van u graag input over: Hoe kunnen we het sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers beter benutten? Hoe komen we tot resultaat- èn cliëntgerichte arrangementen?

21 Hoe verder? Input uit de enquêtes; Input vanuit de werkgroepen van vandaag; Februari – maart 2014: gezamenlijke werkgroep van gemeenten en aanbieders; Wij zijn op zoek naar aanbieders die met ons mee willen denken en vormgeven. De resultaten van dat vormgevingsproces zijn openbaar en transparant. Deelname aan het proces biedt geen enkele garantie. Uiteindelijke resultaat: Inzicht in nieuwe integrale arrangementen; Nieuwe ordening van zorg en ondersteuning. Nieuwe ordening moet leiden tot “het uitkomen met de budgetten”

22 Nieuwe ordening: Verzilvering Samenleving/burgerinitiatieven

23 Tot slot, Bekostiging: doorontwikkeling van populatiebekostiging

24 Wij willen van u graag input over: Hoe kunnen we populatiebekostiging op een zorgvuldige wijze invoeren?

25 Programma 13.00 uurOpening door Paul Maasbommel (wethouder Kollumerland) 13.10 uurVoorlopige beleidsrichtingen 13.45 uurPauze 14.00 uurBrainstormsessies over verschillende thema’s in subgroepen A.Inzetten van gebiedsteams Waar kunnen onze inwoners straks terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, ondersteuning en zorg, werk en inkomen? Wie vormen gebiedsteams en wat doen ze? B.Substitutie door sociale netwerk en vrijwilligers Hoe doen we dat en wie regelt het? C.Clie ̈ nt- en resultaatgerichte basisproducten Hoe is dit te regelen en wat is de meerwaarde? D.Resultaatsturing Hoe komen we naar effecten als resultaat? 15.30 uurPlenaire terugkoppeling van de opbrengst uit de deelsessies 16.00 uurHoe verder: Werkagenda 2014

26 Samen leven, zorg voor elkaar Werkagenda 2014

27 Checklist Implementatie 1.Inventarisatie en analyse 2.Organisatie van de toegang 3.Sturing: opdrachtgeverschap en bekostiging 4.Informatievoorziening 5.Gevolgen voor ambtelijke organisatie 6.Communicatie

28 Inventarisatie en analyse -Inventariseren doelgroepen per D en 3D. -Inventariseren voorzieningen per D en 3D. -Inventarisatie financiën (budget/gebruik/kosten/wijze van financieren). -Inventariseren arrangementen. -Inventariseren 0 e, 1 e en 2 e lijn i.c.m. budgetten en bezuinigingen.

29 Organisatie van de Toegang -Niveau van toegang 3D -Wijze van toegang (telefonisch/digitaal/fysiek) -Organisatorische en inhoudelijke invulling: gebiedsgericht werken

30 Sturing, opdrachtgeverschap en bekostiging 1.Vorm en inhoud geven aan sturing en opdrachtgever-, opdrachtnemerschap 2.Keuze sturingsmodel 3.Invulling traject (nieuwe) inkoop en subsidierelaties met aanbieders 0 e, 1 e en 2 e lijn 4.Marktconsultatie (maatschappelijk aanbesteden) 5.Sociaal fonds

31 Communicatie Communicatiekalender met activiteiten voor de doelgroepen: -Burgers -Maatschappelijke organisaties -Aanbieders in zorg en ondersteuning -Cliënten/cliëntenorganisaties

32 Uitwerking in 2014: van kaders naar implementatie 1 januari – 1 mei Beleidsplan vastgesteld met:  Indicatief budget  Aantal cliënten (bestaand aanbod)  Lijnen waarlangs te bezuinigen  Sturingsmodel  Kaders samenwerking regionaal  Overgangsrecht irt transitiearrangement  Infrastructuur Sociaal Domein  Arrangement, opdrachtgeverschap, inkoop, PGB, verantwoording, keuzen ICT Start inkooptraject  Marktconsultatie: aanbieders informeren over globale richting (korting)  Bepalen uitwerking aanbesteding (schaalniveau)

33 Uitwerking in 2014 April Proces van aanbesteden met als doel het afsprakenkader realiseren voor aanpak en inzet voor opgaven 3D op het niveau van burger (1 e lijn) en lichte en specialistische ondersteuning. Betrokkenen: gemeente, cliëntenorganisaties, aanbieders Mei Kader uitvoeringsplan 2015 gereed (werkwijze, bekostiging, relatie 0 e, 1 e en 2 e lijn, sturing en bekostiging) Juni Opstellen concept-verordeningen Opstellen uitvoeringsplan Op basis van afsprakenkader opstellen van bestek

34 Uitwerking in 2014 Juli-augustus Offertes door aanbieders September Besluitvorming over offertes en uitvoeringsplan Oktober Uitvoeringsplan met definitief budget en resultaten aanbesteding Oktober/November Contractering aanbieders Communicatie naar cliënten


Download ppt "Samen leven, zorg voor elkaar Samen op weg naar 2015! Aanpakken en doorpakken Toetsen en verdiepen voorlopige beleidsrichtingen 30 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google