De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo
Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012 Inge Maas, Eindhoven Trudy vd Wielen, Helmond

2 Opzet van deze presentatie
Basisinformatie over de transitie Informeren over het tijdpad en te nemen stappen Helmond en Eindhoven als voorbeeld Discussie

3 Wat gaat er gebeuren? Visie Kabinet: zorg en ondersteuning dichtbij mensen en beter passend organiseren (via gemeenten) Extramurale functie begeleiding (incl. vervoer) van AWBZ naar de Wmo Bestaande AWBZ rechten worden niet overgeheveld Bewuste keuze om nieuwe verantwoordelijkheid in de Wmo te creëren De wet wordt daarvoor aangepast Gemeente krijgt een ‘opdracht’ van het Rijk maar heeft de beleidsvrijheid om deze opdracht te realiseren De opdracht is: mensen met beperkingen compenseren zodat deze dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren, het persoonlijk leven kunnen structureren en daarover regie kunnen voeren

4 Per wanneer? 2013 gemeente verantwoordelijkheid voor herindicaties en
mensen die voor het eerst een beroep doen op begeleiding Per 2014 begeleiding volledig onder verantwoordelijkheid van gemeenten Tweede Kamer: twee termijnen geweest, derde is uitgesteld - Overheveling gegevens moet worden onderzocht - PGB korting op budget moet worden onderzocht VNG houdt vast aan invoeringstermijn van 1 jaar voor de transitie van begeleiding

5 Reikwijdte transitie Veelvoud aan activiteiten (groep en individueel)
Alle leeftijdsgroepen Woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding voor ouderen, zorgboerderijen, buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking etc. Mensen met matige tot zware beperkingen: - verstandelijke beperking - lichamelijke beperking - psychiatrische aandoening - zintuiglijke beperking - dementie (psychogeriatrisch)- somatische problematiek

6 Van zorg naar participatie VNG / G32
Begeleiding als participatie-instrument Meer participatie (niet alleen zelfredzaamheid) Meer eigen regie (minder afhankelijkheid) Meer betekenisvolle contacten (zelfde kwaliteit van zorg) Meer zinvolle activiteiten (minder bezighouden) Meer samenleving (andere overheid) De verbinding van begeleiding Verbinding met welzijn Verbinding met zorg Verbinding met inclusief beleid Verbinding met Werken naar Vermogen Verbinding met Jeugdzorg Verbinding met wijken en buurten

7 Van Zorg naar Participatie II
De Kanteling van begeleiding Meer burger (minder cliënt) Meer maatwerk (minder kadertjes) Meer compensatie (minder voorzieningen) Meer (ruimte voor) informele zorg (andere professionals) Meer algemeen aanbod (minder geïndiceerde begeleiding) De bevrijding van begeleiding Meer eenvoud (minder kastjes en muren) Meer basisaanbod (minder indicatie) Meer vertrouwen (minder controle) Meer rendement (minder kosten) Meer mee-ademen met de behoefte (minder in beton gegoten arrangementen)

8 Beleidsvrijheid gemeenten
april 2003 Beleidsvrijheid gemeenten Begeleiding komt onder verantwoordelijkheid van de Wmo Deze wet gaat uit van beleidsvrijheid voor gemeenten Welke resultaten we moeten bereiken staat in de wet Op welke manier we dat doen is aan elke gemeente Dat pakt overal verschillend uit Samenwerken in de regio (Helmond) Visie en uitgangspunten individuele gemeente (Eindhoven)

9 Stappenplan Transitiebureau
Inventarisatie en analyse - relatie huidige Wmo en samenhang decentralisaties - samenwerking - krachtenveldanalyse Visie en keuzes (keuzenota / kadernota) - beleidsarm/ beleidsrijk - fasering Verwerking aanpak en keuzes - Concept verordening en beleidsregels - schrijven en publicatie bestek - start offertetraject

10 Stappenplan transitiebureau
Implementatie - communciatie - toegang en vraagverheldering - administratieve organisatie en werkprocessen - regelen eigen bijdrage - PGB - opstellen beleidsregels - inkoop en aanbesteding - publicatie definitieve verordening

11 Aanpak Eindhoven transitie begeleiding
WIJEindhoven systeeminnovatie van het hele sociale domein - generalisten in de wijk (ontkokerd) - versterken basis-infrastructuur in de stad - versterken betekenis van informele netwerken en onderlinge betrokkenheid (samenkracht) WIJEindhoven is de lijn voor de drie transities 2012 twee startgebieden Tijdspad WIJEindhoven vs. tijdspad transitie begeleiding

12 Stappen in Eindhoven transitie begeleiding
Beleidsverkenning cijfers Beleidsverkenning inhoud (werkbezoeken, gesprekken, onderzoeken) Regionale kennisuitwisseling Landelijke ‘lobby’ Gesprekken met ervaringsdeskundigen Informeren Wmo Raad, Participatiecommissie Bijeenkomsten aanbieders Verkennen van de uitgangspunten (aanvullend op WIJEindhoven waar nodig?) Input voor de ontwikkeling van WIJEindhoven Samenhang drie transities (transitieteam)

13 Aantallen voor Eindhoven ( 1-9-2011)
BG individueel in natura BG individueel PGB BG Groep in natura BG Groep PGB Kortdurend verblijf in natura Kortdurend verblijf PGB Begeleiding volledig extramuraal


Download ppt "Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google