De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop 3D Passend maatwerk binnen beschikbaar budget 2 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop 3D Passend maatwerk binnen beschikbaar budget 2 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop 3D Passend maatwerk binnen beschikbaar budget 2 september 2014

2 2 Transitie: 1 januari 2015 staan we als gemeente klaar voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben op het gebied van Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg Dat betekent : –Organisatie: implementatie is voltooid –Producten: kwantitatief en kwalitatief voldoende Uitgangspunten: –Maatwerk per cliënt  maximale participatie –Binnen de budgetten –Korting vanuit het Rijk Onze opdracht

3 3 Bestuurlijke aanbesteding Regionaal transitiearrangement / gemeenschappelijke regeling Lokale aanbesteding of opdrachtverlening / inkoop Subsidie Centrumgemeente Uitgangspunt: passend bij het product en de regionale samenwerking Hoe komen we daar?

4 4 December 2013: Beleidsplan 3D Lansingerland April 2014: Implementatieplan 3D Juni 2014: Consultatie beleidskeuzes verordeningen In ontwikkeling: Beleidsplan 3D Lansingerland II 9 oktober 2014 Cie Samenleving: Verordening Sociaal Domein Kaders

5 De nieuwe Wmo AWBZ taken die vanaf 1 januari 2015 binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen

6 6 Ondersteuning op basis van persoonlijke indicatie: Begeleiding individueel Begeleiding groep Kortdurend verblijf (inclusief vervoer) Niet-persoonlijke voorziening: Anonieme hulp op afstand (Sensoor) Cliëntondersteuning (MEE) Wat komt er allemaal onze kant op?

7 7 Wat komt er onze kant op, maar hoeven we niet zelf in te kopen: Beschermd wonen (centrumgemeente) Ondersteuning voor mensen met zintuiglijke beperking (landelijke inkoopafspraken) Wijkverpleegkundige segment 1 en segment 2 (zorgverzekeraar) En ook:

8 8 Cliënten met een persoonlijke indicatie: 95 cliënten met een indicatie voor begeleiding groep 170 cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel 10 cliënten met een indicatie voor kortdurend verblijf Grondslagen: Lichamelijke beperking, psychiatrische aandoening, psychogeriatrische aandoening, somatische aandoening, zintuiglijke beperking en verstandelijke beperking Over wie hebben we het?

9 9 Complexe materie, optimale keuzevrijheid in aanbod gewenst. Daarom zoeken naar partnership met zowel andere gemeenten als aanbieders Met als resultaat: flexibiliteit en weerbaarheid Samenwerking met H6: Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Lansingerland Fysieke overlegtafel met selectie van aanbieders Bestuurlijke aanbesteding met de H6

10 10 Uitgangspunt: iedere zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde eisen in de basisovereenkomst kan zich inschrijven en zorg aanbieden Brede kick-off Echter: cliënt bepaalt zelf de zorgaanbieder Doel: kwantitatief en kwalitatief goede zorg binnen de gestelde budgetten maar rekening houdend met wat voor aanbieders haalbaar is Wekelijkse update website en digitale overlegtafel De aanbieders: met wie doen we zaken

11 11 Basisovereenkomst met regels over: Communicatiestructuren, overlegstructuren, besluitvormingsstructuren, minimale kwaliteitscriteria, toetreding en uittredingsbepalingen, sancties De basisovereenkomst is klaar en inmiddels ondertekend door 40 aanbieders Op dit moment vindt de onderhandeling plaats over de maatwerkovereenkomst met tarieven, resultaten, prestatie- indicatoren, monitoring, contractbeheer, etc Ondertekening oktober Contracten

12 Participatiewet Werk en Inkomen

13 13 Doelgroepen die gemeente toeleidt DoelgroepGeadviseerde inzetBeoogd resultaat Inwoners met veel capaciteiten, makkelijk bemiddelbaar Gerichte bemiddeling van consulent en werkmakelaar Betaald werk Inwoners met minder capaciteiten, die niet direct bemiddelbaar zijn naar betaald werk Maatwerkarrangement met ondersteuning en re- integratie. Werkgerichte ondersteuning heeft effect. Een stap verder richting werk, zodat op (korte) termijn betaald werk haalbaar wordt. Inwoners met meervoudige problematiek, die moeilijk bemiddelbaar zijn naar betaald werk Ondersteuning op het gebied van zorg. Nu is re- integratie naar betaald werk niet haalbaar. Participeren met Wmo activiteiten buitenshuis. Stabilisatie behouden en problemen aanpakken.

14 14 Titel Palet met vormen van dagbesteding en toeleiding naar betaald werk ParticipatieToeleiding naar betaald werk 1 inloopactiviteiten2 dagbesteding 3 vrijwilligers- werk 4 leerwerkplek 5 re- integratie Betaald werk 6 Beschut werk 7 betaald werk met begeleiding 8 betaald werk volledig op eigen kracht

15 15 Onderzoeken ontschotten WMO & Werk en Inkomen bij bestuurlijke aanbesteding Doel: klant krijgt optimale kansen functioneren via breed, passend maatwerkaanbod Eventuele doelgroep brede, ontschotte aanbesteding: Inwoners met minder capaciteiten, > 6 maanden of langere periode nodig voor toeleiding naar betaald werk Buiten eventuele aanbesteding valt: Inwoners met veel capaciteiten, < 6 maanden betaald werk Zij krijgen bemiddeling van consulent & werkmakelaar. Zo nodig: kortdurende re-integratie via apart offertetraject Onderzoeken ontschotten bestuurlijke aanbesteding

16 16 Brede uitnodiging aanbieders: AWBZ begeleiding en zorg AWBZ begeleiding in combinatie met werkbegeleding Sociale werkvoorzieningen: DSW en Combiwerk Nog meer re-integratiebedrijven via Internet Eventuele deelnemers bestuurlijke aanbesteding

17 17 Aanbieders van re-integratie of begeleiding bij werk hebben aantoonbare ervaring hiermee Gezamenlijk verder denken over: optimale inzet van bestaande producten nieuwe producten met kansen combineren werk en zorg Randvoorwaarden inkoop toeleiding naar werk en re-integratie

18 Jeugdhulp

19 Jeugd Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat komt er allemaal onze kant op: -Jeugd GGZ;geestelijke gezondheidszorg voor jeugd vanuit de zorgverzekeringswet en AWBZ. -Jeugd AWBZ; de zorg voor jeugd in verband met een verstandelijke beperking en de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf op basis van de AWBZ. -Jeugd- en Opvoedhulp; vrijwillige en gedwongen jeugdzorg die nu vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie.

20 Jeugd  Jeugdhulp (gemeente)

21 Jeugd Jeugdwet: -Verplichting in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming op regionaal niveau samen te werken. Gemeenschappelijke regeling 16 gemeenten “Jeugdhulp Rijnmond”: -Beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang; -Realiseren van schaalvoordelen. Regionaal Transitie Arrangement (2 > 3 jaar): -Zorgcontinuïteit door: - zorginkoop bij huidige aanbieders; - voorlopig geen nieuwe aanbieders; - bestaande financieringssystemen blijven; - forse transformatietaak voor bestaande aanbieders

22 Jeugd Aantal Jeugd AWBZ – intramuraal ZiN5 Jeugd AWBZ – extramuraal ZiN25 Jeugd AWBZ - PGB100 Jeugd GGZ – eerstelijns psychologische zorg300 Jeugd GGZ – tweedelijns psychologische zorg500 Jeugd- en Opvoedhulp210 Totaal1140 Wie verwachten we?

23 Jeugd Kortingen per domein: De door het Rijk doorgevoerde korting én een aanvullende ombuiging van 1 % per jaar om risico’s in plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te maken (RTA). Domein20152016 Jeugd GGZ3,33 %6,66 % Jeugd AWBZ14,5 %19,5 % Jeugd- en Opvoedhulp5 %12 %

24 Jeugd LokaalRegionaal Jeugd GGZ - Eerstelijns psychologische zorg - Tweedelijns psychologische zorg Jeugd AWBZ - Extramurale zorg in natura - PGB’s Jeugd AWBZ - Intramurale zorg in natura Jeugd- en Opvoedhulp - Ambulante jeugdhulp - Dagbehandeling Jeugd- en Opvoedhulp - Residentiële jeugdhulp - AMHK - Pleegzorg - JB/JR Conform RTA: -Jeugd GGZ en Jeugd AWBZ: meervoudig onderhands aanbesteden -Jeugd- en Opvoedhulp: subsidie Landelijk: een aantal specialistische zorgfuncties en Stichting Opvoeden, Kindertelefoon, nazorg in het kader van adoptie en vertrouwenswerk.

25 25 Verordening Sociaal Domein: eind oktober in raad Adviesraad Sociaal Domein In alle contracten afspraken over o.a.: –Prestatie-indicatoren /outcome –Monitoring –Gegevensoverdracht –Privacy –Contractmanagement Wat pakken we gezamenlijk op?

26 26 Vragen? Einde


Download ppt "Inkoop 3D Passend maatwerk binnen beschikbaar budget 2 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google