De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehandicaptenplatform Overbetuwe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehandicaptenplatform Overbetuwe"— Transcript van de presentatie:

1 Gehandicaptenplatform Overbetuwe
Presentatie over veranderingen in Wmo en AWBZ Mieke Biemond

2 Programma Aandacht voor Iedereen
Twee hoofdactiviteiten: Advisering aan cliëntenorganisaties en Wmo-raden, voorbereiding op de overgang Begeleiding en Beschermd Wonen van de AWBZ naar de Wmo 2. Onderzoek cliëntenmonitor, ongeveer 20 mensen worden meerdere keren geïnterviewd over hoe het met hun zorg gaat. In voorjaar 2014 een ‘nulmeting’. + Nieuwsbrief en kennisdossiers

3 Veranderingen in het kort
Burger is zelf verantwoordelijk: eigen kracht en verantwoordelijkheid Uitgangspunt is wat iemand wel kan, in plaats van wat hij niet kan Inzetten netwerk Eén gezin, één plan, één regisseur Samenleving waarin en waaraan iedereen meedoet en met meer betrokkenheid bij elkaar Financiële houdbaarheid en bezuinigingen Maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders Minder regelgeving en bureaucratie Programma Aandacht voor iedereen

4 Zorglandschap per 2015 Zorgverzekeringswet (ZVW)
Zorg met een medisch karakter gericht op behandelen of genezen Wet Langdurige Zorg (WLZ) Zorg in een instelling voor mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen Wmo 2015 Gericht op participeren in de samenleving of ondersteuning bij zelfredzaamheid Jeugdwet Vrijwel alle vormen van ondersteuning bij kinderen tot 18 jaar

5 De “oude” Wmo Negen prestatievelden
Meest bekend vanwege huishoudelijke hulp en hulpmiddelen (scootmobiels, woningaanpassingen etc)

6 De nieuwe Wmo Doel: met behulp van ondersteuning mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Uitbreiding van oude Wmo (2007), met extramurale Begeleiding (individueel en dagbesteding), Beschermd Wonen GGz, Inloopfunctie GGz, Kortdurend Verblijf, cijfers Overbetuwe: 275 mensen Individuele Begeleiding 210 mensen Begeleiding Groep 15 mensen Kortdurend Verblijf 40 mensen Beschermd Wonen GGz Onderscheid in algemene voorzieningen (voorliggend) en maatwerkvoorzieningen (eigen bijdrage vereist)

7 Nog meer over de Wmo Kernbegrippen: persoonlijk plan, meer ondersteuning voor mantelzorgers, onafhankelijke cliëntondersteuning, “right to challenge” Kern: Er kunnen verschillen per gemeente ontstaan, en verschillen per persoon (hetzelfde hebben en iets anders krijgen) De gemeente is volgens de wet verplicht om ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten en hun vertegenwoordigers te betrekken bij de uitvoering van de Wmo

8 Jeugdwet Zorg nu heel versnipperd (gemeente, Provincie, Rijk, AWBZ en Zorgverzekeraar) Huidig systeem is aanbodgericht Alles valt straks onder gemeente (jeugdzorg, pleegzorg, jeugd-GGz etc,) Transitie en transformatie (Eigen Kracht, normaliseren, één gezin, één plan, één regisseur) Verbinding met zorg, onderwijs en ondersteuning

9 Participatiewet Eén regeling voor mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Samenvoeging van drie wetten: Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. mensen worden bij herkeuring waarschijnlijk goedgekeurd, maar komen niet in de bijstand Overheid en werkgevers moeten zorgen voor banen WSW afgesloten voor nieuwe werknemers Naar gemeente voor ondersteuning bij re-integratie en/ of een uitkering

10 Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer Vervangt de AWBZ Kernwoorden: recht op zorg, volledig zorgpakket, zorg in een instelling of zorg thuis, zorgplan

11 Tijdschema, wat heeft de gemeente gedaan?
Nota’s Kaderstellende nota voor de decentralisaties Beleidsplan Sociaal Domein Verordeningen (regels binnen Overbetuwe) maken, de Wmo-verordening van Overbetuwe ligt voor bij de gemeenteraad: in de Verordening Overbetuwe komen nog veel ‘nadere regelingen’. De uitvoeringsregels worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Inkoop Inkoop van de zorg geregeld (lokaal/ regionaal)

12 Hoe geeft de gemeente Overbetuwe vorm aan de Wmo?
Straks: Acht Sociale Kernteams: Inwoners helpen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van welzijn, lichte zorg, jeugdzorg of (arbeids)participatie Mensen die iets voor de gemeenschap of anderen willen doen, te helpen om hun ideeën in activiteiten te veranderen. Schakel tussen de cliënt en de consulent (als er behoefte is aan verduidelijking van uw vraag), als het nodig is regelt het kernteam in overleg met u specialistische zorg en/of hulpmiddelen.

13 Het Gesprek/ toegangsprocedure tot Wmo-zorg
Recht op een zorgvuldige, tweezijdige procedure Met onafhankelijke cliëntondersteuning/mantelzorger Client heeft recht op onderzoek Voorlichting over mogelijkheden PGB Alle leefgebieden Volgorde: Melding, Onderzoek, Aanvraag, Besluit, Mogelijkheid tot bezwaar. Procedureregels in Overbetuwe bij nadere regeling (zie artikel 2 van de Wmo-verordening)

14 Vragen?


Download ppt "Gehandicaptenplatform Overbetuwe"

Verwante presentaties


Ads door Google