De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken! 11 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken! 11 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken! 11 maart 2014

2 Programma  Rol en positie SDD in de Drechtsteden  Decentralisaties Sociale Domein  Participatiewet  Maatregelen WWB en nog meer  WMO 2015 vanuit de SDD  Wat slechts zijdelings (of niet):  Decentralisaties op lokaal of ZHZ-niveau  (WMO 2015, Jeugdzorg)  Huidig beleid en uitvoering

3 Participatiewet

4 Participatiewet gaat in per: 1-1-2015  Waarom? Visie – bezuiniging - decentralisatie  Visie: iedereen werkt naar vermogen / participeert  Bezuiniging: 1,6 miljard  Decentralisatie: gemeente voert uit (Drechtst./SDD)  Uitgangspunt: één regeling voor mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt (WWB, Wsw, Wajong) = goedkoper en beter.  Doel: meer mensen, m.n. mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij werkgevers

5 Participatiewet  Wat verandert er?  Mensen met arbeidsvermogen niet meer in Wajong en Wsw (afgesloten), maar naar SDD  Voor mensen nú in Wajong en Wsw verandert weinig / niets  Mogelijkheden: loonkostensubsidie, beschut werk (gehandicapten), extra banen (125.000)  Meer mensen aan het werk/meer met bijstand?

6 Maatregelen WWB en nog meer

7 Maatregelen WWB wat zijn de veranderingen  Tegenprestatie: Iets terugdoen voor de maatschappij Wie, wat, hoe in te vullen door de gemeente Suggesties SZW + Wettelijk kader  Kostendelersnorm: Landelijke beleid Lagere uitkering bij meer personen in 1 woning  Uitzondering: studenten, personen jonger 21 jaar

8 Maatregelen WWB wat zijn de veranderingen  Arbeidsverplichtingen en sancties: Landelijke uniformiteit verplichtingen: o.a. solliciteren, verhuis/reisplicht, uiterlijk en gedrag Enige lokale/regionale beleidsruimte: hoogte en duur sanctie  Bijzondere bijstand en minimabeleid:  Vervallen categoriale regelingen: PBM moet anders!  Extra Budget individueel Bijzondere Bijstand  >>> voor wie, voor wat, hoe?

9 Enkele overige ontwikkelingen  Herziening kindregelingen van 11 naar 4 regelingen >> eenvoudiger, overzichtelijker, + / - (gaan) werken wordt lonender  WTCG/maatwerkvoorz. inkomensondersteuning  Wet Koopkrachttegemoetkoming sociale minima  Beleidsevaluatie Minimabeleid wat werkt (niet)? wie bereikt? voor wie nodig?  Etc.

10 Wmo 2015 - 2018 Sociale samenhang Zelfredzaamheid & participatie Opvang “Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk” Decentralisatie AWBZ

11 Hervorming langdurige zorg Drievoudig doel: 1.Verbeteren kwaliteit zorg 2.Vergroten onderlinge betrokkenheid 3.Waarborgen financiële houdbaarheid Huidige taken AWBZ gaan naar:  Wet langdurige zorg  Zorgverzekeringswet  Wmo 2015 Financiële regelingen gehandicapten gaan naar:  Gemeentelijke (maatwerk)voorziening inkomenssteun (Wmo / individuele Bijzondere Bijstand / … )

12 Hervorming impliceert bezuiniging Totale bezuiniging hervorming langdurige zorg: … MLD Taakstellingen voor gemeenten per 2015 volgens Regeerakkoord:  25% op (belangrijk deel) overgedragen AWBZ-taken  40% op huidige Wmo huishoudelijke ondersteuning  40% op Inkomensregelingen (inmiddels > 50%)

13 Hervorming loopt achter op schema Wetgevingstrajecten hebben vertraging opgelopen Wetsvoorstel Wmo 2015:  Aanbieding wetsvoorstel Tweede Kamer (januari 2014)  Besluitvorming Tweede Kamer: maart 2014 (?)  Besluitvorming Eerste kamer: ….? Wetsvoorstel intrekking financiële regelingen:  Besluitvorming Tweede Kamer: januari 2014  Besluitvorming Eerste Kamer: maart 2014 (?)

14 Taken gemeenten Wmo 2015  Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden huiselijk geweld  Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk inde eigen leefomgeving  Bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven in de samenleving als gevolg van psychische of psychosociale aandoeningen of omdat zij -al dan niet gedwongen- de thuissituatie hebben verlaten Nieuwe taken vanaf 2015:  Begeleiding + vervoer  Verzorging bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen  Kortdurend verblijf volwassenen  Beschermde woonvoorzieningen (RIBW) voor mensen met psychische of psychosociale problemen  Middelen voor cliëntondersteuning MEE  Inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

15 Implementatie en uitvoering Drechtsteden Sinds eind 2011 meervoudig lokale voorbereiding: (Visiedocument/ Innovatieagenda /Sturingskader / PvA extramuralisering / Beleidsbrief / Voorstel serviceorganisatie / Consultatieversie beleidsplan Wmo 2015) Taakverdeling vanaf 2015:  Wmo algemene maatregelen en voorzieningen  individuele gemeenten  Wmo opvang en langdurig verblijf (RIBW)  centrumgemeente Dordrecht  Wmo maatwerkvoorzieningen en inkomenssteun  GRD/SDD Zorgvuldige implementatie via 2 sporen:  transitie  transformatie

16 Basisontwerp WMO Eigen kracht Denk hierbij aan:  sociale netwerk rondom de inwoners  kleine bewonersinitiatieven  private voorzieningen

17 Basisontwerp WMO Algemene voorzieningen Denk hierbij aan:  bestaande Wmo voorzieningen  cliëntondersteuning  gehele mantelzorgondersteuning  brede bewonersinitiatieven

18 Basisontwerp WMO Maatwerkvoorzieningen Denk hierbij aan:  thuisondersteuning  logeervoorziening  activering  inkomenssteun  opvang

19 Vragen? Wmo 2015 – 2018 Drechtsteden

20 Tot slot Discussie/vragenronde Meer en actuele informatie: Kijk op onze website www.socialedienstdrechtsteden.nl Stel een vraag via uw vertegenwoordiger op/bij  Intermediairenbijeenkomst  Informatiebijeenkomst Ketenpartners Zorg

21 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken! 11 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google