De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN update 26 02 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN update 26 02 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN update

2 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN – KORTINGEN GEVEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

3 5/28/ ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS - PLAATSBESCHRIJVING - ONBESLAGBAARHEID VAN DE EIGEN WONING

4 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Basis: wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12/04/2010)wet van 6 april 2010 Negen mogelijke redenen voor uitverkoop 8. “Door overmacht wordt de activiteit aanzienlijk gehinderd” Overmacht = een gebeurtenis die geheel buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en waaraan hij niet kan ontkomen Bv wegeniswerken die gedurende een bepaalde tijd de toegang tot het verkooppunt verhinderen of bemoeilijken Uitverkoop bij openbare werken

5 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Vanaf (aangetekende) verzending van de kennisgeving aan FOD Economie (mogelijk vervalt de kennisgeving vanaf juni 2013-dan vervalt ook de verplichting op volgende 2 slides) 5 maanden Geen verlenging ! Onderbreking: geen schorsende werking ! Vanaf wanneer en hoelang?

6 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Aangetekende brief Formulier van kennisgeving tot uitverkoop _protection_nl_001_tcm pdf Meldingsplicht

7 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Toevoegen: bewijs van openbare werken “attest van hinder” Meldingsplicht

8 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Waar uitverkopen: gebruikelijke verkooppunt uitz.: De onderneming die meent zich onmogelijk te kunnen schikken naar het eerste lid, kan bij de minister of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar, bij een ter post aangetekende brief een afwijking aanvragen. Zij moet hierbij de aangevoerde redenen en de plaats waar zij de uitverkoop wenst te houden nader omschrijven. Binnen tien werkdagen wordt over dit verzoek beslist. Indien er binnen deze termijn geen met redenen omklede afwijzing wordt meegedeeld, wordt de afwijking geacht te zijn toegestaan. Meldingsplicht

9 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Volledige aanbod ! Voorraad Producten die op moment van kennisgeving tot voorraad behoren Uitzondering: tevoren regelmatig bestelde producten (omvang en datum !) = bestellingen die men gewoonlijk doet Wat mag/moet men uitverkopen

10 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN een prijsvermindering ten opzichte van de referentieprijs = de laagste prijs die in de loop van de maand die de eerste dag van de uitverkoop voorafgaat voor hetzelfde goed gevraagd werd verkoop met verlies mag Prijsvermindering

11 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Prijsaanduiding Ofwel referentieprijs vermelden Of informatie geven die het de gemiddelde consument mogelijk maakt die referentieprijs onmiddellijk en gemakkelijk te berekenen. Bij een eenvormig kortingspercentage op producten of op categorieën van producten, mag alleen de referentieprijs vermeld worden. Prijsvermindering

12 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN Uitz : sperperiode (6/6 tem 30/6 – 6/12 tem 2/1) Uitverkopen blijven wel toegelaten tijdens de sperperiode, maar gedurende de sperperiode mogen de prijsverminderingen die men in de uitverkoop toepast op geen enkele manier (reclame, etalage, folders,…) worden aangekondigd of geafficheerd. Enkel de aankondiging met de benaming "uitverkoop" is toegelaten. Enkel voor kleding, lederwaren en schoenen ! Prijsvermindering

13 5/28/ VOORRAAD UITVERKOPEN In elke reclame folder, advertentie, radio, uitstalraam… Steeds begindatum van uitverkoop vermelden Sperperiode: reclame voor uitverkoop mag Voorbeeld * uitverkoop wegens openbare werken vanaf 15/9/2012 Reclame

14 5/28/ KORTINGEN 1. Geen aangifteplicht 2. Geen beperking qua termijn 3. Verkoop met verlies mag niet Alternatief

15 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

16 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep Behoefte aantonen Aangetekend aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds (Zenito) Formulier binnen 30 dagen terug Ziekteverzekering en gezinsbijslag onveranderd Vrijgestelde kwartalen: geen pensioenrecht Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen

17 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN Per gewone brief aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds Na uitvoering: aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen Pensioenrechten blijven gevrijwaard Alternatief: afbetalingsplan voor sociale zekerheidsbijdragen

18 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN In geval van overmacht Zowel voor werkgevers- als werknemersbijdragen In principe 4 maanden uitstel Bijkomende inlichtingen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat. RSZ - Directie Inning Victor Hortaplein BRUSSEL Tel.: 02/ fax: 02/ Uitstel betaling RSZ- bijdragen

19 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN AO tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst / vermindering van prestaties Specifieke regeling voor bepaalde sectoren Tijdelijke werkloosheid

20 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN 1. Enkel voor arbeiders ! 2. Te wijten aan economische factoren * wg beslist in eerste instantie zelf * oorzaken moeten meegedeeld worden aan werkloosheidsbureau RVA 3. Verplichte formaliteiten * ten minste 7 kalenderdagen op voorhand 4. Regeling van -volledige schorsing : max 4 weken -Gedeeltelijke schorsing : verschillende regimes -Altijd voor volledige arbeidsdag Werkgebrek op grond van economische oorzaken

21 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN 1. Voor arbeiders en bedienden 2. 4 criteria (dir. Werkloosheidsbureau RVA) - plotse en onvoorzienbare gebeurtenis - buiten de wil van de partijen - uitvoering AO VOLLEDIG ONMOGELIJK (dus niet: bemoeilijkt, duurder) - tijdelijk karakter 3. enkel voltijds (bv zaak met meerdere personeelsleden) 4. Overleg met werkloosheidsbureau RVA ! Werkgebrek op grond van overmacht

22 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN 1. Regeling voor bedienden 2. Preliminaire voorwaarden - privé-onderneming -min 10% omzetdaling (BTW-aangifte), productie, bestellingen of graad van werkloosheid van min. 10% - mogelijkheid voorzien in sectorale CAO 3. volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid / volledige dag 4. Tijdige kennisgeving (2 weken) aan RVA Schorsing van bedienden wegens werkgebrek

23 5/28/ SOCIALE MAATREGELEN Bijkomende inlichtingen bij RVA of uw sociaal secretariaat RVA – Werkloosheidsbureau Keizerslaan Brussel Tel. (02) Fax. (02) Tijdelijke werkloosheid

24 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

25 5/28/ FISCALE MAATREGELEN Gemotiveerd verzoekschrift door belastingschuldige + verklaring op eer, ondertekend door ontvanger en erkend boekhouder Ontvanger / directeur van belastingen beslist Hoofdsom, belastingverhogingen, boeten en interesten Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of FOD Financiën Uitstel betaling/kwijtschelding nalatigheidsintresten, zowel btw als directe belastingen

26 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

27 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING De zogenaamde wet Dedecker Sedert 1 januari 2007 Vergoeding voor handelaars die getroffen worden door openbare werken Hinder = de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting van de onderneming waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of ernstig bemoeilijkt Vergoeding van € 75,55 per dag (max 30 d + verlenging) (bedrag geldig voor 2013) Vanaf de achtste dag van sluiting Wat ?

28 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING Voor alle zelfstandigen (ook meewerkende echtgenoot/echtgenote) Kleine ondernemingen Minder dan 10 werknemers Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal < € 2 mio Rechtstreekse verkoop van producten of verlenen van diensten; persoonlijk en direct contact met klanten; in een bebouwde inrichting Geen andere inkomsten Onderneming gesloten / opening=nutteloos Voor wie ?

29 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 1.Attest van hinder = bewijs ! - aanvragen bij gemeente: formulier - antwoord binnen 7 kalenderdagen Procedure

30 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 1. Het attest is enkel bedoeld om te bevestigen dat er sprake is van hinder. Het geeft geen enkel recht aan de aanvrager. Bovendien vermeldt de gemeente in het attest: ► de aanvang van de werken; ►de vermoedelijke duur van de werken en van de hinder; ►de beschrijving van de hinder. Procedure

31 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING verplicht een attest af te leveren wanneer de werken gedurende ten minste zeven achtereenvolgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben: ► geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan benut worden; ►geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond enige toegang tot de inrichting kan benut worden; ►een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen; ►de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk. Procedure

32 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 2.Aanvraag tot tegemoetkoming -aanvragen bij Participatiefonds -minstens 7 kalenderdagen voor sluiting -speciaal formulier Procedure

33 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 3.Bevestiging recht op vergoeding - binnen 30 werkdagen na ontvangst aanvraag: bevestiging van ontvankelijkheid van aanvraag - binnen 30 werkdagen na bevestiging ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, bevestiging van recht op vergoeding - na controle Procedure

34 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 4. Uitkering van de vergoeding - maandelijks - vanaf de achtste dag van sluiting 5.Aanvraag tot verlenging - telkens opnieuw aanvraag tot verlenging indienen voor maximumperiode van 60 dagen- 6. Wanneer stopt de vergoeding -bij de heropening van de inrichting -wanneer niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt Procedure

35 5/28/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING PARTICIPATIEFONDS de Lignestraat Brussel Tel. (02) Participatiefonds

36 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

37 5/28/ RENTETOELAGE Tussenkomst in de rentelast van een (overbruggings)krediet - Voor nieuw overbruggingskrediet (max 5 jaar): -80% van de jaarlijkse rentevoet -Als werken minstens 1 jaar duren: -100% van de jaarlijkse rentevoet -Voor bestaande beroepslening – NIEUW ! -80% of 100% van het intrestgedeelte van de aflossingen die tijdens de openbare werken vallen -Max. jaarlijks steunpercentage van 8% van geleend bedrag / in totaal maximaal €50000 Wat ?

38 5/28/ RENTETOELAGE Zelfstandige of KMO Getroffen door openbare werken die minstens 1 maand duren Met min. 1 exploitatiezetel in Vlaams Gewest Ruimtes toegankelijk voor klanten en leveranciers Hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren Voor wie ?

39 5/28/ RENTETOELAGE 1. verstoorde bereikbaarheid door openbare werken 2. ontvankelijkheid van het krediet Basis- voorwaarden?

40 5/28/ RENTETOELAGE 1. verstoorde bereikbaarheid door openbare werken Voor klanten en leveranciers wordt de toegang tot de ruimtes belemmerd of verhinder Werken op het openbaar domein of werken van openbaar nut – ruim geïnterpreteerd ! Aantonen met modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid van stad of gemeente (AO vraagt op) Basis- voorwaarden?

41 5/28/ RENTETOELAGE 2. ontvankelijkheid van het krediet a) aard van het krediet Op basis van een financieringsovereenkomst Tussen zelfst. en kredietinstelling Ter (her)financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming Met een vaste looptijd Hoofdsom max € Basis- voorwaarden?

42 5/28/ RENTETOELAGE 2. ontvankelijkheid van het krediet b) bestemming van het krediet 1: krediet afgesloten vanaf de start OW – nieuw overbruggingskrediet Voor financiering bedrijfskapitaal Voor herfinanciering van schulden op korte termijn (bv. Omzetting kaskrediet) Basis- voorwaarden?

43 5/28/ RENTETOELAGE 2. ontvankelijkheid van het krediet b) bestemming van het krediet 2: krediet afgesloten voor de start OW – vaste rentevoet/ vast aflossingsschema Voor financiering investeringen Voor herfinanciering van activiteiten van de onderneming = bestaande beroepslening (percentage beroepsgebruik !) Basis- voorwaarden?

44 5/28/ RENTETOELAGE 2. ontvankelijkheid van het krediet b) bestemming van het krediet 3. aanvragen sedert 1/9/2012: % beroepsgebruik voor investeringen in OG gestaafd door boekhouder Rollend materieel - personenwagen 50% - vrachtwagens, loutere beroepsvoertuigen 100% Basis- voorwaarden?

45 5/28/ RENTETOELAGE Kredieten afgesloten VANAF DE START van de openbare werken -Financiering van bedrijfskapitaal -Herfinanciering van korte termijn schulden (bv. Omzetting kaskrediet) Kredieten afgesloten VOOR de start van de openbare werken -Financiering van investeringen -Financiering van activiteiten van de onderneming Voor welke kredieten?

46 5/28/ RENTETOELAGE Aanvraagformulier rentetoelage door de onderneming zelf - Uiterlijk binnen 6 maanden na beëindigen openbare werken Verklaring op erewoord Aantal documenten binnen 14 dagen na aanvraag opsturen Formulier : invullen en doormailen Procedure

47 5/28/ RENTETOELAGE 1. beslissing + uitleg hoe uitbetaling aanvragen 2. uitbetaling ZELF aanvragen met standaardformulier binnen 1 jaar Kredieten voor OW: In 1 keer Nadat AO bewijs van volledige opname heeft Kredieten na OW: In jaarlijkse schijven Bij elke schijf aanvraagformulier Uitbetaling

48 5/28/ RENTETOELAGE Meer informatie Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Agentschap Ondernemen

49 5/28/ WETTELIJKE MAATREGELEN VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING

50 5/28/ WAARBORGREGELING Waarborg voor kredieten – bij banken die Waarborgregeling aanbieden (bijna allemaal) - Als bank geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat men geen of onvoldoende zekerheden kan bieden. - Overheid stelt zich borg voor een deel van het krediet Speciale voorwaarden voor ondernemingen die hinder door openbare werken ondervinden Voor een periode van maximaal 5 jaar toegekend Wat ?

51 5/28/ WAARBORGREGELING KMO’s -uitgesloten Nace-codes Voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn (naast de gewone mogelijkheden) Aantoonbare hinder als gevolg van openbare werken. Dwz in het laatste kwartaal een omzetverlies geleden van minstens 30 % in vergelijking met het gemiddelde van de laatste vier kwartalen voorafgaand aan de start van de openbare werken. Voor wie ?

52 5/28/ WAARBORGREGELING Geen premie betalen Geen zekerheden stellen “Voordelen” hinder bij openbare werken

53 5/28/ WAARBORGREGELING Aanvragen bij bank die Waarborgregeling aanbiedt – bank beslist Binnen de 6 maanden na de beëindiging van de openbare werken Procedure

54 5/28/ ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS - PLAATSBESCHRIJVING - ONBESLAGBAARHEID VAN DE EIGEN WONING

55 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS Tijdelijke verhuis = MEER dan alleen maar een nieuwe locatie inrichten en de inhoud van uw zaak verhuizen ! Vestigingsvoorwaarden nakijken LET OP !

56 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS Tijdelijke locatie = NIEUWE vestigingseenheid -Binnen de maand na start wijzigen in KBO (via ondernemingsloket) -Bij stopzetting opnieuw melden aan KBO KBO

57 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS HANDELSHUUR = huurcontract van 9 jaar ! -Van dwingend recht: er kan niets in onderling akkoord overeengekomen worden -Voortijdige verbreking = schadevergoeding (6 maand) HANDELSHUUR

58 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS BEZETTING TER BEDE = een overeenkomst waarbij u voor een tijdje het pand mag bezetten (=gebruiken) -Kan voor kortere duur -Reden waarom u niet voor een huurovereenkomst kiest vermelden ! -Geen huurterminologie gebruiken ! ALTERNATIEF

59 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS Voordelen - geen formaliteiten – maak voor alle zekerheid toch schriftelijke overeenkomst op - geen verplichte registratie - geen huurwaarborg - geen verplichte duurtijd van opzegging ALTERNATIEF

60 5/28/ TIJDELIJKE VERHUIS Verzekeringspolis aanpassen Lopende contracten nakijken (bv verhuis kopiemachine) ALTERNATIEF

61 5/28/ PLAATSBESCHRIJVING Niet verplicht bij openbare werken (wel bij huur) Beter duidelijk fotomateriaal mét datum dan omstandige omschrijving WAT EN HOE ?

62 5/28/ ONBESLAGBAARHEID VAN DE EIGEN WONING Bescherming van de hoofdverblijfplaats zelfstandige Alleen voor natuurlijke personen Zelfstandigen in hoofdberoep In België Verklaring van onbeslagbaarheid bij notaris (+/- €1000) Alleen voor schuldvorderingen die dateren van na de verklaring WAT EN HOE ?


Download ppt "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN update 26 02 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google