De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN (versie 14 11 2011)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN (versie 14 11 2011)"— Transcript van de presentatie:

1 WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN (versie )

2 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN – KORTINGEN GEVEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

3 6/30/ ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS

4 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN Basis: wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12/04/2010)wet van 6 april 2010 • Negen mogelijke redenen voor uitverkoop • 8. “Door overmacht wordt de activiteit aanzienlijk gehinderd” • Overmacht • = een gebeurtenis die geheel buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en waaraan hij niet kan ontkomen • Bv wegeniswerken die gedurende een bepaalde tijd de toegang tot het verkooppunt verhinderen of bemoeilijken Uitverkoop bij openbare werken

5 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Vanaf (aangetekende) verzending van de kennisgeving • 5 maanden • Geen verlenging ! • Onderbreking: geen schorsende werking ! Vanaf wanneer en hoelang?

6 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Aangetekende brief • Formulier van kennisgeving tot uitverkoop • _protection_nl_001_tcm pdf Meldingsplicht

7 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Toevoegen: bewijs van openbare werken “attest van hinder” Meldingsplicht

8 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Waar uitverkopen: • gebruikelijke verkooppunt • uitz.: indien onmogelijk bij de minister bij een ter post aangetekende brief een afwijking aanvragen. - aangevoerde redenen - de plaats waar zij de uitverkoop wenst te houden Binnen tien werkdagen wordt over dit verzoek beslist. - Indien er binnen deze termijn geen met redenen omklede afwijzing wordt meegedeeld, wordt de afwijking geacht te zijn toegestaan. Meldingsplicht

9 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Volledige aanbod ! • Voorraad • Producten die op moment van kennisgeving tot voorraad behoren • Uitzondering: reeds bestelde goederen op voorwaarde dat het gaat om bestellingen die men gewoonlijk doet Wat mag/moet men uitverkopen

10 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • een prijsvermindering ten opzichte van de referentieprijs = de laagste prijs die in de loop van de maand die de eerste dag van de uitverkoop voorafgaat voor hetzelfde goed gevraagd werd • verkoop met verlies mag Prijsvermindering

11 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Prijsaanduiding • Ofwel referentieprijs vermelden • Of informatie geven die het de gemiddelde consument mogelijk maakt die referentieprijs onmiddellijk en gemakkelijk te berekenen. • Bij een eenvormig kortingspercentage op producten of op categorieën van producten, mag alleen de referentieprijs vermeld worden. Prijsvermindering

12 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • Uitz : sperperiode (6/6 tem 30/6 – 6/12 tem 2/1) • Uitverkopen blijven wel toegelaten tijdens de sperperiode, maar gedurende de sperperiode mogen de prijsverminderingen die men in de uitverkoop toepast op geen enkele manier (reclame, etalage, folders,…) worden aangekondigd of geafficheerd. Enkel de aankondiging met de benaming "uitverkoop" is toegelaten. • Enkel voor kleding, lederwaren en schoenen ! Prijsvermindering

13 6/30/ VOORRAAD UITVERKOPEN • In elke reclame folder, advertentie, radio, uitstalraam… • Steeds begindatum van uitverkoop vermelden • Sperperiode: reclame voor uitverkoop mag • Voorbeeld * uitverkoop wegens openbare werken vanaf 15/10/2011 Reclame

14 6/30/ KORTINGEN 1. Geen aangifteplicht 2. Geen beperking qua termijn 3. Verkoop met verlies mag niet Alternatief

15 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

16 6/30/ SOCIALE MAATREGELEN • Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep • Behoefte aantonen • Aangetekend aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds (Zenito) • Formulier binnen 30 dagen terug • Ziekteverzekering en gezinsbijslag onveranderd • Vrijgestelde kwartalen: geen pensioenrecht Vrijstelling sociale zekerheids- bijdragen

17 6/30/ SOCIALE MAATREGELEN • Per gewone brief aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds • Na uitvoering: aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen • Pensioenrechten blijven gevrijwaard Alternatief: afbetalingsplan voor sociale zekerheids- bijdragen

18 6/30/ SOCIALE MAATREGELEN • In geval van overmacht • Zowel voor werkgevers- als werknemersbijdragen • In principe 4 maanden uitstel Bijkomende inlichtingen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat. RSZ - Directie Inning Victor Hortaplein BRUSSEL Tel.: 02/ fax: 02/ Uitstel betaling RSZ-bijdragen

19 6/30/ SOCIALE MAATREGELEN • Arbeiders: om economische redenen (technische redenen/onbereikbaarheid…) onvoldoende of geen werk • Bedienden: “overmacht” (plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt) te bewijzen – beslissing door directeur werkloosheidsbureau RVA • AO tijdelijk of gedeeltelijk geschorst / vermindering van prestaties • Specifieke regeling voor bepaalde sectoren Tijdelijke werkloosheid

20 6/30/ SOCIALE MAATREGELEN Bijkomende inlichtingen bij RVA of uw sociaal secretariaat RVA – Werkloosheidsbureau Keizerslaan Brussel Tel. (02) Fax. (02) Tijdelijke werkloosheid

21 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

22 6/30/ FISCALE MAATREGELEN • Zowel voor BTW, directe belastingen, gemeente- of provinciebelastingen • Individueel gemotiveerd verzoekschrift tot gemak van betaling en vrijstelling van nalatigheidsintresten • Aantonen betalingsmoeilijkheden • Zelf voorstel van afbetalingsplan bijsteken • Ontvangers en (gewestelijk) directeur BTW en belastingen/ gemeenteontvanger beslist • Hoofdsom, belastingverhogingen, boeten en interesten • Niet akkoord : fiscale bemiddelingsdienst Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of FOD Financiën Uitstel betaling /kwijtschelding nalatigheidsintresten,

23 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

24 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • De zogenaamde wet Dedecker • Sedert 1 januari 2007 • Vergoeding voor handelaars die getroffen worden door openbare werken Hinder = de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting van de onderneming waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of ernstig bemoeilijkt • Vergoeding van € 71,64 per dag (max 30 d + verlenging) • Vanaf de achtste dag van sluiting Wat ?

25 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • Voor alle zelfstandigen (ook meewerkende echtgenoot/echtgenote) • Kleine ondernemingen • Minder dan 10 werknemers • Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal < € 2 mio • Rechtstreekse verkoop van producten of verlenen van diensten; persoonlijk en direct contact met klanten; in een bebouwde inrichting • Geen andere inkomsten • Onderneming gesloten / opening=nutteloos Voor wie ?

26 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 1.Attest van hinder = bewijs ! - aanvragen bij gemeente: formulier - antwoord binnen 7 kalenderdagen Procedure

27 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 1. Het attest is enkel bedoeld om te bevestigen dat er sprake is van hinder. Het geeft geen enkel recht aan de aanvrager. Bovendien vermeldt de gemeente in het attest: ► de aanvang van de werken; ►de vermoedelijke duur van de werken en van de hinder; ►de beschrijving van de hinder. Procedure

28 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING verplicht een attest af te leveren wanneer de werken gedurende ten minste zeven achtereenvolgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben: ► geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan benut worden; ►geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond enige toegang tot de inrichting kan benut worden; ►een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen; ►de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk. Procedure

29 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 2.Aanvraag tot tegemoetkoming -aanvragen bij Participatiefonds -minstens 7 kalenderdagen voor sluiting -speciaal formulier Procedure

30 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 3.Bevestiging recht op vergoeding - binnen 30 werkdagen na ontvangst aanvraag: bevestiging van ontvankelijkheid van aanvraag - binnen 30 werkdagen na bevestiging ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, bevestiging van recht op vergoeding - na controle Procedure

31 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING 4. Uitkering van de vergoeding - maandelijks - vanaf de achtste dag van sluiting 5.Aanvraag tot verlenging - telkens opnieuw aanvraag tot verlenging indienen voor maximumperiode van 60 dagen- 6. Wanneer stopt de vergoeding -bij de heropening van de inrichting -wanneer niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt Procedure

32 6/30/ INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING PARTICIPATIEFONDS de Lignestraat Brussel Tel. (02) Participatiefonds

33 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

34 6/30/ RENTETOELAGE • Tussenkomst in de rentelast van een (overbruggings)krediet - Voor nieuw overbruggingskrediet: -80% van de jaarlijkse rentevoet -Als werken minstens 1 jaar duren: -100% van de jaarlijkse rentevoet -Voor bestaande beroepslening – NIEUW ! -80% of 100% van het intrestgedeelte van de aflossingen die tijdens de openbare werken vallen -Max. jaarlijks steunpercentage van 8% van geleend bedrag / in totaal maximaal €50000 Wat ?

35 6/30/ RENTETOELAGE • Verstoorde bereikbaarheid door openbare werken • = voor klanten en leveranciers wordt de toegang tot de ruimtes belemmerd of verhinderd • Openbare werken = • Werken op het openbaar domein • Werken van openbaar nut Basisvoorwaarden

36 6/30/ RENTETOELAGE • Zelfstandige of KMO • Getroffen door openbare werken die minstens 1 maand duren • Met min. 1 exploitatiezetel in Vlaams Gewest • Ruimtes toegankelijk voor klanten en leveranciers • Hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren Voor wie ?

37 6/30/ RENTETOELAGE • Verleend door een erkende kredietinstelling • Op basis van een financieringsovereenkomst • Bedraagt maximaal € Voor welke kredieten?

38 6/30/ RENTETOELAGE • Kredieten afgesloten VANAF DE START van de openbare werken -Financiering van bedrijfskapitaal -Herfinanciering van korte termijn schulden (bv. Omzetting kaskrediet) • Kredieten afgesloten VOOR de start van de openbare werken -Financiering van investeringen -Financiering van activiteiten van de onderneming Voor welke kredieten?

39 6/30/ RENTETOELAGE • Aanvraag door de onderneming zelf • Uiterlijk binnen 6 maanden na beëindigen openbare werken • Formulier : invullen en doormailen • Binnen 14 kalenderdagen na datum van de steunaanvraag aantal documenten en stavingsstukken opsturen naar Agentschap Ondernemen Procedure

40 6/30/ RENTETOELAGE Meer informatie Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Agentschap Ondernemen

41 6/30/ WETTELIJKE MAATREGELEN • VOORRAAD UITVERKOPEN • SOCIALE MAATREGELEN • FISCALE MAATREGELEN • INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING • RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN • WAARBORGREGELING

42 6/30/ WAARBORGREGELING • Waarborg voor kredieten – bij banken die Waarborgregeling aanbieden (bijna allemaal) - Als bank geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat men geen of onvoldoende zekerheden kan bieden. - Overheid stelt zich borg voor een deel van het krediet • Speciale voorwaarden voor ondernemingen die hinder door openbare werken ondervinden • Voor een periode van maximaal 5 jaar toegekend Wat ?

43 6/30/ WAARBORGREGELING • KMO’s -uitgesloten Nace-codes • Voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn (naast de gewone mogelijkheden) • Aantoonbare hinder als gevolg van openbare werken. Dwz in het laatste kwartaal een omzetverlies geleden van minstens 30 % in vergelijking met het gemiddelde van de laatste vier kwartalen voorafgaand aan de start van de openbare werken. Voor wie ?

44 6/30/ WAARBORGREGELING • Geen premie betalen • Geen zekerheden stellen “Voordelen” hinder bij openbare werken

45 6/30/ WAARBORGREGELING • Aanvragen bij bank die Waarborgregeling aanbiedt – bank beslist • Binnen de 6 maanden na de beëindiging van de openbare werken Procedure

46 6/30/ ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS

47 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • Tijdelijke verhuis = MEER dan alleen maar een nieuwe locatie inrichten en de inhoud van uw zaak verhuizen ! LET OP !

48 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • Tijdelijke locatie = NIEUWE vestigingseenheid -Binnen de maand na start wijzigen in KBO (via ondernemingsloket) (€ 75) -Bij stopzetting opnieuw melden aan KBO (€ 75) KBO

49 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • HANDELSHUUR = huurcontract van 9 jaar ! -Van dwingend recht: er kan niets in onderling akkoord overeengekomen worden -Voortijdige verbreking = schadevergoeding HANDELSHUUR

50 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • BEZETTING TER BEDE = een overeenkomst waarbij u voor een tijdje het pand mag bezetten (=gebruiken) -Kan voor kortere duur -Reden waarom u niet voor een huurovereenkomst kiest vermelden ! -Geen huurterminologie gebruiken ! ALTERNATIEF

51 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • Voordelen - geen formaliteiten – maak voor alle zekerheid toch schriftelijke overeenkomst op - geen verplichte registratie - geen huurwaarborg - geen verplichte duurtijd van opzegging ALTERNATIEF

52 6/30/ TIJDELIJKE VERHUIS • Verzekeringspolis aanpassen • Lopende contracten nakijken (bv verhuis kopiemachine) ALTERNATIEF


Download ppt "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN (versie 14 11 2011)"

Verwante presentaties


Ads door Google