De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN"— Transcript van de presentatie:

1 WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN

2 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN – KORTINGEN GEVEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

3 ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS 4/4/2017

4 VOORRAAD UITVERKOPEN Basis: wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12/04/2010) Negen mogelijke redenen voor uitverkoop 8. “Door overmacht wordt de activiteit aanzienlijk gehinderd” Overmacht = een gebeurtenis die geheel buiten de wil van de verkoper plaatsvindt en waaraan hij niet kan ontkomen Bv wegeniswerken die gedurende een bepaalde tijd de toegang tot het verkooppunt verhinderen of bemoeilijken Uitverkoop bij openbare werken 4/4/2017

5 VOORRAAD UITVERKOPEN Vanaf (aangetekende) verzending van de kennisgeving 5 maanden Geen verlenging ! Onderbreking: geen schorsende werking ! Vanaf wanneer en hoelang? 4/4/2017

6 VOORRAAD UITVERKOPEN Aangetekende brief
Formulier van kennisgeving tot uitverkoop Meldingsplicht 6 4/4/2017

7 VOORRAAD UITVERKOPEN Toevoegen: bewijs van openbare werken
“attest van hinder” Meldingsplicht 7 4/4/2017

8 VOORRAAD UITVERKOPEN Waar uitverkopen: gebruikelijke verkooppunt
uitz.: De onderneming die meent zich onmogelijk te kunnen schikken naar het eerste lid, kan bij de minister of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar, bij een ter post aangetekende brief een afwijking aanvragen. Zij moet hierbij de aangevoerde redenen en de plaats waar zij de uitverkoop wenst te houden nader omschrijven. Binnen tien werkdagen wordt over dit verzoek beslist. Indien er binnen deze termijn geen met redenen omklede afwijzing wordt meegedeeld, wordt de afwijking geacht te zijn toegestaan. Meldingsplicht 8 4/4/2017

9 VOORRAAD UITVERKOPEN Volledige aanbod ! Voorraad
Producten die op moment van kennisgeving tot voorraad behoren Uitzondering: tevoren regelmatig bestelde producten (omvang en datum !) = bestellingen die men gewoonlijk doet Wat mag/moet men uitverkopen 4/4/2017

10 VOORRAAD UITVERKOPEN een prijsvermindering ten opzichte van de referentieprijs = de laagste prijs die in de loop van de maand die de eerste dag van de uitverkoop voorafgaat voor hetzelfde goed gevraagd werd verkoop met verlies mag Prijsvermindering 4/4/2017

11 VOORRAAD UITVERKOPEN Prijsaanduiding Ofwel referentieprijs vermelden Of informatie geven die het de gemiddelde consument mogelijk maakt die referentieprijs onmiddellijk en gemakkelijk te berekenen. Bij een eenvormig kortingspercentage op producten of op categorieën van producten, mag alleen de referentieprijs vermeld worden. Prijsvermindering 11 4/4/2017

12 VOORRAAD UITVERKOPEN Uitz : sperperiode (6/6 tem 30/6 – 6/12 tem 2/1)
Uitverkopen blijven wel toegelaten tijdens de sperperiode, maar gedurende de sperperiode mogen de prijsverminderingen die men in de uitverkoop toepast op geen enkele manier (reclame, etalage, folders,…) worden aangekondigd of geafficheerd. Enkel de aankondiging met de benaming "uitverkoop" is toegelaten. Enkel voor kleding, lederwaren en schoenen ! Prijsvermindering 12 4/4/2017

13 VOORRAAD UITVERKOPEN In elke reclame
folder, advertentie, radio, uitstalraam… Steeds begindatum van uitverkoop vermelden Sperperiode: reclame voor uitverkoop mag Voorbeeld * uitverkoop wegens openbare werken vanaf 15/6/2011 Reclame 4/4/2017

14 KORTINGEN Geen aangifteplicht Geen beperking qua termijn
Verkoop met verlies mag niet Alternatief 14 4/4/2017

15 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

16 SOCIALE MAATREGELEN Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep
Behoefte aantonen Aangetekend aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds (Zenito) Formulier binnen 30 dagen terug Ziekteverzekering en gezinsbijslag onveranderd Vrijgestelde kwartalen: geen pensioenrecht Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen 4/4/2017

17 SOCIALE MAATREGELEN Per gewone brief aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds Na uitvoering: aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen Pensioenrechten blijven gevrijwaard Alternatief: afbetalingsplan voor sociale zekerheidsbijdragen 4/4/2017

18 SOCIALE MAATREGELEN In geval van overmacht
Zowel voor werkgevers- als werknemersbijdragen In principe 4 maanden uitstel Bijkomende inlichtingen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat. RSZ - Directie Inning Victor Hortaplein  BRUSSEL Tel.: 02/ fax: 02/ Uitstel betaling RSZ-bijdragen 4/4/2017

19 SOCIALE MAATREGELEN Arbeiders: om economische redenen (technische redenen/onbereikbaarheid…) onvoldoende of geen werk Bedienden: “overmacht” (plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt) te bewijzen – beslissing door directeur werkloosheidsbureau RVA AO tijdelijk of gedeeltelijk geschorst / vermindering van prestaties Specifieke regeling voor bepaalde sectoren Tijdelijke werkloosheid 4/4/2017

20 SOCIALE MAATREGELEN Bijkomende inlichtingen bij RVA of uw sociaal secretariaat RVA – Werkloosheidsbureau Keizerslaan Brussel Tel. (02)  Fax. (02) Tijdelijke werkloosheid 20 4/4/2017

21 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

22 FISCALE MAATREGELEN Gemotiveerd verzoekschrift door belastingschuldige
+ verklaring op eer, ondertekend door ontvanger en erkend boekhouder Ontvanger / directeur van belastingen beslist Hoofdsom, belastingverhogingen, boeten en interesten Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of FOD Financiën Uitstel betaling/kwijtschelding nalatigheidsintresten, zowel btw als directe belastingen 22 4/4/2017

23 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

24 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
De zogenaamde wet Dedecker Sedert 1 januari 2007 Vergoeding voor handelaars die getroffen worden door openbare werken Hinder = de toestand als gevolg van werken die de toegang tot de inrichting van de onderneming waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of ernstig bemoeilijkt Vergoeding van € 70 per dag (max 30 d + verlenging) Vanaf de achtste dag van sluiting Wat ? 4/4/2017

25 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Voor alle zelfstandigen (ook meewerkende echtgenoot/echtgenote) Kleine ondernemingen Minder dan 10 werknemers Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal < € 2 mio Rechtstreekse verkoop van producten of verlenen van diensten; persoonlijk en direct contact met klanten; in een bebouwde inrichting Geen andere inkomsten Onderneming gesloten / opening=nutteloos Voor wie ? 4/4/2017

26 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Attest van hinder = bewijs ! - aanvragen bij gemeente: formulier - antwoord binnen 7 kalenderdagen Procedure 4/4/2017

27 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Het attest is enkel bedoeld om te bevestigen dat er sprake is van hinder. Het geeft geen enkel recht aan de aanvrager. Bovendien vermeldt de gemeente in het attest: ► de aanvang van de werken; ►de vermoedelijke duur van de werken en van de hinder; ►de beschrijving van de hinder. Procedure 27 4/4/2017

28 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
verplicht een attest af te leveren wanneer de werken gedurende ten minste zeven achtereenvolgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben: ► geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan benut worden; ►geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond enige toegang tot de inrichting kan benut worden; ►een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen; ►de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk. Procedure 28 4/4/2017

29 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Aanvraag tot tegemoetkoming aanvragen bij Participatiefonds minstens 7 kalenderdagen voor sluiting speciaal formulier Procedure 29 4/4/2017

30 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Bevestiging recht op vergoeding - binnen 30 werkdagen na ontvangst aanvraag: bevestiging van ontvankelijkheid van aanvraag - binnen 30 werkdagen na bevestiging ontvankelijkheid van de aanvraag tot vergoeding, bevestiging van recht op vergoeding - na controle Procedure 30 4/4/2017

31 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
4. Uitkering van de vergoeding - maandelijks - vanaf de achtste dag van sluiting Aanvraag tot verlenging - telkens opnieuw aanvraag tot verlenging indienen voor maximumperiode van 60 dagen- 6. Wanneer stopt de vergoeding bij de heropening van de inrichting wanneer niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt Procedure 4/4/2017

32 INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
PARTICIPATIEFONDS de Lignestraat 1 1000 Brussel Tel. (02) Participatiefonds 4/4/2017

33 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

34 RENTETOELAGE Tussenkomst in de rentelast van een (overbruggings)krediet - Voor nieuw overbruggingskrediet: 80% van de jaarlijkse rentevoet Als werken minstens 1 jaar duren: 100% van de jaarlijkse rentevoet Voor bestaande beroepslening – NIEUW ! 80% of 100% van het intrestgedeelte van de aflossingen die tijdens de openbare werken vallen Max. jaarlijks steunpercentage van 8% van geleend bedrag / in totaal maximaal €50000 Wat ? 4/4/2017

35 RENTETOELAGE Zelfstandige of KMO
Getroffen door openbare werken die minstens 1 maand duren Met min. 1 exploitatiezetel in Vlaams Gewest Ruimtes toegankelijk voor klanten en leveranciers Hoofdactiviteit behoort tot de in aanmerking komende sectoren Voor wie ? 4/4/2017

36 RENTETOELAGE Verleend door een erkende kredietinstelling
Op basis van een financieringsovereenkomst Bedraagt maximaal € Voor welke kredieten? 36 4/4/2017

37 RENTETOELAGE Kredieten afgesloten VANAF DE START van de openbare werken Financiering van bedrijfskapitaal Herfinanciering van korte termijn schulden (bv. Omzetting kaskrediet) Kredieten afgesloten VOOR de start van de openbare werken Financiering van investeringen Financiering van activiteiten van de onderneming Voor welke kredieten? 37 4/4/2017

38 RENTETOELAGE Aanvraag door de onderneming zelf
Uiterlijk binnen 6 maanden na beëindigen openbare werken Formulier : invullen en doormailen Binnen 14 kalenderdagen na datum van de steunaanvraag aantal documenten en stavingsstukken opsturen naar Agentschap Ondernemen Procedure 4/4/2017

39 RENTETOELAGE Meer informatie Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen 4/4/2017

40 WETTELIJKE MAATREGELEN
VOORRAAD UITVERKOPEN SOCIALE MAATREGELEN FISCALE MAATREGELEN INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING RENTETOELAGE HINDER OPENBARE WERKEN WAARBORGREGELING 4/4/2017

41 WAARBORGREGELING Waarborg voor kredieten – bij banken die Waarborgregeling aanbieden (bijna allemaal) - Als bank geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat men geen of onvoldoende zekerheden kan bieden. - Overheid stelt zich borg voor een deel van het krediet Speciale voorwaarden voor ondernemingen die hinder door openbare werken ondervinden Voor een periode van maximaal 5 jaar toegekend Wat ? 4/4/2017

42 WAARBORGREGELING KMO’s uitgesloten Nace-codes
Voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn (naast de gewone mogelijkheden) Aantoonbare hinder als gevolg van openbare werken. Dwz in het laatste kwartaal een omzetverlies geleden van minstens 30 % in vergelijking met het gemiddelde van de laatste vier kwartalen voorafgaand aan de start van de openbare werken. Voor wie ? 4/4/2017

43 WAARBORGREGELING Geen premie betalen Geen zekerheden stellen
“Voordelen” hinder bij openbare werken 4/4/2017

44 WAARBORGREGELING Aanvragen bij bank die Waarborgregeling aanbiedt – bank beslist Binnen de 6 maanden na de beëindiging van de openbare werken Procedure 4/4/2017

45 ANDERE MAATREGELEN - TIJDELIJKE VERHUIS 45 4/4/2017

46 TIJDELIJKE VERHUIS Tijdelijke verhuis = MEER dan alleen maar
een nieuwe locatie inrichten en de inhoud van uw zaak verhuizen ! LET OP ! 46 4/4/2017

47 TIJDELIJKE VERHUIS Tijdelijke locatie = NIEUWE vestigingseenheid
Binnen de maand na start wijzigen in KBO (via ondernemingsloket) (€ 75) Bij stopzetting opnieuw melden aan KBO (€ 75) KBO 47 4/4/2017

48 TIJDELIJKE VERHUIS HANDELSHUUR = huurcontract van 9 jaar !
Van dwingend recht: er kan niets in onderling akkoord overeengekomen worden Voortijdige verbreking = schadevergoeding (6 maand) HANDELSHUUR 48 4/4/2017

49 TIJDELIJKE VERHUIS BEZETTING TER BEDE
= een overeenkomst waarbij u voor een tijdje het pand mag bezetten (=gebruiken) Kan voor kortere duur Reden waarom u niet voor een huurovereenkomst kiest vermelden ! Geen huurterminologie gebruiken ! ALTERNATIEF 49 4/4/2017

50 TIJDELIJKE VERHUIS Voordelen
- geen formaliteiten – maak voor alle zekerheid toch schriftelijke overeenkomst op - geen verplichte registratie - geen huurwaarborg - geen verplichte duurtijd van opzegging ALTERNATIEF 50 4/4/2017

51 TIJDELIJKE VERHUIS Verzekeringspolis aanpassen
Lopende contracten nakijken (bv verhuis kopiemachine) ALTERNATIEF 51 4/4/2017


Download ppt "WETTELIJKE MAATREGELEN BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google