De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie vGRP Dronten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie vGRP Dronten."— Transcript van de presentatie:

1 Visie vGRP Dronten

2 Even voorstellen… Michel van der Ploeg Arnold Wielinga
- Beleidsmedewerker water en riolering gemeente Dronten Arnold Wielinga - Projectleider / Adviseur Stedelijk Waterbeheer Tjeerd Dijkstra - Adviseur Stedelijk Waterbeheer & Riolering i/o

3 Inhoud Waar hebben we het over; de grote lijnen
Nieuwe wet- en regelgeving Van GRP naar een verbreed GRP Visie en onze invulling

4 1. De grote lijnen (1) (Stedelijk) afvalwater Hemelwater Grondwater

5 1. De grote lijnen (2) (Stedelijk) afvalwater
Het vuilwater (toilet, douche, wasmachine) en alles wat daarmee mengt Inzamelen en transporteren (naar zuivering of voorziening met vergelijkbare werking)

6 1. De grote lijnen (3) Hemelwater
Al het water dat ‘uit de hemel’ komt (regen, hagel, sneeuw) Inzamelen en verwerken (infiltreren, in watergang bergen en afvoeren, gebruiken, schoon hemelwater mengt ook vaak met vuilwater)

7 1. De grote lijnen (4) Grondwater
Al het water dat zich bevindt in ondergrond, bodem en/of gesteente Voorkomen dat de bestemming nadelig wordt beïnvloed (gemeente is niet (gw)peilbeheerder, gemeente = regisseur)

8 2. Nieuwe wet- & regelgeving (1)

9 2. Nieuwe wet- & regelgeving (2)
Oude opgaven – nieuwe taakverdeling: Zorgplicht (stedelijk) afvalwater; Zorgplicht afstromend hemelwater (anders); Zorgplicht grondwater in bebouwd gebied (nieuw); En: Verbetering waterkwaliteit (Kaderrichtlijn water).

10 2. Nieuwe wet- & regelgeving (3)
Wet gemeentelijke watertaken: In principe is perceelseigenaar verantwoordelijk voor het eigen terrein, en dus het treffen van maatregelen (m.n. hemel- en grondwater); Rioolrecht is per rioolheffing (meerdere taken te financieren uit rioolheffing; zo ook baggeren, KRW maatregelen, etc., mits onderbouwd in het GRP); Gemeentelijke beleidsvrijheid (inspanningsverplichting)  keuzes maken; Loketfunctie voor burger; Verplicht opstellen Verbreed GRP (vóór ).

11 2. Nieuwe wet- & regelgeving (4)
Hemelwater: Beleidsbrief regenwater (2004), 4 pijlers: Aanpak bij de bron; voorkomen verontreiniging; Vasthouden - bergen - afvoeren; Regenwater gescheiden van afvalwater afvoeren; Integrale afweging op lokaal niveau. Gemeente verantwoordelijk (zorgplicht) voor: de doelmatige inzameling en verwerking; (tijdelijke) berging van afstromend hemelwater; voor zover de perceelseigenaar dit water zelf niet kan verwerken.

12 2. Nieuwe wet- & regelgeving (5)
Hemelwater: Doelmatigheidsafweging op basis van de wettelijke voorkeursvolgorde: Nuttig gebruik; Lozen in de bodem; Lozen naar oppervlaktewater; Lozen op vuilwaterrioleringsstelsel en verwerking in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Geen plicht tot gescheiden afvoer regenwater. Maar wel (juridische) instrumenten om afkoppelen te stimuleren (maatwerkvoorschriften en verordeningen).

13 2. Nieuwe wet- & regelgeving (6)
Grondwater: Wanneer ? Bestemmingsfase (water als ordenend principe); Fase van beheer (randvoorwaarde); Waar ? Bebouwde omgeving; Openbare ruimte; Als geen ander overheidslichaam verantwoordelijk is (= Waterschap en/of Provincie). Wat ? Tegengaan structurele grondwateroverlast (m.b.t. bovengrondse gebruikfuncties).

14 2. Nieuwe wet- & regelgeving (7)
Afvalwater Deze zorgplicht wordt onveranderd gehandhaafd De gemeente vult deze op structurele wijze in Continueren van beleid uit GRP Beheeractiviteiten zullen toenemen (a.g.v. een hogere gemiddelde ouderdom rioolstelsel)

15 2. Nieuwe wet- & regelgeving (8)
Plannen v/d gemeente i.r.t. implementatie KRW: 2005 t/m 2009: intensief KRW-traject. 3 projecten behandeld, goedgekeurd vastgesteld en budget voor uitvoering. Nu: budget beschikbaar; beleidsmatige onderbouwing noodzakelijk. Kwaliteit en kwantiteit hangen nauw samen met elkaar!

16 3. Van GRP naar vGRP (1) Welke risico’s?:
Klimaatontwikkeling, geen eenduidig beeld van geaccepteerde wateroverlast. Risico: claimcultuur particulieren Wateropgaven zijn in beeld. Nadere operationele uitwerking nodig. Risico: extra kosten voor aanvullende maatregelen Grondwaterzorg, basisinformatie ontbreekt. Risico klachtenafhandeling verloopt niet goed Toenemende kosten door nieuwe zorgplichten Risico: burger begrijpt gemeente niet

17 3. Van GRP naar vGRP (2) De stappen: Kick-off bijeenkomst
(april 2009; 15 aanwezigen w.o. 2 wethouders, waterschap, provincie, (team)managers en medewerkers) Interviews (mei 2009; alle voornoemden) Evaluatie (mei 2009 – maart 2010; inclusief waterschap en provincie) Visievorming en speerpunten (maart 2010 – nu) Uitwerking nieuw beleid en kosten

18 3. Van GRP naar vGRP (3) Waar staan we nu? Doelen ‘vorig’ GRP:
Doelmatig inzamelen van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater; Inzamelen van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding; Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater; Geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

19 3. Van GRP naar vGRP (4) Waar staan we nu?
De rioleringszorg hebben we goed ‘in de vingers’; Enkele (grotere) projecten komen pas later in uitvoering, zoals Hanzekwartier (combineren werkzaamheden); Nieuwe zorgplichten (mn. grondwater) kennis opvullen en beleid verder vormgeven.

20 4. Visie en onze uitwerking (1)
Afvalwater: Visie: In stand houden huidige stelsel (incl. vervangingen); Centrale stelsels voor beheer(s)baarheid; Scheiden waterstromen op lange termijn; Dagelijks beheer naar hoger niveau.

21 4. Visie en onze uitwerking (2)
Afvalwater: Onze uitwerking: Uitwerken meetplan (in beeld krijgen werkelijk functioneren van het stelsel; is o.a. uitwerking van OAS); Meer structurele aanpak beheer en onderhoud speciale constructies (drukriool en gemalen); Evalueren en opnieuw uitwerken grootschalige maatregelplannen (met andere gemeentelijke diensten); Onderzoeken effecten toenemende vervangingsinvesteringen (door veroudering stelsel).

22 4. Visie en onze uitwerking (3)
Hemelwater: Visie: (op termijn) Afkoppelen van al het hemelwater (bij vervanging van het bestaande stelsel); Infiltreren heeft de voorkeur, als dat niet mogelijk is, transporteren en elders infiltreren; Een vorm van gescheiden riolering is ook infiltreren dmv doorlatende verharding op wegen; Bergen van regenwater in al bestaande watergangen (optimaliseren); Burger ontzorgen en door middel van communicatie, voorlichting en overleg betrekken.

23 4. Visie en onze uitwerking (4)
Hemelwater: Onze uitwerking: Budget reserveren om bij vervanging (op lange termijn) afkoppelen mogelijk te maken; Taken en budget voor beheer en onderhoud (infiltratie-) voorzieningen voor het hemelwater integreren; Integreren van maatregelen Waterplan; Opstellen van hulpmiddelen (PvE watertoetsen, wel of niet opstellen van verordeningen); Aanhaken bij werkzaamheden in de openbare ruimte.

24 4. Visie en onze uitwerking (5)
Grondwater: Visie: Opvullen van de gaten in kennis; Uitvoeren van onderzoek bij structurele klachten; Inrichten van het, verplichte, (water)loket; Definiëren van ‘structurele’ en ‘nadelige’ gevolgen van grondwater; Communicatie, voorlichting, afstemming en overleg leidend maken bij de uitvoering; pas daarna verordeningen inzetten.

25 4. Visie en onze uitwerking (6)
Grondwater: Onze uitwerking: Inrichten (basis-)grondwatermeetnet; Verwerken meetgegevens; Onderzoek doen naar klachten; Inventariseren van aanwezige voorzieningen; Opstellen van hulpmiddelen (PvE watertoetsen, wel of niet opstellen van verordeningen).

26 4. Visie en onze uitwerking (7)
Communicatie: Visie: Communicatie, voorlichting, afstemming en overleg leidend maken bij de uitvoering; pas daarna verordeningen inzetten; Afstemmen tussen gemeentelijke afdelingen en externe partijen; Inrichten van het loket; Voorbereid zijn op incidenten.

27 4. Visie en onze uitwerking (8)
Communicatie: Onze uitwerking: (periodiek) Verspreiden van voorlichtingsmateriaal over de werking van water- en rioleringsvoorzieningen; Inrichten van een jaarlijks bestuurlijk overleg met waterschap; Stroomlijnen watertoetsen (gemeente – waterschap – ontwikkelaar – particulier); Opstellen van een incidentenplan.

28 En nu? Vervolg Kick-off bijeenkomst Interviews Evaluatie
Visievorming en speerpunten … Raming en inschatting kosten; opstellen kostendekkingsplan … Uitwerken/afronden beleidstekst … Bespreken definitief concept met Waterschap en Provincie … Definitief concept wordt ‘Ontwerp’ … Vaststelling in de Raad eind dit jaar, zodat we … Per 1 januari 2011 in Dronten een verbreed GRP hebben

29 Visie vGRP Dronten Visie en uitwerking zorgplichten vGRP


Download ppt "Visie vGRP Dronten."

Verwante presentaties


Ads door Google