De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal waterbeleid in de praktijk: Winge – Molenbeek (Lubbeek-Holsbeek-Rotselaar)

2 Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak
Vóór de acties op het terrein

3 Situering – “Opp.wateractoren”

4 Actoren verschillende betrokken beheerders: VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer (S, U) Provincie Vlaams-Brabant (S, U) gemeenten Watering “De Molenbeek” (U) Regionaal Landschap Noord-Hageland overleg met evt betrokken eigenaars en belangengroepen

5 Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak
Vóór de acties op het terrein

6 Knelpunten Winge 1. overstromingsgevoeligheid

7 Knelpunten Winge 2. Vismigratieknelpunten op prioritaire waterloop (Beneluxbeschikking): 6 molens Uytemmolen molen Kasteel van Horst

8 Knelpunten Winge 3. Rechttrekking en uitdieping van de waterloop (1973)

9 Knelpunten Winge 4. Slechte waterkwaliteit ongunstig voor overstroomde gebieden oorzaken: -nog geen zuivering rioolwater -afspoeling landbouw-huishoudens- straten 5. Te weinig plaats voor een goede ontwikkeling van de waterloop

10 Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak
Vóór de acties op het terrein

11 Aanpak overstromingen
Sponswerking afvoeren 4 benedenstrooms bergen middenstrooms vertragen 2 bovenstrooms vasthouden 1

12 Aanpak overstromingen: bergen in het volledige stroomgebied
1/2. Vasthouden-vertragen beperking van verhardingen aanleg van wateropvang van verhardingen en daken met vertraagde afvoer naar de waterloop gebruik van regenwater aanleg van groendaken stimuleren van een goed bodemgebruik en juiste bodembewerking: andere teelten, anders/minder ploegen...

13 Aanpak overstromingen: bergen in het volledige stroomgebied
1/2. Vasthouden-vertragen aanleg van bufferstroken of andere remmende maatregelen langs grote percelen vertragen van het water in de waterloop: niet onnodig uitdiepen niet rechttrekken maar eerder laten meanderen oevers natuurlijk laten ontwikkelen

14 Aanpak overstromingen
3. bergen (her)inrichten van natuurlijke overstromingsgebieden (bv door weggraven van vroegere ruimingswallen) aanspreken van nieuwe overstromingsgebieden (bouwen van een kunstmatig wachtbekken)

15 Aanpak overstromingen
4. afvoeren op plaatsen waar het water niet mag overstromen bv in bebouwde gebieden moet het water snel doorgevoerd worden water snel afvoeren water traag afvoeren

16 Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak
Vóór de acties op het terrein

17 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
Modellering van het oppervlaktewater/grondwater =wiskundig computermodel obv oa terreinmetingen en debietsmetingen =probeert voor een aantal scenario's te voorspellen wat de gunstige en ongunstige effecten zijn Scenario: bv. het gecontroleerd onder water zetten van een bepaald gebied bij bepaalde voorwaarde(n)

18 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
voorbeeld owkm: Debiet bovenstrooms in de Grote Losting bij scenario 3b (blauwe lijn) en scenario 3c (rode lijn)

19 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
Model oppervlakte water Winge: i.o.v. Afdeling Water, 1999 door Libost Model grondwater deel stroomgebied: i.o.v. Afdeling Natuur, 2000 door Haskoning

20 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
Ecologische inventarisatie en visie =weegt de maatregelen die voorgesteld worden vanuit het model af aan de ecologische randvoorwaarden van het betreffende gebied =stelt een globale visie op voor uitvoering (i.o.v. Afdeling Water, 2005 door Haskoning )

21 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
Resultaat van de studies:

22 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein

23 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein

24 Omkaderende studies vóór de acties op het terrein
evt Milieu Effecten Rapportage (of ontheffing) =wettelijke verplichting voor werken in kwetsbare gebieden Ontwerpstudie =opmaak van de concrete uitvoeringsplannen =uitvoeren van de nodige grondonderzoeken =aanvraag van de nodige vergunningen =voeren van openbaar onderzoek Uitvoering op terrein

25 With a little help of our friends ...
ik ben wel geïmporteerd, maar zeer goedkoop!!

26

27

28


Download ppt "Winge - Molenbeek Situering – Actoren Knelpunten Winge Algemene aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google