De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nr. 3, augustus 2013 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Waar staan we nu? In de afgelopen periode is gewerkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nr. 3, augustus 2013 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Waar staan we nu? In de afgelopen periode is gewerkt."— Transcript van de presentatie:

1 Nr. 3, augustus 2013 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Waar staan we nu? In de afgelopen periode is gewerkt aan de verdere planuitwerking. Het waterschap en de DLG (Dienst Landelijk Gebied) ondertekenden een realisatieovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over gezamenlijke uitvoering. Samenwerking met DLG Omdat in het plangebied ook het herinrichtings- plan Olde Maten wordt uitgevoerd, is samenwerking gezocht met de DLG over een integrale uitvoering van de plannen. Waarom samenwerking met DLG? De projectgebieden van het waterschap en DLG overlappen elkaar grotendeels. De planningen van beide projecten bieden kansen om gelijktijdig op te trekken. De overlast voor de omgeving zal beperkt worden door één periode waarin in het gebied wordt gewerkt. Eén aanbestedingsperiode bespaart kosten. Samenwerken aan nieuw waterbeheer, inrichting en onderhoud Inleiding Voor u ligt de derde nieuwsbrief over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng. In dit project combineert het waterschap de verschillende opgaven die voortvloeien uit onder meer de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de eigen uitgangspunten van het waterschap uit de visie Beheer en onderhoud watergangen. De maatregelen dragen bij aan verbetering van de waterkwaliteit en zorgen voor optimalisering van het onderhoudsysteem. Het peilbeheer blijft afgestemd op de landbouwkundige functies in het gebied. Stand van zaken Voor de uitvoering van dit werk geldt het wettelijk kader van de Waterwet, waarin een projectplan wordt voorgeschreven. Het afgelopen jaar heeft het ontwerp-projectplan de inspraakprocedure doorlopen. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft het plan daarna definitief vastgesteld.

2 Met verschillende grondeigenaren heeft het waterschap afrondende gesprekken gevoerd over de grondverweving. Over de suggestie voor een mogelijke wandelroute langs een deel van het Conradkanaal zijn we in gesprek met diverse instanties zoals de gemeenten. Uitvoering Inmiddels is de uitvoering van het herinrichtingsplan de Olde Maten al een tijd gaande. De uitvoerende aannemer is de Bouwcombinatie Bouwmij BV /Nonak BV. Deze aannemer is na de bouwvakantie gestart met de aanleg van de natuurvriendelijke oever in de watergangen langs de Wijkweg en Stadsweg. Aanliggende eigenaren hebben bericht ontvangen over de aanvang van de werkzaamheden. De uitvoerder voor dit werk is de heer Bert Bouwhuis, tel. 06 - 22993626. Wat gaan we doen? Aanpassing huidige profiel binnen de bestaande eigendommen van waterschap over een lengte van ca. 4 km. Aanpassing oever buiten huidig profiel over een lengte van ca. 7 km. Toepassing kokosmatten voor een betere bescherming van de oevers. Het vispasseerbaar maken van 2 bestaande stuwen en vervanging van een oude brug aan de Stadsweg. Vispasseerbaar maken gemaal Kostverlorenzijl. Planning Zoals aangegeven is half augustus gestart met de uitvoering van de aanleg natuurvriendelijke oevers. Dit werk is naar verwachting in het najaar gereed (afhankelijk van de weersomstandigheden). Komende winter worden 2 stuwen aan de Klaas Kloosterweg vispasseerbaar gemaakt. In die periode wordt ook de oude brug aan de Stadsweg vervangen door een nieuwe. In een later stadium volgt het vispasseerbaar maken van het gemaal Kostverlorenzijl. Nieuwsbrieven Door het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief en via www.wgs.nl/kk houdt het waterschap u op de hoogte van diverse zaken van het project zoals grondverwerving, de voortgang en planning. www.wgs.nl/kk Nadere informatie en contact Voor algemene informatie over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng of over ideeën en wensen kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap: Wim Valk, tel. (038) 455311, e-mail: wvalk@wgs.nl


Download ppt "Nr. 3, augustus 2013 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Waar staan we nu? In de afgelopen periode is gewerkt."

Verwante presentaties


Ads door Google