De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nr. 2, maart 2012 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG De Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng zijn twee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nr. 2, maart 2012 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG De Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng zijn twee."— Transcript van de presentatie:

1 Nr. 2, maart 2012 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG De Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng zijn twee van de achttien waterlopen (waterlichamen) in het werkgebied van het waterschap die voor 2015 aan de Europese Kader richtlijn (KRW) moeten voldoen. De daarbij behorende maatregelen voert het waterschap uit onder de noemer ‘Ruimte om te leven met water’. In het genoemde project worden de verschillende wateropgaven gecombineerd. De kwaliteit van het water wordt verbeterd (KRW), de onderhoudsinrichting wordt geoptimaliseerd (Beheer- en Onderhoudsvisie watergangen waterbeheer 21e eeuw) en de peilen van het oppervlaktewater blijven afgestemd op de landbouwfuncties in het gebied. Waar staan we nu? In de afgelopen periode is het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een projectplan. Hierbij is zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en bezwaren. Veel vragen gingen over het Samenwerken aan nieuw waterbeheer, inrichting en onderhoud Inleiding Nadat in september 2011 de eerste nieuwsbrief over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng uitkwam, is nu het tweede nummer verschenen. In september vorig jaar is een inloopdag over dit project georganiseerd in het districtskantoor van het waterschap te Rouveen, waarbij het schetsontwerp is gepresenteerd. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen. De opmerkingen en wensen zijn meegenomen in de verdere planvorming. Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in West-Overijssel. Omdat de eisen (normen) zijn veranderd die aan het waterbeheer zijn gesteld, staat het waterschap de komende jaren grote wateropgaven te wachten.

2 PeriodeWat gebeurt er Voorjaar 2012 vaststelling van het ontwerp projectplan door dagelijks bestuur van het waterschap Voorjaar/ zomer 2012 tervisielegging voor inspraak (zienswijzen) en opstellen reactienota zomer 2012 vaststellen ontwerpplan met reactienota door algemeen bestuur van het waterschap Najaar 2012 voorbereiding uitvoering van de maatregelen 2013uitvoering van de maatregelen toekomstig beheer en onderhoud. Ook zijn er suggesties gedaan voor een mogelijke wandelroute langs het Conradkanaal. Hierover zijn we nog in gesprek met diverse instanties zoals de gemeenten. Daarnaast zijn er nog gesprekken gaande over de grondverwerving. Momenteel is circa driekwart van de benodigde grond beschikbaar voor uitvoering. Planning en proces Uiterlijk in 2013 wil het waterschap de noodzakelijke maatregelen uitvoeren. Rekening houdend met een uitvoeringstermijn van 1 jaar, dient uiterlijk eind 2012 begonnen te worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit houdt in dat de plannen medio 2012 worden vastgesteld. De planning ziet er daarom als volgt uit: Ontwerp-projectplan Het waterschap wil u informeren over de inhoud van het ontwerp-projectplan. Dit is een plan dat volgens de Waterwet moet worden opgesteld. Het geeft aan waar welke maatregelen worden genomen. Inhoud ontwerp-projectplan • Aanpassing huidige profiel binnen de bestaande eigendommen van waterschap over een lengte van ca. 4 km. • Aanpassing oever buiten huidig profiel over een lengte van ca. 7 km. • Voor een betere bescherming van de oevers worden kokosmatten toegepast • Beheersmaatregelen over een lengte van 5 km. • Het vispasseerbaar maken van 2 bestaande stuwen en 1 gemaal. Samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (DLG) Om de ecologische hoofdstructuur te versterken voert DLG in en nabij het projectgebied van de Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng een aantal projecten uit. Het gaat onder andere om de herinrichting van de Olde Maten. In opdracht van de provincie Overijssel start DLG binnenkort met de uitvoering van dit omvangrijke project. Om redenen van efficiëntie en doelmatigheid werken DLG en het waterschap samen bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Het voornemen is de uitvoering van de voorgenomen projecten door één marktpartij te laten uitvoeren.

3 Nieuwsbrieven Door het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief en via www.wgs.nl/kk houdt het waterschap u op de hoogte van diverse zaken van het project zoals grondverwerving, de voortgang en planning.www.wgs.nl/kk Nadere informatie en contact Voor algemene informatie over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng of over ideeën en wensen kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap: Wim Valk, tel. (038) 4557311, e-mail: wvalk@wgs.nl. Wilt u een gesprek over eventuele verkoop of ruil van gronden, dan kunt u contact opnemen met één van de grondverwervers van het waterschap: Bert Kamerman, tel. (038) 4557387, e-mail: bkamerman@wgs.nl bkamerman@wgs.nl Corrie Schriemer tel. (038) 4557388, e-mail: cschriemer@wgs.nl Procedure Het ontwerp-projectplan van het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng wordt met ingang van 14 maart gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De stukken zijn in te zien op de website van het waterschap: www.wgs.nl/kk Inwoners van het gebied van het waterschap en belanghebbenden kunnen binnen deze periode een zienswijze indienen over het ontwerp- projectplan. De zienswijzen worden in een reactienota voorzien van een reactie van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van het waterschap. Op basis hiervan wordt het plan eventueel aangepast. De verwachting is dat het definitieve projectplan eind mei kan worden vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

4 Kaart projectgebied


Download ppt "Nr. 2, maart 2012 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG De Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng zijn twee."

Verwante presentaties


Ads door Google