De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nr. 1, december 2010 Inleiding Het stelsel van waterlopen in Salland voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het verleden zijn aanpassingen aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nr. 1, december 2010 Inleiding Het stelsel van waterlopen in Salland voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het verleden zijn aanpassingen aan."— Transcript van de presentatie:

1 Nr. 1, december 2010 Inleiding Het stelsel van waterlopen in Salland voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het verleden zijn aanpassingen aan het watersysteem uitgevoerd, gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Hiermee werd wateroverlast tegengegaan, maar nam door de jaren heen de verdroging sterk toe. Daarbij komt dat het huidige watersysteem niet in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen: vaker veel neerslag in korte tijd en ook vaker een tekort aan water in droge perioden. Ook is er maar beperkt ruimte voor planten en dieren. Om Salland nu en in de toekomst veilig en leefbaar te houden en te maken, moet het water meer ruimte krijgen. Waterschap Groot Salland gaat daarom de komende jaren het watersysteem stap voor stap aanpassen. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke en Europese regelgeving: ruimte om te leven met water, voor mensen en natuur. De daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s worden gerealiseerd onder de naam Ruimte om te leven met water. INRICHTINGSPLAN AVERLOSCHE LEIDE ‘Ruimte om te leven met water’ Het waterlichaam Averlosche Leide is één van de in totaal 35 projecten binnen dit programma. Maart 2010 Tijdens de inloopbijeenkomst in maart 2010 heeft u informatie gekregen van het waterschap over een ontwerp voor de Averlosche Leide. In dit ontwerp waren bergingsgebieden, natuurvriendelijke oevers, beschaduwing, mogelijke aanpassingen aan stuwen en de methode van onderhoud langs de wetering aangegeven. Ook was er een aantal dwarsprofielen als voorbeeld uitgewerkt om een indruk te geven van de toekomstige inrichting. Waar staan we nu? In de afgelopen periode is het ontwerp uitgewerkt tot een inrichtingsplan (= projectplan). Dit plan wordt in januari 2011 in ontwerp vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Met deze nieuwsbrief wil het waterschap u informeren over de inhoud van dit

2 ontwerpprojectplan. De onderdelen van het plan worden per beleidsopgave toegelicht. Ook is een lijst toegevoegd met vragen die tijdens de inloopavond naar voren zijn gekomen en onze reactie daarop. De beleidsopgaven en maatregelen Het project Averlosche Leide bestaat uit de volgende maatregelen die per beleidsopgave staan beschreven (zie ook de bijgevoegde plankaart) : 1. Waterbeheer in de 21 e eeuw Het huidige watersysteem is vooral gericht op het voorkomen van overlast. Hierdoor wordt het water (te) snel afgevoerd. In droge perioden is vaak watertekort en ontstaat droogteschade. Door de klimaatverandering worden deze situaties extremer en wordt de kans op schade groter. Om dit te voorkomen is op nationaal niveau afgesproken dat het watersysteem zoveel mogelijk natuurlijk, veerkrachtig en robuust wordt ingericht. Maatregelen: De aanleg van 6 bergingsgebieden van in totaal circa 8 ha. Om tijdens piekafvoeren van de Averlosche Leide tijdig het overtollige water te kunnen opvangen. Aanpassing van het profiel van de watergang. Dit vindt plaats binnen de huidige eigendomsgrenzen. Daar waar gewenst, worden veekeringen geplaatst op een afstand van 30 cm, gemeten vanuit de nieuwe boveninsteek. Waar mogelijk wordt het waterlichaam verbreed en verondiept om naast het afvoeren van overtollig water het water ook beter te kunnen vasthouden en bergen. Aan één zijde wordt een talud van 1:2 gerealiseerd en aan één zijde een flauwer talud, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare ruimte (dit talud zal variëren tussen 1:2 en 1:5). Voorbeeldprofielen

3 2. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) Vanuit de Europese Unie is beleid opgesteld: de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het ecosysteem in grote wateren. Hiervoor zijn chemische en ecologische doelstellingen opgesteld. Maatregelen Taluds vergraven zodat variatie in stroomsnelheid optreedt en meer ruimte voor water- en oeverbegroeiing ontstaat; Aanleggen van plaatselijke verdiepingen voor vis (voor overwintering); Het vispasseerbaar maken van 5 stuwen; De bestaande beschaduwing (bij voorkeur) aan de zuidzijde uitbreiden tot minimaal 20% van de lengte van de Averlosche Leide. 3. Gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) Het stroomgebied van de Averlosche Leide is vooral een landbouwgebied. Het waterschap streeft naar een oppervlakte- en grondwaterstand die onder normale omstandigheden optimaal is voor deze functie. Het is niet mogelijk om voor elk perceel een optimaal peilbeheer te bieden. Grond- en oppervlaktewaterpeilen worden afgestemd op het gemiddelde niveau waardoor er dus nattere en drogere percelen blijven bestaan. Maatregelen: De Averlosche Leide ligt in een landbouwgebied. Grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen blijven ook na uitvoering van de werkzaamheden afgestemd op de functie landbouw. Twee oostelijk gelegen (bovenstroomse) stuwen worden allebei verwijderd en vervangen door een bekkenvistrap (zie foto) met een vast peil. In beide gevallen komt het vaste peil tussen het huidige zomer- en winterpeil te liggen. Bij de meest oostelijke stuw waren de peilen N.A.P. +5,25 m (zomer) en N.A.P. +5,15 m (winter) en wordt het nieuwe peil dus N.A.P. +5,20 m. Bij de stuw die hier benedenstrooms van ligt waren de peilen N.A.P. +4,80 m (zomer) en N.A.P. +4,70 m (winter) en wordt het nieuwe peil dus N.A.P. +4,75 m. Bij de drie westelijk gelegen stuwen (benedenstrooms) blijven de huidige zomer- en winterpeilen gehandhaafd. Voorbeeld bekkenvistrap

4 4. Visie Beheer- en onderhoud watergangen 2050 Voor een goede waterbeheersing is het noodzakelijk onderhoud uit te voeren aan het watersysteem. Het waterschap wil het onderhoud zoveel mogelijk doelmatig uitvoeren, waarbij rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving, zoals de Flora- en Faunawet en de Europese Kaderrichtlijn Water. Om richting te geven aan het onderhoud heeft het waterschap de "Beheer- en onderhoudsvisie watergangen 2050" vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is dat de smalspoor onderhoudspaden verdwijnen. In de afgelopen periode is met de aanliggende eigenaren van de Averlosche Leide zoveel mogelijk in goed overleg gecommuniceerd over de mogelijkheden van inrichting ten behoeve van het onderhoud. In elke beheerseenheid is daarbij door de aanliggende eigenaren gekozen voor mogelijkheid B (daar waar een afrastering gewenst is, wordt deze geplaatst op 0,30 meter van de insteek, waarbij het maaisel aan één zijde van het waterlichaam in het land wordt gedeponeerd en de aangeland zelf het maaisel verwerkt op basis van beperkt medegebruik met een nadeelcompensatie). Procedure Naar verwachting zal het ontwerpprojectplan voor de Averlosche Leide eind januari 2011 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd (dit wordt bekend gemaakt in de krant en op de website www.wgs.nl). Inwoners in het gebied van het waterschap en belanghebbenden kunnen binnen deze periode een zienswijze indienen over het ontwerpprojectplan. www.wgs.nl De zienswijzen worden in een reactienota voorzien van de reactie van het dagelijks bestuur van het waterschap. Op basis hiervan wordt het plan eventueel aangepast. De verwachting is dat het definitieve projectplan in mei of juni 2011 door het algemeen bestuur vastgesteld kan worden. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dat besluit in beroep bij de rechtbank. Uitvoering De feitelijke uitvoering is voorzien van begin 2012 tot medio 2013. De start van de uitvoering is mede afhankelijk van de procedure rondom de benodigde vergunningen en ruimtelijke procedures. De snelheid waarmee met name het grondwerk kan worden uitgevoerd, is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Denk hierbij aan een lange vorstperiode. Ook kunnen natte weersomstandigheden de bodemgesteldheid verslechteren en leiden tot een langere uitvoeringsperiode. Voor meer informatie over de beleidsopgaven kijk op www.wgs.nl/ruimteomtelevenmetwater. www.wgs.nl/ruimteomtelevenmetwater Meer informatie en contact Voor algemene informatie over het project Averlosche Leide kunt u contact opnemen met de projectleider Hilde Buitelaar, tel. 038-4557349, e-mail: hbuitelaar@wgs.nl, Vanaf februari 2011kunt u contact opnemen met Petra Schep, tel. 038-4557332, e-mail: pschep@wgs.nl.hbuitelaar@wgs.nlpschep@wgs.nl


Download ppt "Nr. 1, december 2010 Inleiding Het stelsel van waterlopen in Salland voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het verleden zijn aanpassingen aan."

Verwante presentaties


Ads door Google