De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking Prestatieafspraken Samenwerken volgens de Woningwet 2015 Wat verandert er voor de huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking Prestatieafspraken Samenwerken volgens de Woningwet 2015 Wat verandert er voor de huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten ?"— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking Prestatieafspraken Samenwerken volgens de Woningwet 2015 Wat verandert er voor de huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten ?

2 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRESTATIEAFSPRAKEN Corporatie dient naar redelijkheid bij te dragen aan volkshuisvestingsbeleid in gemeente. Heeft gemeente woonvisie? Dan zijn prestatieafspraken tussen gemeente, huurders en corporatie verplicht. Geschillen kunnen dan worden voorgelegd aan minister (en adviescommissie) Ter voorbereiding prestatieafspraken informeert corporatie gemeente over: ‘indicatieve investeringscapaciteit’. Voornemens verkopen, nieuwbouw, liberalisatie, etc. (jaarlijks voor 1 juli) Gemeenten krijgen meer mogelijkheden tot opvraag informatie. Uiterlijk 15 december verzending DPI aan gemeente, huurders en minister.

3 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. STAPPENPLAN PRESTATIEAFSPRAKEN Stappenplan Prestatieafspraken Stap 1 - opstellen volkshuisvestingsbeleid – initiatief: Gemeente De gemeente stelt volkshuisvestingsbeleid op. Dit kan in de vorm van een woonvisie, participeren: stakeholders, corporaties en huurdersorganisaties Stap 2 Voorbereiden bod - Initiatief: corporatie In samenwerking met eigen huurdersorganisatie corporatie bereidt bod voor en doet een bod: Dit mag ook een gezamenlijk bod zijn van de corporaties die in een gemeente werkzaam zijn. Dit bod wordt jaarlijks herijkt. De corporatie overlegt met haar eigen huurdersorganisatie over de inhoud van het bod. Het bod is te zien als reguliere beleidsontwikkeling, waar huurders advies over uitbrengen (conform Overlegwet). Stap 3 Uitbrengen bod - Initiatief: corporatie maken van prestatieafspraken: Corporatie, gemeente en de huurdersorganisatie gaan aan de hand van het volkshuisvestingsbeleid en het bod met elkaar in gesprek over te maken prestatieafspraken. Stap 4 Prestatieafspraken - uitnodiging: corporatie In samenwerking met alle huurdersorganisaties en gemeente Evaluatie van realisatie: In mei gaan de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie met elkaar in gesprek over de uitvoering van de prestatieafspraken in het voorgaande jaar. Stap 5 Verslaglegging & verantwoording - Initiatief: corporatie Zienswijze: huurdersorganisaties en gemeente

4 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. STAPPENPLAN PRESTATIEAFSPRAKEN Stap 1 Woonvisie Gemeente Stap 2 Voorbereiden Bod Stap 3 Uitbrengen Bod Stap 4 Prestatieafspraken & evaluatie Stap 5 Verantwoording

5 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. STAPPENPLAN PRESTATIECONTRACT Stap 1 Informatiefase Om te komen tot prestatieafspraken is om nu alle beschikbare informatie op tafel te leggen. In gezamenlijkheid ordenen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie de beschikbare informatie. Dan gaat het om gegevens over: de nieuwbouwopgave, omvang van de sociale voorraad en betaalbaarheid, duurzaamheid en woonlasten, wijkvernieuwing en leefbaarheid, wonen en zorg. Per thema benoemen partijen wat al aan afspraken ligt, wat de feiten vertellen over dit onderwerp en wat dit betekent voor de te maken prestatieafspraken. Resultaat is dat partijen exact van elkaar weten wat men wil en bedoelt. Stap 2 Pijnpuntenfase De partijen gaan vervolgens samen op zoek naar de punten waarop zij overeenstemmen of eenvoudig overeenstemming kunnen bereiken. Daarbij hoort ook een overzicht van punten waarop geen overeenstemming is. Hierover zullen de onderhandelingen met name gaan. Hoe deze fase verloopt is afhankelijk van de lokale verhoudingen en dynamiek. Er is dan ook geen algemeen stappenplan hiervoor aan te geven. Het is wel van belang om zich te realiseren dat prestatieafspraken doorgaans het karakter hebben van een ‘package-deal’. Overeenstemming over bepaalde punten kan dan niet los worden gezien van overeenstemming over andere punten (vermengen van zoet en zuur). Hierdoor kunnen pijnpunten ook gladgestreken worden. Stap 3 Validatiefase Het concept-onderhandelingsresultaat zal vervolgens door de onderhandelaars voorgelegd worden aan de achterban(nen), zoals corporatiebestuur, raad van toezicht, portefeuillehouder, college van B & W, bestuur huurdersorganisatie. Een terugkoppeling naar één of meer van de bestuurders kan leiden tot een noodzakelijke heronderhandeling. Hiermee moet bij de tijdsplanning rekening gehouden worden. Indien partijen er ook dan nog niet uitkomen, is het raadzaam om de afspraken waarover het geschil gaat om te buigen tot procesafspraken. Daarmee koop je tijd en lijden de punten waarover wel overeenstemming is, niet onder de laatste pijnpunten. Stap 4 Contractfase Als de laatste pijnpunten zijn opgelost, worden de afspraken definitief opgemaakt. Hierna volgt de (feestelijke) ondertekening van het prestatiecontract. Doorgaans vindt vaststelling van prestatieafspraken plaats in het college en gaan ze ter informatie naar de raad. Bij corporaties dient de raad van toezicht akkoord te gaan en bij huurdersorganisaties de ledenvergadering (indien zij een vereniging zijn). Stap 5 Verantwoordingsfase Maak de gemaakte prestatieafspraken actief openbaar, onder andere via de websites van de partijen. Zo wordt helder welke verantwoordelijkheid iedere partij neemt. Tip: neem een disclaimer op in het bod, waarin staat dat er nog contact met huurdersorganisaties plaatsvindt bij sloop en verkoop.

6 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. STAPPENPLAN PRESTATIECONTRACT Stap 1 Informatiefase Stap 2 Pijnpuntenfase Stap 3 Validatiefase Stap 4 Contractfase Stap 5 Informeren en verantwoorden

7 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. INHOUD PRESTATIEAFSPRAKEN Activiteitenprogramma 1. Liberalisatie en verkoop. Op viercijferig postcodeniveau 2. Nieuwbouw en aankoop van woningen 3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 4. Huisvesting van specifieke groepen 5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen 6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed Volkshuisvestelijke Prioriteiten 2016 – 2019 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep 2. Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad 3. Huisvesten van urgente doelgroepen 4. Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting

8 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. SOORT AFSPRAAK ? Intentieafspraak De gemeente, de corporatie Y en de huurdersorganisatie Z, streven naar een vermindering van het aantal huisuitzettingen. Resultaatsafspraak De gemeente zet samen met corporatie Y, Welzijnorganisatie A en de Politie voor eind van het jaar 2017 een meldpunt op voor een integrale aanpak van sociale overlast Procesafspraak Om de afspraken 1 t/m 3 te kunnen monitoren, levert de corporatie Y jaarlijks per 1 januari een overzicht aan de gemeente en de huurdersorganisatie waarin is opgenomen het totaal aantal woningen in bezit, naar huurprijsklasse (op basis van actuele netto huur én streefhuur) en naar gebied en complex.

9 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. OUTPUT OF OUTCOME ? Opvallend is dat er in de huidige praktijk voornamelijk intentieafspraken worden gemaakt. In weinig gemeenten worden doelstellingen vertaald in concrete afspraken. Als dit al plaatsvindt, gaat het vaak om output- afspraken, zoals de realisatie van een aantal sociale huurwoningen. Zelden wordt het uiteindelijke effect dat bereikt moet worden omschreven, terwijl het juist om deze impact draait. In plaats van de nieuwbouwaantallen zou dan de slaagkans van de doelgroep omschreven kunnen worden. Door dit soort outcome-doelstellingen in de raamovereenkomst te formuleren, wordt de strategische waarde vergroot. Het heeft bovendien als voordeel dat de afspraken minder gevoelig worden voor externe factoren, zoals veranderingen in regelgeving en de woningmarkt. Het biedt de corporaties bovendien de ruimte om zelf invulling te geven aan de doelstellingen. In de praktische uitwerking voor de eerste twee jaar kan dit verder geconcretiseerd worden in outputindicatoren; feitelijk de wijze waarop de strategie tot uitvoering wordt gebracht.

10 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. SOORT AFSPRAAK ? Intentieafspraak Resultaatsafspraak Procesafspraak OUTPUT OR OUTCOME ?

11 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ONDERTEKENING PRESTATIECONTRACT ? Ondertekenen, gedeeltelijk of niet ondertekenen ? Huurdersorganisaties moeten hun rol in het samenwerkingsproces goed benoemen ! FB Voor- en nadelen ondertekenen prestatieafspraken, vragenrondje zaal en korte discussie ?!) Stel je vóóraf de vraag of er afspraken kunnen zijn waarvoor je geen medeverantwoordelijkheid zou willen dragen. Stel je vóóraf de vraag wat je tenminste in de afspraken opgenomen zou willen zien als je ondertekenen wil. Stel je de vraag of je bij iedere afspraak eenzelfde invloed of inbreng hebt als corporatie en gemeente. Wat is het verschil voor jouw als je tekent of niet tekent in de wetenschap dat je instemmingsrecht hebt of in ieder geval bezwaar kan maken ? Al regelt de wet niet dat huurdersorganisaties de afspraken dienen te ondertekenen. Toch kun je in het proces afspreken dat je mede ondertekent. Maar wil je als huurdersorganisatie dit? Redenen om mee te tekenen: je wordt meer gehoord ? je spreekt commitment uit naar je partners ? Redenen om niet mee te tekenen: verlies van tegenkracht op latere momenten in het proces bijvoorbeeld verdere concretisering huurverhoging, sloopplannen of woningtoewijzing ? ONDERTEKENEN VAN EEN DEEL VAN DE AFSPRAKEN ? Er zijn huurdersorganisaties die tekenen voor een deel van de onderwerpen. Zij kiezen hiervoor omdat zij niet in voldoende mate de consequenties van alle afspraken kunnen overzien, of waar ze als huurdersorganisatie geen rol spelen (bijvoorbeeld grondbeleid). Daar kun je tegenin brengen dat de prestatieafspraken een totaalkader vormen, waar iedere partij in zijn geheel achter moet staan. Gedeeltelijk tekenen kan dienen als uitweg uit een patstelling om daarmee een gang naar de geschillencommissie te voorkomen..

12 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ONDERTEKENING PRESTATIECONTRACT ? Huurdersorganisaties moeten hun rol in het samenwerkingsproces goed benoemen ! Redenen om mee te tekenen ? je wordt meer gehoord ? je spreekt commitment uit naar je partners ? Redenen om niet mee te tekenen ? verlies van tegenkracht op latere momenten in het proces ? Tekenen voor een DEEL van de afspraken?

13 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’.

14 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. SCHEMATISCH OVERZICHT CYCLUS PRESTATIEAFSPRAKEN Wat? Corporatie(s)Gemeente Huurders- organisatie ToelichtingJaar JanFebMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Corporatie stelt jaarlijks het bod op Corporatie stelt conceptbod op. Gemeente en huurdersorganisaties halen inbreng op in hun organisatie en bepalen speelruimte Opstellen conceptbod Bepalen/ ophalen inbreng en speelruimte Bepalen inbreng en speelruimte Voorleggen concept aan RvT en lokale huurdersorganisatie Voorleggen conceptbod RvT, verwerken reacties Reageren Corporatie stuurt bod op naar gemeente en huurdersorganisaties Opsturen met uitnodiging maken prestatieafspraken deadline 30 juni Bijeenkomst evaluatie prestatieafspraken en vooruitblik opgaven komende jaren Corporaties nodigen uit en versturen verantwoordingsstukken uitnodigen en sturen verantwoordingsstukken Bijeenkomstbijeenkomst Corporaties versturen jaarverslag en verslag bijeenkomst naar gemeenten en huurdersorganisaties sturen jaarverslag en verslag bijeenkomst aan gemeenten en huurdersorganisaties deadline 30 april Voorbereidingsbijeenkomst prestatieafspraken Corporatie nodigt de gemeenten uit en presenteert hoofdlijnen bod uitnodiging versturen, bijeenkomst bijeenkomst Overleg om te komen tot getekende prestatieafspraken Eerste bijeenkomst van de uitvoeringsgroep: verkennen van elkaars inzet en aanpassing bestaande afspraken bijeenkomst uitvoeringsgroep penvoerder stelt conceptafspraken op, versturen aan uitvoeringsgroep opstellen conceptafspraken contact over concept Tweede bijeenkomst uitvoeringsgroep: bespreken en vaststellen conceptafspraken vaststellen conceptafspraken Voorleggen concept aan bestuur en RvT corporatie, college B&W en bestuur huurdersorganisatie voorleggen conceptafspraken aan bestuurders en RvT voorleggen conceptafspraken aan college voorleggen conceptafspraken aan bestuur en leden Bestuurlijke bijeenkomst ter ondertekening prestatieafsprakenbestuurlijke bijeenkomst Versturen prestatieafspraken en dPi naar Autoriteit versturen prestatieafspraken en dPi deadline 14 december

15 PAUZE

16 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. REGIO HOLLAND RIJNLAND

17 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. OVERZICHT REGIO HOLLAND RIJNLAND Totaal aantal gemeenten in de regio Holland Rijnland 14 gemeenten 10 Totaal aantal huishoudens in de regio Holland Rijnland 243977 huishoudens 168.047 Het percentage verhuisbewegingen tussen gemeenten 45 % 40% Totaal aantal corporaties in de regio Holland Rijnland 28 stuks

18 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. OVERZICHT VAN GEMEENTEN BINNEN DE REGIO HOLLAND RIJNLAND MEDIO FEBRUARI 2016 Gemeente Aantal huishoudensPercentage verhuisbewegingen binnen de regio Alphen aan den Rijn 45.269 24% Hillegom 9.144 37% Kaag en Braassem 10.574 49% Katwijk 24.582 52% Leiden 65.108 37% Leiderdorp 11.845 67% Lisse 9.776 53% Nieuwkoop 10.763 40% Noordwijk 11.497 56% Noordwijkerhout 6.747 66% Oegstgeest 10.117 60% Teylingen 14.618 57% Voorschoten 10.754 50% Zoeterwoude 3.183 63%

19 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. OVERZICHT STAND VAN ZAKEN BINNEN DE REGIO HOLLAND RIJNLAND MEDIO FEBRUARI 2016 Gemeente Aantal huishoudens WoonVisieS.O. Prestatie afspraken Alphen aan den Rijn Hillegom * 45.269 9.144 X Aanwezig In ontwikkeling Aanwezig In ontwikkeling Kaag en Braassem10.574In ontwikkelingXX Katwijk24.582??? Leiden65.108Aanwezig?? Leiderdorp11.845AanwezigIn ontwikkelingGereed Lisse *9.776Aanwezig In ontwikkeling Noordwijk11.497??? Noordwijkerhout6.747??? Oegstgeest10.117Aanwezig Concept 2016 (excl. St. Mooiland) Teylingen *14.618Aanwezig In ontwikkeling Voorschoten Nieuwkoop 10.754 10.763 ? In ontwikkeling ? In ontwikkeling ? In ontwikkeling Zoeterwoude 3.183 Aanwezig ?Gereed

20 PRAKTIJKVOORBEELDEN REGIO Volkshuisvestelijke Prioriteiten 2016 – 2019 1.Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep (inclusief activiteitenprogramma 3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep) Kaag & Braassem, Zoeterwoude & Oegstgeest 2. Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad (inclusief activiteitenprogramma 5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen) Zoeterwoude & Oegstgeest 3. Huisvesten van urgente doelgroepen Kaag & Braassem, Zoeterwoude & Oegstgeest 4. Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting (inclusief activiteitenprogramma 4. Huisvesting van specifieke groepen) Kaag & Braassem, Zoeterwoude & Oegstgeest Activiteitenprogramma 1.Liberalisatie en verkoop. Op viercijferig postcodeniveau Kaag & Braassem, Zoeterwoude & Oegstgeest 2. Nieuwbouw en aankoop van woningen Zoeterwoude 6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed Zoeterwoude & Oegstgeest

21 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRAKTIJKVOORBEELDEN PRESTATIEAFSPRAKEN Gemeente Middelburg 2015 -2017 15.000 – 50.000 inwoners Gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 – 2018 15.000 – 50.000 inwoners Gemeente Eindhoven 2015 > 100.000 inwoners Gemeente Breda 2015 – 2018 > 50.000 – 100.000 inwoners

22 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. TENSLOTTE Kijk voor meer informatie en praktische ondersteuning op www.huurdershollandrijnland.nlwww.huurdershollandrijnland.nl


Download ppt "Handreiking Prestatieafspraken Samenwerken volgens de Woningwet 2015 Wat verandert er voor de huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten ?"

Verwante presentaties


Ads door Google