De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten swv passend onderwijs december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten swv passend onderwijs december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten swv passend onderwijs december 2012

2 Programma korte schets actualiteit Passend Onderwijs overzicht ‘juridische aspecten’ vragen-antwoorden-discussie-knelpunten

3 Actualiteit Passend Onderwijs 13-11: Staatsblad Minist. Regeling swv’n; AmvB’s; data ‘mijlpalen’ tripartiete-overleg: personeelsplan ondersteuning: OCW – Raden – vak-/ouderorg’s update Referentiekader Instrumentarium

4 Juridische aspecten rechtspersoon 3 vormen x 3 aansturingsmodellen = 9 varianten voor elke variant statuten-aansluitingsovereenkomst- managementstatuut/bestuursreglement stemverhoudingen- mediation- land. arbitragecie. betrokkenheid (G)MR bij inrichting rechtspersoon ( informatie)

5 Arbitragevoorziening (motie EK) Brief aan 2 e kamer 16 november 2012 (refr 449418) Permanente landelijke arbitragevoorziening Doel: beslecht geschillen tussen scholen en swv waar scholen deel van uitmaken Termijn: op korte termijn operationeel, zodat ook in fase van bestuurlijke inrichting arbitragevoorziening nog gebruikt kan worden

6 Arbitragevoorziening (motie EK) Statuten: Swv neemt besluitvormingsprocedures op, inclusief procedure te volgen bij geschillen Sectorraden ontwikkelen een model-passage, waarin wordt vastgelegd dat eventuele geschillen worden voorgelegd aan landelijke arbitragevoorziening Wettelijke verplichting als blijkt dat swv geen gebruik maken van landelijke arbitragevoorziening

7 Overige juridische aspecten MR: adviesrecht schoolondersteuningsprofiel procedure opstellen OPP: onenigheid ouders - school - bezwaar – mediation – geschillen – inrichten MR op swv-niveau (indien medewerkers)

8 Installatie en werkwijze OPR Brief Tweede Kamer 16 november 2012 (refr 449418): Belang vroegtijdige medezeggenschap: Plan, opgesteld door ouderorganisaties, LAKS en vakorganisaties, voor invulling en uitvoering van inspraak door ouders, leerling en leerkracht Centraal steunpunt medezeggenschap Accountmanagers OCW houden vinger aan de pols Samenstelling OPR: personeel en ouders van aangesloten scholen, maar niet noodzakelijk al lid van MR zijn. OPR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van het door het SWV vast te stellen Ondersteuningsplan

9 Installatie en werkwijze OPR  Rol inspectie: toezien op volwaardige rol OPR bij totstandkoming OP, o.a. nagaan of OPR heeft ingestemd.  OPR-reglement: o.a. aantal leden, wijze en organisatie van verkiezingen, zittingsduur e.d.  OPR-statuut: samenstelling, wijze en termijn beschikbaar stellen informatie, wijze van informeren van OPR van verstrekken info, faciliteiten leden, welke gevallen overleg OPR en swv  OPR-verkiezingsreglement

10 Geschillenregeling OOGO Art 18a lid 9 WPO Ondersteuningsplan pas vastgesteld als over concept OOGO heeft plaatsgevonden met gemeente(n) in regio. OOGO moet leiden tot goede afspraken en samenwerking Swv en gemeente(n) stellen hiervoor gezamenlijk een procedure op inclusief een regeling om geschillen te beslechten

11 Geschillenregeling OOGO Verschillende invullingen mogelijk: arbitrage – bindend advies – advies Er komt landelijk (door raden en VNG) een: – modelprocedure OOGO – reglement geschillencommissie oogo – instellingsregeling geschillencommssie oogo

12 Geschillenregeling OOGO Vraag naar ‘volgorde’ van voorleggen van concept-OP door swv aan gemeenten en aan OPR Mogelijk probleem: a.g.v. opgenomen wijzigingen nav commentaar van de ene partij steeds weer opnieuw met de andere partij over het dan inmiddels bijgestelde OP moeten overleggen Verstandig zou kunnen zijn de partij die de zwaarste invloed kan hebben (OPR) als laatste de definitieve instemming te vragen.


Download ppt "Juridische aspecten swv passend onderwijs december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google