De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014

2 Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie Jeugdzorg Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp Nota sturing en inrichting Wmo en jeugdzorg Besluit governance regionale taken jeugdhulp Toelichting Beleidsplan Jeugdhulp Inkoopstrategie

3 14 april 2014 Beleidsplan Jeugdhulp Doel Lokale zorgstructuur Regionale samenwerking Kwaliteit Cliëntparticipatie Monitoring op resultaten Financiën Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

4 14 april 2014 De lokale zorgstructuur jeugdhulp Wijkteams centraal Kortdurende lichte ondersteuning Verbinding wijkteams met 0 e -1 e lijn > Onderwijs / ontwikkeling Passend Onderwijs > Huisartsen Toegang tot 2 e /3 e lijn Verbinding gedwongen kader (Nota Sturing en inrichting Wmo en Jeugdhulp) Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

5 Technische briefing Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Regionale samenwerking Governance Regio Twente – kwartiermaker aan de slag Gezamenlijk uitbesteden: > Jeugdzorgplus > JB en JR > Werving pleegzorg > Crisisdienst (benodigde (spoed)hulp) > Residentiële jeugdzorg Gezamenlijk organiseren: > AMHK > Crisisdienst (melding, analyse en crisisinterventie) > Regionaal reflectiepunt > Advies en consultatiefunctie (experts) > Inkoop Wmo/Jeugdhulp

6 Vervolg Vervolg beleidsplan Jeugdhulp Advies Wmo-raad en Onderwijs 19 mei 2014 Stedelijke Commissie 26 mei 2014 Raad Vervolgproces Wmo/Jeugdhulp Besturing OZJT, 3 e kwartaal 2014 Inkoopproces Vaststelling verordeningen Wmo en Jeugdhulp, oktober 2014 Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

7 Datum: spreker: Meer informatie www.enschede.nl/zorg_en_welzijn Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

8 Inkoop van Jeugdzorg en Wmo 2015

9 Onderwerpen Regionale samenwerking van de 14 colleges Proces van inkoop Regionaal strategisch inkoopdocument Uitgangspunten voor inkoop Wat kopen we in Inkoop langs twee sporen Planning Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

10 Regionale samenwerking Jeugdzorg: delen verplicht regionaal (RTA) Samen 14: efficiënter voor aanbieders en gemeenten Regionaal strategisch inkoopdocument: van beleid naar richting voor inkoop Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

11 Proces van inkoop Marktconsultatie Strategisch inkoop document (SID) Bespreken SID met marktpartijen Vertaling SID naar inkoopbestek Aanbestedings- procedure Raam- overeenkomsten Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

12 Vastgesteld regionaal strategisch inkoopdocument De highlights: Raamovereenkomsten zonder volumegarantie 2015 overgangsjaar om te groeien naar nieuw stelsel Wel budgetafspraken geen budgetgaranties Ruimte voor nieuwe toetreders Specifiek jeugdzorg: het verlaten van hoofdaannemerschap Vaste kwaliteitseisen PGB is lokale invulling wel informatiedeling Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

13 Vastgestelde uitgangspunten inkoop Continuïteit van zorg goed borgen Goede prijs/kwaliteitverhouding Zachte landing Keuzevrijheid Transformatie en vernieuwing vanaf 2015 Inkoop gereed voor de zomerperiode Efficiënt en transparant inkoopproces Gemeentelijk inkoopbeleid (duurzaamheid, sociaal return, lokaal ondernemerschap en innovatie) Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

14 Vastgestelde uitgangspunten inkoop Huidige (wettelijke) kwaliteitseisen als uitgangspunt Streven naar eenvoud in verantwoording en verslag Inkoop onder voorbehoud vaststelling wetgeving (Wmo) en voldoende budget Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

15 Wat kopen we in Wmo: Regionaal: de huidige individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) en kortdurend verblijf Lokaal: HH Jeugdzorg: Rijk heeft bepaald dat een deel van de Jeugdwet landelijk moet worden ingekocht (= landelijk transitiearrangement) Landelijk: inkoop van zeer specialistische zorg met een landelijk werkingsgebied. VNG ontwikkelt hiervoor een programma van eisen en sluit raamovereenkomsten met verschillende partijen Regionale inkoop Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

16 Inkoop langs twee sporen Spoor 1: klanten die vallen onder het overgangsrecht Huidige klanten behouden het recht op hun indicatie tot uiterlijk -1-2016 tenzij indicatie eerder afloopt Sturing niet mogelijk op hoeveelheid ondersteuning. Wel sturing mogelijk op prijs ondersteuning Spoor 2: nieuwe klanten en klanten na herindicatie Uitgangspunt vastgesteld door de raad is resultaatgericht vormgegeven maatwerkvoorzieningen Sturen op resultaat en dus niet op inspanning en wijze waarop Vooraf resultaten, kwaliteitseisen en prijs bepalen Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

17 Inkoopplanning 23 april: in gesprek met aanbieders Mei: start inkooptraject Juni/juli: sluitingstermijn indienen offerte Vanaf juli: gunning Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

18 Toelichting tariefstelling inkoop Jeugdzorg en nieuwe Wmo

19 14 april 201419 Macrobudgetten en korting Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

20 14 april 201420 Algemene uitgangspunten Totale uitgaven moeten passen binnen door Rijk gestelde kaders Dat betekent onvermijdelijk lagere tarieven dan aanbieders nu krijgen Is voor aanbieders zware, maar geen onverwachte opgave Veel gesprekken met aanbieders gevoerd I.o.v. G32 heeft KPMG kostprijsonderzoek uitgevoerd. Binnenkort resultaten. Meenemen in tariefstelling Continuïteit voor overgangscliënt én aanbieder: evt. hogere kwaliteit tegen extra vergoeding blijft behouden Nieuwe instroom: innovatie, maatwerk, slimme arrangementen maakt efficiency en besparing mogelijk Geen volumegaranties, wel richtinggevende budgetafspraken Indien wenselijk en nodig worden aanbieders bevoorschot Definitieve budgetinformatie van Rijk beschikbaar in de a.s. Meicirculaire Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

21 14 april 201421 Toelichting tarieven Jeugdzorg Regiogemeenten Twente “nadeelgemeenten”. Feitelijk tekort is 10% In het Regionaal Transitiearrangement (RTA) 2013 is aan aanbieders al aangeven dat de Regio een korting doorvoert van 10% Rijk voert korting op het macrobudget in 2016 en 2017 op tot circa 15% Deze korting wordt doorgezet naar aanbieders Hoe dat er precies uitziet is, wordt bekend in 2015 en afhankelijk van definitieve macrobudgetten, volumeontwikkeling, risico-ontwikkeling, etc. Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

22 14 april 201422 Toelichting tarieven Wmo Macrokorting bedraagt 25% Voor huidige cliënten behouden wij de huidige zorgproducten tegen een 25% lager tarief Voor nieuwe cliënten ontwikkelen wij zgn. maatwerkvoorzieningen. Resultaat staat voorop Aanbieders krijgen hiervoor per maatwerkvoorziening een gebundelde vaste trajectprijs. Vrijheid voor professional om daarbinnen de best passende zorg zo efficiënt mogelijk te leveren Wmo 2015 nog niet behandeld in de Tweede en Eerste Kamer Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

23 14 april 201423 Risico’s Persoonsgebonden budget Volumeontwikkeling, macrobudget, verdeelmodel Compensatie voor uitvoeringskosten Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces

24 14 april 201424 Risico’s – compensatie Compensatie Rijk 200 mln voor zachte landing 2015. Aandeel Enschede is circa 2 mln (1%) Deze middelen zijn nodig ter afdekking van de onderkende risico’s Tevens stevige G32-lobby gaande om extra middelen 2015. Inzet is 300 mln Technische briefing Wmo/Jeugdhulp - beleidsplan Jeugdhulp / inkoopproces


Download ppt "Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google