De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang transitie Juni 2014. 2 Inhoud Wettelijk kader: jeugdwet Financieel kader: macrobudget Transitieautoriteit Jeugd Stand van zaken implementatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang transitie Juni 2014. 2 Inhoud Wettelijk kader: jeugdwet Financieel kader: macrobudget Transitieautoriteit Jeugd Stand van zaken implementatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang transitie Juni 2014

2 2 Inhoud Wettelijk kader: jeugdwet Financieel kader: macrobudget Transitieautoriteit Jeugd Stand van zaken implementatie: Transitiemonitor en TSJ rapportage Ondersteuning Brede transitiecommissie sociaal domein 202 dagen tot de nieuwe Jeugdwet

3 3 Inhoud Wettelijk kader: jeugdwet Financieel kader: macrobudget Transitieautoriteit Jeugd Stand van zaken implementatie: Focuslijst en Transitiemonitor Ondersteuning

4 Wettelijk kader: jeugdwet Wet gepubliceerd in Staatsblad op 14 maart jl. Treedt per 1 januari 2015 in werking. Aantal bepalingen zijn direct in werking getreden. De volgende stappen moeten nog gezet worden: Invoeringswet Jeugdwet (op het punt naar de Tweede Kamer gezonden te worden); Besluit Jeugdwet (op het punt naar de Ministerraad gezonden te worden); Regeling Jeugdwet 4

5 Financieel kader: Meicirculaire 5

6 Financieel kader: macrobudget Garantie voor 95% van budget december 2013 voor 2015 Meicirculaire 2015: definitieve budgetten 2015 bekend op basis van historisch verdeelmodel  Macrobudget: € 3868 miljoen  9,5% hoger dan in december 2013  70 gemeenten recht op 95%-garantie t.o.v. voorlopig budget in december 2013 (verschuiving €17 mln.)  Voornamelijk kleine gemeenten (gemiddeld 20.000 inwoners)  Objectief verdeelmodel : December 2014 Woonplaatsbeginsel in april geoperationaliseerd 6

7 Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) Gestart op 1 april Zorgt er indien nodig voor dat gemeenten en organisaties tot inkoopafspraken komen die: de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat functies die niet gemist kunnen worden verdwijnen bij de transitie Op basis van specifieke meldingen van organisaties: bemiddelt tussen en adviseert aan gemeenten en instellingen adviseert eventueel staatssecretarissen over te nemen bestuurlijke maatregelen www.transitieautoriteitjeugd.nl 7

8 Focus transitie implementatie in 2014 1.Zorgcontinuïteit is gewaarborgd en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is ingekocht; er zijn afspraken met bovenregionale aanbieders 2.Toegang is op orde: gemeenten hebben een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor jeugd georganiseerd. Zowel deskundigheid als mandaten van de professionals zijn geregeld. Hiertoe behoort ook crisiszorg: van zorgmelding tot 24-uurs opvang. 3.De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door a) afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming b) afspraken met gecertificeerde instellingen en c) de koppeling met CORV. Werkprocessen moeten hierop worden ingericht. 4. Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over regionale samenwerking en de regionale inkooporganisatie staat en functioneert. 8

9 Focus transitie implementatie in 2014 5.Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis beschikbaar 6.Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en privacy tussen de verschillende ketenpartners. 7.De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente. 8. De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ en specifiek het deel PGB daarin. 9. Het AMHK is ingericht. 10. Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014 goedgekeurd door de raad. 9

10 Stand van zaken implementatie Transitie-monitor jeugd 79% gemeenten heeft monitor ingevuld Monitor op focuslijst (wat op 1 januari 2015 echt gerealiseerd moet zijn) 10

11 Uitkomsten T-monitor Fryslan 11

12 Uitkomsten Monitor Fryslan -Wat valt op? -Vraag 5b: veel rood geen risicoanalyse -Vraag 9 : veel rood keuze bekostigingsystematiek -Vraag 10c/16f en 11: groen: bekendheid verantwoordelijkheid crisisdienst / inzicht in relatie sociaal domein -14 a: groen/oranje : afspraken budget zorgaanbieders -16a: groen:helder beeld inrichting toegang -16h: oranje/rood: route zorgmeldingen politie -16j: groen: inrichting AMHK 17f: oranje; inkooproces GGZ 18b: veel oranje: regionale inkoop -19a: oranje/rood: afspraken met Raad voor de kinderbescherming 19g : oranje/ rood : werkprocessen CORV -21a: oranje / rood processtappen privacy -21b: groen: opnemen CBS in contracten aanbieders Meer grijs naarmate inrichtingskeuzes concreter moeten worden. 12

13 Ondersteuning gemeenten Door het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) OTD@VNG.nl -Vraagbaak : op het terrein van zorg, jeugd en participatie: toegang, specialistische zorg, financiering en inkoop, raam- en modelcontracten, declaraties. Juridische vragen over contractsamenwerking en/of centrumgemeente constructies, gemeenschappelijke regelingen. Vragen over informatievoorziening: beschikbaarheid en ontsluiting van informatie, sturingsinformatie, CORV, monitoring, verantwoordingsinformatie Hulp ter plekke; biedt adviseurs aan die voor een korte periode uw organisatie ter plekke bijstaan als het gaat om kennisoverdracht en procesondersteuning. U kunt bijvoorbeeld terecht voor: Ondersteuning bij het inkopen van zorg, het inrichten van een AMHK of het maken van afspraken met andere overheden. Faciliteren van bestuurlijke tafels / rondetafels met regionale partners, onderwijsinstellingen zorgverzekeraars of andere veldpartijen. Procesondersteuning bij de contractering van zorg. 13


Download ppt "Voortgang transitie Juni 2014. 2 Inhoud Wettelijk kader: jeugdwet Financieel kader: macrobudget Transitieautoriteit Jeugd Stand van zaken implementatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google