De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 3 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 3 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar tjolina.proost@vng.nl Donderdag 3 december 2015

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Opening & mededelingen Stand in het land o Terugkoppeling GI verkenningsgroep o Onderzoeken Kwaliteit Veilig Thuis door Inspectie Jeugdzorg o Gedragslijn verantwoordelijkheid toezicht jeugddomein o Afbakeningsvraagstukken o Adolescentenstrafrecht & Jeugdwet o Landelijk expertiseteam Jeugdbescherming 

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma II Innovatieve inkoop o.l.v. Grietje Kalfsbeek Landelijke bovenregionale coördinatie o.l.v. Anne Derksen/Astrid Jansen Rondvraag Sluiting & aansluitend verzorgde lunch

4 Opening & mededelingen

5 Stand in het land Astrid Jansen VNG projectleider Jeugd

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stand in het land o Terugkoppeling GI verkenningsgroep o Onderzoeken Kwaliteit Veilig Thuis door Inspectie Jeugdzorg o Gedragslijn verantwoordelijkheid toezicht jeugddomein o Afbakeningsvraagstukken o Adolescentenstrafrecht & Jeugdwet o Landelijk expertiseteam Jeugdbescherming

7 Innovatieve inkoop Grietje Kalfsbeek Directeur RIGG

8 Inkoop Jeugdhulp 2016

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Groninger Functioneel model Een product om ( samen) trots op te zijn Beweging naar voren Eigen kracht versterken, Waar mogelijk lichte hulp, waar nodig snel intensieve hulp. En niet langer dan nodig Dus een investering aan beide kanten, aan de “voorkant” in de Toegang naar jeugdhulp En aan de “achterkant” in intensieve hulp

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat willen we bereiken? Dat al onze kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien! Vernieuwde hulp (Transformatie) in de inkoop verankeren Dat aanbieders gaan samenwerken Zorginfrastructuur en jeugdhulp garanderen Flexibiliteit in inkoop om te kunnen schuiven in budget als de vraag verandert Ruimte voor nieuwe en lokale aanbieders Kwaliteit van hulpaanbod Zeggenschap over de hulp in de basisteams Binnen het beschikbare budget blijven

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Belangen van partijen Gemeenten willen flexibiliteit in aanbod en garantie van levering Aanbieders willen zekerheid (vaste kosten en voortbestaan) en flexibiliteit (zij die geen of te klein contract hebben) Jeugd en ouders willen flexibiliteit (hun vraag is niet te sturen) en zekerheid (garantie van hulp) Daarom streven we naar een verantwoord, zo klein mogelijk, vast deel en zo groot mogelijke flexibiliteit

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat waren onze verplichtingen? Europese aanbesteding Inzichtelijk en transparant proces Objectieve criteria voor af- of toewijzing middelen Binnen gestelde termijnen Binnen het budget aanbesteden Voldoende hulp bieden voor kinderen die het nodig hebben

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe bereiken we vernieuwing en samenwerking? Transformatie resultaten inkopen Aanbieders vragen om gezamenlijk aanbod te doen en zo integrale trajecten inkopen Kwaliteit voorop stellen; Toegevoegde Waarde van een product te laten beschrijven (in plaats van producten). Eisen stellen in de gunningsfase waar uitvoering aan moet voldoen.

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toegevoegde waarde Is selectie op kwaliteit Wat is de toegevoegde waarde van het product of van een integraal traject voor de jeugdige of gezin (cliënt) en voor de gemeente (afnemer)? Dit vraagt om creatieve oplossingen en om samenwerking tussen de verschillende domeinen Betekent dat het aanbod nu vraaggericht wordt, was aanbodgericht. De beloofde toegevoegde waarde is getoetst en het oordeel bepaalt de consequenties voor de (inkoop) gunning van 2017.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe bereiken we zorggarantie en toch flexibiliteit? Het contract opsplitsen in een vast deel, een (flexibel) garantiedeel en een variabel deel. Het vaste deel is voor administratie en verantwoording Het (flexibel) garantiedeel voor een deel zekerheid aan de kant van de aanbieders en van ons. Met het variabele deel kunnen we lokale invulling mogelijk maken Hiermee kunnen we de vraag het volume laten bepalen in plaats van alles van tevoren vast zetten

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vast en variabel en Toegevoegde waarde Vast, flexibele garantie en variabel Vast is voor iedereen die als contractpartner wordt geselecteerd (voor basistaken als administratie en verantwoording) Flexibele Garantie om garantie af te geven voor zorgaanbieders en gemeenten. Garantie van zorginfrastructuur. Flexibel omdat het per jaar afhankelijk is van de resultaten. Variabel deel is deel tussen gemeenten en (lokale) aanbieders. Geeft gemeenten grote ruimte voor invulling basis(en flexibele) ondersteuning. Garantie voor aanbieders is 0 op dit deel.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitgangspunten inkoop 2016/17 Inkoop voor 2 jaar met een moment van bezinning en inspelen op veranderende vraag en toetsen van beloofde toegevoegde waarde. 1 jaar contract met optie voor verlenging. Naast enkelvoudig hulpaanbod ook integrale trajecten in het kader van de transformatie opdrachten Bij samenwerking, dan één contractpartner Invloed van gemeenten op vier momenten:  Vooraf bij inventarisatie wensen  Tijdens beoordeling biedingen in selectiefase  Tijdens beoordeling biedingen in gunningsfase  Na de gunning bij de invulling van het variabele deel in basisteams en flexibele ondersteuning

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beoordeling van kwaliteit Kwaliteit beoordeeld door toegevoegde waarde en achteraf beoordelen of de beloofde TW er was. Bij veranderende vraag naar een bepaald product > flexibel aanbod om daarop in te kunnen spelen. Te veel aanbod in het garantiedeel maakt inspelen op veranderende vraag moeilijker. Combinaties ook mogelijk, bijvoorbeeld:  Pleegzorg, bepaald volume in garantie deel; in variabele deel vernieuwde vormen van pleegzorg (netwerk en weekend pleegzorg) en preventieve jeugdbescherming  Zo hebben we meerdere transformatiedoelen in combinatie ingekocht.

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbeelden van hulp in het variabel deel Variabel Ambulante Jeugd GGZ en Jeugdhulp Deel van de preventieve jeugdbescherming Toegangsexpertise vanuit aanbieders (m.u.v. van GGD formatie) Percentage van het vernieuwde aanbod dat voortvloeit uit de transformatiedoelen. Om te toetsen of dit aanbod voldoet aan de vraag. In 2017 kan dit percentage dan eventueel naar garantie. Zorgboerderijen en gezinshuisconstructies Deskundigheid in expertpool EED (dyslexie) hulp tot in convenant vastgelegd maximum

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hulp in garantiedeel Langdurige specialistische ambulante hulp en begeleiding Specialistische jeugd ggz en jeugdhulp Jeugdbescherming (OTS, Voogdij) en Jeugdreclassering en deel preventieve JB Basisdeel pleegzorg Specialistische jeugdhulp met verblijf Specialistische daghulp

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat heeft het opgeleverd ? Selectiefase: 148 potentiele jeugdhulp aanbieders en 39 potentiele contractpartners. Selectiefase: aanbod van 300 verschillende jeugdhulpproducten Uit die 300 producten is een gemene deler gehaald en zijn producten samengevoegd waardoor: opbrengst: 80 producten Deze 80 producten bestaan uit zogenaamde ‘platte producten’, is enkelvoudig hulpaanbod en uit samengestelde producten, vernieuwde producten en integrale producten.

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg Deze 80 producten hebben we in een zogenaamd bestek beschreven en in de 2e fase van de aanbesteding in de markt gezet. Deze tweede fase heet de gunningsfase. De naam zegt het al, aan de hand van de biedingen die we in deze fase hebben gekregen moeten we de aanbieders hun producten ‘gunnen’ De voorlopige gunning heeft maandag 30 november plaatsgevonden.

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De Keuzes Financieel/bedrijfsmatig: Het aandeel PGB/ZIN bepalen Het aandeel reserve bepalen in het jeugdhulpbudget. De verdeling van budget op basis van gebruik 2015 met in acht neming van de trends of de Rijkskorting generiek toepassen op budget 2015 Garantie of flexibiliteit afhankelijk laten zijn van type jeugdhulp/product De bandbreedte vaststellen voor de mate van zekerheid (garantiedeel) en flexibiliteit (variabel deel).

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overige keuzes Bedrijfsvoering: Risicomanagement bij grote aanbieders met veel onderaannemers Administratie: De eis aan de contractpartners is om te administreren in ons systeem van Suite4jeugd en volgens de (nieuwe) Groninger productenlijst. Dat stelt eisen aan onze eigen administratie Hoeveel ruimte bieden we hen en ons zelf?

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vervolg Garantie/variabel deel Voordeel variabel deel voor gemeenten is dat alleen betaald wordt bij afname Voordeel garantiedeel is dat levering gegarandeerd is Per type product is inhoudelijke afweging nodig (hoe gewenst/schaars en broodnodig is het en zijn er alternatieven?) Daarnaast is het van belang om een bepaalde infrastructuur in stand te houden bij de aanbieders zoals in het RTA is afgesproken. Macro percentage bepalen als uitgangspunt is mogelijk

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verschil 2015 en 2016 Op dit moment hebben de aanbieders 100% garantie. Budget wordt nu achteraf aangevuld of teruggehaald op basis van productiecijfers In variabel deel is geen garantie voor budget voor de aanbieders, alleen bij afname Variabel deel betekent wel flexibiliteit In variabel deel is ook geen garantie voor ons als afnemer. Geen garantie op levering Er is geen plafond per aanbieder, wel per productgroep. Betekent financieel risico voor gemeenten en doet beroep op sturing van de Toegang (rem en goedkopere ‘lichtere’ alternatieven)

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De markt en wij zelf Wat we hebben geconstateerd: de markt is nog onvolwassen aan beide kanten de cultuur van de aanbieders verschilt en door deze aanbesteding zijn ze (gedwongen) gaan samenwerken aanbesteden is nieuw voor deze markt. de randvoorwaarden voor succes van het nieuwe systeem bij zowel gemeenten en aanbieders nog onvoldoende op orde. Bijvoorbeeld het berichtenverkeer en de kwaliteit van de Toegang

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De markt en wijzelf II Ook instroom van huisartsen nu nog onbeheersbaar Dit nieuwe systeem vraagt om enorme inspanning aan beide kanten om het geïmplementeerd te krijgen. Kost tijd en geld Dit nieuwe systeem vraagt om adequate monitoring om het leereffect zoals wij dat met elkaar beoogden te doen slagen. Dit systeem vraagt om sturing op inhoud en op prijs vanuit de basisteams. Sturen op adequate hulp met inzicht in wat deze hulp kost.

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen, reacties en discussie

30 Landelijke bovenregionale coördinatie Astrid Jansen & Anne Derksen VNG team Jeugd

31 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

32 Wat als we niets doen?

33 Rondvraag

34 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Andere belangrijke data 10 december: subcommissie Jeugd 15 december: Cockpit & werkgroep gemeenten-branches 16 december: expertmeeting omgaan met richtlijnen 17 december: Jeugdhulp in kleine kernen

35 Sluiting & netwerk lunch


Download ppt "J42 netwerkbijeenkomst Vragen? Mail naar Donderdag 3 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google