De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ

2 Landelijke afspraak Inkoop Jeugd-GGZ
Algemeen Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Waarom: “In stand houden landelijke structuren”? Toelichting Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ, met zes “Werkstromen” Concreet: DBC structuur jeugd ism NZa en DBC Onderhoud Declaratieverkeer 1

3 Stip op de horizon Na aanvaarding Jeugdwet in de Tweede en Eerste Kamers is duidelijk: Jeugd-GGZ moet onderdeel gaan vormen van het integrale systeem van de jeugdhulp Evenwicht zoeken tussen: enerzijds de “zachte landing”: een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit, beperking frictie en behoud van een goede infrastructuur voor de Jeugd-GGZ gegarandeerd moeten worden anderzijds zekerstellen dat wel de benodigde stappen worden gezet in de richting van de noodzakelijke innovatie van de zorg voor de jeugd. Dit zal vermoedelijk een aantal jaren gaan vergen en een meerjarige “transformatiestrategie” vragen van gemeenten 2

4 Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars
Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair eindverantwoordelijk voor de inkoop van de totale Jeugd-GGZ vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de Jeugd-GGZ in 2014 moet starten Verzekeraars en gemeenten werken in de periode samen aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en zorgverzekeraars vormt hier een belangrijk element Tijdelijk worden enkele bestaande, landelijke structuren behouden, om verder bij te dragen aan de ‘zachte landing’ Om dit te stimuleren starten gemeenten een ondersteuningsprogramma onder regie van de gemeenten/VNG, en met medewerking van verzekeraars 3

5 Waarom eigenlijk: “Tijdelijk in stand houden landelijke structuren”?
Vanwege de complexe overheveling blijven enkele landelijke structuren maximaal 3 jaar in stand. Dit is tijdelijk omdat we intussen zoeken naar goede alternatieven. Voorlopig biedt de bestaande structuur houvast op administratief gebied en op de techniek van contractering. Hiermee nemen we voor bovenregionale en landelijke zorgaanbieders een grote zorg weg. Daarnaast is het voordeel is dat gemeenten zich eerst kunnen focussen op de inhoudelijke contractering. 3

6 En wat wordt bedoeld met “landelijke structuren”?
De hoofdstructuur voor de bekostiging en prestaties zoals die nu in de GGZ is ingevoerd. Deze hoofdstructuur bestaat uit generieke financiering voor basiszorg, zorgzwaarte bekostiging voor de generalistische basis GGZ en de DBC’s voor de specialistische GGZ. Gemeenten kunnen zich bij de contractering baseren op maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Gemeenten gaan met hun administratie en facturatie aansluiten op de bestaande landelijke structuur (Vecozo). 3

7 Doelstelling Ondersteuningsprogramma
Hoger maatschappelijk doel: garanderen zorgcontinuïteit en zorgen voor zachte landing met ruimte voor transformatie Doelstelling Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ: Het in samenspraak met gemeenten aanbieden van vormen van kennis, instrumenten en ondersteuning op het gebied van de inkoop van Jeugd-GGZ waarvan het voor gemeenten beter en efficiënter is deze gezamenlijk te ontwikkelen, gedurende een periode van vier jaar (2014 – 2017)’. Ondersteuningsprogramma dus bedoeld om gemeenten te helpen “zorgen dat het goedkomt” 4

8 Ondersteuning gemeenten Masterclasses Jeugd-GGZ
Stroom Kennisoverdracht & Opleiding Ondersteuningsprogramma Stroom Handreikingen, Modellen en Instrumenten FAQ’s Transitiebureau Inhoudelijke kennis Jeugd-GGZ en hoe koop je het in? (Kwantitatieve) basisinformatie over historische patiëntstromen en kosten Vektis-cijfers (wordt landelijk gewerkt aan nieuwe cijfers) Overleg met eigen zorgaanbieders Max 40 adviesuren van zorgverzekeraar: Zorgaanbieder-specifieke kennis & advisering Beleidsthema-specifieke kennis & advisering Beperkt aantal gerichte vragen Regiospecifieke marktkennis over Jeugd-GGZ Overige informatiebehoeften Melden bij het Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ via

9 DBC release Jeugd Proces:
DBC Onderhoud adviseert VNG over productstructuur jeugd Parallel aan release GGZ 18+ ook een release : spelregels en – validatieregels Op basis van wensen van aanbieders én gemeenten Publicatie tegelijk met besluitvorming NZa voor 18+ Belangrijkste aanpassingen in advies: Woonplaatsbeginsel 11 beroepen (in ICT) mogelijk als hoofdbehandelaar Nieuw: consultatie en zorgcoördinatie Vereenvoudiging registratie systeemcontacten VZO-eis versoepeling Sluiting DBC bij 18 jaar 1

10 Declaratieverkeer Advies: Gemeenten kunnen aansluiten op Vecozo
Declaratieproces blijft daarmee in stand Beperkte aanpassing E/I-standaard nodig 1


Download ppt "Ondersteuning inkoop Jeugd-GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google