De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten Masterclass inkoop Jeugd-GGZ Dag 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten Masterclass inkoop Jeugd-GGZ Dag 2."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten Masterclass inkoop Jeugd-GGZ Dag 2

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat gaan we doen? 1.Kansen opdrachtgeverschap in Jeugd-GGZ 2.Perspectief vanuit een zorgaanbieder 3.Opdrachtgeverschap van Jeugd-GGZ 4.Beleid: wat wil ik eigenlijk bereiken? 5.Inkoopstrategie 6.Differentiëren tussen zorgaanbieders 7.Specificeren 8.Het contract

3 1. Kansen opdrachtgeverschap Jeugd-GGZ Een vergelijking tussen het stelsel ZVW en Jeugdwet

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zorginkoop door de zorgverzekeraar Invullen van beleid Organiseren van de levering Relatie met aanbieder(s) Denken Gebruiken Kopen Oude Stelsel!

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zorginkoop door de zorgverzekeraar Landelijk beleid Complex productenaanbod Relatie met aanbieder(s) AWBZ en Zvw Invullen beleid Toegang Organiseren levering Hechte relatie NZa bepaalt speelveld Wet bepaalt wat in te kopen

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap Jeugd-GGZ Invullen van beleid Organiseren van de levering relatie met aanbieder(s) Kopen Denken Gebruiken Nieuwe Stelsel!

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zachte landing Jeugd-GGZ Invullen van beleid Organiseren van de levering relatie met aanbieder(s) Kopen Denken Gebruiken Jeugdwet Toegang Productenaanbod cf NZa besluiten RTA Ondersteunings- programma VNG

8 3. Opdrachtgeverschap Jeugd-GGZ

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Globale plateauplanning Jeugd-GGZ

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zorginkoopfunctie Verrichten 9. Domein Contracteringsproces 7. Domeinbeleid en Kaderstelling 4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence 5. Zorginkoop Infrastructuur Richten Denken Inrichten 1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling 3. Zorginkoop Besturing en Structuur 10. Domein Contractmanagement 11. Domein Verrichting, declaratie en facturatie 12. Domein Kwaliteitsbewaking en controle Kopen Gebruiken 6. Zorginkoop Portfoliomanagement 8. Domein Ontwikkelen prestaties en tarieven Processen die moeten worden ingevuld op het niveau van individuele zorginkoopdomeinen: • jGGZ • Jeugdzorg Plus • Etc. Processen die moeten worden ingevuld op het niveau van individuele zorginkoopdomeinen: • jGGZ • Jeugdzorg Plus • Etc. Processen die door gemeenten op een hoger niveau (dan het domein) kunnen worden ingevuld Vormt de verbinding Jeugd-GGZ is één van de ‘domeinen’ waarop de gemeente zorg inkoopt

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Zorginkoop Infrastructuur 6. Zorginkoop Portfoliomanagement Boven- regionaal (N=5-25) Boven- regionaal (N=5-25) Regionaal (N=41) Regionaal (N=41) Gemeen- telijk (N=403) Gemeen- telijk (N=403) Landelijk (N=1) Landelijk (N=1) 9. Domein Contracteringsproces 7. Domeinbeleid en Kaderstelling 10. Domein Contractmanagement 11. Domein Verrichting, decl&facturatie 12. Domein Kwaliteitsbewaking en controle 8. Domein Ontwikkelen prestaties & tarieven Zorginkoopfunctie 4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence 1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling 3. Zorginkoop Besturing en Structuur

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Zorginkoop Infrastructuur 6. Zorginkoop Portfoliomanagement Boven- regionaal (N=5-25) Boven- regionaal (N=5-25) Regionaal (N=41) Regionaal (N=41) Gemeen- telijk (N=403) Gemeen- telijk (N=403) Landelijk (N=1) Landelijk (N=1) 9. Domein Contracteringsproces 7. Domeinbeleid en Kaderstelling 10. Domein Contractmanagement 11. Domein Verrichting, decl&facturatie 12. Domein Kwaliteitsbewaking en controle 8. Domein Ontwikkelen prestaties & tarieven Zorginkoopfunctie 4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence 1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling 3. Zorginkoop Besturing en Structuur

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Een pad naar 2015 Contractering Vaststellen beleid Transitiefase januari 2014 juli Uitwerken beleid (verordening, etc) maart oktober januari 2015 Implementatie contract Contractmanagement Voorbereiding interne organisatie Advies zorgverzekeraar

14 4. Beleid: Wat wil ik eigenlijk bereiken?.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Van beleid naar inkoop

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten •Contractering is het sluitstuk van de voorbereiding •Inkoopstrategie in lijn met beleid Vertalen van beleid naar contract Invullen beleid Keuzevrijheid Invulling transformatie PGB / zorg in natura Toegang Organiseren levering Toegang Cliënt, wijk, gemeente Preventie Integraliteit en samenwerking Inrichten relatie met aanbieder(s) Rolverdeling gemeente / aanbieder Contractering (inkoop/subsidie) Sturing (kwaliteit, geld, innovatie, etc.) Vorm van bekostiging

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beleidkeuzes 1.Wie komt in aanmerking voor ondersteuning en wie niet? 2.Welke voorzieningen biedt de gemeente? 3.Wat is het budget? Cliënt met hulpvraag Vindplaats/intake Verkenning hulpvraag Ondersteuningsplan Eigen kracht Algemene voorziening Indiv. maatwerk voorz. Toeleiding naar ondersteuningsaanbod Algemeen voorz. 1 Algemeen voorz. 2 Algemeen voorz. 3 Maatwerkvoorz. 1 Maatwerk voorz.2 Maatwerk voorz.3 Start levering Coördinatie / casemanagement Facturatie / verantwoording / monitoring Herindicatie beschikking

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aantal onderwerpen zijn al vastgelegd Lange termijn: •Jeugdwet: “dichtbij”, “preventie”…… •Medische verwijzers naar J-GGZ •Bestuurlijk akkoord Korte termijn: •RTA: continuïteit van zorg, budgetgaranties •Ondersteuning door zorgverzekeraars

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voor nieuwe jeugd: •Welk deel van het budget zet je in voor J-GGZ (bezuiniging en PGB) •Vormgeving toegang •Verschuiving van Jeugd-GGZ naar jeugdhulp •Samenwerking belangrijke verwijzers huisarts/POH-GGZ •Jeugd GGZ: vrij toegankelijk of na beschikking •Keuzevrijheid •Bestaande prestaties en welke nieuwe dienstverlening (hoe te formuleren) •Jeugdige die 18 jaar wordt Maar nog steeds veel keuzes te maken

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voor wie doe je het eigenlijk? Zorgvraag Continuïteit: Hoeveel jeugdigen in zorg Bron: RTA (lijst huidige zorgaanbieders), cliënten pas bekend per 1-1-2015 (woonplaatsbeginsel) Nieuwe cliënten: prognose zorgbehoefte Bron: productiegegevens aanbieders, kennis en sturing door zorgverzekeraars, literatuur, patiëntorganisaties, wachtlijsten.

21 5. Inkoopstrategie

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoopstrategie: Keuzes en consequenties Definitie en afbakening van datgene wat ingekocht wordt is een vrije keuze van de gemeente!! Dit heeft vergaande consequenties: • Het bepaalt de markt van de potentiële aanbieders • En daarmee de (soort en aantal) spelers op die markt • En de concurrentieverhoudingen • En de invloed van ontwikkelingen

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regelgeving geeft veel ruimte •Neigt sterk naar privaatrechtelijke overeenkomst, maar subsidievorm is niet uitgesloten •Is een zogenaamde 2B-dienst: slechts achteraf de gunning bekendmaken •Eigen inkoopbeleid van gemeenten?

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Subsidie of inkoop? •Onderscheid is niet heel nauwkeurig te maken •Criteria voor inkoop: •Is sprake van een markt; •Is sprake van een afdwingbare prestatie (subsidie kun je terugvorderen, bij inkoopovereenkomst meer mogelijkheden om resultaat af te dwingen); •Ligt het initiatief bij de opdrachtgever; •Beide zijn een overheidopdracht en dus voldoen aan Europese aanbestedingsrichtlijnen

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten •Concurrentieprikkel; alle aanbieders een contract of anders? •Aantal zorgaanbieders of kiezen? •Wel of geen raamcontract? •Duur van de overeenkomst (1 jaar of langer, verlengingsopties)? •Soort inkoopprocedure/inkoopmodel? Afwegingen voor de inkoopstrategie

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overwegingen in keuze inkoopmodel •Afstand tussen gemeente en markt •Aantal te contracteren partijen •Mogelijkheid sturen op kwaliteit of prijs •Mogelijkheid om gebruik te maken van concurrentie tussen zorgaanbieders (tijdens en/of na het inkooptraject) Inkoopmodel is een middel! Denk na over welke prikkels je wilt aanbrengen.

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Enkele veel gebruikte modellen Zeeuws model: (bekend van hulp bij het huishouden, soort raamovereenkomst) •iedereen een contract •vast tarief, eenduidige kwaliteitseisen Bestuurlijk aanbesteden •Met beperkt aantal aanbieders samen randvoorwaarden ontwikkelen. Dialoogmodel: (bekend van de hulp bij het huishouden) •in overleg met elkaar inhoud en voorwaarden samenstellen •één of enkele aanbieders (al of niet concurrentie) Eén op één contract: •met één aanbieder alles regelen (lijkt op subsidievorm, maar dan in overeenkomst gevat) •geen concurrentie Afspraak per cliënt: •bij kleine aantallen cliënten •pas per (groepje van) cliënt(en) afspraak maken met aanbieder

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatiebehoefte gemeenten Inhoudelijke kennis Jeugd-GGZ en hoe koop je het in? (Kwantitatieve) basisinformatie over historische patiëntstromen en kosten Regiospecifieke marktkennis over Jeugd-GGZ 1.Masterclasses Jeugd-GGZ 2.Stroom Kennisoverdracht & Opleiding Ondersteuningsprogramma 3.Stroom Handreikingen, Modellen en Instrumenten 4.FAQ’s Transitiebureau 1.Vektis-cijfers (wordt landelijk gewerkt aan nieuwe cijfers) 2.Overleg met eigen zorgaanbieders Overige informatiebehoeften 1.Max 40 adviesuren van zorgverzekeraar: •Zorgaanbieder-specifieke kennis & advisering •Beleidsthema-specifieke kennis & advisering •Beperkt aantal gerichte vragen Melden bij het Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ via OTD@vng.nlOTD@vng.nl

29 6. Differentiëren tussen zorgaanbieders: waarom en hoe?

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De essentie van differentiëren •Niet iedere aanbieder is even belangrijk. Naarmate een aanbieder meer bijdraagt (dan wel potentieel kan bijdragen) aan het beleid van de gemeente, des te belangrijker is deze aanbieder (meer toegevoegde waarde leveren) •Wanneer we het hebben over ‘partnership’ dan bedoelen we doorgaans de meest belangrijke leveranciers •Differentiëren in soorten aanbieders betekent differentiëren in het managen van de relatie (ook wel genoemd: regievoering, relatiebeheer of leveranciers- en contractmanagement)

31 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Er zijn veel aanbieders!

32 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Source: Future Purchasing, met aanpassingen Marktaandeel Rest (80) Doorbraak partners (c 2-4) Ontwikkel partners (c 5-10) Prestatie partners (10-15) Inkoop focus 1 Doorbraakpartners  Partijen die essentieel zijn voor de business  Samenwerkingsinitiatieven hebben een enorme impact op kwaliteit en de uitgaven van het sociaal domein  Bron van inzicht en informatie als het gaat om de bedrijfsvoering 2 Ontwikkelpartners  Voorkeurspositie als het gaat om investeringen in vernieuwing  De gemeente runt hier speciale programma’s om kostenvoordelen en kwaliteitsvoordelen te behalen Prestatiepartners  Deze worden door de gemeente permanent scherp gehouden door monitoring en vergelijkingen 3 De rest  Afhandelen en geen aandacht 4 1 2 3 4

33 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe differentieer je in de relatie? Differentiëren in relaties kan op de volgende gebieden: •Frequentie van overleg •Niveau van overleg (wordt strategischer naarmate aanbieders belangrijker zijn) •Focus (wordt meer lange termijn naarmate aanbieders belangrijker zijn) •Bijdrage aan investeringen en speciale programma’s •Wijze van monitoren •Delen van inzicht en informatie •Etc Maar ook wijze van inkopen!

34 7. Specificeren Beschrijving dienstverlening Jeugd-GGZ in contracten •Zachte landing: aansluiten huidige systematiek •Aansluiten bij beoogde proces •Op welk niveau specificeren?

35 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zachte landing •Producten Jeugd-GGZ: DBC’s en Generalistische BasisGGZ •Aanpassingen specifiek voor jeugd (w.o. consultatie) •Tarief voor jeugd: tariefbesluit NZa 18+ •Vecozo portaal voor declaratieverkeer •Doorlopende DBC’s: 2015 deel wordt gefactureerd aan gemeente obv tarieven 2014

36 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Zorgproces als startpunt Hoe doorloopt de jeugdige zijn/haar zorgproces? •Hoe vindt jeugdige zijn weg? •Wie bepaalt wat passende zorg is? •Hoe wordt aanbieder gekozen? •Melding in zorg •Beschikkingproces (administratief) •Wachtlijst bij aanbieder •Einde zorg/ afspraken over nazorg “Toegang” Aanbieder “Toegang”

37 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Cliënt met hulpvraag Vindplaats/intake Verkenning hulpvraag Ondersteuningsplan Eigen kracht Algemene voorziening Indiv. maatwerk voorz. Toeleiding naar ondersteuningsaanbod Algemeen voorz. 1 Algemeen voorz. 2 Algemeen voorz. 3 Maatwerkvoorz. 1 Maatwerk voorz.2 Maatwerk voorz.3 Levering Coördinatie / casemanagement Herindicatie beschikking Melding / beschikking Zorgproces als startpunt Maandfaktuur / OHW /prognose Facturatie / verantwoording / monitoring

38 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Specificeren in contracten A.Welke middelen worden in het proces gebruikt om doelen te realiseren? (structuur- competenties) B.Welke processen bij de aanbieder hebben de grootste invloed op de doelen? (gedrag, routines) C.Welke resultaten kan de aanbieder behalen? (uitkomst/ effect van het proces) D.Aan welke maatschappelijke effecten kan de aanbieder bijdragen? Maatschappelijk effect (outcome) Input/Structuur Proces Uitkomst (output) B A C D Voldoen wet- en regelgeving, kwaliteitsystemen als HKZ, ISO, keurmerken, salaris bestuurders etc. Altijd (?) werken volgens geaccepteerde (behandel) protocollen en richtlijnen kwaliteit en veiligheid, informatievoorziening, voorlichting, bewezen interventies Klantervaringen, volume (van wat?), medische kwaliteit, (per doelgroep / levensfase) Kwaliteit leven, gezondheid, participatie, minder schadelast, veiligheid, zingeving, verbinding, aangenaam leven

39 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Specificeren Input/Structuur: •Kwaliteit: wettelijke eisen en richtlijnen Proces: •Registratie en declarabele producten (zachte landing) •Communicatie met gemeente (oa beschikkingproces) •ROM (conform bestuurlijk akkoord) •Routering Beleidsinformatie Jeugd aanleveren aan CBS •Periodiek monitoropgave (#, duur, OHW) per gemeente •Signaal als looptijd traject langer dan x •Afstemming met toegang oa over doorgeleiding en nazorg •Rechtmatigheidstoets declaraties mogelijk maken

40 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Specificeren Uitkomst (output): •Doel: zoveel mogelijk kinderen zo kort mogelijk behandelen. Daarom monitoren van doorlooptijd DBC’s en verhoudingen tussen verschillende prestaties •Eventueel: vooraf geschatte volumes, verdeeld over specialistische DBC’s en BasisGGZ •Tarief per prestatie •Afspraken bij onder- en overschrijding p*q Effect (outcome): •Geen eis/specificatie. Effectmeting in GGZ is lastig!

41 8. Het contract

42 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het contract •Reikwijdte contract •Programma van Eisen (zie specificeren) •Overige proceseisen •Controle identiteit en woonplaatsbeginsel •Wachttijden voor zorg •Weigering van zorg door zorgaanbieder •Privacy •Controles door opdrachtgever •Melding inspectie bij calamiteiten

43 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het contract Aandachtspunten: •Volumeverdeling: het verdelen van volume over meerdere partijen én de flexibiliteit om die aan te passen •Vormen van raamcontracten: •Contract waarbij alleen prijscondities (P) vastliggen •Contract waarbij prijs en min. aantal behandelingen vastliggen (P*min.Q) > vormgeving volumegarantie •Contract waarbij prijs en max. aantal behandelingen vastliggen (P*max.Q)

44 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het contract •Technische procesafspraken •Declaratie, controle en verantwoording •Samenwerking (afhankelijk van type relatie) •Looptijd contract •Geschillen

45 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het contract Mogelijke afspraken rond informatie-uitwisseling Per cliënt •Registratie, afsluiting en dossiervorming door zorgaanbieder zodat materiële controle mogelijk wordt; •Meting ‘prestatie-indicator’ over geleverde zorg (ROM); •Zorgaanbieder stuurt over afgesloten zorgtraject beleidsinformatie aan CBS (RBJ). Periodiek •Geaggregeerde overzichten naar gemeente


Download ppt "Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten Masterclass inkoop Jeugd-GGZ Dag 2."

Verwante presentaties


Ads door Google