De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar inkoop jeugd GGZ – voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar inkoop jeugd GGZ – voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar inkoop jeugd GGZ – voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014

2 Context  Stip aan de horizon: Jeugd GGZ wordt onderdeel integrale systeem van de zorg voor de Jeugd  Zoeken evenwicht vinden tussen enerzijds een zorgvuldige transitie en anderzijds zetten noodzakelijke stappen in de richting van innovatie van de zorg voor de jeugd (transformatie)  De conclusie is dat dit een aantal jaren zal vergen  Het uitgangspunt van het voorstel van oktober 2013, namelijk het realiseren van een ‘zachte landing’ is daarvoor nog steeds de beste oplossing

3 StapScenarioStatus / periode Huidige situatie 1“Gemandateerde zorginkoop 2015-2017”: zorginkoop jGGZ door verzekeraars voor 3 jaar Verzoek VNG aan ZN 21 oktober 2013 2In gezamenlijk ambtelijke verkenning komen gemeenten en verzekeraars tot de conclusie dat “gemandateerde zorginkoop” om meerdere redenen toch niet werkbaar is November / december 2013 3VWS stelt variant “1 jaar inkoop laten uitvoeren door verzekeraars” voor December 2013 4Gemeenten en verzekeraars ontwikkelen in ambtelijk vooroverleg “voorkeursscenario” van verzekeraars in adviesrol Januari 2014, afgestemd Stas 24 januari 2014 Volledige overheveling “Zachte landing scenario’s Proces: diverse scenario’s van “zachte landing”

4  Gemeenten en Verzekeraars bespreken samenwerkingsmogelijkheden met het doel de transitie van de jGGZ per 2015 soepel te laten verlopen (“zachte landing”)  Vanuit de wensen van gemeenten en de mogelijkheden van verzekeraars is gekeken naar mogelijke scenario’s voor een rol van verzekeraars in de inkoop van de jeugd GGZ. Dat heeft medio januari 2014 geleid tot een “voorkeursscenario”  In het proces van totstandkoming van dit voorkeursscenario zijn ook andere scenario’s uitgewerkt en overwogen; gegeven de wensen en mogelijkheden bestempelen beide partijen het voorliggende echter als gedeeld voorkeursscenario.  Het voorkeursscenario wordt door het ambtelijk overleg als ‘haalbaar’ beschouwd, en bevat voor zover bekend geen majeure showstoppers en risico’s. Op weg naar inkoop jGGZ Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein

5 11a. Zorgverrichting Voorkeurscenario “Verzekeraars vervullen adviesrol - gemeenten gebruiken Vecozo-portaal” VWS/ VenJ VWS/ VenJ VNG CVZ/NZI NZa ZN Regio/ Gemeen (Basis) Verrichtingsprocessen ZV Vecozo 8. jGGZ ontwikkeling prestaties en tarieven 7a. jGGZ Zorgportfolioalignment (3D) 7b. jGGZ specifieke doelen en kaders 7c. jGGZ marktbeleid 9a. Specificeren jGGZ-vraag 9b. Selecteren jGGZ-aanbieders 9c. Contracteren jGGZ-aanbieders Denken Kopen Gebruiken 10a. Contractmanagement jGGZ 10b. Relatiebeheer Zorgaanbieders jGGZ 11b. AZR Zorgregistratie en declaratie 11c. Controle en facturatie 12a. Kwaliteitsbewaking 12b Materiële controle en factuurcontrole R R R R R R R R R R R R R R R R R R C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A R1 R R R R A A A A R R A A S1 S S S S S S S S S S Verrichten Richten Gebruiken Inrichten Contrac teren Contrac teren Denken C C Alterna tief Zorgaanbi eders R R C C S S S S A A R3 DBC onderh. R3 A A R2 S2 Adviesrol Verzekeraars Gemeenten gebruiken Vecozo-portaal

6  Het voorkeursscenario kent de volgende hoofdlijnen: 1.Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair verantwoordelijk voor de inkoop van de jGGZ vanaf 1 januari 2015 2.Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de jGGZ al in 2014 moet uitvoeren 3.Verzekeraars en gemeenten werken in de periode 2014 -2017 samen aan een “zachte landing” van de Jeugd GGZ. 4.Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en zorgverzekeraars vormt hierin belangrijk element 5.Om dit te stimuleren starten gemeenten en verzekeraars samen een ondersteuningsprogramma onder regie van de gemeenten / VNG Op weg naar inkoop jGGZ Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein

7 Gemeenten geven aan in 2015 verder te gaan op huidige productstructuur en registratie van zorgzwaarte, zoals gehanteerd in de Basis GGZ (vier producten) en specialistische GGZ (DBC’s). Tijdens een periode van 3 jaar wordt dit heroverwogen VNG zal VWS en NZA verzoeken taak omtrent vaststellen prestaties en maximumtarieven voor minimaal 1 jaar vast te stellen. Tijdens deze periode heroverwegen Gemeenten starten verkenning om landelijke afhandeling administratie en facturatie te ontwikkelen via bestaande landelijke structuur (Vecozo portaal) Inhoudelijke ambities uit bestuurlijk akkoord GGZ worden gerespecteerd (o.a. meerjarige ambities gemeenten jGGZ) Randvoorwaarden

8 Adviesrol verzekeraars in 2014 gericht op beleidsvoorbereiding (inventarisatie GGZ-markt) en voorbereiden van de inkoop Adviseren over benodigde zorg om te kunnen spreken van “continuïteit van zorg” Per regio wordt 1 verzekeraar aangewezen. Er kunnen regionaal goede redenen zijn om ook met andere verzekeraars te spreken; en dat kan uiteraard Inzet verzekeraar afgebakend op max 5 dagen per regio (1 maart – 1 juli; met piek in mei) Inzet verzekeraar na die periode kan regionaal worden besproken (niet “gegarandeerd”) Adviesrol verzekeraar in de regio kan op termijn (2015 en verder) verschuiven naar adviesrol naar landelijk ondersteuningsteam Verantwoordelijkheden verzekeraars

9 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugd GGZ Gemeenten geven aan “klaar te zijn” voor de inkoop jGGZ en dat ze zelf voldoende capaciteit en kennis gaan organiseren (hetzij regionaal, hetzij vanuit landelijke ondersteuning) De 42 jeugdzorgregio’s vormen de organisatorische basis. De inkooprelatie jGGZ ontstaat op die schaal Streven naar 1 op 1 gesprekken met verzekeraars; hierachter een vertegenwoordiging van 2 of 3 gemandateerde gemeenten Nadrukkelijk ruimte voor verbinding jGGZ met o.a. wijkteams, andere vormen jeugdhulp Gemeenten spannen zich er voor in dat zij de globale tijdsplanning hanteren: – Februari – juni: marktinventarisatie en formuleren inkoopbeleid jGGZ – Juli – half november: contractering zorg jGGZ Verantwoordelijkheden gemeenten

10 Jeugdzorgregio 1 Jeugdzorgregio 2 Jeugdzorgregio 3 Jeugdzorgregio 4 Jeugdzorgregio 41 Jeugdzorgregio 5 …...... Zorgverzekeraar A Zorgverzekeraar B Zorgverzekeraar C Transactie verwerking (Vecozo, Vektis) Transactie verwerking (Vecozo, Vektis) Aanbieder n Aanbieder m Aanbieder o Landelijk ondersteuningsprogramma Gemeenten / derden “Voorkeursscenario” in schema jGGZ Expertise (Inkoop)- kennis / - modellen (Flexibele) inkoop- capaciteit Overdracht Regiospecifieke marktkennis en ervaring jGGZ Onderzoeken technische infrastructuur Afspraken derden (NZA,..) Afspraken derden (NZA,..)

11 Beleidsvoorbereiding inkoop jGGZ (“denken”) Beleidsvoorbereiding inkoop jGGZ (“denken”) Contracteren jGGZ (“kopen”) Zorg- verlening (“gebruiken”) Zorg- verlening (“gebruiken”) Ca.10 regio’s Overdracht Ca. 20 regio’s Overdracht Ca. 10 regio’s Overdracht Ca. 10 regio’s? (incidentele consultfunctie) Jeugd-GGZ kennisoverdracht Jeugd-GGZ kennisoverdracht Onderzoeken technische infrastructuur en afspraken derden Inkoopkennis en -modellen jeugd-GGZ Flexibele capaciteit invliegteam Handreiking Contractmngmt Handreiking Contractmngmt Coördinatie en koppelwerkzaamheden 1 juli 2014 1 februari 20141 januari 2015 Jeugd-GGZ kennisov Jeugd-GGZ kennisov Ondersteuning verzekeraars Ondersteuningsprogramma Jeugdzorg regio

12 Vragen?


Download ppt "Op weg naar inkoop jeugd GGZ – voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google