De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014
Op weg naar inkoop jeugd GGZ – voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014

2 Context Stip aan de horizon: Jeugd GGZ wordt onderdeel integrale systeem van de zorg voor de Jeugd Zoeken evenwicht vinden tussen enerzijds een zorgvuldige transitie en anderzijds zetten noodzakelijke stappen in de richting van innovatie van de zorg voor de jeugd (transformatie) De conclusie is dat dit een aantal jaren zal vergen Het uitgangspunt van het voorstel van oktober 2013, namelijk het realiseren van een ‘zachte landing’ is daarvoor nog steeds de beste oplossing

3 Proces: diverse scenario’s van “zachte landing”
Stap Scenario Status / periode Huidige situatie 1 “Gemandateerde zorginkoop ”: zorginkoop jGGZ door verzekeraars voor 3 jaar Verzoek VNG aan ZN 21 oktober 2013 2 In gezamenlijk ambtelijke verkenning komen gemeenten en verzekeraars tot de conclusie dat “gemandateerde zorginkoop” om meerdere redenen toch niet werkbaar is November / december 2013 3 VWS stelt variant “1 jaar inkoop laten uitvoeren door verzekeraars” voor December 2013 4 Gemeenten en verzekeraars ontwikkelen in ambtelijk vooroverleg “voorkeursscenario” van verzekeraars in adviesrol Januari 2014, afgestemd Stas 24 januari 2014 Volledige overheveling “Zachte landing scenario’s

4 Op weg naar inkoop jGGZ Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein
Gemeenten en Verzekeraars bespreken samenwerkingsmogelijkheden met het doel de transitie van de jGGZ per 2015 soepel te laten verlopen (“zachte landing”) Vanuit de wensen van gemeenten en de mogelijkheden van verzekeraars is gekeken naar mogelijke scenario’s voor een rol van verzekeraars in de inkoop van de jeugd GGZ. Dat heeft medio januari 2014 geleid tot een “voorkeursscenario” In het proces van totstandkoming van dit voorkeursscenario zijn ook andere scenario’s uitgewerkt en overwogen; gegeven de wensen en mogelijkheden bestempelen beide partijen het voorliggende echter als gedeeld voorkeursscenario. Het voorkeursscenario wordt door het ambtelijk overleg als ‘haalbaar’ beschouwd, en bevat voor zover bekend geen majeure showstoppers en risico’s.

5 (Basis) Verrichtingsprocessen
Voorkeurscenario “Verzekeraars vervullen adviesrol - gemeenten gebruiken Vecozo-portaal” Richten Inrichten Verrichten Denken Contrac teren Gebruiken (Basis) Verrichtingsprocessen VWS/ VenJ VNG Regio/ Gemeen CVZ/NZI NZa ZN ZV Vecozo DBC onderh. Zorgaanbieders Alternatief 7a. jGGZ Zorgportfolioalignment (3D) A R Adviesrol Verzekeraars 7b. jGGZ specifieke doelen en kaders A R S S Denken 7c. jGGZ marktbeleid A R S 8. jGGZ ontwikkeling prestaties en tarieven A R C 9a. Specificeren jGGZ-vraag C S2 A R S2 S1 R3 C S Kopen 9b. Selecteren jGGZ-aanbieders A R S 9c. Contracteren jGGZ-aanbieders S2 A R S2 S1 10a. Contractmanagement jGGZ S2 A R S2 S 10b. Relatiebeheer Zorgaanbieders jGGZ A R S 11a. Zorgverrichting Gemeenten gebruiken Vecozo-portaal A R Gebruiken 11b. AZR Zorgregistratie en declaratie A R2 R1 R3 11c. Controle en facturatie A R 12a. Kwaliteitsbewaking A R 12b Materiële controle en factuurcontrole A R

6 Op weg naar inkoop jGGZ Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein
Het voorkeursscenario kent de volgende hoofdlijnen: Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair verantwoordelijk voor de inkoop van de jGGZ vanaf 1 januari 2015 Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de jGGZ al in 2014 moet uitvoeren Verzekeraars en gemeenten werken in de periode samen aan een “zachte landing” van de Jeugd GGZ. Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en zorgverzekeraars vormt hierin belangrijk element Om dit te stimuleren starten gemeenten en verzekeraars samen een ondersteuningsprogramma onder regie van de gemeenten / VNG

7 Randvoorwaarden Gemeenten geven aan in 2015 verder te gaan op huidige productstructuur en registratie van zorgzwaarte, zoals gehanteerd in de Basis GGZ (vier producten) en specialistische GGZ (DBC’s). Tijdens een periode van 3 jaar wordt dit heroverwogen VNG zal VWS en NZA verzoeken taak omtrent vaststellen prestaties en maximumtarieven voor minimaal 1 jaar vast te stellen. Tijdens deze periode heroverwegen Gemeenten starten verkenning om landelijke afhandeling administratie en facturatie te ontwikkelen via bestaande landelijke structuur (Vecozo portaal) Inhoudelijke ambities uit bestuurlijk akkoord GGZ worden gerespecteerd (o.a. meerjarige ambities gemeenten jGGZ)

8 Verantwoordelijkheden verzekeraars
Adviesrol verzekeraars in 2014 gericht op beleidsvoorbereiding (inventarisatie GGZ-markt) en voorbereiden van de inkoop Adviseren over benodigde zorg om te kunnen spreken van “continuïteit van zorg” Per regio wordt 1 verzekeraar aangewezen. Er kunnen regionaal goede redenen zijn om ook met andere verzekeraars te spreken; en dat kan uiteraard Inzet verzekeraar afgebakend op max 5 dagen per regio (1 maart – 1 juli; met piek in mei) Inzet verzekeraar na die periode kan regionaal worden besproken (niet “gegarandeerd”) Adviesrol verzekeraar in de regio kan op termijn (2015 en verder) verschuiven naar adviesrol naar landelijk ondersteuningsteam

9 Verantwoordelijkheden gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugd GGZ Gemeenten geven aan “klaar te zijn” voor de inkoop jGGZ en dat ze zelf voldoende capaciteit en kennis gaan organiseren (hetzij regionaal, hetzij vanuit landelijke ondersteuning) De 42 jeugdzorgregio’s vormen de organisatorische basis. De inkooprelatie jGGZ ontstaat op die schaal Streven naar 1 op 1 gesprekken met verzekeraars; hierachter een vertegenwoordiging van 2 of 3 gemandateerde gemeenten Nadrukkelijk ruimte voor verbinding jGGZ met o.a. wijkteams, andere vormen jeugdhulp Gemeenten spannen zich er voor in dat zij de globale tijdsplanning hanteren: Februari – juni: marktinventarisatie en formuleren inkoopbeleid jGGZ Juli – half november: contractering zorg jGGZ

10 “Voorkeursscenario” in schema
jGGZ Expertise (Inkoop)-kennis / -modellen (Flexibele) inkoop-capaciteit Gemeenten / derden Landelijk ondersteuningsprogramma Jeugdzorgregio 1 Zorgverzekeraar A Jeugdzorgregio 2 Jeugdzorgregio 3 Zorgverzekeraar B Jeugdzorgregio 4 Jeugdzorgregio 5 Zorgverzekeraar C …...... Onderzoeken technische infrastructuur Afspraken derden (NZA , ..) Jeugdzorgregio 41 Overdracht Regiospecifieke marktkennis en ervaring jGGZ Transactie verwerking (Vecozo, Vektis) Aanbieder n Aanbieder m Aanbieder o

11 Beleidsvoorbereiding inkoop jGGZ (“denken”)
Jeugdzorg regio Beleidsvoorbereiding inkoop jGGZ (“denken”) Contracteren jGGZ (“kopen”) Zorg- verlening (“gebruiken”) Ondersteuning verzekeraars Ca.10 regio’s Overdracht Ca. 10 regio’s? (incidentele consultfunctie) Ca. 20 regio’s Overdracht Ca. 10 regio’s Overdracht Jeugd-GGZ kennisoverdracht Jeugd-GGZ kennisov Ondersteuningsprogramma Inkoopkennis en -modellen jeugd-GGZ Flexibele capaciteit invliegteam Handreiking Contractmngmt Onderzoeken technische infrastructuur en afspraken derden Coördinatie en koppelwerkzaamheden 1 februari 2014 1 juli 2014 1 januari 2015

12 Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst Den Haag, 6 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google