De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)
PC GOMA 9 november 2015

2 Peter de Groot Nadia Oost VWS/directie Markt en Consument

3 Inhoud Kernboodschappen Wkkgz Uitgelicht: kwaliteit
Uitgelicht: klachten en geschillen Implementatie Discussie/vragen

4

5

6 Kwaliteit Belangrijkste elementen (blauw = nieuw t.o.v. Kwaliteitswet)
Goede zorg leveren (toevoeging veiligheid en bejegening) Organisatie zorgverlening moet leiden tot goede zorg (governance) Vergewisplicht/VOG, schriftelijke overeenkomst Nadere regels kwaliteit bij of krachtens amvb Systematische bewaking, beheersing en verbetering kwaliteit (incl. registratie) Meldcode huiselijk geweld / kindermishandeling Systeem Veilig incident melden (VIM) verplicht; wettelijke bescherming melders en gegevens VIM Keuze-informatie voor cliënt Informeren cliënt over incident, plus aantekening in cliëntendossier Meldplichten IGZ (calamiteit, geweld in zorgrelatie en ontslag wegens ernstig disfunctioneren zorgverleners) Minister zorgt voor register zorgaanbieders (Lrza) Toezicht IGZ

7 Interne klachtenregeling
Belangrijkste elementen: Tijdig, laagdrempelig, informeel, oplossingsgericht Klachtenfunctionaris ter ondersteuning, bevordert open gesprek Klachtenregeling in afstemming met cliëntenorganisatie. Indienen klacht namens cliënt is mogelijk (nabestaanden) Zorgaanbieder beslist binnen zes weken Klachten over ketenzorg beter geregeld Ruimte voor maatwerk (bijv. met expertise klachtencommissie)

8 Geschilleninstantie Buitengerechtelijke vorm van geschilbeslechting, een extra keuzemogelijkheid voor de cliënt (naast procedure bij een rechter) Belangrijkste elementen: Biedt uitkomst, in tweede aanleg Verplichte aansluiting geschilleninstantie Bindende uitspraken binnen uiterlijk zes maanden Toekennen van schadevergoeding (in ieder geval € ) Openbaarmaking uitspraken, niet tot personen te herleiden Erkenning door minister van VWS (uitvoering door CIBG) Basiseisen voor erkenning in Uitvoeringsregeling Wkkgz: ruimte voor maatwerk

9 Next steps Implementatie, samen met het veld,
met aandacht voor kleinere zorgaanbieders/zzp’ers Witte vlekken inventariseren: handreikingen/ pilots/ best practises ? Ꞌroadshow NLꞋ: goede uitleg van de wet, vragen beantwoorden Verbetering informatievoorziening cliënten Relatie aanpalende trajecten (kwaliteit verpleeghuizen, transparantie, goed bestuur, samen beslissen, ketenzorg/WMO)

10 Vragen/ discussie Wat zijn jullie behoeften/gedachten bij de nadere uitwerking, bijv: GOMA 2.0? Handreikingen voor VIM bij een ZZP-er? Invulling rol klachtenfunctionaris, Inrichten/aansluiting geschilleninstantie? Samenloop proces schade-afwikkeling Specifieke (informatie)behoefte binnen deelsectoren? Afspraken? Etc


Download ppt "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google