De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid
mr A.G. Scheele-Mülder, voorzitter Symposium 1 oktober 2009 Van der Valk Hotel Ridderkerk

2 INHOUD waarom is er een klachtencommissie voor zorgaanbieders?
aan welke eisen moet de klachtencommissie voldoen ? welke eisen zijn er gesteld aan de procedure? wat is een klacht ? Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid: - samenstelling - werkwijze - nadere gegevens SKE

3 waarom is er een klachtencommissie ?
wettelijke verbetering rechtspositie patiënt vanaf 1990 o.a. Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ , 1995); elke zorgaanbieder dient regeling te treffen die in klachtencommissie voorziet. individuele klachtenregeling kan grote financiële consequenties hebben. daarom is collectieve regeling aangeboden door DHV, later SKE SKE Wettelijke verbetering rechtspositie patient Vanaf 1990 veel wetgeving tot stand gekomen met als doel de rechtspositie van patiënt te verbeteren. Zo bestond de behoefte om aan patiënten een laagdrempelige mogelijkheid te bieden hun klachten aan verantwoordelijke zorgaanbieder voor te leggen en een serieus antwoord te krijgen. Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, WKCZ Individuele regeling. Elke zorgaanbieder kan vrij een klachtencommissie formeren mits deze commissie aan de wettelijke eisen voldoet. Aangezien een individuele klachtenregeling hoge kosten met zich mee kan brengen hebben in Rotterdam e.o. en in Zuid-Holland Zuid, de DHV'en en later Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg (SKE) aan huisartsen ( zorgaanbieders) als geste een collectieve regeling aangeboden die in een onafhankelijke klachtencommissie voorziet. Indien een zorgaanbieder geen regeling treft ingevolge de WKCZ kan een patiënt de arts alsnog verzoeken aan de wet te voldoen. Voldoet de arts niet aan dit verzoek dan dient de klachtencommissie de klacht aan de inspecteur te melden die de zorgaanbieder een aanwijzing kan geven.

4 Wettelijke vereisten klachtencommissie/ procedure Wat is een klacht ?
-minimaal 3 leden, onafhankelijk voorzitter Procedure: procedureregels moeten vastgelegd worden in een reglement (wettelijke bepalingen: binnen bepaalde tijd klachten behandelen; hoor en wederhoor toepassen; partijen hebben recht op bijstand; gemotiveerd schriftelijk oordeel geven over (on) gegrondheid klacht en evt. aanbevelingen). Klacht: “gedraging jegens patiënt van zorgaanbieder of voor hem werkzaam persoon” Beklaggrond zeer ruim. - elke klacht is serieuze aangelegenheid SKE Klachtencommissie: De voorzitter mag niet werken voor de zorgaanbieder, hij moet onafhankelijk zijn. Voorts moet de commissie uit minimaal 3 leden bestaan.Voor het overige is de zorgaanbieder vrij de commissie samen te stellen. Een klacht mag geen betrekking hebben op een lid van de commissie. Indien dit wel zo is dient dit lid zich te onthouden van deelneming aan de behandeling van de klacht. Klacht: door dat er sprake is van een ruime beklaggrond zal de commissie klachten voorgelegd krijgen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Er moet wel altijd sprake zijn van een behandelrelatie.

5 Samenstelling klachtencommissie R en ZHZ
2 Kamers elk met een eigen voorzitter en ambtelijk secretaris. voorzitters : onafhankelijk en rechter van beroep secretarissen : beiden jurist. leden : patiënten- en huisartsenleden In elke Kamer hebben 2 patiënten- en 2 huisartsenleden zitting in wisselende samenstelling. De huisartsenleden zijn praktiserend. De patiëntenleden hebben blijk gegeven van maatschappelijke betrokkenheid SKE

6 Werkwijze klachtencommissie R en ZHZ
Na ontvangst klacht worden partijen (via secretarissen) gestimuleerd om via gesprek klacht op te lossen; juridisering wordt vermeden Geen resultaat - behandeling door commissie - Klachtencommissie R en ZHZ is een van de weinige commissies die een combinatie van schriftelijke en mondelinge klachtenbehandeling hanteert. Hierdoor wordt aan partijen ruimschoots gelegenheid geboden om standpunten kenbaar te maken en wordt juridisering van de klacht vermeden. De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid SKE Uitspraken Uitspraken : de wet voorziet niet in een beroepsmogelijkheid tav de uitspraak

7 Nadere gegevens Laatste 7 jaar ( sinds fusie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid) varieert aantal klachten tussen de 60 en 100 meer dan de helft van de klachten wordt in beginfase opgelost. ruim 1/3 van de klachten wordt door de commissie behandeld aard klachten: rubrieken : vaktechnisch, bejegening, organisatie, overig De meeste klachten zijn vaktechnisch van aard: gemiste diagnose, onjuiste behandeling, weigering van een huisbezoek, niet serieus nemen klacht SKE . In voortraject afgehandeld: beide secretarissen stimuleren partijen zoveel mogelijk om in de beginfase van de procedure via een gesprek tot een oplossing van de klacht te komen al dan niet met behulp van een bemiddelaar. Partijen wordt duidelijk gemeld dat een gesprek een mogelijkheid en geen verplichting is. Er is nu pauze : Tijdens de pauze kunt u kennis maken met de leden van het bestuur en met de klachtencommissie herkenbaar aan…..


Download ppt "SKE Klachtencommissie Rotterdam en Zuid-Holland Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google