De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene voorwaarden in de geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst GGZ Nederland November 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene voorwaarden in de geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst GGZ Nederland November 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene voorwaarden in de geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst GGZ Nederland November 2012

2 Programma  Inleiding algemene voorwaarden  Achtergrond en wijze van totstandkoming  Doelstelling en voordelen  Bespreking algemene voorwaarden met een korte pauze  Systematiek  Inhoudelijk  Inwerkingtreding, implementatie en evaluatie  Beantwoording vragen  Afsluiting

3 Inleiding algemene voorwaarden  Achtergrond en wijze van totstandkoming  Doelstelling en voordelen

4 Achtergrond  Algemene voorwaarden: de “kleine lettertjes”  Ontwikkeld in SER verband  Tweezijdig  Gezamenlijk ontwikkeld door GGZ Nederland, LPGGZ, NPCF en Consumentenbond  Twee versies  Langdurende zorg en verblijf AWBZ en WMO  Kortdurende ambulante zorg en verblijf Zvw met één gecombineerde toelichting.

5 Doelstelling en voordelen  Tweezijdige voorwaarden  Helderheid over rechten, plichten en wederzijdse verwachtingen  Vertrouwen van de patiënt/cliënt, ook doordat de voorwaarden door zijn belangenorganisatie in orde zijn bevonden.  Voorwaarden gericht op de praktijk  Invulling van en aanvulling op globale regelgeving.

6 Doelstelling en voordelen (2)  Individueel afdwingbaar  Verplichtingen van zorgaanbieder nu geformuleerd als recht van de patiënt  Flexibiliteit  Aanpassing van voorwaarden aan ontwikkelingen en ervaringen in gezamenlijk overleg tussen betrokken organisaties.

7 Bespreking van de algemene voorwaarden Systematiek  Juridische status  Reikwijdte  Toepassing in de organisatie

8 Juridische status  Relatie tot externe juridische documenten  Overheidsregulering  Andere zelfregulering  Andere algemene voorwaarden  Relatie tot interne juridische documenten  Overeenkomst met patiënt  Zorgplan/behandelingsplan

9 Relatie tot externe juridische documenten  Overheidsregulering  Wet, amvb, ministeriële regeling, beleidsregel, richtsnoer  Gaan vóór deze algemene voorwaarden, tenzij aanvullend recht  Let op: art. 23/24.2 strookt niet meer met Nza beleidsregel aan- en afwezigheidsdagen!  Andere zelfregulering  In AV wordt externe zelfregulering bekrachtigd.  Modelregeling Relatie ggz-instelling – naastbetrokkenen  Veiligheidsnormen in kader van VMS, medicatiebeleid  CVZ brochure “Daar heeft u recht op…”

10 Relatie tot externe juridische documenten (2)  Andere algemene voorwaarden  Inkoopvoorwaarden voor verbandmiddelen, schoonmaakmiddelen etc. (vergelijk Intrakoop)  Gelijkwaardig; geen overlap met deze AV  Verkoopvoorwaarden van de zorgaanbieder  zorgverzekeraar  Gelijkwaardig; geen overlap met deze AV  Inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraar  zorgaanbieder  Formeel gelijkwaardig; in de praktijk gaan ze vóór deze AV!

11 Relatie tot interne juridische documenten  Algemene voorwaarden zijn voor alle patiënten  Aanvullende AV zijn toegestaan, mits niet in strijd met deze AV en mits geldend voor alle patiënten  Overeenkomst toegespitst op de individuele patiënt  Afwijken van de AV mag, mits uitdrukkelijk overeengekomen en niet ten nadele van patiënt  Behandelingsplan / zorgplan is nadere uitwerking van de overeenkomst met de individuele patiënt

12 Pauze

13 Reikwijdte wel van toepassing op  ambulante zorg  zorg met verblijf  gedwongen opname (BOPZ)  zorg verleend op basis van Zvw, AWBZ en WMO niet van toepassing op •forensische zorg (WFZ)

14 Welke algemene voorwaarden?  RIBW: altijd algemene voorwaarden AWBZ  Andere zorgsoorten:  eerste 365 dagen algemene voorwaarden ZVW  na 365 dagen overheveling naar AWBZ en dan zijn de algemene voorwaarden AWBZ van toepassing

15 Toepassing in de organisatie ZVW zorg versus AWBZ  Wat zijn de overeenkomsten tussen beide versies?  Bij alle nieuwe patiënten:  Hulpvraag  Informatie  algemeen: website, evt. schriftelijk  zorgspecifiek: gesprek = intake  Totstandkoming overeenkomst  Schriftelijk niet vereist, maar wel aan te raden bij bijv. aanvullende diensten en bewijsfunctie; wel moet patiënt uitdrukkelijk de overeenkomst willen aangaan.  AV maken onderdeel uit van de overeenkomst, mits de patiënt daarmee akkoord gaat. Daartoe moet hij er redelijkerwijs kennis van hebben kunnen nemen.  AV downloadbaar ter beschikking stellen op de website EN er in het gesprek op wijzen dat deze van toepassing zijn. En desgewenst schriftelijk aanbieden.

16 Toepassing in de organisatie ZVW zorg versus AWBZ (2)  Bij bestaande patiënten  Bij eerstvolgende contact met patiënt de AV overhandigen, toelichten en instemming door patiënt/vertegenwoordiger vragen.

17 Toepassing in de organisatie ZVW zorg versus AWBZ zorg (3)  Wat zijn de verschillen tussen beide versies?  Verschil met name bij zorgplan (art. 9) dan wel behandelingsplan (art. 8) AWBZ  Besluit Zorgplanbespreking van toepassing bij AWBZ zorg; eist opstelling en bespreking en evaluatie zorgplan  Zorgplan binnen 6 weken opgesteld, evaluatie zorgplan bij einde en tussentijds en  Eventuele nazorg bij zorgplan

18 Toepassing in de organisatie ZVW versus AWBZ zorg (4) Zvw  Voorstel voor behandelingsplan (art. 8)  Meestal aan eind van intakegesprek; valt in tijd vaak samen met totstandkoming overeenkomst en geen periodieke evaluatie vereist.

19 Terhandstelling algemene voorwaarden  Patiënt moet er kennis van hebben kunnen nemen voordat hij instemt met de behandeling en  Patiënt moet de gelding ervan aanvaarden.  Website alleen is niet genoeg 1.In het eerstkomende gesprek wijzen op website en AV, evt. uitleg geven (publieksversie) en uitdrukkelijk aangeven dat de AV deel uitmaken van de overeenkomst. Of 2.In het eerstkomende gesprek een gedrukt exemplaar overhandigen, evt. met een publieksversie / mondelinge toelichting en uitdrukkelijk aangeven dat deze deel uitmaken van de overeenkomst.

20 Bespreking algemene voorwaarden (2) Inhoudelijk  Goed patiëntschap  Familiebeleid versus privacy  Zorg op afspraak  Beëindiging van de overeenkomst  Klachten en geschillen

21 Familiebeleid vs. privacy  Overleg met familie en naastbetrokkenen moet, tenzij patiënt dat niet wil  Dus altijd vragen aan patiënt  Afspraken over de mate van betrokkenheid bij de zorg  Informatie over het zorgtraject  Vastleggen welke ondersteuning zij zelf nodig hebben in de thuissituatie.  Als GGZ instelling moet u  een regeling hanteren waarin u het bovenstaande vastlegt (zie model regeling van GGZ Nederland: ggz-instelling en naastbetrokkenen) of  Afspraken hierover meenemen in de overeenkomst met de patiënt.

22 Zorg op afspraak  Houd rekening met wat de patiënt wil/kan  Bij telefonisch of elektronisch gemaakte afspraken  bevestig altijd schriftelijk/per mail:  Datum, tijdstip en locatie van consult en tijdstip en locatie van melden  Indien afzeggen noodzakelijk, uiterlijk 24 uur van tevoren

23 Beëindiging overeenkomst en nazorg  Patiënt kan te allen tijde opzeggen  Zorginstelling: beperkte opzeggingsgronden  Geen financiering meer  Uitzondering: zorg is noodzakelijk! Dan is opzeggen niet toegestaan  Patiënt komt herhaaldelijk zijn verantwoordelijkheden niet na  Eerst meer dan eens de patiënt tevergeefs hierop aanspreken  Het moet zo ernstig zijn dat voortzetten van de zorg in redelijkheid niet kan worden verwacht.  Ernstige strafbare feiten of ernstige spanningen tussen patiënt en zorgverleners  zorgvuldige zorg ernstig bemoeilijkt  Opzegtermijn en nazorg

24 Klachten en geschillen  Verplichte klachtenregeling op basis van WKCZ  Klachtencommissie kan aanbevelingen doen  Nu ook verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Zorginstellingen  Alleen i.g.v. materiële (persoons- of zaak)schade  Met een maximum van € 5000  Bindende uitspraak, evt. met schadevergoeding  Procedure volgens reglement geschillencommissie  Evenwichtig samengestelde commissie  Wachten met aansluiting tot nadere bericht van GGZ Nederland.

25 Inwerkingtreding en implementatie  Inwerkingtreding per 1 januari 2013  Per die datum verplicht de AV toepassen  Wat te doen vóór die datum  Processen aanpassen (intakeprocedure stroomlijnen met AV etc).  Evt. modelovereenkomsten opstellen  Aansluiten bij geschillencommissie  AV toegankelijk maken  Officiële tekst op website + publieksversie  Cliëntenraad informeren  AV meenemen in gesprekken met bestaande patiënten

26 Evaluatie  Na circa 2 jaar  Knelpunten / suggesties melden bij betrokken organisaties

27 Afsluiting  Nog vragen?  Indien vragen tijdens implementatieproces:  Per mail / telefoon naar contactpersoon bij GGZ Nederland, de heer B. Gerzon  Veel succes!


Download ppt "Algemene voorwaarden in de geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst GGZ Nederland November 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google