De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON"— Transcript van de presentatie:

1 VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON
Thierry VANSWEEVELT Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & partners Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

2 OVERZICHT WETGEVING I.- Wet Patiëntenrechten II.- Euthanasiewet
III.- Wetgeving bescherming persoon en goederen geesteszieke Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

3 WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002
Algemene basiswet Zeer ruim toepassingsgebied Aanvullend karakter wanneer een specifieke wet in geen regeling heeft voorzien Specifieke wet heeft voorrang op algemene wet, wanneer bepalingen tegenstrijdig zijn. Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

4 WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002
Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar Recht op informatie over gezondheidstoestand Recht op toestemming Recht op inzage en afschrift patiëntendossier Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer Klachtrecht Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

5 DEFINITIES Patiënt: natuurlijk persoon  gezondheidszorg al dan niet op eigen verzoek Gezondheidszorg : bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren gez.toestand en stervensbegeleiding Beroepsbeoefenaar : K.B. nr. 78 : (tand)artsen, apothekers, kinesisten,vroedvrouwen,verpl., paramedici… Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

6 VERTEGENWOORDIGING MINDERJARIGE: DE OUDERS
Uitoefening rechten door ouders of voogd 2. Betrekken van patiënt i.f.v. leeftijd en maturiteit 3. Zelfstandige uitoefening van rechten: redelijke beoordeling van belangen Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

7 VERTEGENWOORDIGING PATIENT: MEERDERJARIGE WILSONBEKWAMEN
Statuut (verlengd minderjarigen en gerechtelijk onbekwaamverklaarden): ouders of voogd 2. Geen statuut ( andere geesteszieken, demente, comateuze patiënten)  vertegenwoordiger a) Door de patiënt benoemde vertegenwoordiger: vrije keuze, via een door beide partijen ondertekend en gedagtekend mandaat b) Informele vertegenwoordiger Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

8 INFORMELE VERTEGENWOORDIGER
Cascadesysteem: samenwonende echtgenoot/ samenwonende partner - meerderjarig kind - één ouder - meerderjarig broer/zus - beroepsbeoefenaar Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

9 WET PATIENTENRECHTEN: 22/8/2002
Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar Recht op informatie over gezondheidstoestand Recht op toestemming Recht op inzage en afschrift patiëntendossier Recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer Klachtrecht Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

10 VERTEGENWOORDIGING PATIENT: UITZONDERINGEN
Weigering inzage of afschrift aan vertegenwoordiger wegens bescherming privacy patiënt  inzage of afschrift door beroepsbeoefenaar aangeduid door vertegenwoordiger 2. Afwijken van beslissing vertegenwoordiger : - in het belang van de patiënt en - wegens afwending van levensbedreiging of ernstige aantasting van gezondheid patiënt Tenzij benoemde vertegenwoordiger zich kan beroepen op uitdrukkelijke wil van patiënt 3. Schriftelijke motivering in dossier

11 VERTROUWENSPERSOON: BIJSTAND
Bijstaan bij de uitoefening van: 1) het recht op informatie over gezondheidstoestand van patiënt (art.7) 2) de uitoefening van het recht op inzage van de patiënt (art.9) ofwel naast de patiënt ofwel i.p.v. de patiënt

12 VERTROUWENSPERSOON: BIJSTAND
Vrije keuze van vertrouwenspersoon Meer dan één vertrouwenspersoon Patiënt is wilsbekwaam

13 WET PATIENTENRECHTEN: BASISWET:AANVULLEND KARAKTER
-Wet Zwangerschapsafbreking: geen sprake van vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger -Wet Patiëntenrechten werkt aanvullend: Zeer jonge minderjarige (vb. 10j): ouders moeten (mee) beslissen Wilsonbekwame meerderjarige: vertegenwoordigingssysteem

14 SPECIFIEKE WETGEVING: EUTHANASIEWET (art. 4, §1, lid 2)
1)nooit vertegenwoordiging: enkel patiënt beslist 2) euthanasieverklaring: -Een of verschillende vertrouwenspersonen -in volgorde van voorkeur -in de schriftelijke euthanasieverklaring -moet behandelende arts op de hoogte brengen van wil van patiënt -patiënt is in een irreversibele toestand van niet-bewustzijn

15 SPECIFIEKE WETGEVING Wet Bescherming Persoon Geesteszieke (wet 26/6/1990) Wet Bescherming Goederen Geesteszieke (art. 488bis BW): voorlopig bewindvoerder aangesteld door vrederechter Vertrouwenspersoon: aangewezen door geesteszieke of door vrederechter a) verlenen van bijstand aan beschermde persoon b)controlefunctie: verwittigt vrederechter bij problemen tussen voorlopig bewindvoeder en beschermde persoon Universiteit Antwerpen/Dewallens&partners

16 TAKE HOME MESSAGE Wet Patiëntenrechten: oplossing voor behandeling van wilsonbekwamen Benoemde vertegenwoordiger of cascadesysteem: plaatsvervangers Vertrouwenspersoon: enkel bijstand Wet Patiëntenrechten basiswet: werkt aanvullend bij andere wetgeving Specifieke wetgeving: andere regeling


Download ppt "VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON"

Verwante presentaties


Ads door Google