De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezins- en wijkgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezins- en wijkgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Gezins- en wijkgericht werken
12. Verschillende strategieën

2 RECAP Anomie Durkheim Aanpassingsstrategieën Merton Weerstand

3 Link NJI

4 Interventies speciaal voor MPG’s:
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. 2. Wijkgericht werken met MPG’s. Voorwaardelijke of gedwongen hulpverlening aan MPG’s. Kinderen als ingang. + Eigen Kracht Conferenties

5 1. Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
Is een specifieke vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Het doel is tweeledig: a. Het gezinsklimaat is zodanig verbeterd dat kinderen er veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. b. De gezinsleden hebben meer vaardigheden om gebruik te maken van hun sociale netwerk.

6 IOG doelgroep Gezinnen met meervoudige problemen; thuis, op school, individuele problematiek bij kinderen en/of ouders, probleemgedrag. Gezinnen met jeugdigen met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Gezinnen met jeugdigen met lastige/ingewikkelde problemen met als gevolg afschuif- en doorschuifgedrag tussen sectoren en voorzieningen.

7 IOG specifieke varianten
IOG-LVB (lvb bij één van de gezinsleden) IOG-Erger voorkomen= gericht op gezinnen met jongeren van 8-17 jaar die beginnend crimineel gedrag laten zien.

8 Methodiek IOG Kent een duidelijke opbouw en fasering.
Gemiddeld duurt een behandeling vijf maanden. Hulpverlener komt max. 2 keer anderhalf uur per week in het gezin. Er wordt gebruikt gemaakt van de vragenlijsten zoals, CBCL en NOSI. Verschillende interventies hebben betrekking op twee aspecten: functioneren en relatievorming. Op drie niveaus: individueel, gezinsniveau en hulpverlening-gezinsniveau).

9 Theoretische onderbouwing IOG
Gereedschapkist met de passende methodische interventies (bv. gedragsinstructie, model staan, gesprekstechnieken). Empowerment; gezinnen aanspreken op hun krachten. Hulpverlener is sterk gericht op de toekomst. Hulpverlener gelooft dat het gezin kan veranderen. Steunbronnen in de omgeving activeren. Diverse methodische interventies (leertheorie, communicatie, hiërarchie). Oplossingsgericht.

10 2. Wijkgericht werken met MPG’s
WIG = Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding. Uitgangspunt: in de volle breedte profiteren van de mogelijkheden van de wijk. Wijkgericht werken is informatie delen, uitwisselen en bundelen met ketenpartners. WIG is een goed voorbeeld van ecologisch denken, het gezin in een groter verband zien; het gezin en zijn of haar omgeving. Denk ook aan SNM community niveau.

11 Met wie werk je wijkgericht?
Centrum voor jeugd en gezin Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Buitenschoolse schoolse opvang Wijkcentra Sociale dienst Veilig Thuis RvdK Scholen, huisartsen, kerken etc…

12 Waarom is wijkgericht werken belangrijk?
Door het netwerk rond een gezin te versterken en wijkgericht te werken profiteert het gezin maximaal van de steun die buurt en omgeving kan bieden. Een goede verdeling van deeltaken binnen de samenwerking met ketenpartners is onmisbaar. Heeft veel voordelen: 1- duidelijkheid over wie wat doet en bij wie de ouders terecht kunnen 2- overzichtelijke communicatielijnen 3- gedeelde verantwoordelijkheid 4- iedere ketenpartner komt toe aan zijn eigen taken 5- uitbreiden van het netwerk …………

13 Uitgangspunt WIG Het verdrag voor de rechten van het kind.
Het kind heeft niet alleen recht op opvoeding, maar ook op ontwikkeling, gezondheid en bescherming van geweld, misbruik en verwaarlozing. Transparantie en veiligheid zijn de belangrijke aspecten binnen WIG.

14 3. Voorwaardelijke of gedwongen hulpverlening aan MPG’s
Bij veel MPG’s is er sprake van een verstoorde relatie met de hulpverlening. De gezinnen zijn ‘instantie-moe’. De deur wordt niet meer open gedaan. De gezinnen zijn gewend aan de (vele) problemen en zoeken geen hulp meer. De samenleving maakt zich zorgen om de kinderen uit deze gezinnen. Er kan sprake zijn van overlast waardoor ingrijpen noodzakelijk wordt.

15 Vormen van voorwaardelijke hulpverlening
Via de jeugdbescherming (V)OTS (Voorlopige) Onder Toezichtstelling en Machtiging Uithuisplaatsing. Via het jeugdstrafrecht (detentie/reclassering). Via de gezondheidszorg (IBM dwangbehandeling, opname). Via woningbouwcorporaties (uitzetting). Via de uitkeringsinstantie (vermindering of stopzetting van de uitkering.)

16 VIG, Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen
‘Als ze niet meewerken, wordt hun uitkering stopgezet!’ Doelgroep: Ouders hebben een uitkering of een kind met een (V)OTS. Er is minstens één kind onder de 16 jaar in het gezin. Er is sprake van een MPG, waarbij minstens op vier leefgebieden problemen zijn. Reguliere hulpverlening komt niet binnen.

17 Doelen VIG Het zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen staat centraal in de interventie. VIG richt zich op het hele gezin, het hele systeem waarin het kind leeft. Het doel van de VIG-aanpak is het tot stand brengen van een positieve verandering binnen het gezin en het gezin weer laten aansluiten op de vormen van hulpverlening die werken zonder expliciete dwang. Doelen gericht op ouders, kind(eren) en t.a.v. de samenleving.

18 Werkwijze van VIG gezinscoach
Bestaat uit vier fasen: Onderzoeksfase (2 weken). Overname, VIG coach heeft volledige regie (2 maanden). Leerfase, coach is voorbeeld (2 maanden). Afsluitfase (2 maanden). Een VIG gezinscoach is van alle markten thuis. Denk ook aan LDI : direct (gedwongen) hulpaanbod

19 Bijzondere kenmerken van VIG-aanpak:
Niet de vraag van de cliënt staat centraal maar het probleem. De probleemdefiniëring vindt onafhankelijk van de cliënt plaats. De aanpak (materieel en immaterieel) is integraal en systeemgericht. Krachtige professionals worden als coach ingezet. De coach loopt nooit harder dan de cliënt. Coaches voeren de regie zowel binnen het gezinssysteem als in het netwerk daaromheen. Denk ook aan de specifiek werkzame factoren

20 4. Kinderen als ingang voor systeemgerichte hulp
Centra voor jeugd en gezin (CJG). Zorgadviesteams (ZAT). Intensieve (gespecialiseerde) thuisbegeleiding voor ouders met verstandelijke beperking. Aanpak spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters, ontspoorde jeugd (leerplicht, casusoverleg risicobeleid). Casusoverleg risicojeugd in veiligheidshuizen. Buurtgerichte aanpak van overlast, hinderlijke of criminele jeugd. Signalering en aanpak huiselijk geweld, kinderen als getuige of slachtoffer en de regionale aanpak kindermishandeling. ………….

21 Bewezen goede interventies
WIG, IOG, Jeugdhulp thuis, Beter met thuis, MDFT, MST, PPG, etc. Van eigen bodem: ‘En, wie zorgt er voor morgen?’ over de VIG methode, die toegepast wordt bij MPG’s in Rotterdam. Volgende week een gastdocent uit een wijkteam Rotterdam.


Download ppt "Gezins- en wijkgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google