De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten Team coördinator: Els VerschuerenPedagogisch coördinator: Karen Dille.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten Team coördinator: Els VerschuerenPedagogisch coördinator: Karen Dille."— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten Team coördinator: Els VerschuerenPedagogisch coördinator: Karen Dille

2 Inhoud •Voorstelling diensten ▫Structurele samenwerking •Theoretisch kader Directieve Thuisbegeleiding ▫Doelgroep ▫Aanbod ▫Hulpverleningsproces ▫Inhoud interventies  Videofragment  Directieve oefening

3 Voorstelling diensten

4

5 Structurele samenwerking  Beide diensten vertrekken vanuit dezelfde visie en methodiek directieve thuisbegeleiding  Samenwerking bestaat uit: ◦ Gezamenlijke opleiding (DT en VHT) ◦ Intervisie momenten ◦ Regelmatig overleg tussen verantwoordelijken en coördinators ◦ Praktische uitwisseling ◦ Gezamenlijke wachtlijst

6 Theoretisch kader DT •kortdurend, methodisch en gefaseerd aanbod van training en begeleiding •sluit aan bij de mogelijkheden en de krachten van het gezin •gericht op actie •gedifferentieerd aanbod op maat en tempo van het gezin •directief door leiding te geven aan het hulpverleningsproces

7 Doelgroep •Alle gezinnen met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en ineffectieve communicatie- en onderhandelingsstrategieën binnen de Bijzondere Jeugdbijstand met kinderen van 0 tot 18 jaar, woonachtig in het arrondissement Antwerpen

8 Hulpverleningsproces •Duur: ▫Maximaal 6 maanden ▫Beperkt aanbod aan nazorg (maximaal 3 maanden na beëindiging begeleiding) •Intensiteit en fasering: ▫Duidelijke fasering, hulpverleningsproces opgedeeld in 4 fasen ▫Graduele en geleidelijke afbouw van huisbezoeken gedurende de 26 weken

9 Hulpverleningsproces FasePeriode Aantal huisbezoeken per week Doel van de fase Inventarisatiefase1 ste 3 weken2 Kennismaken Hulpvragen exploreren Vragenlijsten Doelen opstellen Fase van de analyse 4 de week2 Feedback vragenlijsten met het gezin Handelingsplan opstellen HP bespreking met gezin en consulent Interventiefase 5 e tot 9 e week 10 e week 11 e tot 18 e week 19 e tot 21 e week 2 1 1 om de 14 dagen Doelen uitwerken ahv video en training opvoedingsvaardigheden Tussentijdse evaluatie met gezin en consulent Doelen verder uitwerken Bestendiging van geleerde vaardigheden Feedback vragenlijsten met het gezin Evaluatiefase22 e tot 26 e week1 om de 14 dagenFeedback vragenlijsten met het gezin Bestendiging van geleerde vaardigheden Eindgesprek met gezin en consulent

10 Doel van de interventie •Algemene doelstellingen: ▫de vaardigheden van het gezin versterken zodat de gezinsleden op eigen kracht verder kunnen functioneren binnen hun (maatschappelijke) context ▫efficiënte doorstroming van gezinnen alsook uitstroom van gezinnen uit de Bijzondere Jeugdbijstand

11 Inhoud van de interventie •Gericht op twee sporen: ▫Gedragsniveau: probleemgedrag van het kind(eren) en de hulpvraag van het gezin in kaart brengen, concreet maken en op zoek gaan naar praktische oplossingen ▫Communicatieniveau: onderlinge communicatie tussen de gezinsleden analyseren, positieve interacties versterken, probleemoplossend vermogen vergroten en opvoeding afstemmen op de ontwikkelingstaken

12 Mogelijke interventies •Belangrijke methodieken en technieken: ▫videohometraining ▫gedragsmatige technieken ▫oplossingsgerichte technieken ▫sociale netwerkstrategieën ▫… + ▫verschillende evaluatiemomenten ▫gebruik van vragenlijsten, schaalvragen

13 Interventie videohometraining •Kern VHT ▫Activerende hulpverlening primair gericht op basiscommunicatie en ontwikkeling kind •Methodische werkwijze ▫met videobeelden in thuissituatie ▫contact inzichtelijk maken ▫afstemmen met gezinsleden ▫focus op krachten

14 Interventie videohometraining •Proces VHT 1) Werkwijze introduceren 2) Maken van een opname 3) Voorbereiding mbv microanalyse 4) Terugkijken en bespreken van beelden 5) Afsluiting

15 Interventie videohometraining •Krachten VHT ▫werkt activerend ▫tweede kans ▫aandacht voor ogenschijnlijk onbelangrijke interactie elementen ▫is doelgericht en vraaggericht ▫is evidence based ▫breed inzetbaar ▫visueel ▫…

16 Interventie videohometraining  Toepassingsmogelijkheden ◦ pedagogische vragen ◦ vragen over het contact, de afstemming, aansluiten ◦ specifieke ontwikkelingsproblemen of een handicap ◦ verdelen van de aandacht ◦ communicatie verbeteren en positief leiding geven aan kind of gezinsleden ◦ ouderrol versterken ◦ …  Videofragment

17 Directieve techniek •Oefening

18 Contactgegevens Team coördinator: Els Verschueren els.verschueren@emmaus.be Verantwoordelijke: Goedele Plovie Pedagogisch coördinator: Karen Dille kdille@olo.be Verantwoordelijke: Bart Billion


Download ppt "Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten Team coördinator: Els VerschuerenPedagogisch coördinator: Karen Dille."

Verwante presentaties


Ads door Google