De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 13 september 2015 Morgendienst. Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 13 september 2015 Morgendienst. Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 13 september 2015 Morgendienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Psalm 84: 1 Psalm 84: 2, 6 Gezang 285 Gezang 437: 1, 2 Zingende Gezegend 13: 6 Psalm 103: 5 Gezang 327 Psalm 92: 1, 2 1 Koningen 19: 1-18 (NBV) Romeinen 11: 1-4 (NBV)

4 Welkom en mededelingen

5 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, H EER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. Psalm 84: 1

6 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof. Psalm 84: 2, 6

7 6 Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen H EER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt. Psalm 84: 2, 6

8 Stil gebed Votum en groet

9 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Gezang 285

10 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! Gezang 285

11 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Gezang 285

12 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! Gezang 285

13 Tien Woorden

14

15 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Gezang 437: 1, 2

16 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt. Gezang 437: 1, 2

17 Gebed

18

19 We lezen uit de NBV: 1 Koningen 19: 1-18 Romeinen 11: 1-4

20 1 Koningen 19: 1-18 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn

21 1 Koningen 19: 1-18 knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia keek op

22 1 Koningen 19: 1-18 en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt

23 1 Koningen 19: 1-18 door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God

24 1 Koningen 19: 1-18 van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor

25 1 Koningen 19: 1-18 de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde,

26 1 Koningen 19: 1-18 sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest

27 1 Koningen 19: 1-18 en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je

28 1 Koningen 19: 1-18 eigen opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

29 Zingende Gezegend 13: 6 6. Niet in een storm gaat Gij voorbij en niet in vlammend vuur zijt Gij, maar in het suizen van de wind, het is uw stilte die mij vindt - uw vrede maakt mijn vreugde vrij.

30 Romeinen 11: 1-4 (NBV) 1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? 3 ‘Heer, uw

31 Romeinen 11: 1-4 (NBV) profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.’

32 Psalm 103: 5 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

33 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.

34 Verkondiging

35

36 Gezang 327

37

38

39 Dankzegging en gebeden

40

41 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

42 Inzameling van de gaven

43 Psalm 92: 1, 2 1 Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den H ERE prijst, dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig. Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

44 Psalm 92: 1, 2 2 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend de grote naam des H EREN.

45 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

46 U ben van harte welkom voor een kopje koffie of thee! Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. Waarin we samen het Heilig Avondmaal zullen vieren.


Download ppt "Zondag 13 september 2015 Morgendienst. Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google