De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze gezamenlijke dienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze gezamenlijke dienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 29 juni 2014

2 WELKOM in/bij deze gezamenlijke dienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht.

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. M.P. Hofland Welkom en mededelingen Zingen gezang 444 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 99: 1, 2 en 8 Gebed Bijbellezing 1 Koningen 19: 1 - 18 Zingen psalm 81: 6, 7, 10 en 14

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. M.P. Hofland Prediking: Elia, burnout van de vuurprofeet Zingen uit Psalmen voor Nu: 16 Dankgebed Collecten Zingen uit Youth for Christ: 62 (als geloofsbelijdenis) Zegen

5 Dinsdagmiddag 5 augustus 2014 willen we met eigen auto’s naar het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Als u of jij dat ook wil (en “dat hopen wij”), dan graag een berichtje naar Atje Hoekstra of Bep van Maanen of Nel de Niet of Ria van der Zaal. Aanmeldingen van ‘auto met chauffeur’ worden extra gewaardeerd!!!

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 444: 1, 2 en 3 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

8 Gezang 444: 1, 2 en 3 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

9 Gezang 444: 1, 2 en 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren gaan.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 99: 1, 2 en 8 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, wordt bewogen, beef voor zijn vermogen.

12 Psalm 99: 1, 2 en 8 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o HERE; laten zij die eren!

13 Psalm 99: 1, 2 en 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

14 Gebed

15 De lezing uit de Bijbel is 1 Koningen 19: 1 – 18 volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

16 1 Koningen 19 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’

17 1 Koningen 19 3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. 4 Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’

18 1 Koningen 19 5 Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen.

19 1 Koningen 19 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.

20 1 Koningen 19 9 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood.

21 1 Koningen 19 Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten, ‘zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag.

22 1 Koningen 19 Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.

23 1 Koningen 19 Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord.

24 1 Koningen 19 Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel–Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.

25 1 Koningen 19 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 19 Elia ging weg van de Horeb.

26 Psalm 81: 6, 7, 10 en 14 Antwoord gaf Ik u, antwoord uit het onweer. Toen zo goed als nu heb ik u beproefd: waar ge Mij bedroeft, roep Ik u tot omkeer.

27 Psalm 81: 6, 7, 10 en 14 Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

28 Psalm 81: 6, 7, 10 en 14 Maar mijn eigen volk was Mij niet terwille. Hoogmoed was hun tolk en Ik liet hen gaan in hun eigen waan om hun trots te stillen.

29 Psalm 81: 6, 7, 10 en 14 Keer terug tot Mij Israël, gij trotse - en de woestenij zal weer bloeien gaan; Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.

30 Prediking Elia: burnout van de vuurprofeet

31 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser Psalmen voor Nu 16

32 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser

33 Psalmen voor Nu 16

34 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser

35 Psalmen voor Nu 16

36 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser

37 Psalmen voor Nu 16

38 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser

39 Psalmen voor Nu 16

40 Mijn God ik kom naar U (PvN 16)t. M. van der Beek; m. S. Visser

41 Dankgebed

42 Collecten De eerste rondgang is voor de (diaconale) Stichting Timon te Zeist. De tweede rondgang is voor de (Singel)kerk. Het doel van is jongeren, (jong)volwas- senen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Werkterrein: Provincie Utrecht en de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zijn er in diverse plaatsen woongroepen (begeleid wonen).

43 Youth For Christ 62

44

45

46 2. ‘k geloof in U, Heer Je - zus ge - bo - ren uit de maagd Youth for Christ 62

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Zegen, te beantwoorden met:

56 Volgende week (6 juli 2014): 09.30 uur Jeruzalemkerk. 09.45 uur Singelkerk: sing-in; voorganger ds. D.J. van Vuuren. 17.00 uur Jeruzalemkerk: gezamenlijke middagdienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht.


Download ppt "Zondagmiddag 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze gezamenlijke dienst van CGK Utrecht-Centrum en NGK Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google