De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met sarcoïdose Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met sarcoïdose Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werken met sarcoïdose Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend
Evenwicht tussen werk en privé verstoord Moeilijk om toe te geven dat het niet meer gaat Kan ik niet beter minder gaan werken of een lichtere baan zoeken?

3 Arbodienst/bedrijfsarts/werkgever
Ander belang van de bedrijfsarts Kies een vertrouwde casemanager Neem iemand mee naar de gesprekken Leg uw beperkingen duidelijk uit Laat u niet onder druk zetten Ken uw plichten en rechten Oefen het gesprek, wat wilt u ermee bereiken

4 Uw rechten bij arbeidsongeschiktheid
U hebt het recht: Om uw gegevens in te zien Om bezwaar te maken Om een klacht in te dienen Om iemand mee te nemen Op goede dienstverlening Op privacy Op ondersteuning bij werkhervatting Op vakantiegeld Om vrijwilligerswerk te doen

5 Uw plichten bij arbeidsongeschiktheid
U hebt de plicht: Om aan uw herstel te werken Om aan uw re-integratie mee te werken Om passend werk te accepteren Om wijzigingen door te geven (niet alleen over uw gezondheid) Om informatie te geven indien gevraagd Om langs te komen als u uitgenodigd wordt

6 Wet Verbetering Poortwachter: De procedure
Week 91 104 Dag 1 Ziekmelding Melding bij Arbodienst 6 Probleem- analyse 8 Plan van aanpak 13 WIA- keuring Ziekmelding bij UWV Evaluaties plan van aanpak Opschud- moment Re-integratie verslag en aanvraag WIA 52 Gedeelde verantwoordelijkheid

7 De probleemanalyse (6 weken)
Start beoordeling re-integratie-inspanningen De Arbodienst beschrijft de ‘casus’ Werknemer krijgt alleen kopie, tekent niet voor akkoord! Meld het in de probleemanalyse als (de toename van) uw klachten voortkomen uit uw werkomstandigheden Onderdeel latere re-integratieverslag (WIA aanvraag)

8 Plan van aanpak (week 8) Leidraad voor het verdere proces;
Wordt gezamenlijk ingevuld Benoeming casemanager Formuleren van het einddoel Wordt minimaal elke 6 weken geëvalueerd. Belang benadrukken Sporen uitleggen bij einddoel

9 De (her)keuring WIA aanvraag of WAO herbeoordeling oproep voor keuring
Uw eigen voorbereiding: Formulier UWV (vragenlijst voorbereiding herkeuring) Inspanningen bijhouden in dagboek Functionele mogelijkheden lijst (FML) invullen

10 Functionele mogelijkhedenlijst
Gebruikt het UWV voor in kaart brengen mogelijkheden. De keuringsarts bepaalt in welke mate u handelingen kunt verrichten: Normaal, beperkt of sterk beperkt Juist die beperkte indeling is het probleem, geef aan dat je wellicht wel bepaalde handelingen normaal kunt verrichten maar dat het achter elkaar doen van die handelingen niet gaat! Daarom is de voorbereiding ook zo van belang.

11 Functionele mogelijkhedenlijst
Persoonlijk functioneren: bijv. concentratievermogen Sociaal functioneren: bijv. werking van zintuigen Aanpassing aan fysieke omgevingseisen: Invloed van werkomgeving op mogelijkheden (drukte, stof, warmte en kou) Dynamische handelingen: lichamelijke beweeglijkheid, bijv. (trap)lopen Statische houdingen: Bewegen bij zitten of staan, bijv rug, armen, schouders gebruiken Werktijden: Op welk tijdstip van de dag kunt u werken en hoe lang per dag of hoe lang achter elkaar? Lijst is verdeeld in rubrieken en vervolgens in groepen

12 Gevolgen WAO-herkeuring
Verzekeringsarts Bepalen belastbaarheid Duurzaam benutbare mogelijkheden? Ja Nee Functionele mogelijkhedenlijst (FML) 80-100% WAO Arbeidsdeskundige Bepalen arbeidson-geschiktheids-percentage Indeling in arbeids-ongeschiktheidsklasse

13 Gevolgen WIA-keuring Verzekeringsarts Bepalen belastbaarheid
Duurzaam benutbare mogelijkheden? Nee Ja Kans op herstel? Functionele mogelijkhedenlijst (FML) Nee Ja WGA IVA Arbeidsdeskundige Geen WIA Bepalen arbeidsongeschiktheidspercentage

14 Duurzaam of niet duurzaam
80-100% arbeidsongeschikt Kans op herstel?? Duurzaam: Niet binnen vijf jaar kans op herstel IVA vijf jaar lang elk jaar een keuring, daarna 80-100% tot aan pensioen. Niet duurzaam: kans op herstel binnen vijf jaar WGA herkeuring bij wijzigingen of om de vijf jaar

15 WGA uitkering: twee fases
Loongerelateerde fase Hoogte: gerelateerd aan laatstverdiende loon Duur: afhankelijk van uw arbeidsverleden. Vervolgfase Uitkering hangt af van ‘voldoende werk’ = de helft van uw verdiencapaciteit - Voldoende werk: loonaanvullingsuitkering Hoogte: gerelateerd aan vroeger loon Duur: tot aan pensioen Onvoldoende werk: Hoogte: gerelateerd aan minimumloon

16 De financiële consequenties van ziek zijn
Minder dan 35% arbeidsongeschikt Niet arbeidsongeschikt voor de WIA→ geen recht op re-integratieondersteuning of uitkering!! Verplichte re-integratie-inspanning werkgever. Geen re-integratie mogelijk? Dan ontslagaanvraag. Bij toekenning WW wel re-integratieondersteuning In sommige CAO’s wordt het inkomensverlies (deels) aangevuld. Het kan ook zinvol zijn om toch te gaan keuren ook al weet u al dat het ao% minder dan 35 wordt ivm verslechtering gezondheid

17 Re-integratie proces U bent en blijft medeverantwoordelijk.
Re-integreren moet een duurzaam karakter hebben. Weet wat u wilt ,maar vooral wat u (aan)kunt

18 Re-integratiekanalen
Nee Dienstverband nog in stand UWV Ja - Arbeidsdeskundige + re-integratiebureau - Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) Werkgever - Employability Gecontracteerd re-integratiebureau Uw zelfgekozen re-integratiebureau Via UWV

19 Re-integreren met dienstverband
Methode hangt af van het einddoel: - uw eigen functie (evt. met aanpassingen of minder uren) Hier komt geen re-integratiebureau aan te pas. - een andere functie bij dezelfde werkgever (1e spoor re-integratie) (eventueel ook via re-integratiebureau) - een (andere) functie, bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie) (eventueel ook via re-integratiebureau)

20 Aan de slag als u nog een dienstverband heeft
Laat duidelijk vastleggen: Werkpatroon Opbouw van aantal uren Werk op AT-basis en hoelang? Takenpakket Evaluatiemoment Aanpassingen werkplek/-omgeving Begeleiding op de werkplek Gaat het om een tijdelijke functie en voor hoelang?

21 Re-integreren zonder dienstverband
Re-integratiebureau kiezen IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) aanvragen bij het UWV. - 35 dagen voor plaatsingsplan, verlengd met 21 dagen - Beter eerst bureau kiezen, daarna IRO aanvragen.

22 Het kiezen van een re-integratiebureau
Wees voorbereid op uw gesprek Zie uw telefoontje als een sollicitatie, u bent uzelf aan het verkopen. Sarcoïdose en de beperkingen die u daardoor ondervindt is niet iets dat u in een paar minuten kunt uitleggen, neem daar de tijd voor! Wil het bureau meer informatie over sarcoïdose? Verwijs ze naar of neem de folders van de SBN mee.

23 Niet mee eens Niet eens met bedrijfsarts, arbodienst of werkgever?
Maak bezwaar en geef schriftelijk aan dat u het er niet mee eens bent en geef ook aan waarom. Hierbij kan de SBN uw vakbond of een arts u helpen. Onredelijk behandeld door bedrijfsarts of arboarts? Dreigen met het indienen van een klacht bij het Medisch Tuchtcollege helpt vaak. Daadwerkelijke klacht is wel een langdurige procedure.

24 Deskundigenoordeel Het deskundigenoordeel (second opinion) van UWV:
Kost € 50 Ziek of niet ziek Passend of niet passend werk Mate van re-integratie inspanningen van u en wg

25 Niet eens met het UWV Beslissing: Bezwaar aantekenen binnen zes weken.
Onredelijk behandeld: Klacht indienen. Ook mogelijk: Mediation (bemiddeling) met een onafhankelijke mediator en een medewerker van UWV.

26 Belangrijk om te weten Medische gegevens zijn vertrouwelijk.
Leg vanaf het begin alle zaken die met het ziek zijn en uw werk te maken hebben vast. Ken uw plichten maar zeker ook uw rechten! Wees voorzichtig met ‘vrijwillige’ demotie Geef alle wijzigingen door aan het UWV Roep tijdig hulp in Werken op Arbeidstherapeutische basis (AT-basis) Zorg zelf voor uw beschikkingen als u gaat re-integreren Wees eerlijk over uw beperkingen

27 Als u meer informatie wilt
De SBN is zich ervan bewust dat veel leden van de vereniging te maken krijgen met de regelgeving omtrent “sarcoïdose en werk“ Daarom wordt er met regelmaat aandacht geschonken aan dit onderwerp. U kunt ook uw vragen stellen via


Download ppt "Werken met sarcoïdose Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend"

Verwante presentaties


Ads door Google