De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ouderling van dienst: W. Verkerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "ouderling van dienst: W. Verkerk"— Transcript van de presentatie:

1 ouderling van dienst: W. Verkerk
Voorganger Dhr J. Smit uit Beltschutsloot Organist : A. Kroeze

2 Opwekking 488 Heer ik kom tot U neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

3 Opwekking 488 Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

4 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart.

5 Opwekking 488 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

6 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij.

7 Opwekking 488 En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

8 Opwekking 488 (Refrein 2x) Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart.

9 Opwekking 488 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

10 Opwekking 488 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

11 Welkom en mededelingen.

12 NLB 24: 1, 2 en 3 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

13 NLB 24: 1, 2 en 3 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden.

14 NLB 24: 1, 2 en 3 God is hem zegenrijk nabij, in 't recht des Heren wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in 't licht en zoekt des Heren aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

15 Bemoediging en groet.

16 Aanvangstekst

17 NLB 23b: 1, 2 en 5 De heer is mijn herder! k Heb al wij mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

18 NLB 23b: 1, 2 en 5 De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel

19 NLB 23b: 1, 2 en 5 De heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd! ‘k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd

20 Gebed

21 Gesprek met de kinderen.

22 Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
een vlindertje, een vlindertje. ik ben een kind van God. Zo blij, zo blij. Want Jezus woont in mij.

23 Soms zou ik willen vliegen als een vogeltje, en vogeltje, een vogeltje
Soms zou ik willen vliegen als een vogeltje, en vogeltje, een vogeltje. ik ben een kind van God. Zo vrij, zo vrij. Want Jezus woont in mij.

24 Opwekking 42, 1e keer Vrouwen en kinderen. 2e keer hele gemeente
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

25 Opwekking 42 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

26 Woorden die ons leven richting geven. Schriftlezing Joh
Woorden die ons leven richting geven. Schriftlezing Joh. 3: 16 t/m 21 (NBV) 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

27 Schriftlezing Joh. 3: 16 t/m 21 (NBV)
18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.

28 Schriftlezing Joh. 3: 16 t/m 21 (NBV)
20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

29 Schriftlezing Joh. 12: 46 (NBV)
46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.

30 JhH 108, 1 Leid mij Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in ‘t barre land. Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. vul mij met uw Geest steeds meer. Vul mij met uw Geest steeds meer.

31 JdH 108, 2 Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. Leid mij steeds door uwe liefde, Groeiend naar uw beeld, o Heer. brood des Levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. Voed mij dat ik groei naar U.

32 JdH 108, 3 Laat door mij uw levend water Vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later Dat uw Geest over allen koom’. Machtig Heiland, mijn Verlosser, Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. Kom Heer Jezus, in Uw kracht.

33 Schriftlezing Joh 9. middels DVD

34 NLB 146: 1 en 6 Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; ‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. >>

35 NLB 146: 1 en 6 >> ‘t Is de HEER, wiens mededogen Blinden schenkt het lieflijk licht; Wie in ‘t stof lag neergebogen, Wordt door Hem weer opgericht; God, die lust in waarheid heeft, Mint hem, die rechtvaardig leeft. >>

36 Verkondiging.

37 Gezang 21: 3, 6 en 7. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem scde, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Hallejula! Hallejula!

38 Gezang : 21 : 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, Dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen En Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, Gos is uw licht: Hij schenkt, o blinde, u ‘t gezicht. Hallejula! Hallejula!

39 Gezang : 21 : 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, Zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil’ge Geest! Hallejula! Hallejula!

40 Kinderen komen terug.

41 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen.

42 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten wie liefde geeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.

43 Kinderlied: Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft - Jezus! wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. 2x

44 Gebed

45 Collecte : kerk

46 NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

47 NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden, Ga met God en Hij zal met je zijn.

48 NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

49 NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

50 Zegenbede.


Download ppt "ouderling van dienst: W. Verkerk"

Verwante presentaties


Ads door Google