De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied voor de dienst Lied 985: 1 en 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied voor de dienst Lied 985: 1 en 3"— Transcript van de presentatie:

1 Lied voor de dienst Lied 985: 1 en 3

2 3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, bloemen en bomen en al wat adem heeft! Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

3 ‘Leven uit wat God geeft’
Voorganger: Ds. B. Heslinga Orgel: Dhr. J. Snellenberg Zondag 12 juli 2015

4 Welkom

5 Psalm 65: 1 en 2

6

7 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

8

9 Stil gebed/ beginwoord en groet

10 Lied 218: 1, 2, en 4

11 2 Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. 4 Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.

12 Kyriegebed

13 Glorialied 103c: 1 en 2

14

15 2 Loof Hem als uw vaderen deden, eigen u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Loof uw Vader, loof uw Vader, tot uw laatste adem toe.

16 Gebed voor de lezingen

17 Aansteken kaarsen Kindernevendienst

18 Lied 923: 1, 2 en 3

19 2 Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn als je het gaat wagen met Gods woord alleen; dan gebeuren wonderen om je heen.

20 3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit boven de haat.

21 Kinderen naar de Kindernevendienst

22 1e Lezing uit Psalm 65 God die woont op de Sion,
1 Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. 2 U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. 3 U die ons bidden hoort – tot u komt de sterveling. 4 Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. 5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

23 u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde,
6 Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee. 7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, 8 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. 9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten tot het westen.

24 vol water staat de rivier van God.
10 U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 11 u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. 12 U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, 13 de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, 14 de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.

25 Lied 910:1 en 3

26

27 3 Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt, zal ook zijn kinderen kleden, Hij kent ons lief en leed. Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand, die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand.

28 2e Lezing uit Hebreeën 13: 1 – 8
1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. 4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

29 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ 7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

30 Lied 994: 1, 2, 3 en 4

31

32 2 De sterken, die bewaken de wegen met hun woord: dat zij ook zullen dragen de zwakken in de poort, want hoofd en lichaam zijn in pijn en niemand wordt behouden, als dié verlaten zijn!

33 3 Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld: Heer, dat wij niet vergeten, hoe Gij de namen telt, bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen, de stemmen van het bloed.

34 4 O God, Gij moet regeren tegen het onverstand: wij dienen vele heren tot schade van het land. Gij zijt genade, uw bevel doet leven en vergeven, o God van Israël!

35 Verkondiging

36

37 Lied 919: 1, 2 en 4

38

39 2 Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinsterend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, – al hun glans / dooft nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven.

40 4 Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten, – geef ons moed; / ’t is ons goed U te zien, getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen.

41 Gebeden

42 Filmpje Present!!

43 St. Present Kerk (de kinderen komen terug in de kerkzaal)

44 Slotlied 912: 1, 2 en 3

45 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

46 Zegen

47 Wilt u bij het verlaten van de kerk denken aan de collectebusjes voor de zending en de bloemen die bij de uitgang staan? Alvast bedankt voor uw gave.


Download ppt "Lied voor de dienst Lied 985: 1 en 3"

Verwante presentaties


Ads door Google