De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet
Gebieds- en Vastgoedontwikkeling Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten 20 oktober 2014

2 Programma (I) Introductie omgevingsrecht
(II) Planologische instrumenten gebieds- en vastgoedontwikkeling Ladder voor duurzame verstedelijking (IV) Omgevingswet

3 Introductie omgevingsrecht
Wet op de ruimtelijke ordening (Wro; 1 juli 2008) Crisis- en herstelwet (Chw; 31 maart 2010) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo; 1 oktober 2010) Omgevingswet (2018?)

4 Planologische instrumenten 3 niveaus:
Instrumenten Rijk / Provincie Instrumenten Gemeente Structuurvisie Inpassingsplan Bestemmingsplan Algemene regels / aanwijzing Beheersverordening Omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplan

5 Bestemmingsplan Vaststelling gemeenteraad
Actualisatieplicht 10 jaar (sanctie: verval legesheffing) Toetsingskader voor omgevingsvergunning: burgers bindend plan

6 Checklist bestemmingsplan
Verbeelding, regels en toelichting Definities Bestemmingsvoorschriften, gebruiks- en bouwregels Wijzigingsbevoegdheden Uitwerkingsplichten Nadere eisen Overgangsrecht Vaststelling en onherroepelijkheid bestemmingsplan

7 Vb: Jongerenmotel Weesperzijde 1.400 bedden
Toegestaan in bestemmingsplan: “Horeca van categorie 5” 1.41 horeca van categorie 5 horeca-inrichtingen waar de gelegenheid wordt geboden voor overnachting (hotels, pensions).

8 Vb. Short stay = wonen? ABRvS 23 oktober 2013 ( ): “Verblijf van een week is niet voldoende duurzaam, dus geen woonkarakter.” Maar: als bestemming “Wonen” expliciet voorziet in “short stay”, dan wel toegestaan.

9 Huisvesting arbeidsmigranten in hotel?
ABRvS 13 augustus 2014 ( ) “Bij een hotelbedrijf gaat om een verblijf van korte duur, ongeacht de aard van het verblijf, te weten doorreis, vakantie en zakelijk en dat bij een hotelbedrijf verzorging wordt aangeboden, zoals roomservice, verstrekking van consumpties en maaltijden.”

10 procedure bestemmingsplan
Actie / Handeling Termijn Voorbereidingsfase - Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan, ziienswijzen door een ieder 6 weken Vaststelling bp door gemeenteraad 12 weken Bekendmaking besluit tot vaststelling binnen 2 weken na de vaststelling Binnen 2 weken na vaststelling van het bestemmingsplan Bekendmaking besluit tot vaststelling binnen 6 weken na de vaststelling indien door GS of de inspecteur een zienswijze is ingediend die niet volledig is overgenomen of indien het bp gewijzigd wordt vastgesteld anders dan op grond van zienswijzen van GS of de inspecteur Binnen 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan Beroep Raad van State Uitspraak 1 jaar

11 Omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten (artikel 2. 1 en 2
Omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten (artikel 2.1 en 2.2 Wabo) : bouwen handelen in strijd met het bestemmingsplan wijzigen monument kappen brandveilig gebruik (“gebruiksvergunning”) aanbrengen reclame maken uitrit wijzigen inrichting (“milieuvergunning”) etc.

12 Aanvraag omgevingsvergunning
Voor het gehele project Voor een gedeelte van het project In twee fasen Bevoegd gezag: in de regel B&W, soms GS of Rijk

13 Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen (artikel 2
Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) Bouwbesluit Bouwverordening Geldende planologische regime (bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, provinciale verordening, AMvB) Redelijke eisen van welstand Bibob

14 Gemeentelijke instrumenten voor project in strijd met bestemmingsplan
Binnenplanse afwijking of wijzigingsbevoegdheid Omgevingsvergunning kruimelgevallen Project-omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Gemeentelijke coördinatieregeling Projectuitvoeringsbesluit (Chw)

15 Wijzigingsbevoegdheid
Artikel 3.6 lid 1 onder a Wro Concrete gevallen / omstandigheden Geen structuurwijziging bestemmingsplan Objectief begrensd Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Afd. 3.4 Awb)

16 Binnenplanse afwijking
Artikel 3.6 lid 1 onder c Wro Bevoegdheid in bestemmingsplan aangegeven Objectief begrensd Reguliere procedure (8 + 6 weken)

17 Omgevingsvergunning kruimelgevallen
O.a. voor transformaties: Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor Binnen bebouwde kom Maximaal m2 Inpandige bouwactiviteiten Aantal woningen gelijk

18 Per 1 november 2014: wijziging artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor
Beperking m2 komt te vervallen Beperking inpandige bouwactiviteiten komt te vervallen Geen vergroting bebouwde oppervlakte of bouwvolume Wijziging in woningaantallen toegestaan Ook voor aansluitend terrein

19 Project-omgevingsvergunning
Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo Goede ruimtelijke onderbouwing incl. onderzoeken noodzakelijk (o.a. verkeer, parkeren, geluid) “Verklaring van geen bedenkingen” gemeenteraad nodig? Gefaseerd / opknippen?

20 Tijdelijke omgevingsvergunning
Artikel 2.12 lid 2 Wabo Tijdelijke behoefte Maximaal 5 jaar Uniforme openbare voorbereidingsprocedure ( weken)

21 Tijdelijke omgevingsvergunning
Wetswijziging per 1 nov (artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor) Tijdelijke behoefte geen vereiste meer Geen onomkeerbare gevolgen Maximaal 10 jaar Reguliere voorbereidingsprocedure (8 + 6 weken) Niet voor mer(beoordelings)plichtige activiteiten

22 Reguliere procedure omgevingsvergunning
Actie Termijn Voorbereidingsfase - Aanvraag Verlening omgevingsvergunning 8 weken Eenmalige verlenging beslissingstermijn 6 weken Inwerkingtreding zonder verzoek om voorlopige voorziening Na bekendmaking besluit Inwerkingtreding met verzoek om voorlopige voorziening Nadat op verzoek om voorlopige voorziening is beslist Bezwaar Beslissing op bezwaar 10 weken na verstrijken bezwaartermijn Beroep Rechtbank 6 weken na bekendmaking beslissing op bezwaar Uitspraak Ca. 6 maanden -1 jaar Beroep Raad van State 6 weken na uitspraak Rechtbank ca. 1 jaar

23 Uitgebreide procedure omgevingsvergunning
Actie Termijn Voorbereidingsfase - Aanvraag evt. binnen 8 weken afwijzen Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken (zienswijzen kunnen worden ingediend) 6 weken Verlening omgevingsvergunning 12 weken Algemene bekendmaking van het projectbesluit door terinzagelegging van het plan met voorafgaande kennisgeving en toezending aan GS en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeente. Binnen 2 weken indien GS of de inspecteur geen zienswijzen hebben ontvangen. Binnen 6 weken indien GS of de inspecteur wel zienswijzen hebben ingebracht. Inwerkingtreding zonder verzoek om voorlopige voorziening 6 weken na bekendmaking (tenzij reactieve aanwijzing) Inwerkingtreding met verzoek om voorlopige voorziening (kan alleen als beroep is ingesteld) Nadat op verzoek om voorlopige voorziening is beslist Beroep Uitspraak ca. 1 jaar Hoger beroep RvS

24 Gemeentelijke coördinatieregeling
Bundeling / parallelschakeling procedure bp en ov Geen integratie toetsingskaders Startbesluit gemeenteraad Besluitvorming door afzonderlijk bevoegde gezag (gemeenteraad en B&W)

25 Gemeentelijke coördinatieregeling
Bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning: rechtstreeks beroep Raad van State Beslissing Raad van State binnen zes maanden na ontvangst verweerschrift

26 Projectuitvoeringsbesluit (Chw)
Projectuitvoeringsbesluit vervangt meerdere toestemmingen Bouw > 12 woningen en/of maatschappelijk vastgoed Niet in bepaalde gebieden Bevoegdheid bij gemeenteraad, delegatie aan B&W mogelijk Beroep Raad van State Beslistermijn 6 maanden na verstrijken beroepstermijn

27 Coördinatieregeling Projectuitvoeringsbesluit Omgevingsvergunning Coördinatie met bestemmingsplan ja nee Bevoegd gezag besluiten desbetreffende bevoegde bestuursorganen gemeenteraad B&W Eén besluit Fasering Beroepsprocedure één instantie twee instanties Toepasselijkheid afdeling 1.2 Chw als project onder Bijlage I en II Chw valt van rechtswege Opschortende werking beroep Uitspraak in beroep zes maanden niet bepaald, tenzij afdeling 1.2 Chw van toepassing

28 Relativiteitsbeginsel
Artikel 8:69a Awb Een belanghebbende kan zich alleen beroepen op een geschreven of ongeschreven rechtsregels die strekt tot bescherming van zijn belangen Niet in bezwaar

29 Ladder voor duurzame verstedelijking
Artikel lid 2 Bro Inwerkingtreding 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 388) Procesvereiste voor plannen die nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken (artikel lid 1 aanhef onderdeel i Bro)

30 Ladder voor duurzame verstedelijking
Drie treden: (1) Actuele regionale behoefte? Zo ja? (2) Herstructurering of transformatie bestaand stedelijk gebied? Zo nee? (3) Ontwikkeling nieuw stedelijk gebied: voorwaarden voor locatie en ontsluiting.

31 Ladder voor duurzame verstedelijking
Zorgvuldig onderzoek naar leegstand, kwalitatieve en kwantitatieve elementen van aanbod Bij iedere nieuwe stedelijke ontwikkeling, dus ook transformaties (Brede leer) ‘Van een zekere omvang’ Bij bestemmingsplannen,omgevingsvergunningen en wijzigings- of uitwerkingsplannen Geen economische ordening (artikel lid 4 Bor)

32 Wetsvoorstel Omgevingswet
Bundeling van het omgevingsrecht Op 17 juni jl. aangeboden aan Tweede Kamer Inwerkingtreding 2018?

33 6 Instrumenten: Omgevingsvisie Programma’s Algemene Rijksregels
Decentrale regelgeving (gemeentelijk omgevingsplan, provinciale omgevingsverordening en waterschapverordening) Omgevingsvergunning Projectbesluit

34 Vragen? Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten (06)


Download ppt "Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google