De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet Gebieds- en Vastgoedontwikkeling 20 oktober 2014 Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet Gebieds- en Vastgoedontwikkeling 20 oktober 2014 Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet Gebieds- en Vastgoedontwikkeling 20 oktober 2014 Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten

2 Programma (I) Introductie omgevingsrecht (II) Planologische instrumenten gebieds- en vastgoedontwikkeling (III)Ladder voor duurzame verstedelijking (IV) Omgevingswet

3 Introductie omgevingsrecht  Wet op de ruimtelijke ordening (Wro; 1 juli 2008)  Crisis- en herstelwet (Chw; 31 maart 2010)  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo; 1 oktober 2010)  Omgevingswet (2018?)

4 Planologische instrumenten 3 niveaus: Instrumenten Rijk / ProvincieInstrumenten Gemeente  Structuurvisie  Inpassingsplan  Bestemmingsplan  Algemene regels / aanwijzing  Beheersverordening  Omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsplan

5 Bestemmingsplan Vaststelling gemeenteraad Actualisatieplicht 10 jaar (sanctie: verval legesheffing) Toetsingskader voor omgevingsvergunning: burgers bindend plan www.ruimtelijkeplannen.nl

6 Checklist bestemmingsplan  Verbeelding, regels en toelichting  Definities  Bestemmingsvoorschriften, gebruiks- en bouwregels  Wijzigingsbevoegdheden  Uitwerkingsplichten  Nadere eisen  Overgangsrecht  Vaststelling en onherroepelijkheid bestemmingsplan

7 Vb: Jongerenmotel Weesperzijde 1.400 bedden Toegestaan in bestemmingsplan: “Horeca van categorie 5” 1.41 horeca van categorie 5 horeca-inrichtingenhoreca-inrichtingen waar de gelegenheid wordt geboden voor overnachting (hotels, pensions).

8 Vb. Short stay = wonen? ABRvS 23 oktober 2013 (201300024): “Verblijf van een week is niet voldoende duurzaam, dus geen woonkarakter.” Maar: als bestemming “Wonen” expliciet voorziet in “short stay”, dan wel toegestaan.

9 Huisvesting arbeidsmigranten in hotel? ABRvS 13 augustus 2014 (201309747) “Bij een hotelbedrijf gaat om een verblijf van korte duur, ongeacht de aard van het verblijf, te weten doorreis, vakantie en zakelijk en dat bij een hotelbedrijf verzorging wordt aangeboden, zoals roomservice, verstrekking van consumpties en maaltijden.”

10 procedure bestemmingsplan Actie / Handeling Termijn Voorbereidingsfase - Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan, ziienswijzen door een ieder 6 weken Vaststelling bp door gemeenteraad 12 weken Bekendmaking besluit tot vaststelling binnen 2 weken na de vaststelling Binnen 2 weken na vaststelling van het bestemmingsplan Bekendmaking besluit tot vaststelling binnen 6 weken na de vaststelling indien door GS of de inspecteur een zienswijze is ingediend die niet volledig is overgenomen of indien het bp gewijzigd wordt vastgesteld anders dan op grond van zienswijzen van GS of de inspecteur Binnen 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan Beroep Raad van State 6 weken Uitspraak1 jaar

11 Omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten (artikel 2.1 en 2.2 Wabo) :  bouwen  handelen in strijd met het bestemmingsplan  wijzigen monument  kappen  brandveilig gebruik (“gebruiksvergunning”)  aanbrengen reclame  maken uitrit  wijzigen inrichting (“milieuvergunning”)  etc.

12 Aanvraag omgevingsvergunning  Voor het gehele project  Voor een gedeelte van het project  In twee fasen Bevoegd gezag: in de regel B&W, soms GS of Rijk

13 Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)  Bouwbesluit  Bouwverordening  Geldende planologische regime (bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, provinciale verordening, AMvB)  Redelijke eisen van welstand  Bibob

14 Gemeentelijke instrumenten voor project in strijd met bestemmingsplan  Binnenplanse afwijking of wijzigingsbevoegdheid  Omgevingsvergunning kruimelgevallen  Project-omgevingsvergunning  Tijdelijke omgevingsvergunning  Gemeentelijke coördinatieregeling  Projectuitvoeringsbesluit (Chw)

15 Wijzigingsbevoegdheid  Artikel 3.6 lid 1 onder a Wro  Concrete gevallen / omstandigheden  Geen structuurwijziging bestemmingsplan  Objectief begrensd  Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Afd. 3.4 Awb)

16 Binnenplanse afwijking  Artikel 3.6 lid 1 onder c Wro  Bevoegdheid in bestemmingsplan aangegeven  Objectief begrensd  Reguliere procedure (8 + 6 weken)

17 Omgevingsvergunning kruimelgevallen O.a. voor transformaties:  Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor  Binnen bebouwde kom  Maximaal 1.500 m2  Inpandige bouwactiviteiten  Aantal woningen gelijk

18 Per 1 november 2014: wijziging artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor  Beperking 1.500 m2 komt te vervallen  Beperking inpandige bouwactiviteiten komt te vervallen  Geen vergroting bebouwde oppervlakte of bouwvolume  Wijziging in woningaantallen toegestaan  Ook voor aansluitend terrein

19 Project-omgevingsvergunning  Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo  Goede ruimtelijke onderbouwing incl. onderzoeken noodzakelijk (o.a. verkeer, parkeren, geluid)  “Verklaring van geen bedenkingen” gemeenteraad nodig?  Gefaseerd / opknippen?

20 Tijdelijke omgevingsvergunning  Artikel 2.12 lid 2 Wabo  Tijdelijke behoefte  Maximaal 5 jaar  Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (26 + 6 weken)

21 Tijdelijke omgevingsvergunning  Wetswijziging per 1 nov. 2014 (artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor)  Tijdelijke behoefte geen vereiste meer  Geen onomkeerbare gevolgen  Maximaal 10 jaar  Reguliere voorbereidingsprocedure (8 + 6 weken)  Niet voor mer(beoordelings)plichtige activiteiten

22 Reguliere procedure omgevingsvergunning Actie Termijn Voorbereidingsfase - Aanvraag - Verlening omgevingsvergunning8 weken Eenmalige verlenging beslissingstermijn6 weken Inwerkingtreding zonder verzoek om voorlopige voorzieningNa bekendmaking besluit Inwerkingtreding met verzoek om voorlopige voorziening Nadat op verzoek om voorlopige voorziening is beslist Bezwaar6 weken Beslissing op bezwaar 10 weken na verstrijken bezwaartermijn Beroep Rechtbank 6 weken na bekendmaking beslissing op bezwaar Uitspraak Ca. 6 maanden -1 jaar Beroep Raad van State6 weken na uitspraak Rechtbank Uitspraakca. 1 jaar

23 Uitgebreide procedure omgevingsvergunning Actie Termijn Voorbereidingsfase - Aanvraag evt. binnen 8 weken afwijzen Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken (zienswijzen kunnen worden ingediend) 6 weken Verlening omgevingsvergunning12 weken Algemene bekendmaking van het projectbesluit door terinzagelegging van het plan met voorafgaande kennisgeving en toezending aan GS en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeente. Binnen 2 weken indien GS of de inspecteur geen zienswijzen hebben ontvangen. Binnen 6 weken indien GS of de inspecteur wel zienswijzen hebben ingebracht. Inwerkingtreding zonder verzoek om voorlopige voorziening 6 weken na bekendmaking (tenzij reactieve aanwijzing) Inwerkingtreding met verzoek om voorlopige voorziening (kan alleen als beroep is ingesteld) Nadat op verzoek om voorlopige voorziening is beslist Beroep6 weken Uitspraak ca. 1 jaar Hoger beroep RvS6 weken Uitspraakca. 1 jaar

24 Gemeentelijke coördinatieregeling Bundeling / parallelschakeling procedure bp en ov Geen integratie toetsingskaders Startbesluit gemeenteraad Besluitvorming door afzonderlijk bevoegde gezag (gemeenteraad en B&W)

25 Gemeentelijke coördinatieregeling  Bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning: rechtstreeks beroep Raad van State  Beslissing Raad van State binnen zes maanden na ontvangst verweerschrift

26 Projectuitvoeringsbesluit (Chw)  Projectuitvoeringsbesluit vervangt meerdere toestemmingen  Bouw > 12 woningen en/of maatschappelijk vastgoed  Niet in bepaalde gebieden  Bevoegdheid bij gemeenteraad, delegatie aan B&W mogelijk  Beroep Raad van State  Beslistermijn 6 maanden na verstrijken beroepstermijn

27 Coördinatieregeling ProjectuitvoeringsbesluitOmgevingsvergunning Coördinatie met bestemmingsplan janee Bevoegd gezag besluiten desbetreffende bevoegde bestuursorganen gemeenteraadB&W Eén besluit neeja Fasering janeeja Beroepsprocedure één instantie twee instanties Toepasselijkheid afdeling 1.2 Chw als project onder Bijlage I en II Chw valt van rechtswege als project onder Bijlage I en II Chw valt Opschortende werking beroep neejanee Uitspraak in beroepzes maanden niet bepaald, tenzij afdeling 1.2 Chw van toepassing

28 Relativiteitsbeginsel  Artikel 8:69a Awb  Een belanghebbende kan zich alleen beroepen op een geschreven of ongeschreven rechtsregels die strekt tot bescherming van zijn belangen  Niet in bezwaar

29 Ladder voor duurzame verstedelijking  Artikel 3.6.1 lid 2 Bro  Inwerkingtreding 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 388)  Procesvereiste voor plannen die nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken (artikel 1.1.1 lid 1 aanhef onderdeel i Bro)

30 Ladder voor duurzame verstedelijking Drie treden: (1) Actuele regionale behoefte? Zo ja? (2) Herstructurering of transformatie bestaand stedelijk gebied? Zo nee? (3) Ontwikkeling nieuw stedelijk gebied: voorwaarden voor locatie en ontsluiting.

31 Ladder voor duurzame verstedelijking  Zorgvuldig onderzoek naar leegstand, kwalitatieve en kwantitatieve elementen van aanbod  Bij iedere nieuwe stedelijke ontwikkeling, dus ook transformaties (Brede leer)  ‘Van een zekere omvang’  Bij bestemmingsplannen,omgevingsvergunningen en wijzigings- of uitwerkingsplannen  Geen economische ordening (artikel 3.1.6 lid 4 Bor)

32 Wetsvoorstel Omgevingswet  Bundeling van het omgevingsrecht  Op 17 juni jl. aangeboden aan Tweede Kamer  Inwerkingtreding 2018?

33 6 Instrumenten:  Omgevingsvisie  Programma’s  Algemene Rijksregels  Decentrale regelgeving (gemeentelijk omgevingsplan, provinciale omgevingsverordening en waterschapverordening)  Omgevingsvergunning  Projectbesluit

34 Vragen? Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten Eefje@gijsheutinkadvocaten.nl (06) 12057865


Download ppt "Publiekrechtelijk kader: Wro, Chw, Wabo, Omgevingswet Gebieds- en Vastgoedontwikkeling 20 oktober 2014 Eefje M. van Bommel MRE MRICS Gijs Heutink Advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google