De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Conny Delissen-Buijnstersmr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooymr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr. Hanneke Dupree Wabo seminar 8 & 15 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Conny Delissen-Buijnstersmr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooymr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr. Hanneke Dupree Wabo seminar 8 & 15 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 mr. Conny Delissen-Buijnstersmr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooymr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr. Hanneke Dupree Wabo seminar 8 & 15 oktober 2009

2 Slide 2 WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (30 844) -Besluit omgevingsrecht (Bor) -Ministeriële regeling (Mor) Invoeringswet Wabo (31 953) -2 juli 2009 aangenomen door TK Inwerkingtreding: streven voorjaar 2010

3 Slide 3 1.Reikwijdte & Kernbegrippen 2.Weigeringsgronden 3.Procedures 4.Rechtsbescherming

4 Slide 4 ÉÉN OMGEVINGSVERGUNNING: -Eén loket -Eén (digitaal) aanvraagformulier -Eén bevoegd gezag (één aanspreekpunt) -Eén uniforme (kortere) procedure -Eén procedure bezwaar + beroep -Eén handhavend bestuursorgaan

5 Slide 5 DOEL: -één omgevingsvergunning voor project i.p.v. ± 25 toestemmingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving -procedurele integratie; behoud afzonderlijke toetsingskaders

6 Slide 6 ÉÉN OMGEVINGSVERGUNNING I.P.V. O.A.: -Aanlegvergunning -Bouwvergunning -Gebruiksvergunning -Kapvergunning -Milieuvergunning -Monumentenvergunning -Sloopvergunning -Projectbesluit/(binnenplanse) ontheffingen

7 Slide 7 BELANGRIJKE BEGRIPPEN: Project: als bedoeld in art. 2.1 lid 1 of 2.2 Wabo (één of meer activiteiten) Activiteit: -als bedoeld in art. 2.1 lid 1 of 2.2 Wabo -invloed op ‘fysieke leefomgeving’ -ruimtelijke dimensie -plaatsgebonden

8 Slide 8 Bouwen / verbouwen Kappen Monument Deelvergunning Gefaseerde vergunning Natuurgebied EEN OMGEVINGSVERGUNNING PROJECT

9 Slide 9 1.Reikwijdte & Kernbegrippen 2.Weigeringsgronden 3.Procedures 4.Rechtsbescherming

10 Slide 10 WEIGERINGSGRONDEN Bouwen (art. 2.10 Wabo) -grotendeels zelfde weigeringsgronden als art. 44 Ww -weigeringsgrond monumentenvergunning vervallen -afwijkingsbevoegdheid Bouwbesluit en bouwverordening Strijdigheid bestemmingsplan (art. 2.11 + 2.12 Wabo) -in beginsel verboden; tenzij -projectbesluit of (binnenplanse) ontheffing

11 Slide 11 WEIGERINGSGRONDEN Milieuvergunning (art. 2.14 Wabo) -vergelijkbaar toetsingskader als in Wm -toetsing bbt -toetsing grenswaarden

12 Slide 12 WEIGERINGSGRONDEN Monumentenvergunning (art. 2.15 Wabo) -nieuw criterium: belang van de monumentenzorg -geen imperatieve weigeringsgronden; belangenafweging Sloopvergunning (art. 2.16 Wabo) -bestemmingsplan, beheersverordening en voorbereidingsbesluit -beschermd dorps- en stadsgezicht Gemeentelijke verordening (art. 2.18 Wabo) -APV (kappen) -Bouwverordening (slopen)

13 Slide 13 1.Reikwijdte & kernbegrippen 2.Weigeringsgronden 3.Procedures 4.Rechtsbescherming

14 Slide 14 ÉÉN LOKET – ÉÉN BEVOEGD GEZAG Aanvraag indienen (art. 3.1 lid 1 Wabo) -B&W waar project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, indien onbevoegd; -bevoegd gezag Orgaan onverwijld bevestigen/berichten (art. 3.1 lid 2 + 3 Wabo) -ontvangst aanvraag -datum ontvangst -voorbereidingsprocedure -bevoegd gezag

15 Slide 15 ÉÉN UNIFORME (KORTERE) PROCEDURE Voorbereidingsprocedures: -reguliere procedure (hoofdregel) (titel 4.1 Awb) -uitgebreide procedure (afdeling 3.4 Awb; UOV)

16 Slide 16 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Publicatie aanvraag/verlenging beslistermijn/bs (art. 3.8 Wabo) -dag- nieuw- of huis-aan-huisblad; of -andere geschikte wijze (internet) Beslistermijn (art. 3.9 Wabo) -8 weken na ontvangst datum aanvraag of na einde aanhouding -eenmaal verlenging met max. 6 weken -fatale beslistermijn: van rechtswege vergunning

17 Slide 17 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Let op: van rechtswege vergunning Procedurele waarborgen derdebelanghebbende: -publicatieplicht: verlenging beslistermijn vergunning van rechtswege (art. 3.9 lid 4 jo. art. 4.20c Awb) -inwerkingtreding: na ongebruikt verstrijken bezwaar- termijn; of na beslissing op bezwaar

18 Slide 18 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Let op: van rechtswege vergunning Waarborgen bevoegd gezag: -uitsluitend bij (ontoelaatbare) ernstige nadelige gevolgen fysieke leefomgeving; alsdan -ambtshalve/verzoek wijzigen voorschriften; indien ontoereikend (art. 2.31 lid 1 sub c Wabo) -intrekken omgevingsvergunning (art. 2.33 lid 1 sub e Wabo)

19 Slide 19 UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Geen van rechtswege vergunning: -belangrijke gevolgen van de activiteiten fysieke leefomgeving -bij activiteiten groot aantal belangen derden betrokken U.o.v. is uitzondering (art. 3.10 Wabo): -aanvraag ‘geheel of gedeeltelijk’ betrekking op activiteiten art. 3.10 lid 1 Wabo -verklaring van geen bedenkingen -aanhakende toestemming

20 Slide 20 AANHAKENDE TOESTEMMINGEN (Art. 2.19 Wabo) Incidentele integratie o.a.: -Natuurbeschermingswet 1998: vergunning met betrekking tot handelingen in een beschermd natuurgebied of met gevolgen voor habitats en soorten -Flora- en faunawet: ontheffing diverse verplichtingen (artikel 75, lid 3) Toestemming: -integreren in omgevingsvergunning = één besluit

21 Slide 21 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (Art. 2.27 Wabo) -advisering andere bestuursorganen over Nwb/Ff in de vorm van v.v.g.b. -geen mogelijkheid tot afwijken -v.v.g.b. geweigerd dan ook omgevingsvergunning weigeren -de in v.v.g.b. opgenomen voorschriften verbinden aan omgevingsvergunning -indien v.v.g.b. vereist dan uitgebreide voorbereidings- procedure -alleen bevoegd gezag beroep v.v.g.b.

22 Slide 22 Bouwen / verbouwen Kappen Monument Deelvergunning Gefaseerde vergunning Natuurgebied OMGEVINGSVERGUNNING PROJECT

23 Slide 23 GEFASEERDE VERGUNNING (Art. 2.5 Wabo) -voor aan te geven activiteiten -onlosmakelijk samenhangende activiteiten (uitz. op art. 2.7 Wabo) -2 beschikkingen = omgevingsvergunning -Aangevraagde activiteiten bepalen voorbereidingsprocedure -2e fase eerst verlenen na 1e fase (lid 4) -1e fase in 2e fase wijzigen, mits grondslag aanvraag niet verlaten (lid 6)

24 Slide 24 DEELVERGUNNING -geen expliciete regeling -alleen voor activiteiten die fysiek zijn te scheiden -afzonderlijke vergunningen -voorbereidingsprocedure die geldt voor deelvergunning

25 Slide 25 Proceduretermijn in weken Reguliere procedure8nvt Uitgebreide procedure26nvt Artikel 2.5, lid 3 Waboeerste fasetweede fase Twee fasen regulier88 Fase 1 regulier; fase 2 uitgebreid1426 Fase 1 uitgebreid; fase 2 regulier2614 DUUR REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE

26 Slide 26 Bouwen / verbouwen Kappen Monument Deelvergunning Gefaseerde vergunning Natuurgebied AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

27 Slide 27 1.Reikwijdte & Kernbegrippen 2.Weigeringsgronden 3.Procedures 4.Rechtsbescherming

28 Slide 28 ÉÉN PROCEDURE BEZWAAR + BEROEP INWERKINGTREDING (art. 6.1 Wabo e.v.) Hoofdregel: inwerkingtreding beschikking dag na bekendmaking Uitzonderingen o.a. (art. 6.1 lid 2 t/m 6.3 Wabo): -beschikkingen voor activiteiten met onomkeerbare gevolgen -beschikkingen voorbereid met u.o.v. -beschikkingen voor activiteiten in Bor of verordening -vergunning van rechtswege -gefaseerde beschikkingen

29 Slide 29 RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING Beroep in twee instanties (belanghebbende) -beroep rechtbank -hoger beroep AbRS Kanttekeningen -belanghebbendenbegrip -gefaseerde vergunningverlening

30 Slide 30 RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING Rechtsbescherming vergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo + lex silencio positivo Awb) -van rechtswege vergunning = besluit art. 1.3 Awb -bezwaartermijn vangt aan na bekendmaking -schorsing van rechtswege tijdens bezwaar Rechtsbescherming gefaseerde vergunning (art. 6.3 Wabo) -alleen indien positieve beschikkingen tegelijkertijd in bezwaar/beroep aanhangig dan één besluit -andere beschikkingen afzonderlijk appellabel

31 Slide 31 Bouwen / verbouwen Kappen Monument Deelvergunning Gefaseerde vergunning Natuurgebied RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING

32 Slide 32 VRAGEN WABO? -conny.delissen@cms-dsb.com (tel. 026 3538 248) -maaike.bekooy@cms-dsb.com (tel. 026 3538 208) -els.harbers@cms-dsb.com (tel. 026 3538 240) -luurt.wildeboer@cms-dsb.com (tel. 030 2121 262) -allard.knook@cms-dsb.com (tel. 030 2121 242) -hanneke.dupree@cms-dsb.com (tel. 030 2121 306)


Download ppt "Mr. Conny Delissen-Buijnstersmr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooymr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr. Hanneke Dupree Wabo seminar 8 & 15 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google