De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wabo seminar 8 & 15 oktober 2009 mr. Conny Delissen-Buijnsters mr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooy mr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wabo seminar 8 & 15 oktober 2009 mr. Conny Delissen-Buijnsters mr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooy mr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr."— Transcript van de presentatie:

1 Wabo seminar 8 & 15 oktober 2009 mr. Conny Delissen-Buijnsters mr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooy mr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr. Hanneke Dupree

2 WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (30 844)
Besluit omgevingsrecht (Bor) Ministeriële regeling (Mor) Invoeringswet Wabo (31 953) 2 juli 2009 aangenomen door TK Inwerkingtreding: streven voorjaar 2010

3 Reikwijdte & Kernbegrippen
Weigeringsgronden Procedures Rechtsbescherming

4 ÉÉN OMGEVINGSVERGUNNING:
Eén loket Eén (digitaal) aanvraagformulier Eén bevoegd gezag (één aanspreekpunt) Eén uniforme (kortere) procedure Eén procedure bezwaar + beroep Eén handhavend bestuursorgaan

5 DOEL: één omgevingsvergunning voor project i.p.v. ± 25 toestemmingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving procedurele integratie; behoud afzonderlijke toetsingskaders

6 ÉÉN OMGEVINGSVERGUNNING I.P.V. O.A.:
Aanlegvergunning Bouwvergunning Gebruiksvergunning Kapvergunning Milieuvergunning Monumentenvergunning Sloopvergunning Projectbesluit/(binnenplanse) ontheffingen

7 BELANGRIJKE BEGRIPPEN:
Project: als bedoeld in art. 2.1 lid 1 of 2.2 Wabo (één of meer activiteiten) Activiteit: als bedoeld in art. 2.1 lid 1 of 2.2 Wabo invloed op ‘fysieke leefomgeving’ ruimtelijke dimensie plaatsgebonden

8 EEN OMGEVINGSVERGUNNING PROJECT
Bouwen / verbouwen Monument Kappen Natuurgebied Deelvergunning Gefaseerde vergunning

9 Weigeringsgronden Reikwijdte & Kernbegrippen Procedures
Rechtsbescherming

10 WEIGERINGSGRONDEN Bouwen (art. 2.10 Wabo)
grotendeels zelfde weigeringsgronden als art. 44 Ww weigeringsgrond monumentenvergunning vervallen afwijkingsbevoegdheid Bouwbesluit en bouwverordening Strijdigheid bestemmingsplan (art Wabo) in beginsel verboden; tenzij projectbesluit of (binnenplanse) ontheffing

11 WEIGERINGSGRONDEN Milieuvergunning (art. 2.14 Wabo)
vergelijkbaar toetsingskader als in Wm toetsing bbt toetsing grenswaarden

12 WEIGERINGSGRONDEN Monumentenvergunning (art. 2.15 Wabo)
nieuw criterium: belang van de monumentenzorg geen imperatieve weigeringsgronden; belangenafweging Sloopvergunning (art Wabo) bestemmingsplan, beheersverordening en voorbereidingsbesluit beschermd dorps- en stadsgezicht Gemeentelijke verordening (art Wabo) APV (kappen) Bouwverordening (slopen)

13 Procedures Reikwijdte & kernbegrippen Weigeringsgronden
Rechtsbescherming

14 ÉÉN LOKET – ÉÉN BEVOEGD GEZAG
Aanvraag indienen (art. 3.1 lid 1 Wabo) B&W waar project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, indien onbevoegd; bevoegd gezag Orgaan onverwijld bevestigen/berichten (art. 3.1 lid 2 + 3 Wabo) ontvangst aanvraag datum ontvangst voorbereidingsprocedure

15 ÉÉN UNIFORME (KORTERE) PROCEDURE
Voorbereidingsprocedures: reguliere procedure (hoofdregel) (titel 4.1 Awb) uitgebreide procedure (afdeling 3.4 Awb; UOV)  

16 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Publicatie aanvraag/verlenging beslistermijn/bs (art. 3.8 Wabo) dag- nieuw- of huis-aan-huisblad; of andere geschikte wijze (internet) Beslistermijn (art. 3.9 Wabo) 8 weken na ontvangst datum aanvraag of na einde aanhouding eenmaal verlenging met max. 6 weken fatale beslistermijn: van rechtswege vergunning

17 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Let op: van rechtswege vergunning Procedurele waarborgen derdebelanghebbende: publicatieplicht: • verlenging beslistermijn • vergunning van rechtswege (art. 3.9 lid 4 jo. art. 4.20c Awb) inwerkingtreding: • na ongebruikt verstrijken bezwaar- termijn; of • na beslissing op bezwaar

18 REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Let op: van rechtswege vergunning Waarborgen bevoegd gezag: uitsluitend bij (ontoelaatbare) ernstige nadelige gevolgen fysieke leefomgeving; alsdan ambtshalve/verzoek wijzigen voorschriften; indien ontoereikend (art lid 1 sub c Wabo) intrekken omgevingsvergunning (art lid 1 sub e Wabo)

19 UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Geen van rechtswege vergunning: belangrijke gevolgen van de activiteiten fysieke leefomgeving bij activiteiten groot aantal belangen derden betrokken U.o.v. is uitzondering (art Wabo): aanvraag ‘geheel of gedeeltelijk’ betrekking op activiteiten art lid 1 Wabo verklaring van geen bedenkingen aanhakende toestemming

20 AANHAKENDE TOESTEMMINGEN (Art. 2.19 Wabo)
Incidentele integratie o.a.: Natuurbeschermingswet 1998: vergunning met betrekking tot handelingen in een beschermd natuurgebied of met gevolgen voor habitats en soorten Flora- en faunawet: ontheffing diverse verplichtingen (artikel 75, lid 3) Toestemming: integreren in omgevingsvergunning = één besluit

21 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (Art. 2.27 Wabo)
advisering andere bestuursorganen over Nwb/Ff in de vorm van v.v.g.b. geen mogelijkheid tot afwijken v.v.g.b. geweigerd dan ook omgevingsvergunning weigeren de in v.v.g.b. opgenomen voorschriften verbinden aan omgevingsvergunning indien v.v.g.b. vereist dan uitgebreide voorbereidings-procedure alleen bevoegd gezag beroep v.v.g.b.

22 OMGEVINGSVERGUNNING PROJECT
Bouwen / verbouwen Monument Kappen Natuurgebied Deelvergunning Gefaseerde vergunning

23 GEFASEERDE VERGUNNING (Art. 2.5 Wabo)
voor aan te geven activiteiten onlosmakelijk samenhangende activiteiten (uitz. op art. 2.7 Wabo) 2 beschikkingen = omgevingsvergunning Aangevraagde activiteiten bepalen voorbereidingsprocedure 2e fase eerst verlenen na 1e fase (lid 4) 1e fase in 2e fase wijzigen, mits grondslag aanvraag niet verlaten (lid 6)

24 DEELVERGUNNING geen expliciete regeling
alleen voor activiteiten die fysiek zijn te scheiden afzonderlijke vergunningen voorbereidingsprocedure die geldt voor deelvergunning

25 DUUR REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
termijn in weken Reguliere procedure 8 nvt Uitgebreide procedure 26 Artikel 2.5, lid 3 Wabo eerste fase tweede fase Twee fasen regulier Fase 1 regulier; fase 2 uitgebreid 14 Fase 1 uitgebreid; fase 2 regulier

26 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Bouwen / verbouwen Monument Kappen Natuurgebied Deelvergunning Gefaseerde vergunning

27 Reikwijdte & Kernbegrippen
Weigeringsgronden Procedures Rechtsbescherming

28 ÉÉN PROCEDURE BEZWAAR + BEROEP
INWERKINGTREDING (art. 6.1 Wabo e.v.) Hoofdregel: inwerkingtreding beschikking dag na bekendmaking Uitzonderingen o.a. (art. 6.1 lid 2 t/m 6.3 Wabo): beschikkingen voor activiteiten met onomkeerbare gevolgen beschikkingen voorbereid met u.o.v. beschikkingen voor activiteiten in Bor of verordening vergunning van rechtswege gefaseerde beschikkingen

29 RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING
Beroep in twee instanties (belanghebbende) beroep rechtbank hoger beroep AbRS Kanttekeningen belanghebbendenbegrip gefaseerde vergunningverlening

30 RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING
Rechtsbescherming vergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo + lex silencio positivo Awb) van rechtswege vergunning = besluit art. 1.3 Awb bezwaartermijn vangt aan na bekendmaking schorsing van rechtswege tijdens bezwaar Rechtsbescherming gefaseerde vergunning (art. 6.3 Wabo) alleen indien positieve beschikkingen tegelijkertijd in bezwaar/beroep aanhangig dan één besluit andere beschikkingen afzonderlijk appellabel

31 RECHTSBESCHERMING OMGEVINGSVERGUNNING
Bouwen / verbouwen Monument Kappen Natuurgebied Deelvergunning Gefaseerde vergunning

32 VRAGEN WABO? conny.delissen@cms-dsb.com (tel. 026 3538 248)
(tel ) (tel ) (tel ) (tel ) (tel )


Download ppt "Wabo seminar 8 & 15 oktober 2009 mr. Conny Delissen-Buijnsters mr. ing. Luurt Wildeboer mr. Maaike Bekooy mr. dr. Allard Knook mr. Els Harbers mr."

Verwante presentaties


Ads door Google