De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSKO 2.0 toelichting voor besturen

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSKO 2.0 toelichting voor besturen"— Transcript van de presentatie:

1 VSKO 2.0 toelichting voor besturen
Lieven Boeve Directeur-generaal

2 Structuur Waarom veranderen? Missie en visie
Vijfledige dienstenstructuur Integratie pedagogische begeleiding Voorstelling van de diensten Adviesstructuur Bestuursstructuur Tijdpad

3 Waarom veranderen? Hét perspectief: drie beleidsprioriteiten
Duidelijk toekomstgericht project dat hele werking draagt en bijeenhoudt (o.m. katholieke dialoogschool) Herpositionering onderwijslandschap: komen tot ‘bestuursvaardige scholen met een organisatie’ Optimalisering dienstverlening en belangenbehartiging van scholen door VSKO Om deze beleidsprioriteiten te realiseren  VSKO 2.0

4 VSKO 2.0 Herdefiniëring van VSKO:
Vereniging van (school)besturen Betreft alle vertegenwoordiging en ondersteuning van scholen VSKO 2.0 = Vlaanderenbrede organisatie met regionale verankering Regie samen voeren, vanuit gezamenlijke aansturing Niet per niveau of dienst, enkel in Brussel of alleen in de regio Vanuit het geheel naar het deel Dit vraagt een omvattende integratiebeweging Minder complex Meer eenheid Binnen de eenheid organiseren we de verscheidenheid Eenvoudiger interne organisatie die overleg en consensus stimuleert Heldere en gelijklopende adviesketen

5 Missie Waarom zijn we er
Missie Waarom zijn we er? Wie zijn we, wat doen we en voor wie doen we dit? In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt onze organisatie de katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. Als koepelvereniging zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We behartigen de belangen van de leden en vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via kwaliteitsvolle en inspirerende dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel.

6 Visie Waar willen we naartoe met onze organisatie
Visie Waar willen we naartoe met onze organisatie? Wat is ons perspectief op 5 à 10 jaar? Wat zijn onze prioriteiten en richtinggevende inzichten hieromtrent? Onder het motto ‘gelijkgericht waar het kan, verscheiden waar nodig’ vertrekken we van een eenheid van visie en aanpak, die ook oog heeft voor de eigenheid van de verscheiden contexten binnen onze organisatie. Om een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen, zorgen we voor goed functionerende bestuurs- en overlegorganen. Eerder dan een ‘organisatie met scholen’ bouwen we het VSKO uit in termen van ‘scholen met een organisatie’. In kritisch-constructieve interactie met onze sterk veranderde en veranderende cultuur en samenleving zetten we het concept van de katholieke dialoogschool neer als keurmerk voor het katholiek onderwijs en kaderen onze eigen werking hierin. Met het oog op de versterking van het beleidsvoerend vermogen van besturen en de kwaliteitsvolle omkadering van onze scholen, stimuleren we de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting van het katholieke onderwijslandschap.

7 Visie (2) We kiezen voor een geïntegreerde ondersteuning van besturen en hun scholen, centra en internaten die gericht is op de levensbeschouwelijke, de pedagogisch-didactische, de bestuurlijk- organisatorische, de administratief-logistieke en planologische dimensies van het onderwijsgebeuren. In onze concrete werking zetten we in op Vlaanderenbrede visie- en expertiseontwikkeling, en effectieve begeleiding tot op de werkvloer. We vertegenwoordigen het katholiek onderwijs bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving, en op het internationale forum. Door onze expertise en daadkracht wegen we op de besluitvorming en op de uitvoering van het onderwijs- en vormingsbeleid in Vlaanderen en Brussel. We zorgen voor een effectieve en eigentijdse communicatiestrategie die zichtbaar bijdraagt aan de opinievorming over onderwijs en opvoeding en die efficiënt onze relevante doelgroepen informeert.

8 Visie (3) Onze interne organisatie is beheersbaar, transparant en efficiënt, en streeft naar duurzaamheid. We kiezen voor een korte en heldere advies- en besluitvormings-keten. Onze interne kwaliteitscoördinatie gaat na of we de uitgezette doelstellingen realiseren. We erkennen, appreciëren en vertrouwen de professionaliteit van onze medewerkers en zetten actief in op het versterken van hun inspiratie en expertise. Kenmerkend voor onze werking zijn: op menselijkheid bedachte collegialiteit en hartelijke gastvrijheid, teamgericht werken vanuit mede-eigenaarschap en gedeeld leiderschap, en heldere aansturings-, communicatie- en rapporteringslijnen. We leven zelf na wat we als kwaliteitsvol aan onze universiteit, (hoge)scholen, centra en internaten voorhouden. We zijn in onze organisatie een inspirerend voorbeeld voor het katholieke onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

9 Kantelen van de organisatie
Verbond BaO (VVKBaO) Verbond BuO (VVKBuO) Verbond SO (VVKSO) VDKVO VVKHO Dienst Besturen Dienst Bestuur en Organisatie Dienst Personeel Dienst Lerenden Dienst Curriculum en Vorming Dienst Identiteit en Kwaliteit Van niveauverbonden naar thematische diensten. Waarborg van continuïteit van kwaliteitsvolle dienstverlening.

10 Vijfledige thematische dienstenstructuur
Bestuur en organisatie Personeel Lerenden Curriculum en vorming Identiteit en kwaliteit Daarnaast: dienst Ondersteuning en stafdienst van directeur-generaal Dagelijkse leiding: Lieven Boeve (directeur-generaal) Chris Smits (secretaris-generaal) Machteld Verhelst (pedagogisch coördinator)

11

12 Begeleidingsdienst geïntegreerd in VSKO
Dubbele beweging: Vlaanderenbrede visie- en beleidsontwikkeling Kennismanagement, expertisedeling, enz. Schoolnabije begeleiding en nascholing (vanuit regio’s) Inspelen op concrete vragen van scholen en lerarenteams Follow-up doorlichting begeleidingsdienst Opgenomen in begeleidingsplan , met zelfde missie Nascholing en begeleiding samen aangestuurd Eigen plaats congregationele begeleiding

13 Begeleidingsdienst geïntegreerd in VSKO
Pedagogische begeleiding geïntegreerd in dienst Lerenden dienst Curriculum en vorming dienst Identiteit en kwaliteit Beleid en begeleiding lopen in mekaar over Pedagogisch Coördinator Samenhang C, D en E Afstemming tussen Aspecten van beleid en visie, Aspecten van begeleiding en professionalisering

14 Bestuur en organisatie Dir. Dirk Vanstappen
Dienstverlening voor de school als ‘onderneming’: Als rechtspersoon Als onderwijsorganisatie Financieel beheer Infrastructuur (DIKO) Veiligheid, gezondheid, milieu Databeheer In overleg met de vicariaten Hier komen jullie o.m. Patrick Deboutte tegen die jullie wellicht vaak contacteerden in VVKSO

15 Personeel Dir. Marc Keppens
Integreert niveaugebonden expertise Personeelsleden die jullie kennen uit VVKSO, wellicht An Cornelis, Hugo De Keersmaecker, Marc Keppens zelf

16 Lerenden Dir. Jan Schokkaert
Integratie niveaugebonden expertise m.i.v. Zorgbeleid Gelijke kansen Inclusie Bekenden uit het VVKSO: Joost Laeremans, Janwillem Ravyst, Karolien Billen

17 Curriculum en vorming Dir. Ria De Sadeleer
Visieontwikkeling en dienstverlening rond Onderwijsmethodiek en didactiek Curriculum en studieaanbod Vijf zelfsturende teams Gemeenschappelijke doelen als rode draad Oog voor specifieke doelgroep Bekenden uit het VVKSO: Dominiek De Smet, An Van Grieken, Eddy Van Autreve

18 Identiteit en kwaliteit Dir. Carl Snoecx
Ontwikkeling van visie en professionalisering rond Identiteit en opvoedingsproject (m.i.v. pastoraal) Kwaliteitsontwikkeling, innovatie, internationalisering Lerarenopleiding, professionalisering, kadervorming Penhouder transversale aanpak met Diensten C, D Motor achter efficiënte afstemming beleid/begeleiding Overleg met o.m. congregationele schoolprojecten Bekenden uit het VVKSO: Carl Snoecx zelf, Brenda Van Cauwenberghe, enz.

19 Stafdienst van de directeur-generaal
Transversaal overleg Communicatiebeleid Politieke beïnvloeding Representatie Kwaliteitszorg binnen VSKO Organisatie directiecomités en adviesorganen Ondersteuning Dir. Rudi Warson Materiële, logistieke en organisatorische omkadering voorzien voor werkzaamheden Diensten en Stafdienst Infrastructuur, personeel, financiën/boekhouding, events, documentatie, ict Ict: streven naar eengemaakt platform voor hele VSKO

20 Advies- en bestuursstructuur

21 Adviesstructuur Inzichten uit scholen betrekken op expertise- en beleidsvorming Komende vier jaar: in niveaugroepen Adviescomité voor directeurs Adviesraad SO Mandaat van vier jaar, eenmaal verlengbaar Onverenigbaarheden leden RvB, leden van andere VSKO- Adviesraden Representatieve samenstelling adviesraad Externe voorzitter, vijf bestuursleden, vijf directeurs Eén of twee vertegenwoordigers van ouders, leerlingen Een expert uit één van de vicariaten Externe vertegenwoordigers uit relevante sectoren Begeleiding: adviseur stafdienst Stafdienst organiseert en zorgt voor doorstroming

22 Bestuursstructuur Vzw VSKO Raad van bestuur
Algemene Vergadering, in combinatie met Overlegforum Besturen Raad van Bestuur Raad van bestuur Samenstelling (20 stemgerechtigde leden) Voorzitter Mgr. J. Bonny, L. Boeve als afgevaardigd bestuurder 12 bestuurders, vanuit de regionale comités besturen 5 vicarissen onderwijs, 2 leden Unie Religieuzen voorzitters adviesraden (raadgevende stem) Bepaalt visie en krijtlijnen van de werking Rapporteert aan de Algemene Vergadering Stafdienst is verantwoordelijk voor agendavorming, verslaggeving en follow-up en terugkoppeling

23 Bestuurswerking Voor de ondersteuning van besturen: samenwerking tussen VSKO en vicariale diensten Overlegforum Besturen: plaats waar bestuurders uit adviesorganen en raad van bestuur elkaar ontmoeten Jaarlijkse regionale en/of Vlaanderenbrede bijeenkomsten voor bestuurders Op termijn: bij afronding BOS lidmaatschap en samenstelling raad van bestuur herbekijken. In najaar: bijkomend overleg over betrokkenheid van en tussen bestuurders in de werking van VSKO 2.0

24 Tijdpad 26 juni 2015: voorstelling nieuwe naam, logo en huisstijl
1 augustus 2015: overgang naar nieuwe organisatievorm Intussen normale voorbereiding voor volgende schooljaar gegarandeerde kwaliteitsvolle dienstverlening tijdens transitieperiode Schooljaar : overgangsjaar om veranderingsproces te realiseren 2 juni 2016: Congres in Leuven en einde implementatietijd

25 Dank u voor uw aandacht,…
… en graag uw feedback!


Download ppt "VSKO 2.0 toelichting voor besturen"

Verwante presentaties


Ads door Google